Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

 (Ðoạn Kinh sau đây được trích từ quyển "QUAN-ÂM PHỔ-CHIẾU PHÁP-BẢO TÂM-KINH" do Ðức QUAN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT giáng tả tại Thiên-Lý Bửu-Tòa năm Bính-Dần 1986)

____________

      Nầy Thiện-nhân, thời PHỔ-CHIẾU TÂM-KINH sắp mãn, nay còn điều chi tối cần Thiện-nhân khá bạch trình lên.

      (Bạch-Diệu-Hoa bạch: - Nam mô A-Di-Ðà Phật! Kính bạch Ðức Quan-Âm: vì con nhớ kỳ Ðàn Cơ-Bút ngày 15 tháng 5 dương lịch, Ðấng Chí-Tôn dạy rằng: Ðức Quan-Âm thị hiện cỡi rồng nơi biển Nam-Hải ấy là có ý ban cho bá tánh một bức Thánh-Ảnh chơn thật, để cho tất cả trăm họ bốn phương thờ kính phụng trì. Ðức Quan-Âm sẽ ban hành diệu lực cứu khổ phò nguy trong thời kỳ mạt pháp nầy. Vì nhiều khổ nạn đến trong chúng sanh cấp thiết, vì nạn vô minh che chướng mà chúng sanh chưa được minh liễu sự lợi ích cho mình và cho người, nên khi lâm nạn hoặc cấp, hoặc trì, hoặc sắp đến, hoặc bịnh chứng nguy cấp, hoặc nan y, kẻ biết cầu Quan-Âm cứu khổ cứu nạn thì rất ít, mà người chưa biết đại diệu lực cứu khổ nạn nơi Quan-Âm thì rất nhiều!

      Nay Ðức Quan-Âm Như-Lai phổ minh quyển Tâm Kinh nầy vào đại thế chúng, vậy con kính lạy Quan-Âm xin nhờ chỉ giáo cho biết cách thờ phượng cũng như nghi thức, hoặc phương tụng niệm để được khỏi sai lạc. Ðây là một niềm đại ân phúc đến cõi thế nhân, ví như biển nước Ma-Ha toàn đầy vị ngọt, mát mẻ thanh trong, và nguồn nước tám công đức vô lượng nầy được lưu vận vào tất cả sông ngòi cho tất chúng sanh đồng được uống để giải trừ nạn khát, hoặc từ lâu vì quá khát phải uống nhằm nước độc, mặn, nay đã sắp chết, gặp được bát nước trong mát ngọt, tức thì được hồi phục sự sống.

      Hoặc sánh như số người đang ngủ quên trong ngôi nhà rộng lớn kia, nửa đêm bị lửa bốc cháy, tất cả người đều chẳng có lối thoát, bỗng gặp ân nhân đem nước tới tưới lửa dẫn ra khỏi nạn chết. Thì đây là một đại-diễm-phúc cho nhân loại, là do nhờ ơn đức đại từ bi của Ðức Quan-Thế-Âm, công đức bổn nguyện mười hai hoằng thệ thâm như đại hải! Sau khi lời bạch trình cầu thỉnh Phật ngôn giáo điều cần thiết, con xin thay mặt cho toàn thể chúng nhân, khắp thiện-nam tín-nữ, khắp hết đạo-đồ các nơi, thành tâm kỉnh lễ Ðức Quan-Âm trước đây trăm lạy, ấy gọi là thay mặt chúng sanh dưng chút lễ rất nhỏ mọn trong lúc nghèo cùng, phước, trí chẳng có, công lao cùng bảo phẩm quí giá cũng không! Chỉ dâng hiến món tâm thành vô lượng ngỏ báo Phật ân, và cầu Phật gia trì cho hết thảy chúng nhân đồng thụ hưởng phúc lạc thanh tịnh thứ nhứt, cầu được cõi âm đồng siêu liễu, cõi dương được thái bình, đồng hạnh lạc nhờ nơi phước lực đại từ bi và đại công đức cứu khổ nàn nơi Phật lực. Nam mô Ðại Từ Ðại-Bi Linh Cảm Ứng Quan-Thế-Âm Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.)

      - A-Di-Ðà Phật! Lành thay! Niệm ý lành thay! Nầy Thiện-nhân! Như quyển TÂM-KINH ngày nay được phổ cập nhân sinh, một là nơi bổn nguyện độ thế trong phần thiểu vị nơi lòng từ mẫn của Quan-Âm thôi! Ngoài đây lại còn biết bao nhiêu công năng nơi thiện-nam tín-nữ, tức là Bồ-Tát lực phối tác nhơn lực mới gieo rải duyên lành. Nếu quên lãng công đức nơi chư căn thiện-nam tín-nữ thì Bồ-Tát lực nơi cõi siêu diêu thế gì tạo tác phần hữu thể.

      Sự tán dương công đức nơi Quan-Âm Ta rất cảm, nhưng đối công năng chư Ðại-Bồ-Tát chúng, và tất chư bổn nguyện lợi tha, dũng lực đại bi, tâm từ mẫn thiệp nơi chư Ðại-Bồ-Tát chúng thì Ta chưa nhằm được vi ti trong xứ sa mạc, lại đâu thể gọi đây là đại công đức.

      Cũng như chính Ta thuở quá khứ vì lòng thương xót kẻ nạn nhân, những khi hành thuyền lâm nạn, hoặc bảo tố, hoặc giặc cướp, hoặc thuyền xiêu biển cả, Ta bèn tự tay cắt mái tóc xanh thả trôi dòng đại hải, biến thành tám vạn bốn ngàn Thần Hải-Ngư, tất những Thần Hải-Ngư đồng lực thần thông, tầm thinh cứu khổ y như Bồ-Tát Quan-Thế- Âm, nhưng đối với chư Ðại-Bồ-Tát cũng chưa sánh được công đức vậy. Huống nay chỉ bộ Kinh. Tuy dầu đối với Bồ Tát thì chẳng mộ xưng công, nhưng bổn tánh Kinh điển báu lạ vô biên, giúp giải họa đời sánh như ao nước bát công đức! Ta nguyện đem phước lực này mà bố hóa toàn diện cho hết thảy chư chúng sanh, cho hết thảy thiện-nam tín-nữ, người thành tâm hiếu mộ, đọc tụng, tin ưa, phụng trì thiết thực, thờ phượng chơn thật Thánh-Ảnh, tin sâu lời giáo pháp không nghi chấp, không quên lãng.

      Và những người thiện-tín trọn thành tâm gom công góp sức bồi bổ vào công cuộc ấn tống Kinh, hoặc cúng dường bằng công năng, bằng tài hóa, hoặc thành tâm đem Kinh điển giao tận tay, tận nhà cho người được ngộ nhận, thì phước lực đồng đẳng cả không sai.

      Tất cả chư căn thiện-tín đạo đời hãy vững vàng tâm niệm, diệu lực phước báo nơi công đức ấn tống Kinh nầy sẽ được tài bồi hậu hữu, tiêu giảm chướng căn, tập nghiệp mòn tan, giải trừ hoạn họa, sánh như người được tắm gội Cam-Lồ vậy!

      Ngoài phần nội dung Tâm-Kinh thì những Kinh thường tụng tại gia chư thiện-tín thì chỉ dùng Cứu-Khổ Kinh vào mỗi thời trong ngày. Nếu vì bận bịu thời giờ và không đủ phương tiện lập Thiên-Bàn, chỉ một Thánh-Ảnh Quan-Âm thì hãy thành tâm cầu bận Kinh Cứu-Khổ, vậy cầu cho đệ tử tên họ mình (người tụng đọc: nhứt gia ly khổ nạn). Ngoài thời trì Kinh thì ít hơn hết là mỗi gia đạo phải có một hoặc hai người vào phụng trì môn niệm Phật, tràng hạt chuỗi 108 xem như bửu-pháp hộ mạng ở thời khốn mạt tai ách quá kề. Thì đó là phương châm thoát họa đệ nhứt và môn Cứu-Khổ Quan-Thế-Âm mà thôi.

      Lại quyển TÂM-KINH QUAN-ÂM nầy mọi phương cách xin được thuần thục vào giác quan để nhắc lòng hầu hối ngộ ăn năn hồi chơn phục thỉ.

      Ðiều cần yếu tối trọng là những lúc về sau bất cứ lúc nào, bất cứ sự sợ hãi nào xảy đến hoặc sắp xảy thì tất cả đều vào niệm Cứu-Khổ thành tâm và chuỗi A-Di-Ðà phải kiên cố. Ðó là phép tốc tật giải nàn trong những thời gian cấp thiết quá hạn hẹp mà không thể dùng kịp những pháp môn khác.

            Ngoài đây hãy còn sự tế cấp diệu lực Bề-Trên gia trì hộ hựu chẳng ngớt. Khuyến cáo toàn thể tín-nữ thiện-nam tin sâu nơi diệu-pháp, dứt hẳn lòng nghi, hộ trì Chánh-Giáo là góp sức thiện-căn chung tay cùng chư Ðại-Bồ-Tát mà thi thố bổn nguyện cho được thành mãn CƠ TẬN-ÐỘ vậy!

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh