Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

 (Ðoạn Kinh sau đây được trích từ quyển "QUAN-ÂM PHỔ-CHIẾU PHÁP-BẢO TÂM-KINH" do Ðức QUAN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT giáng tả tại Thiên-Lý Bửu-Tòa năm Bính-Dần 1986)

____________

    (Bạch-Diệu-Hoa bạch: Nam-mô Quan-Thế-Âm Bồ-Tát. Con xin kính bạch: trước kỉnh lễ, bái Ðức Quan-Âm, vì con gốc cũng phàm phu tánh còn mê tối, cúi nhờ ơn Phật từ bi cho con được vài điều thỉnh vấn. Vì con đã có nghe thấy Kinh Sấm thường tuyên thuyết rằng đến hai ngàn năm cuộc tận thế hiện trạng sẽ bặt khí âm dương, không thấy mặt Nhựt, mặt Nguyệt. Lúc tuyệt khí âm dương như vậy nhân vật sẽ không có hơi thở điều hòa, bầu trời tối mịt suốt năm ngày năm đêm. Bạch Ðức Quan-Âm, có phải đó là trận chúa yêu đấu phép với Phật Quan-Âm đó chăng?)

      - Lành thay! Lành thay! Thiện-nhân khéo hiểu! Ðúng như thế. Nhưng nào phải do Ta toan tranh tài đấu phép với ngoại đạo. Ta chỉ vì rộng lượng cứu thế, thường hành bổn nguyện, nhưng vô lượng bổn nguyện cứu thế của Bồ-Tát tức đại cừu hiềm của chúng ma! Vì lý tánh đối trị hàng phục tà đạo, với quân ma là oán.

      Yêu tà thì chủ động nhiệt não, gieo giống cấu trược, dục vọng điên đảo vì nghiệp chướng vây bủa như sấm sét, như mây giăng, như cuồng phong, như sóng bảo. Kiếp khổ như bức não, như lửa đốt, như dầu sôi! Thường chịu đau nhức như búa đánh, như dao bầm. Sợ hãi như sắp bị người xô đạp vào hầm lửa, núi đao, không một phút nào được an ổn!

      Quanh năm suốt kiếp phải luôn chịu đói khát, khô gầy chỉ còn da bọc lấy xương! Kiếp sống của ngạ-quỷ vô lượng khổ não, dầu một ngày, một tháng, một năm đến mười năm, trăm năm, ngàn năm cũng không được một giờ, một phút đến nửa phút hưởng an lạc thanh tịnh!

      Nếu có được sự ăn uống thì chỉ là máu, mủ, xác thúi, giòi nhặn, phân, tiểu, nước miếng, bọt, dãi, những miệng mũi răng của kẻ thiểu thực; hoặc huyết bẩn uế nhơ, hoặc những ghè hủ nhổ nước bọt, trầu cau, cặn bả, cấu uế, tất những mùi hôi tanh có màu đỏ; hoặc miểng chậu, miểng lu mái, miểng bát, miểng chai, vỏ ốc thúi, chúng phải nhai nuốt như vậy dầu miệng lưỡi bị tuôn chảy máu me đầm đìa; hoặc tựa theo trụ cầu đón xác thúi, giòi nhặn của thú tử mà làm thức ăn, hoặc ăn tro, ăn đất cát dưới các chổ sanh sản!!!

      Tất cả những sự thọ thực của ngạ-quỷ đều tùy nghiệp lực mà được dùng mỗi thứ đều khác. Thoảng như tìm không được những thức ăn phù hợp như vậy thì cam chịu đói khát, khô gầy, rên khóc kêu la khô khan cả cổ họng, kêu không nên tiếng, chỉ bò lăn dưới đất cát nóng như lửa than, phỏng vuột tay chân lại ngã lăn như trục trục, dầu cho nước đầy sông tràn hồ cũng không được uống!!! May thay gặp thời pháp mạt, thế cuộc chuyển xoay, lòng người xa Ðạo, tu hành rất hiếm kẻ, Ðức-Thánh Nhân-Hiền mỗi lúc càng suy giảm, vật chất đa sanh, văn minh đồi loạn, lòng người thêm dục vọng, tham, sân, làm cho trần dương sự cấu nhiễm, tội lỗi tăng gia, ấy là tạo cơ hội, đem tất cả phương tiện đến cho ma quân tạo lợi thế, chúng được nắm thế ưu mới gây cuộc sống động, hoành hoại cõi dương đưa đẩy loài người vào tội ác để cho nhân nhân, quả quả dày nặng như núi Tu-Di, làm đà tiến triển rốt ráo đến họa diệt thế.

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh