Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

QUAN-ÂM PHỔ-CHIẾU PHÁP-BẢO TÂM-KINH

THÁNH TỰA

      Nam-mô A-Di-Ðà Phật.

      Nam-mô Bổn-Sư Thích-Tôn.

      Nay nhằm ngày Ðại-Khánh-Ðản Phật Thế-Tôn, là một ngày đại hạnh lạc đến cõi dương trần, là một nguồn ánh sáng vô tận đã chiếu diệu đến cõi Ta-Bà sánh như ngôi mặt nhựt lố mọc từ phương Ðông!

      Vầng Thái-Dương ấy sẽ phát vô lượng ánh quang minh chiếu khắp bầu trời, phá hết cảnh tối tăm nơi màn vô minh giữa đêm dài u tịch. Cõi thế nhân cũng vì sống trong màn vô minh, trong đêm tăm tối ấy nên tạng thức phải mê mờ, nhân đó làm cho tâm thần đảo vọng, phiền não tham sân, khó bề giác tánh. Càng đi sâu vào đời hậu mạt thì Ðạo-Pháp càng rời xa, say nhiễm bả trược trần, lợi danh trói buộc, cơm áo là món tội chướng khổ của con người, khiến phải tạo đoan nhiều hoặc nghiệp nên mãi trôi lăn trong những kiếp tử sanh khó bề thoát họa!

      Là một ngày toàn tất chúng sanh trên cõi Ta-Bà đồng hưởng được pháp lạc thanh tịnh thứ nhứt. Nay Ta cũng nương vào ngày nầy, nhờ phước lực của ÐẤNG THẾ-TÔN, tựa ánh quang dương ấy hầu khai thị quyển TÂM-KINH, từ bi tế khổ vớt kẻ trần lao chìm biển mê tân đưa vào giác ngạn.

      Buổi đời hậu mạt, tai ách dẫy đầy, thế cuộc đồi suy, nhân tâm đảo loạn, vật chất phồn thịnh tới đâu thì hoạn khổ tới đó, là ác chướng tới đó, bịnh chứng nan y, chiến tranh dồn dập, nạn diệt thế mỗi lúc càng chuyển mạnh và đến mau!

      Tại vì sao?

      Vì thời kỳ mạt pháp, hễ càng xa Phật tức phải gần ma! Bọn ngạ-quỷ thừa cơ hội lan tràn quấy nhiễu, thâm nhập vào chúng sanh giục người làm cho não loạn. Giả danh Trời Phật huyển hoặc kẻ mê nhân gây nhiều hoạn họa, giục khiến kẻ tà tâm gieo thêm giống độc, làm cho cang kỷ đảo điên, luân thường xiêu đổ, làm cho thế giới nhân loài phải sống cảnh đục nhơ, giục thúc cho cường độ chiến tranh càng bộc phát! Chúng quyết đưa đẩy khiến nhân loài mau sa chân vào cuộc tận vong, để cho mặt đất trống không chẳng bóng người trần còn lai vãng. Chúng ấy sẽ mặc tình biến chuyển cuộc đời trở thành một thế giới ma đạo! Chúa vương tinh cầm quyền tối thượng trong thế giới ấy cho đến vô số kiếp. Chờ khi Phật xuất sanh thì bọn chúng sẽ xả thân mạng, hồi phục lại cuộc đời gọi là phục thỉ hoàn nguyên tái tạo.

      ÐẤNG CHÍ-TÔN vì vô lượng từ bi tốc bố điển lành khai minh ÐẠI-ÐẠO, quy Tam-Giáo, hiệp Ngũ-Chi là mở đường tận độ. QUAN-ÂM chấp chưởng quyền Tam-Trấn, dụng oai đức đại-từ-bi hàng tà phục oán, pháp-thuyền độ vớt, cam-lộ cứu nguy. Ðức DI-LẶC THIÊN-TÔN hạ lịnh khai nguơn dựng nền Thánh-Ðức, xiển dương Ðạo-pháp cứu cánh nhân loài rấp nhập cảnh họa ương trong thời pháp mạt, gia trì phước lực truyền bá Ðạo mầu tuyên lưu máy nhiệm là hồi chuông cảnh tỉnh, tiếng trống giác mê, giúp cho toàn thể nhân sinh hồi đầu hướng thiện, biết thương yêu lẫn nhau như ruột thịt.

      Ta vì lòng bi mẫn, vì pháp lợi sanh giáo huấn cạn dòng.

      Nguyện cho pháp giới chúng sanh phát khai trí huệ, giải thoát nghiệp mê lầm dứt rời ma chướng, chánh tâm, chánh niệm, Thánh-Ðức phục hồi, thân tâm thường lạc.

      Nguyện cho chư ác đạo hoàn lương tốc tật, thi vi chánh pháp, ngục môn bế tắc, THIÊN-ÐẠO hoát khai, cuộc cứu cánh được hoàn mãn vào Nguơn Thánh-Ðức, thoát khỏi họa diệt.

      Nguyện hành chánh dũng, hộ trì Ðạo-pháp không để diệt dứt, độ tận chúng sanh. Hàng tà ma, trừ yêu quái là bổn nguyện công đức vô tận tạng của BỒ-TÁT QUAN-THẾ-ÂM vậy!

      Những lời tuyên thuyết hãy minh liễu tường tận, thâm nhập trí Như-Lai, phát xuất vô lượng chánh tâm, diệt tà trừ chướng, nhứt niệm nội ngoại hãy lìa xa thì thân tâm thanh tịnh, tâm linh khai ngộ, tướng hảo phát sanh, phục thỉ hườn nguyên, thái bình an lạc.

      Dứt lời Thánh-Tựa...

      Nam-mô Ðại-Bi Quan-Thế-Âm Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

      Nam-mô A-Di-Ðà Phật.

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh