Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

20.- KHUYÊN NHƠN TÀI

__________

THI:

chánh lời chơn độ thế cùng,

THÁI bình mưu cuộc cọng hòa chung,

BẠCH minh Thánh-Ðức phân rành rẽ,

Ngự bút dạy khuyên thế sự tùng.

* * *

Khuyên nhủ tài hoa một ít lời,

Nhơn từ chơn lý rõ lần ôi,

Tài tình học Ðạo khuyên dìu thế,

Ðức hạnh giồi trau rán cứu đời,

Rước khách khổ nàn về cựu vị,

Ðộ người mê muội thoát trần vơi,

Biết đường chơn giác đừng lơi dạ,

Phổ tế quần sanh đặng thảnh thơi.

BÀI:

            Thảnh thơi đề bút nhắn lời,

KIM-TINH THÁI-BẠCH mấy lời dạy khuyên.

      Nầy bớ khách trần duyên oan trái,

      Hỡi người đời biết phải biết lo,

            Hạ-Nguơn gặp Bát-Nhã đò,

Chèo bơi cứu thế lần dò mới nên.

      Ðời là chốn ghi tên hào kiệt,

      Ðạo vốn nơi cứu thiệt linh-căn,

            Sanh trong cuộc thế nhọc nhằn,

Người cao kẻ thấp đâu bằng được ru.

      Kìa Tạo-Hóa chuyển phù vạn vật,

      Nọ kiền-khôn bao phất chung quanh,

            Cảnh đời mây áng thanh thanh,

Ngồi suy nghĩ đến lộn quanh gan vàng.

      Cánh chim quạt chứa chan trên gió,

      Kỳ cá bơi trong rọ dưới ao,

            Tiếng sầu quyên nỗi thanh thao,

Ðờn khe ai-oán, nước chào khách Tiên.

      Cảnh thâm thẩm muôn phiền bên dạ,

      Biết làm sao cho thỏa lòng nầy,

            Nhìn tiều phu đứng cốt cây,

Cây to quá lớn búa nầy nhỏ thay.

      Giọng ngư phủ canh dài réo rắt,

      Tiếng gà khuya thẻo thắt thức người,

            Ðàn chim đương tỉnh giấc cười,

Líu lo trên cội thương người dưới cây.

      Ấy là khách cầm đài thức trí,

      Ngồi dựa hiên suy nghĩ cuộc đời,

            Thiết tha sóng dập gió dồi,

Bèo mây man mác nổi trôi giữa giòng.

      Người quảy gánh thong dong trên lộ,

      Kẻ nông phu lao khổ dưới triền,

            Người đang đau đớn thảm phiền,

Kẻ đang bận bịu nợ duyên chia tình.

      Người quân-tử càng nhìn càng trách,

      Trách làm sao trêu khách lắm ôi,

            Thà không biết được cơ đời,

Hơn là rõ đặng khôn lời tỏ phân.

      Trong cảnh tục muôn phần thảm lụy,

      Trí đã toan suy nghĩ đã cùng,

            Dường như gió tạt cành thung,

Tỷ nào trống đổ thì-thùng tan canh.

      Thức giấc mộng nghĩ mình mà ngán,

      Ngán thay cho trong đám nhơn sanh,

            Lừa chơn đến cửa tu hành,

Mượn cam lộ uống giải thành nghiệt oan.

      Chịu khổ hạnh đèn nhang bái lạy,

      Chẳng nệ thân trai gái rau tương,

            Mùi thiền quen với mùi hương,

Ðã lâu mới rõ bước đường ra sao.

      Xem Kinh kệ ngán ngao vì thế,

      Gặp khổ thân giọt lệ khôn cầm,

            Trải qua đã bấy nhiêu năm,

Mà chưa rõ đặng lao tâm bao giờ.

      Khó nhọc thân tri cơ mới biện,

      Chừng hiểu ra hiển hiện giả thay,

            Bây chừ mới rõ vắn dài,

Mà xem biết mấy đắng cay ngỡ ngàng.

      Tiếng chuông sớm chứa chan tâm trí,

      Giọng Kinh khuya rền rỉ lòng sầu,

            Quyết mình lánh chốn bể dâu,

Lựa nơi thanh tịnh đặng hầu dưỡng an.

      Lòng đã định nương thoàn tế độ,

      Ép thân vào khuôn khổ qui điều,

            Buộc mình lãnh lấy trăm chiều,

Lòng canh cánh nhớ những điều thiệt hư.

      Trải qua cuộc có dư cay đắng,

      Ðã lắm lần tâm chẳng đặng yên,

            Học hành kinh sám cửa thiền,

Tìm ra lý Ðạo chơn truyền mới nghe.

      Lòng những mảng dặt dè trau sửa,

      Ðã hằng lo từ bửa kệ kinh,

            Vén an màn kín vô minh,

Mới tường lý Ðạo nay mình mới thông.

      Nhớ lại lúc trong vòng mê muội,

      Biết bao điều lầm lủi sái đường,

            Ðã nhiều sự quấy trần dương,

Làm cho khổ hại đau thương tinh thần.

      Vừa tỉnh giấc mộng trần hiểu Ðạo,

      Bóng thiều quang đã bảo mấy thu,

            Sen tàn cúc trổ công phu,

Mai sầu liễu úa đường tu chưa thành.

      Lại lẫn sự lợi danh trong Ðạo,

      Hằng không điều thuận thảo cùng nhau,

            Lòng nầy mến Ðạo mà đau,

Hỏi ai có biết thấp cao cho lòng?

      Kìa đảnh núi chập chồng vọi vọi,

      Ðá xây nên mới gọi rằng cao,

            Nếu không đá chất làm sao,

Trên đè dưới chịu mà cao đến đều.

      Xét biết đặng lý yêu vạn loại,

      Tìm ra điều quấy phải kim ngân,

            Hổ cho người đứng trong trần,

Không hòa thì có bằng phần đá chăng?

      Thời gian chuyển trong lằng võ-trụ,

      Mới đây mà tính đủ mấy năm,

            Ðường chơn lý thật cao sâu,

Khổ thân nhiều nỗi mới cầm được đây.

      Bực tài trí thế nầy lắm nhọc,

      Hằng thông minh hay học cuộc đời,

            Dầu cho tài đức tuyệt vời,

Cũng nhờ từng trải nhiều đời mới nên.

      Sự đau khổ tạo nên chí sĩ,

      Chữ khó khăn để ký hiền tài,

            Phong trần có phận miệt mài,

Càng cay đắng lắm mới hay phong trần.

      Tìm cho rõ tinh thần đạo-đức,

      Thấy nhơn tình có được chánh chơn,

            Ngán đời vì chỗ thua hơn,

Kìa đời gian trá lòng nhơn chẳng còn.

      Mới ẩn dạng vào non tu kỷ,

      Hay ở đời cũng tỷ người ngu,

            Mặc ai chác oán gây thù,

Lòng nầy yên tịnh công phu tu hành.

      Ðặng vậy chẳng hổ danh đạo-đức,

      Nhưng người ôi! rán sức hiểu lời,

            Ta khuyên hết cả người đời,

Không làm ắt cũng lý Trời định phân.

      Nhưng phải rán ân cần làm phải,

      Chớ gọi mình giả dạy không làm,

            Thì đời mình chẳng đặng kham,

Hóa ra vô dụng khó làm đặng chi.

      Biết chơn lý nghĩ suy thế thái,

      Tìm mối manh chủng loại nhơn tình,

            Thương đời giữa chốn ngục hình,

Lo phương tế độ tận tình chẳng sai.

      Biết chư sĩ chương đài thi hội,

      Cuộc truy hoan đã gội lắm điều,

            Chán lòng nhơn loại đã nhiều,

Mà tâm từ ái vừa xiêu đó là.

      Trách những kẻ cậy ma nói Phật,

      Lợi dụng đời gầy vật tư riêng,

            Xét đời tâm lại não phiền,

Thà cam phận dốt ngồi yên cho rồi.

      Vậy cũng phải người ôi khá nghĩ,

      Nghĩ cho cùng chung thỉ với nào,

            Cây rừng phải có thấp cao,

Một cây mà biết làm sao nên rừng.

      Người cõi tạm cũng chưng như thế,

      Kẻ phàm trần hay kế lắm mưu,

            Xấu nhiều dở tốt lắm tày,

Bởi gây nghiệp chướng lại vay khổ sầu.

      Xét cho kỷ thâm bâu lụy hạ,

      Thương cho đời mà xá cho thân,

            Thảm thay cái nợ phong trần,

Quyết đem đạo-đức tinh thần cứu nguy.

      Thà liều mạng đặng tri giải nạn,

      Nạn nhơn sanh cho cạn mới mầu,

            Thân người phải chịu dãi dầu,

Cũng vui với Ðạo cũng ân với đời.

      Thế mới gọi thức thời nghĩa vụ,

      Chẳng vì thân mà phụ linh tàn,

            Xá thân người hiểu rõ ràng,

Trong khuôn Tạo-Hóa muôn ngàn luật phê.

      Hiểu cạn lý vấn đề quân-tử,

      Rõ cùng lời tự xử cho mình,

            Những điều học đặng vào minh,

Là Trời bố hóa cứu sinh cho đời.

      Không phải học để nuôi con vợ,

      Hay là làm lở vở nước nhà,

            Tài lành phải biết xét xa,

Làm sao dân chúng âu ca thái bình.

      Người quân tử tận tình với Ðạo,

      Rán gia tâm hoài bảo cuộc đời,

            Cũng như thân ở giữa vời,

Ðường xa gánh nặng hát chơi giải buồn.

      Cảnh nguy khổ vai tuồng phải chịu,

      Thân linh đinh ai hiểu cho mình,

            Nhưng mà dầu cuộc đao binh,

Vào sanh ra tử nở nhìn mắt ngơ.

      Người thấp thỏi đang chờ học hỏi,

      Kẻ đớn đau đang gọi cứu tinh,

            Học thông há để giữ mình,

Nở nào đứng ngó ngồi nhìn cho yên.

      Bớ quân tử hữu duyên ngộ Ðạo,

      Hỡi thanh niên được thạo lý chơn,

            Dẹp lòng thảm trạng muôn hờn,

Rán ra chí cả khảy đờn cứu dân.

            Thoát nơi bể khổ hồng trần.....

THI:

Trần cuộc phải tìm lý chánh sâu,

Học cho hết học mới là cao,

Cả kêu cảnh tỉnh người quân tử,

Tiếng giục khuyên lơn kẻ kiệt hào.

Thế sự khó phân cơn ấm lạnh,

Tuồng đời khôn tính lúc thân đau,

Hễ là quân tử khuyên lo trọn,

Trọn phận cứu nhơn mới kiệt hào.

      Lão ban ơn chư hiền.....

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh