Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

13.- ÐẠO-ÐỨC THẬT HÀNH

__________

THI:

TỀ nguyên bổn thủ đáo huỳnh hôn,

THIÊN chức giữ chơn được vĩnh tồn,

ÐẠI Ðạo lưu hành trong vũ-trụ,

THÁNH Kinh chỉ giáo độ linh hồn.

      Mừng chư hiền sĩ. Chư hiền thành tâm cầu Ðức Tôn-Sư, Ta chào chư hiền........

THI:

QUỈ荊 Thần chứng mạng đức tầm tu,

CỐC mể độ an hóa cọng phù,

THOÀN lướt sóng to qua bỉ ngạn,

tôn truyền Ðạo quí muôn thu.

      Bần-đạo chào chư hiền sĩ.

THI:

Gieo truyền Ðại-Ðạo cứu đời mê,

Qui tựu nữ nam phục kịp về,

Hòa hiệp nhứt nguyên noi chánh pháp,

Chung đồng vạn loại phục tiên huê.

Nương lèo từ huệ noi đường sáng,

Cậy chiếc thuyền tâm dốc chí đề,

Thông thấu lý mầu gieo khắp cả,

Ban truyền Thánh-Ðức độ người mê.

BÀI:

      Tâm chí hướng thấu mầm Ðạo mạch,

      Trí tịnh an phá vách trần ai,

            Ðộ hồn thoát chốn diêm đài,

Chiêu an bá tánh bước quày đường Tiên.

      Mượn chước Thánh dùng thuyền Bát-Nhã,

      Cậy huyền thâm cứu cả Lạc-Hồng,

            Khỏi vòng cương tỏa chim lồng,

Cho đời thức giấc mặn nồng chua cay.

      Khuyên trò chớ lá lay mưu chước,

      Chớ nên toan thấu được của mình,

            Làm cho sanh chúng linh đinh,

Làm cho mắc phải hớ hinh lắm lần.

      Vậy phải biểu cân phân từ nét,

      Phải chìu lòng mà vẹt mù mây,

            Noi theo dấu bước của Thầy,

Lần dò kỷ cạn làm khuây tấc lòng.

      Khá hiểu mối đại đồng Chơn-Lý,

      Phải biết thông yếu lý nhiệm mầu,

            Rán tường cơ Ðạo cao sâu,

Mới là phải mặt dẫn đầu nhơn sanh.

      Người hướng đạo chí thành cảm hóa,

      Kẻ dắt dìu ổn thỏa thung dung,

            Cứu nguy sanh chúng trùng phùng,

Ðộ đời mơ mộng thức tùng tầm tu.

      Hằng trau tánh ôn nhu hướng đạo,

      Ðể soi gương thấu đáo thiệt hư,

            Linh cơ máy nhiệm Ðại-Từ,

Một mình chưởng quản dinh hư quán truyền.

      Lòng sở nguyện dụng thuyền cứu cánh,

      Chốn mê đồ dược thánh tỏ ngần,

            Trong veo nước biếc non thần,

Gió xuôi thuyền lướt chóng gần Linh-Tiêu.

      Dụng thánh bí cơ siêu thoát hóa,

      Lấy lý chơn ban cả nhơn sanh,

            Hiệp thành cứu độ đường quanh,

Chiêu chương rõ mặt hùng anh mới là.

      Bỏ vị kỷ, vong tha phải mặt,

      Cứu đám khờ thắc ngặt lao đao,

            Khá mau gở mối tơ đào,

Lẹ tay tháo rối chớ xao tấc lòng.

      Lòng vững đạt Hóa-Công chứng chiếu,

      Chiếm bảng son khỏi chịu khổ go,

            Ðộ an bá tánh sẵn đò,

Thuốc thần cứu cấp thoát lò dương gian.

      Dầu gặp lúc lầm than cực nhọc,

      Dầu phải cơn lăn lóc phong trần,

            Tinh thần tươi tắn hiện phân,

Dụng tâm phấn đấu sẽ gần cảnh xưa.

      Giữ mối Ðạo thượng thừa cho vững,

      Gìn cơ quan phải dụng thiên nhiên,

            Hợp cùng lý lẽ siêu huyền,

Linh quang phát hiện Thần Tiên rước về.

      Vầy bạn lữ đề-huề yến ẩm,

      Hiệp tình xưa đậm thấm cuộc cờ,

            Dựng nên phong hóa sinh cơ,

Tìm ra phương pháp kịp giờ cứu nguy.

      Dụng ngũ hành nương tùy điển lực,

      Do bởi Thiên lập đức siêu quần,

            Cung mây đảnh khứu non tần,

Luyện bầu đơn dược gian trần hoàng hôn.

      Cứu mê hồn sinh tồn cho rõ,

      Mối cơ Trời chiếu ngõ hiền nhơn,

            Dùng phương thuốc báu linh đơn,

Tiếng khuya không phiếm như đờn du dương.

      Linh dược Thánh các phương cứu độ,

      Phép Cam-Lồ giải khổ mê trần,

            Khá lìa những bãi đai cân,

Nâu sòng nhượm dạ Thánh Thần hộ che.

      Ngày tháng lụn dặt dè lời nói,

      Chớ để cho thấp thỏi linh căn,

            Uổng công Từ-Phụ dạy răn,

Phải tua nhen nhúm năm hằng để tâm.

      Hễ tâm chánh Thần khâm quỉ phục,

      Giữ tánh lành chẳng phút nào rời,

            Phật Trời chứng mạng từ lời,

Ðến từ tư tưởng các nơi một bầu.

      Vì Nam-Tào cao sâu cân mực,

      Giữ mực công chí đức ghi lòng,

            Bắc-Ðẩu chưởng quản công đồng,

Mảy lông khó lọt qua vòng kiền khôn.

      Khuyên hiền sĩ bền lòng son sắc,

      Quyết thoát trần sẽ đắc như nguyền,

            Lưu hành khắp chốn thâm uyên,

Một tình dõng mãnh thệ nguyền trước thân.

      Lòng sở nguyện chí cần vun đắp,

      Cội thung uyên ban cấp từ xưa,

            Nay đà trổ dạng nắng mưa,

Phụng thừa Thiên mạng đào xưa hội vầy.

      Thân phận phải nhớ Thầy Chúa-Tể,

      Chưởng quản là NGỌC-ÐẾ HUYỀN-KHUNG,

            Bao trùm võ trụ thung dung,

Từ-bi, bác-ái đại đồng tế nhơn.

THI:

Nhơn quần xã tắc ngỏ đời tàn,

Cứu cánh từ-bi khắp thế gian,

Khuya sớm cần chuyên gìn bác-ái,

Ngày đêm vững chí đạt Tiên bang.

      Ta ban ơn chư hiền. Nghiêm tịnh tiếp giá VƯƠNG-THOÀN LÃO-TỔ.

THI:

VƯƠNG trần biết Ðạo quí tu hành,

THOÀN độ cõi đời đến tịnh thanh,

LÃO giáo điềm nhiên thâu võ-trụ,

TỔ khai trí não thấu duyên lành.

      Mừng chư hiền sĩ.

            Duyên lành thoát khỏi trầm luân,

Tìm nơi siêu độ băng chừng lần lên.

      Lý chánh triết biết đèn ẩn đỏ,

      Ngôi từ-bi thấu chỗ huyền thâm,

            Lóng nghe kỷ giọng đờn cầm,

Khảy dây tao nhã phù trầm bên tai.

      Bước tiến bộ cõi ngoài cảnh trí,

      Xem trong vòng lao lụy mà thương,

            Làm sao hết kiếp đoạn trường,

Dầu khi lầm lỡ khoan thương mới là.

      Ðạo hiểu đặng tinh hoa siêu việt,

      Mới chắc lòng phát tiết Càn-Khôn,

            Chữ tu đắc quả danh đồn,

Ngoài vòng khôn dại, dại khôn của đời.

      Tuy không nói mà lời tao nhã,

      Tuy không làm mà quả lại cao,

            Khoan dung tế độ đồng bào,

Mở lòng bác-ái tạc vào linh căn.

      Ðường xa xem khá răn lòng tục,

      Nẽo muôn trùng tâm dục phải ngừa,

            Chơn truyền ngỏ đặng sớm trưa,

Lý sâu siêu việt mới vừa lý cao.

      Sửa thế phải rõ màu cao thấp,

      Tu thân cần bồi đắp quả lành,

            Giữ tâm tịnh, gìn chí thành,

Chí tâm mài sửa tu hành mới nên.

      Gặp cảnh ngộ hai bên gây tụng,

      Người hung hăng hiếp chúng cậy quyền,

            Binh người yếu, phải tâm hiền,

Nhưng lòng cân nhắc thử duyên cớ gì?

      Tại sao có sự chi kiếp trước,

      Nên hai người mới được gặp đây,

            Cũng vì tiền thế đã gây,

Quả xưa yếu trả, ác nầy mạnh mang.

      Xét cạn lý rõ ràng tự liệu,

      Rày ta đà đoạt hiểu cao rồi,

            Lòng thương phát đến thương ôi,

Hai người ta lại đem lời nhủ khuyên.

      Ấy biết Ðạo, biết duyên, biết trái,

      Xử thế noi gương phải thật hành,

            Cao siêu tận thiện chí thành,

Mà không suy nghĩ cũng đành bỏ qua.

      Lý Ðạo mới cao xa huyền diệu,

      Bớ chúng sanh rán hiểu cho tường,

            Ðức công lập vững mọi đường,

Thật hành đạo-đức mới tường lý chơn.

      Người còn thấp thiệt hơn còn sánh,

      Bởi lòng phàm cậy mạnh ỷ quyền,

            Là còn lẫn lộn trái duyên,

Còn mê muội thế còn thuyên việc đời.

      Khi trước đã nhập nhồi chẳng hiểu,

      Nên tâm linh còn thiếu quả căn,

            Người hiền thanh khí trang bằng,

Ðã đầy trí lực lại phăng cao lòng.

      Biết suy nghĩ gạn trong lóng đục,

      Xem người đời lắm lúc đau thương,

            Chí tâm tìm kế cứu ương,

Lựa điều tế độ, tìm phương dắt dìu.

      Coi sanh chúng càng yêu càng mến,

      Ngắm vạn linh càng đến động lòng,

            Tìm phương phá lưới mở vòng,

Cho người khỏi chậu khỏi lồng thế gian.

            Mới là cứu độ tai nàn,

Mới là cứu độ vững vàng đạo tâm.

            Bớ đời hiểu lấy cao thâm...

THI:

Thâm thẩm đường xa mối Ðạo truyền,

Người tu dầu tập đặng tâm hiền,

Gắng suy chớ lụy, cao tâm thấu,

Mới đặng hành vi trọn thửa nguyền.

      Ta ban ơn chư hiền.

THI:

LIỄU yếu phất phiêu gió thổi nà,

NHỨT oai lịnh chiếu hợp Tiên gia,

CHƠN tâm phát triển nan thanh bạch,

NHƠN phẩm hiệp đoàn đến Phật-Ðà.

      Bần-đạo mừng chư hiền sĩ.

BÀI:

      Kỳ đại hội Long-Hoa bước tới,

      Buổi cận kề chớ đợi khổ thân,

            Chí tâm tu học cho cần,

Lý chơn khá vẹt tinh thần quang minh.

      Bền chí cả thâm tình siêu thoát,

      Lẽ ẩn vi bao hoát kiền khôn,

            Thuận bườm xuôi gió vĩnh tồn,

Lựa vèo độ khách chiêu hồn thoát tai.

      Khá chung trí chèo quày thuyền lại,

      Vớt kẻ mê quảng đại khoan hồng,

            Từ-bi, bác-ái cần mong,

Thoát vòng khổ não mới hòng phải trang.

      Lòng chí sĩ mau toan độ khách,

      Lúc tai nàn phá vách trần ai,

            Cho đời lánh chỗ đắm say,

Rõ đường chơn giả thiên oai mới là.

      Dòm thế sự thiết tha lăn lóc,

      Thấy đời tàn mà khóc cho đời,

            Than ôi! hèn thấp châu rơi,

Biết bao ráo lệ khỏi nơi đọa đày.

      Bởi nhơn chúng miệt mài vật chất,

      Làm cho thân phải mất tinh thần,

            Vì chưng thấu đáo cội nhân,

Bởi chưa thống hiểu phong trần là bao.

      Giọt sương tỏa cánh bèo trôi nổi,

      Trên giòng khơi tuyệt đối nào hay,

            Hớ hinh chi lắm trượng tài,

Lấn chen xô đẩy nạn tai lắm lần.

      Khá mở mắt cân phân từ dấu,

      Khá quan tâm mà thấu cơ Trời,

            Siêu hình lố dạng năm nơi,

Tại người tạo lỗi khó lời than van.

      Lựa hồi tốt chiêu an bá tánh,

      Lựa dịp may mà đánh thức mê,

            Cho người rõ lối não nề,

Mau chơn theo dõi kịp về Bồng-Sơn.

      Rán lóng rõ tiếng đờn khoan nhặc,

      Ðể tai nghe thẻo thắt canh chầy,

            Nâu sòng tạm dụng làm khuây,

Cho qua ngày tháng theo Thầy tầm phương.

      Cứu giống dòng khỏi đường lao lý,

      Thương nhơn sanh gắng chí học đòi,

            Noi gương Khổng Mạnh đèn soi,

Dụng thuyền từ ái tìm tòi Ðạo cao.

      Qui chủng loại đồng bào một mối,

      Qui vạn linh chung khối tinh thần,

            Vẹt màn mờ mịt lý chơn,

Tỏ câu từ ái keo sơn gắng lòng.

      Dụng phương thuốc đề phòng nạn tới,

      Ấy là phương cứu lỗi mê hà,

            Rõ mùi đạo lý sâu xa,

Hết cơn nghiêng ngữa chung hòa nhứt tâm.

      Bởi sanh chúng than thầm chi xiết,

      Tại nơi người chưa biết đường tu,

            Cam lòng đành chịu mịt mù,

Nay nghe đờn khảy cọng phù phấn tâm.

      Cơ Ðạo chuyển cao thâm huyền bí,

      Mối quang minh chung thỉ tận tình,

            Dốc lòng hiệp sức đinh ninh,

Mai sau sẽ rõ Ðạo Huỳnh cao siêu.

      Hằng ngày giữ qui điều chánh pháp,

      Gìn chơn tâm bồi đấp gia tâm,

            Lưu hành vạn tải huyền thâm,

Thông thường sắc chỉ rõ mầm lý chơn.

      Chí sở hướng dìu đường nhơn loại,

      Chí tâm thiền chế cải phàm phu,

            Lẹ chơn giải thoát lọng dù,

Mau tay gở rối phá mù vẹt mây.

      Lòng tận tình hội nầy chí quyết,

      Quyết một tâm lý triết sưu tầm,

            Tìm tòi nghiên cứu Ðạo thâm,

Biện phân lý lẽ mới tầm đường minh.

      Rõ cơ quan cũng in như một,

      Khác chi mang những lớp con tuồng,

            Diễn trên sân khấu thường luôn,

Hết hồi quyền thế như tuồng cải lương.

      Nhìn cuộc thế xiết thương lắm nổi,

      Xem tình đời mơi nổi chiều chìm,

            Tỷ như bèo dạt linh đinh,

Trên dòng bích thủy non đình ngóng trông.

      Xem thấp thoáng tựa vòng cương tỏa,

      Cũng tỷ như một đóa sen hường,

            Ðơm bông ngào ngạt mùi hương,

Nhưng trong nội giới khá thương đồng loài.

      Khá tấn bước đắng cay chớ nệ,

      Chí đởm đương chẳng kể thân hình,

            Quyết tình chỉ lối quang minh,

Cho đời thức giấc huỳnh đình an vui.

      Cành thung thuận tưới mùi lắm lúc,

      Tiếng chim oanh từ khúc thở than,

            Cho đời xáo lộn dinh hoàn,

Nghĩ cơn xơ xác có nhàn chi đâu.

      Rủi gặp lúc tang dâu loài lạc,

      Làm cho đời ngơ ngác tâm hồn,

            Hết cơn dại dột đến khôn,

Bền tâm tu niệm vĩnh tồn hậu lai.

THI:

Lai đáo trần ai cứ miệt mài,

Nhúm nhen đồng loại chớ đơn sai,

Kết giây liên ái cho hoàn tất,

Dụng nghĩa tình thâm đặng rộng dài,

Ổn thỏa tâm tình đừng lợt lạt,

Vui vầy trí tưởng chẳng hề sai,

Ân thâm lý Ðạo mùi thơm nức,

Ðạo-đức thật hành đã cạn bày.

      Ta ban ơn chư hiền sĩ nam nữ. Chư hiền thành tâm tiếp giá QUAN-THÁNH ÐẾ-QUÂN.....

THI:

Ðạo cả gầy nên mối đại đồng,

Ðức đầy mới đặng chí thong dong,

Thật tâm qui tắc theo đường trí,

Hành đúng Thiên cơ mới rõ lòng.

Chí dạ nương theo đường chánh đại,

Thành tâm bước đến cảnh Lai-Bồng,

Tu hành chớ nệ cơn nhằn nhọc,

Niệm đức từ bi thoát khỏi vòng.

THI:

Ðêm trường QUAN bút tỉnh đời an,

Trí thức THÁNH nhơn độ rổi đàn,

Khai hoát ÐẾ tâm qui chánh pháp,

Mở đường QUÂN tử giải sầu than.

      Mừng chư hiền sĩ nam nữ.

BÀI:

      Lòng quyết chí Thật Hành Ðạo-Ðức,

      Chớ nài chi những vực hố hầm,

            Ðêm ngày lập chí sưu tầm,

Cho ra manh mối khỏi lầm quả căn.

      Chí cương quyết mong lằn điển triệt,

      Lý cao siêu rõ biết cơ mầu,

            Thực hành chánh thể đôi câu,

Nghĩa nhơn xử vẹn đứng đầu chơn tâm.

      Hễ biết Ðạo cố tầm cho chóng,

      Chống con thuyền lướt sóng qua truông,

            Một tình bươn chải bôn chôn,

Miễn là thực hiện sinh tồn vạn linh.

      Ðêm ngày chí tận tình phân biện,

      Biện cho rành ý kiến quán thông,

            Các điều hư thiệt nằm lòng,

Mới là chơn-lý đại-đồng chánh chơn.

      Ðừng có dạ cưu hờn chác oán,

      Phải thành tâm mà hản cuộc đời,

            Qui điều chiếu luật tô bồi,

Cho tinh khiết đặng khúc nôi tận tường.

      Dầu nếm tuyết dầm sương chớ quản,

      Dầu gặp cơn nắng hạ chi sờn,

            Quyết tình khảy tiếng ngâm đờn,

Dẫn đầu nhơn loại keo sơn một lòng.

      Lòng đởm đương chí mong thắng đoạt,

      Các dục tình khiến ác chơn tâm,

            Biện phân cho rõ kẻo lầm,

Ðó là giả thể tự tâm ta nào.

      Lòng xót thương đồng bào một mực,

      Hễ làm người thiết thực chẳng ly,

            Làm cho tươi nhuận gắn ghi,

Rộng lòng thương đạo tứ vi cho đồng.

      Chí giúp đời tận lòng son sắc,

      Lấy hết tâm dìu dắt đệ huynh,

            Nương thuyền từ huệ linh đinh,

Kiếm người mơ mộng vớt hình thân đau.

      Ðạo đức vốn phong trào cứu thế,

      Ðạo chánh chơn phổ tế vạn sanh,

            Chiêu an bá tánh đành rành,

Cơ Trời máy tạo siêu sanh độ hồn.

      Rán thực hiện cứu tồn khắp chốn,

      Lòng ái tha khó khổn cho đời,

            Cơn nhàn thuận cảnh hôm mơi,

Ðó là tiền kiếp của Trời bố ban.

      Lòng chí sĩ lao nàn chi sá,

      Miễn độ đời cho thỏa lòng vui,

            Cứu nhơn thoát tục rõ mùi,

Ðạo Trời huấn luyện cứu đời tang thương.

      Hành chánh đạo tận tường chơn lý,

      Muôn việc chi có thỉ có chung,

            Thương người mến vật đến cùng,

Nghe lời huấn giáo chẳng cần phải hư.

      Học biết Ðạo khư khư hành thiện,

      Rõ chúng sanh quyết luyện tinh thần,

            Muốn cho người đặng như thần,

Ðiều chi trái với lương tâm đừng làm.

      Ngày chí tối lòng ham hành thiện,

      Cứ nghĩ suy những chuyện giúp đời,

            Tâm phàm hay muốn đổi dời,

Thừa cơ hội ấy khiến người chẳng tuân.

      Những mảng tính mình nưng cao giá,

      Mà khinh đời gây họa liền liền,

            Biết thân vị kỷ phải kềm,

Lý chơn một mực êm đềm chánh tâm.

      Biết sự thế lạc lầm tạo khổ,

      Thì gia tâm rổi độ cho tròn,

            Ðừng lòng tu giả màu son,

Bề ngoài từ thiện ác lòng trong tâm.

      Việc đạo-đức cao thâm phải hiểu,

      Chớ sa mê chẳng chịu thật hành,

            Phật khuyên lánh dữ làm lành,

Ngồi không chẳng có đặng thành chi đâu.

      Người mộ Ðạo cao sâu phân giải,

      Gặp người chưa rõ lại làm ngơ,

            Ðừng làm như vậy bơ thờ,

Ðạo Trời chung trí dạy cơ đồng phần.

      Hễ biết nghĩa thọ ân chẳng bội,

      Thì khuyên người sớm tối cần tu,

            Cứu đời phải tập công phu,

Ðừng làm mặt Ðạo mà mù nơi tâm.

      Thế thường có lạc lầm những chuyện,

      Cứ khoe danh, khoe tiếng cho mình,

            Rán tâm hành Ðạo tận tình,

Mà lòng chác lợi tự mình cao siêu.

      Chẳng những biết thân liều với Ðạo,

      Mà dặn trò hiếu thảo cho rành,

            Thế nào cũng độ chúng sanh,

Dầu cho khó nhọc chẳng đành làm ngơ.

      Ngày chí tối kỉnh thờ Tiên Phật,

      Lời nói ra cho thật cho ngay,

            Việc làm cũng phải rộng dài,

Coi người như thể có tài hơn ta.

      Ấy mới gọi tu là cội phước,

      Ấy mới tường hiểu được lý chơn,

            Chúng sanh trong cõi tuần hườn,

Bớ người dẹp sự thua hơn kia nào.

      Tánh ăn ở phải trau hòa thuận,

      Tâm thiện từ chẳng khứng điều chi,

            Dầu cơn tử biệt sanh ly,

Lòng hằng những vẹn tiết nghì chẳng sai.

      Sửa tâm tánh hằng ngày cho kỷ,

      Chiều ngồi yên suy nghĩ lại coi,

            Ngày nay mình đặng hẳn hòi,

Hay còn lầm lở nguyện noi chí lành.

      Cứ tâm tịnh luyện phanh các việc,

      Các việc đều hiểu biết nơi lòng,

            Mà còn giữ chặt đề phòng,

Sợ tâm thiên vị khó hòng thoát lao.

      Người vẹn vẽ đạo cao lánh tục,

      Chẳng vì cho một chức lợi nhiều,

            Trái oan ngăn đón chẳng chìu,

Còn vương một mảy còn điều gian nan.

      Bớ khách tục biết đàng tu học,

      Lời phân minh chí dốc thật hành,

            Ấy là biết đặng sự lành,

Biết làm việc phải Trời dành phước cho.

THI:

Thương nhơn mến vật ấy là tu,

Bác-ái từ tâm cứu thế phù,

Chi quản tấm thân dầm trải tuyết,

Chí nguyền thẳng đến hưởng ngàn thu.

PHÚ LỐI VĂN:

      Từ đạo-đức thật hành thì mới phải người chí thành đối cùng phận sự.

      Lòng đởm đương rán phấn đấu cho trọn chữ tu hành.

      Trước phải lo gánh vác mối nợ quần sanh.

      Vậy mới rõ con đường lành siêu sanh Tịnh-Ðộ.

      Rán biện phân cho thấu đáo mà thoát qua cơn khổ được ơn võ-lộ của Trời ban.

      Khá chí tâm mà chèo chiếc bửu thoàn, đặng độ khổn trần gian thức giấc mộng tràng mà bước lên con thoàn quang minh chánh đại.

      Vì xem thế cuộc nhơn tình lắm điều khổ hại mà chế cải đặng cứu giải cho hết họa tai.

      Cõi gian hồng hiếm chi là người trí thức với anh tài.

      Mà còn phải bị đắm say theo con đường khổ gay khó bước quày trở lại.

      Bớ người đời khá lóng tai mà nghe cho rõ giọng phù trầm chớ có lòng hai mà phải đọa.

      Dòm thấy cuộc đời quá muội mê nên phải sụt sùi châu rơi lả chả.

      Bởi vậy cho nên hễ đứng làm người thì phải chịu cơn nắng hạ độ rổi cho hết mối thương tâm.

      Hằng ngày rán tìm tòi nghiên cứu cho rõ mối Ðạo thâm.

      Thì mới có thể độ đời thoát khỏi lầm nơi con đường hắc ám.

      Rọi ngọn đuốc quang minh cho tỏ sáng.

      Ðể cho người đời hết cơn mờ ám giải thoát ra cho khỏi đám mù mây.

      Phải mở lòng nhơn ái thương nhơn mến vật của Thầy.

      Thì mới gọi người biết thức tri thời vụ theo cơ chuyển xây noi lằng tiến thủ.

      Chìu theo luật Trời thì con người phải chịu đủ tai nạn đắng cay.

      Vì lòng người hay khéo lá lay đổi thay rồi chán ngán.

      Rõ mùi đời thì có chi vui thú mà đặng phải chìu lòng ta thán, ấy cũng vì mê theo đám xa hoa.

      Phải để hết tâm chí giúp đời cho qua chỗ trầm kha bể ái.

      Bớ ai ôi! chớ nên quá tạo thêm giây oan trái rồi phải thân dầu dãi mà dày gió dạn sương.

      Khá hiểu thông triết lý của Ðạo cho xác đáng tận tường.

      Thì mới có thể dứt cuộc tang thương hết giấc đoạn trường đặng bước bươn lần lên con đường chơn giác.

      Rán nâng cao mối Ðạo Trời cho hoàn toàn tấn phát, đặng thưởng thức đầm đã bát ngát mùi thơm.

      Chí tâm dõng mãnh lần hồi độ khổn nguy nàn đặng rõ thấu nguồn cơn chi sờn đắng cay lao nhọc.

Khó nhọc chi sờn quyết học tu,

Lao tâm tiêu tứ hưởng ngàn thu,

Cảnh Tiên vui thú chi so đặng,

Ðời khổ lắm thay thể ngục tù.

            Ban ơn chư hiền.....

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh