Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

11.- HÀNH ÐẠO CHƯỞNG ÐỨC

__________

THI:

NGÔ đồng gió tạt lá xơ rơ,

ÐẠI đức lập an kịp đến giờ,

TIÊN bút hạ trần truyền Thánh-Ðức,

Giáng ban chơn giáo phục hồi sơ.

* * *

Trải qua một lúc quyết tu hành,

Mà đến bây giờ độ chúng sanh,

Khổ não vì đời ai rõ đặng,

Lao tâm với Ðạo tiếng còn rành,

Ba kỳ Ðạo chuyển cơ huyền diệu,

Một phút tu cầu đến tịnh thanh,

Sự thế quản bao đời gió bụi,

Lòng phàm gội rửa đặng cao xanh.

      Mừng chư hiền sĩ nam nữ, nay Bần-đạo phụng chỉ Hoàng-Thiên giáng dạy HÀNH ÐẠO CHƯỞNG ÐỨC.

      Vậy chúng sanh nghe:

BÀI:

      Hữu duyên gặp Tam-Kỳ Phổ-Ðộ,

      Muôn đời còn ghi sổ Tiên bang,

      Người chí tu lên Bát-Nhã thoàn,

      Ðặng yên trí lo đàng tế thế.

      Lòng thiện nguyện khỏi vòng quan hệ,

      Trí thanh nhàn chẳng nệ trần ai,

            Tu Tiên bạn học CAO-ÐÀI,

Gìn thân thể vẹn, giữ tày non sông.

      Lời huấn giáo tạc lòng hiếu tử,

      Chữ thanh lương cư xử trọn niềm,

            Khấu đầu vọng bái Hoàng-Thiên,

Thể lòng giữ vẹn chơn truyền cứu dân.

      Rủi gặp cuộc phong trần xây đổi,

      Khá bền tâm chớ vội não lòng,

            Tùy theo đá lở đi vòng,

Dầu cay đắng mấy mặn nồng chớ than.

      Ðạo phổ hóa như thoàn cứu vớt,

      Biết chúng sanh lặn hụp dưới dòng,

            Nước tràn sóng gió mênh mông,

Thiều quang như giục, ánh hồng như thoi.

      Người sóng dồi hấp hoi chìm đắm,

      Thuyền linh từ lướt dặm chèo mau,

            Rước người cho hết khổ đau,

Thì công phu ấy biết bao nhiêu tình.

      Có trí độ cao minh lượng cả,

      Thương chúng sanh vất vả giữa trần,

            Dầu khi trể chiếc đò thần,

Biết muôn thu có đặng gần đường Tiên.

      Ðừng đem dạ tư riêng tự phụ,

      Chớ tập lòng ký chú lợi quyền,

            Hữu căn thì đặng hữu duyên,

Phận làm hướng đạo chèo thuyền phải lo.

      Giữa cuộc thế lắm trò đau đớn,

      Trong cơ đời nhiều bợn nhơ lòng,

            Biết rằng tế thế là xong,

Xá thân vì Ðạo chớ mong đến mình.

      Người hữu chí cánh thành có thuở,

      Luật tuần hườn xây trở chẳng thuyên,

            Dầu cho khác giáo lỗi nguyền,

Cũng đừng ngạo mạng phải kiêng phải dè.

      Hễ hành đạo như bè giữa sóng,

      Gặp phải chi vớt hỏng lên thuyền,

            Giàu sang bần tiện dữ hiền,

Tùy phương tế độ lựa giềng cứu nguy.

      Ấy mới gọi tu mi nam tử,

      Ấy mới rằng biết xử thế thời,

            Người ôi! cuộc thế lưng vơi,

Biết đường chánh đại nhớ lời than van.

      Nhắn nhủ khách chèo thoàn Bát-Nhã,

      Khuyên lơn người còn dạ tư riêng,

            Ðạo Trời chẳng có vị thiên,

Trăm muôn ngàn giáo chơn truyền một khuôn.

      Vì thế sự mảng buôn tánh rẽ,

      Nên chia phân bắt bẻ cùng nhau,

            Chơn truyền mờ ám biết bao,

Hạ-Nguơn ÐẠI-ÐẠO qui màu vạn sanh.

      Biết đức cả lòng thành tế độ,

      Rõ cơ đời lánh khổ dìu đời,

            Ðừng tu miệng, chớ tu lời,

Miệng tu tội lớn chẳng nơi thoát nàn.

      Hoặc hành Ðạo giữa đàng rồi bỏ,

      Hay gặp điều khổ não rồi buông,

            Tội tình ấy rất thảm buồn,

Gương ta còn giữa thế tường hay chăng?

      Lãnh Thiên mạng hóa hoằng Ðại-Ðạo,

      Gặp phải khi khảo đảo ngồi yên,

            Lo cho kẻ được hậu tiền,

Mặc tình thế sự tiếng truyền bạc đen.

      Dầu ngộ cảnh tạt đèn sức gió,

      Chớ lòng ta xem ngó chúng sanh,

            Tìm phương cứu vớt người lành,

Lo cho đạo tấn nhọc nhành quản bao.

      Lòng những ước cho mau thành Ðạo,

      Ðặng anh em thuận thảo một đường,

            Tiếc thay cơ hội đoạn trường,

Mãn duyên phải chịu Thiên-Ðường hồi quê.

      Lòng thương Ðạo ủ-ê tấc dạ,

      Nhớ lúc còn lập quả bồi công,

            Muốn cho sáng giống Lạc-Hồng,

Muốn cho nhơn sự khỏi vòng đớn đau.

      Nhìn lại kỷ phong trào thay đổi,

      Thấy lòng người nhiều nỗi đắng cay,

            Giả tu lãnh đạo cầm tay,

Cậy quyền ép bức, cậy tài hiếp cô.

      Ôi cảnh thế lưỡng đồ phước tội,

      Thảm cuộc tu lắm nỗi đoạn trường,

            Sá chi một đóa bông hường,

Mà tình huynh đệ chia đường bắc nam.

      Nay nhằm lúc cơ quan biến động,

      Tiết Trung-Thu đã vọng ngoài hiên,

            Từ bi giá bút tương truyền,

Nhắn nhe hướng đạo mối giềng nghĩ suy.

      Rừng muốn rậm chẳng vì một cội,

      Cồn muốn cao không nổi cát vùi,

            Nên tình đạo quí ngọt bùi,

Biết rằng thế sự giả vui gạt lường.

      Nên khá mở lòng thương quảng đại,

      Khá xét suy trái phải cho cần,

            Ðừng thiên vị nể cho thân,

Mà tình đồng đạo phải ân hận lòng.

      Lãnh phận sự khá thông phận sự,

      Biết tu hành ưu lự tinh chuyên,

            Ðạo là một bổn thủy nguyên,

Mà mình cũng mắc quan quyền phải sao?

      Kìa các nước xem vào chê hủy,

      Nọ nhiều tay trí sĩ bàng quang,

            Vẽ rồng hóa rắn lỡ làng,

Ðệ huynh rồi lại đổ choàng cho nhau.

      Khiến kẻ trước người sau khốn hại,

      Phân rẻ tình quấy phải cao môn,

            Vạn bang thế sự danh đồn,

Nam phương Thiên-Ðạo quốc hồn chia phui.

      Lời thành thật ngậm ngùi tấc dạ,

      Bớ người hiền xét giả hay chơn,

            Lãnh phần hành đạo keo sơn,

Thì sau dầu cuộc tuần hườn còn tên.

      Làm sái phép lại quên mạng đạo,

      Tội tình kia khẩn đảo không qua,

            Bớ người giữa bể ái hà,

Lời than thở dặn xét mà tu tâm.

      Dầu cách biệt tinh thần nghĩa nặng,

      Nơi Ngọc-Kinh trần chẳng bao xa,

            Nếu lòng chơn tưởng đến Ta,

Phò trì cứu thế cho hòa cũng vui.

      Còn chưởng đức phải vùi thân phận,

      Dầu gặp khi lận đận chớ sờn,

            Giúp đời mở rộng lòng nhơn,

Thương người hoạn nạn độ cơn nghiêng nghèo.

      Chữ Quảng-Ðại gìn theo tâm trí,

      Câu Nhơn-Từ chung thỉ cho hòa,

            Kìa người khổ, nọ nước nhà,

Làm sao đáng mặt anh hoa sau nầy.

      Biết cứu độ trần ai cơn ngặt,

      Biết giữ lòng dìu dắt chúng sanh,

            Mới là đáng mặt hùng anh,

Mới là xứng đạo tu hành đường Tiên.

      Tình thân ái làm duyên tế độ,

      Nghĩa đồng môn nhọc khổ chia lo,

            Gặp khi lao trí dặn dò,

Tình đồng tâm nặng liên trò chung giây.

      Chớ chia rẻ đó đây cao thấp,

      Ðừng chia tình ôm ấp chỗ riêng,

            Chí tâm thương cả hậu tiền,

Thương người thương vật thương duyên đọa trần.

      Phải kỉnh trọng Thánh Thần Thiên mạng,

      Khi nói năng chớ lãng phạm nhằm,

            Dưới Trời phải biết cao thâm,

Phải thương đồng loại phải tầm thiện chơn.

      Khi đại tiểu chớ lờn chớ dể,

      Phía bắc đừng quá thể chẳng kiêng,

            Người tu trau sửa tánh hiền,

Dầu cho lớn nhỏ cũng nguyền ăn năn.

      Việc ở đời khó phăng cùng lý,

      Gặp phải cơn suy kỷ mà hành,

            Dầu chi cũng tận thửa lành,

Cũng làm phước đức cũng hành đạo tâm.

      Tại sao phải kiếm tầm phước đức,

      Vì người tu thiếu sức giúp đời,

            Trái oan trước đã làm rồi,

Nợ duyên nay phải đền bồi mới yên.

      Chớ gọi tu là đền nợ trước,

      Nếu y lời tác phước làm chi,

            Người đời có trí nghĩ suy,

Có tâm xét kỷ khỏi nguy khỏi nàn.

      Lúc sanh tiền cứu an Ta nguyện,

      Dầu ngồi yên tịnh luyện cũng lo,

            Công phu công quả vẹn trò,

Mới đăng Tiên bản mới dò cao bang.

      Người cõi tục chửa tàng lý sự,

      Lấy văn minh cư xử theo thời,

            Nên chi tương rả cuộc đời,

Miệng xưng đạo đức tâm thời phàm phu.

      Nầy bớ khách chí tu Tiên đạo,

      Rán nghe lời khuyên bảo cạn lời,

            Ðường Tiên còn rạng cõi đời,

Thì công danh ấy Phật Trời cũng cho.

      Người giúp Ðạo như đò rước khách,

      Kẻ tu hành như bách cứu tinh,

            Gặp cơn sóng gió thình lình,

Giúp đời độ Ðạo rạng tình hiếu nhơn.

      Kỉnh Trời Phật cầu hườn phép nhiệm,

      Thương chúng sanh đấp-điếm buổi cùng,

            Tình huynh đệ phải thỉ chung,

Dầu khi họa gởi chớ đừng xéo xiên.

      Ðược Ơn Trên chỉ truyền tiếp lịnh,

      Hành cho y cho chính mới thành,

            Cơ mầu có chí tu hành,

Khỏi vòng tội lỗi khỏi hành phạt sâu.

THI:

Sâu xa lời lý khuyến người tu,

Ai có mê tâm vẹt ngút mù,

Trau tánh sửa lòng làm âm chất,

Ngày thành chánh quả hưởng ngàn thu.

THI:

Ngàn thu tạc để trí tri đời,

Nghĩa Ðạo ơn Thầy nghĩa rạng ngời,

Hữu phước gieo trồng hồi tác phước,

Vô căn chẳng tỉa lúc ham chơi.

Thấp ngôi vì kẻ lòng vô đạo,

Cao chức bởi người thức tỉnh đời,

Chánh pháp tế nguy bày giữa thế,

Bớ người giác ngộ chốn trần vơi.

      Ta khuyên chúng sanh kỉnh tụng và thật hành. Ta ban ơn cho cả chúng sanh.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh