Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

 (Ðoạn Kinh sau đây được trích từ quyển "QUAN-ÂM PHỔ-CHIẾU PHÁP-BẢO TÂM-KINH" do Ðức QUAN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT giáng tả tại Thiên-Lý Bửu-Tòa năm Bính-Dần 1986)

____________

Kệ rằng:

Hậu phước thay cho trong thời pháp mạt,

Cả chư linh năng phát tác nghiệp lành,

CƠ TẬN-ÐỘ nầy cần trí giác giữa nhơn sanh,

Chư Thánh-chúng mới trọn thành bổn-nguyện.

Bực căn-trí năng thuần đường tu luyện,

Chư thiện-tâm cùng phát nguyện hộ trì,

Kẻ chưa, thời vào nhập Pháp qui y,

Người Phật-tử gắng hành trì câu niệm Phật.

Còn xử thế hãy gìn lòng chơn thật,

Ai cũng phải cần manh áo với cơm,

Sống làm sao giữ được tiếng danh thơm,

Nghèo cơm áo, quí hơn giàu nhơ bợn.

Nghèo tiền bạc, giàu lòng nhơn đức,

Kẻ nghèo nầy sánh bực thượng-lưu,

Cơm ngày hai tâm trí vẫn vô ưu,

Thức giấc ngủ huân lưu câu niệm Phật.

Xét cho cạn kiếp người là sự thật,

Cõi vô thường, nhân vật mãi vần xoay,

Biển luân hồi muôn kiếp mãi lưu đày,

Nhơn thể mất, biết bao ngày tìm lại được?

Dòng ái dục cuộn trào như thác nước,

Ba món độc làm cho lợi trước hại về sau,

Như cá gặp mưa lực vận nhảy hố hào,

Chẳng suy cạn nơi nào là cạm bẫy.

Người có trí khôn ngoan hơn biết mấy,

Vật chất là chỗ thấy giục lòng tham,

Máu với xương thảm họa chúng đành cam,

Nguyên-Tử chiến cũng vì ham bá chủ.

Người độc ác ấy vì mê giấc ngủ,

Trống canh tàn bạch thủ chốn âm ty,

Hỡi chư căn, tỉnh giác kịp hồi quy,

Sen chín phẩm nơi Liên-trì còn đợi mãi.

 

NAM-MÔ A-DI-ÐÀ PHẬT.

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh