Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

 (Ðoạn Kinh sau đây được trích từ quyển "QUAN-ÂM PHỔ-CHIẾU PHÁP-BẢO TÂM-KINH" do Ðức QUAN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT giáng tả tại Thiên-Lý Bửu-Tòa năm Bính-Dần 1986)

____________

 PHÁP-BẢO TÂM-KINH

Nam-Mô Ðại-Từ Ðại-Bi Quảng-Ðại Linh-Cảm

Quan-Thế-Âm Bồ-Tát Ma-Ha-Tát

Sấm kệ:

      Nam-mô PHẬT-TỔ DI-ÐÀ,

Quang minh phổ chiếu Ta-Bà độ nhân.

      Liên đài ngũ sắc tường vân,

Hằng hà Phật Thánh lai trần hộ Kinh.

      Cõi Trời hiện sắc quang minh,

Hào quang muôn trượng âm thinh vang rền.

      Kim-Tòa NGỌC-ÐẾ ngự đền,

Chư Thiên hộ hựu cõi trên hằng hà.

      Kinh mầu khai xuất truyền ra,

Sánh bằng giọt nước Ma-Ha cứu trần.

      Ta nương vào ngọn bút thần,

Ví như tiếng sấm trong trần hiện vang.

      Thuyết minh cơ nhiệm hành tàng,

Giáo nghiêm diệu-pháp Ðạo vàng xiển dương.

      Kỳ ba ÐẠI-ÐẠO khai trường,

QUAN-ÂM Tam-Trấn oai cường lực nghi.

      Hành tàng Ðại-Nguyện Ðại-Bi,

Hàng tà phục oán thi vi trọn lành.

      Tuần du tế sát hiện hành,

Mười hai Chánh Nguyện dương danh đời đời.

      Thiện-nam, tín-nữ nầy lời,

Tri cơ thế mạt cõi đời tai nguy.

      Nồi da xáo thịt dị kỳ,

Buôn dân bán quốc loạn ly oán thù.

      Buôn Trời bán Phật mà tu,

Thù Cha, hại Mẹ, thê phu lỗi niềm.

      Ðổi ân làm oán ganh hiềm,

Cạnh tranh giết lẫn càng thêm thỏa lòng.

      Chiến tràng xương núi máu sông,

Xây dần mãi thế mà không thấy rồi.

      Dân càng phiêu dạt nổi trôi,

Khóc than thảm thiết ôi thôi dẫy đầy.

      Gieo mình vào chốn hiểm nguy,

Thể lâm họa diệt, hồn thì vất vơ.

      Thương thay cảnh trạng mê mờ,

Kẻ vay người trả đục nhơ cõi trần.

      Chiến tranh nguyên tử hầu gần,

Ði đâu trốn nạn hồng trần cho kham?

      Họa kia chướng nọ ai làm?

Hay là nhân chủng vì ham lợi quyền?

      Rốt rồi mặt đất còn nguyên,

Loài người vắng bặt của tiền làm chi?

      Tự mình tạo tác thi vi,

Rồi kham thọ lấy quả ni đem vào.

      Xót xa mấy đoạn tâm bào,

Ðại ngôn pháp giáo người mau phục hồi.

      Tư duy từ huấn bao lời,

Hoàn lương chánh niệm dứt rời nghiệp ma.

      Ðoạn nầy hiển thị soi ra,

Thể thời pháp mạt thì ma lộng quyền.

      Vào đời dối thế Phật Tiên,

Gây điều não nhiệt đảo điên tánh người.

      Giục tâm quấy niệm dư mười,

Hoặc khi ám ảnh cho người cuồng ngây.

      Nương theo thể, tánh cõi nầy,

Có thân, có thế, có tay, có quyền.

      Chúng dùng làm một con thuyền,

Thi vi ác nghiệp phỉ nguyền tâm ma.

      Âm mưu những sự gian tà,

Giục gây ác sát để ma no lòng.

      Thức ăn toàn những huyết hồng,

Toàn là thi thể thương vong chiến tràng.

      Ðược lời thiện tín tâm an,

Dày công tưởng niệm phước càng đa sanh.

      Giác mê tự bởi lòng thành,

Mắt phàm khó chứng lời lành của Ta.

      Chiến trường binh lính ngã ra,

Thảy không có đủ quân ma tạm dùng.

      Chúng hằng thôi thúc nhân tâm,

Càng gây chiến cuộc thâu năm nối liền.

      Nỗi niềm thống khổ triền miên,

Tử hồn binh sĩ bố quyền trục thâu.

      Không ai tiết lộ mưu sâu,

Chúa yêu sẵn đủ phép mầu đối tranh.

      Thần thông sẵn đủ hiện hành,

Thị oai ma lực đấu danh cùng Trời.

      Ta vì chúng khổ đòi nơi,

Từ bi vô ngại tuyên lời phổ lưu.

      Tín tâm chơn thật vô ưu,

Chẳng sanh nghi hoặc càng sưu lý mầu.

      Sau nầy rõ đặng máy sâu,

Huyền vi hiển hiện có đâu sai lầm.

      Chúa yêu sân hận Quan-Âm,

Quyết toan đấu phép thậm thâm giữa trời.

      Dốc lòng ám triệt Như-Lai,

Giao phuông trận địa giữa ngoài biển khơi.

      Mây đen mịt mịt khung trời,

Phổ-Ðà khiêu chiến xin mời Quan-Âm.

      Từ bi thanh tịnh quang lâm,

Yêu phun lửa độc tối tăm bầu trời.

      Thiện-nam, tín-nữ nầy lời,

Mưa chan sấm dậy đất trời chuyển rung.

      Hoàn toàn hắc khí như un,

Chúng sanh cấu nhiễm khó mong đặng tuyền.

      Bảo bùng động địa kinh thiên,

Khí yêu độc địa khói đen ngạt mùi.

      Không gian chẳng thấy mặt trời,

Ðất không hơi thở là thời lâm nguy.

      Khắp nơi Thiên-Thần Ðịa-Kỳ,

Khắp chư Thánh-chúng từ bi giải nàn.

      Bây giờ khắp cõi trần hoàn,

Thi hành diệu pháp cứu an tinh thần.

      Phép mầu sở hữu tùy thân,

Ngày đêm thiện niệm bảo thân nhiệm mầu.

      Nơi nơi đồng nguyện sở cầu,

Cùng môn Cứu-Khổ người hầu niệm mau.

      NHƯ-LAI sát sát trên đầu,

Chư Thiên hộ hựu thì mau phục hồi.

      NGỌC-HOÀNG ngự trị phong lôi,

QUAN-ÂM trí ấn thâu hồi ngạ tinh.

      Ðến khi sấm chớp đặng bình,

Phong ba lẳng lặng ánh minh rọi vào.

      Cõi trần thảm khốc mòn hao,

Thương người thiểu phước làm sao cứu hồi!

      Hàng ma phục oán đã rồi,

Trần dương nay mới vãn hồi bình an.

      Ai ôi! nắm vững Ðạo vàng,

Tu thân là món bảo toàn tâm linh.

      Muốn mau hưởng cuộc thái bình,

Muốn đời an lạc hãy gìn chữ Tâm.

      Tâm là thế chủ đâu lầm,

Tâm là Thiên-Ðạo hãy tầm lý sâu.

      Tâm là Phật chủ diệu mầu,

Hoặc ma làm chủ cũng âu tại mình.

      Vì trong tư tưởng hiện hình,

Cũng mê với giác biến sinh liền liền.

      Nếu Tâm phát giác lập nguyền,

Thì nên tạo phước gieo duyên buổi nầy.

      Rèn lòng niệm Phật ăn chay,

Cải tà quy chánh ngày ngày phát minh.

      Cầu an cho chiến họa bình,

Cấy cầy ruộng phước Thiên-Ðình đặng sung.

      Họa kia tự thể biến lần,

Phước càng tô điểm cõi trần càng thanh.

      Chư căn ngộ pháp lòng thành,

Thức-thần huệ-giác tu hành từ bi.

      Chư linh vào đời cứu nguy,

Thọ thân kịp hội Tam-Kỳ độ tha.

      Gặp thời thì hãy bước ra,

Góp tay trợ Ðạo Kỳ-Ba nạn cùng.

      Trên nhờ NGỌC-ÐẾ nhiêu dung,

Phật ân siêu diệu vô cùng từ bi.

      Vào tu nghiệp lực kéo trì,

Mê vui thích đẹp thiếu gì nghiệp ma.

      Vật chất lôi cuốn hằng sa,

Vô minh đậy mắt Liên-tòa khó trông.

      Hỡi chư Thánh-Chúng trần hồng,

Ðuốc thiêng phổ chiếu khai thông thức thần.

      Nhớ rằng bổn-nguyện vào trần,

Long-Hoa đại thệ thọ thân Ta-Bà.

      Mạt đời là buổi độ tha,

Trần dương hóa Ðạo âu là ngó ngơ.

      Nầy khuyên bá tánh kịp giờ,

Tu nhân tích đức chớ lơ lãng lòng.

      Trì Kinh niệm Chú thuộc thông,

Dầu cơn ngộ biến cũng không ngại gì.

      QUAN-ÂM lực phò nguy,

Thành tâm thiện niệm giữ y lời truyền.  

      Nam-Mô A-Di-Ðà Phật.

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh