KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

QUYỂN THỨ BẢY

Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập - Hán dịch

Tỳ kheo Thích Trí Tịnh - Việt dịch

SỰ TÍCH TR̀ TỤNG

KINH PHÁP-HOA

ĐƯỢC LINH NGHIỆM

____________

I.- CUỐNG LƯỠI KHÔNG RĂ

1.- ĐỒNG TỬ

      Về thời nhà Tống, khi ông Thích Đạo sanh ở xứ Bán Đường tụng kinh Pháp-Hoa, có gă đồng tử theo ông xuất gia, cũng tụng kinh Pháp-Hoa, không bịnh hoạn chi, bỗng chết đi, mới đem chôn trong cạnh rừng. Ít lâu sau, một đêm kia xảy nghe có tiếng tụng kinh cạnh rừng ấy, người trong làng lấy làm lạ, đào lên xem coi, bèn gặp một cái lưỡi mọc hoa sen xanh. Nhơn đó người làng mới dựng tháp phụng thờ, đến sau sửa sang lại thành một ngôi chùa đồ sộ.

(Rút trong bộ Pháp-Hoa Tŕ-Nghiệm)

* * *

2.- ĐẦU LÂU TỤNG KINH

       Nhà Đường, niên hiệu Trinh Quán có ông thầy ở chùa Ngộ Chơn trên núi Vương Thuận. Ban đêm đi qua đất Lam Khê, bỗng nghe tiếng người tụng kinh Pháp-Hoa văng vẳng ở đàng xa. Lúc ấy trăng sao tỏ rạng, thầy mới ngó trông bốn phía xa xa vài mươi dậm, vẫn im ĺm vắng vẻ, không thấy ai cả. Trong tâm thầy rất nao nao rung sợ.

       Về đến chùa rồi, thầy tường thuật lại với chúng tăng. Qua đêm sau, chúng tăng đồng đến Lam-Khê để nghe. Bèn nghe tiếng tụng kinh từ dưới đất phát lên, mới lấy cây cắm nêu làm dấu chỗ ấy.

       Rạng ngày, qua đào chỗ ấy gặp đặng một bộ xương sọ (đầu lâu) trong g̣ đất. Xương ấy đă khô, duy c̣n cái môi trên, môi dưới và cuống lưỡi hồng đỏ tươi thắm, bèn đem về chùa đựng trong hộp đá để dưới hiên phía Tây điện Thiên Phật.

       Từ đó về sau mỗi đêm thường có tiếng tụng kinh Pháp-Hoa ở trong hộp đá. Kẻ nam nữ ở Trường An đến xem rất đông có đến số ngh́n.

       Sau đó ông thầy ở nước Tân-La đến ngụ trong chùa vừa hơn một năm. Ngày kia, chúng tăng trong chùa có việc xuống núi hết, chỉ c̣n ông thầy nước Tân-La ở lại, ông bèn trộm lấy hộp đá mà đi. Chúng tăng theo t́m thời đă đem về miền Hải-Đông rồi.

(Trích trong bộ Tuyên Thất Chí)

* * *

3.- THÍCH ĐẠO TỤC

       Nhà Đường, ông Thích Đạo Tục, không biết do lai ở đâu, ở trên núi Lệ Tuyền chuyên ṛng tụng kinh Pháp-Hoa đến vài ngh́n biến.

       Trong niên hiệu Trinh Quán, nhơn bịnh sắp chết, dặn người bạn là ông Huệ Khoách Thiền Sư rằng: “Tôi ở đây, dù rằng tụng kinh, nhưng ư trông mong có sự hiệu nghiệm. Vậy sau khi tôi chết rồi, sẽ hẹn chừng mười năm sẽ đào mả lên xem coi, nếu cuống lưỡi tiêu ră, biết rằng tụng kinh không công hiệu, nếu cuống lưỡi c̣n nguyên, xin dựng một cái tháp để cho người đời sinh ḷng kính tin”. Nói rồi viên tịch.

       Đến mười một năm sau, Thiền sư y lời đào mả lên coi thấy thân thịt đều tiêu hết, chỉ c̣n cuống lưỡi không mục ră, mà lại tươi thắm như của người sống. Bấy giờ cả huyện ấy kẻ nam người nữ đều khen ngợi, mới đem cuống lưỡi đựng vào hộp đá, dựng tháp thờ ở trên g̣ Cam-Đốc.

(Rút trong bộ Pháp-Uyển Châu-Lâm)

____________

II.- VĂNG SANH

1.- THÍCH HUỆ TẤN

       Niên hiệu Vĩnh Minh, xứ Dương Đô, chùa Cao Ṭa, ông Thích Huệ Tấn lúc niên thiếu rất mạnh mẻ, thích giao du, có chí hào hiệp, đến tuổi bốn mươi bỗng ngộ lư vô thường, bèn đi xuất gia học Đạo. Chỉ dùng tương rau, mặc bô vải, thệ nguyện tŕ tụng kinh Pháp-Hoa mà thôi.

       Do ông dụng tâm quá lao khổ nên phát bịnh. Ông mới phát nguyện ấn tống trăm bộ kinh để sám hối nghiệp chướng đời trước. Ông vừa quyên tiền được một ngh́n sáu trăm đồng th́ có bọn giặc cướp đến tra hỏi tài vật, ông bèn chỉ tiền và nói cho họ biết đó là tiền in kinh. Bọn cướp hổ thẹn bỏ đi.

       Về sau, ông in được trăm bộ kinh rồi bịnh cũ cũng lành mạnh. Ông tụng kinh đă nhiều, tâm niệm hoàn măn hồi hướng công đức tụng kinh cầu sanh về nước Cực Lạc.

       Một ngày nọ bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng: “Pháp nguyện đă đủ, tất đặng văng sanh”. Ông không bịnh hoạn chi mà chết, hưởng thọ được hơn tám mươi tuổi.

(Rút trong bộ Tường Di Kư)

* * *

2.- VƯƠNG YÊM

       Đời Đường, quan Huỳnh-môn thị-lang tên Vương Yêm, b́nh sanh căn tánh tối dốt chậm lụt, chỉ có một bộ kinh Pháp-Hoa mà ông học lâu ngày mới tụng thông được. Sau ông phải bịnh từ trần, về mách mộng cho người em làm quan Thái-Thú ở đất Tân An rằng: “Ta nhờ tụng kinh được sanh về Tây Phương, song v́ tôi dốt nên c̣n ở trong thai bào hoa sen. Nay về nói cho các người biết, từ nay phải chuyên siêng tŕ tụng kinh điển chớ nên biếng nhác trễ nải”. Nói rồi liền từ biệt.

(Rút trong bộ Pháp-Hoa Tŕ Nghiệm)

____________

III.- KHỎI NẠN

1.- THÍCH HUỆ KHÁNH

       Đời Tống, ông Thích Huệ Khánh là người xứ Quảng Lăng, đi xuất gia ở chùa Lô Sơn, học thông kinh luật, giới hạnh tinh nghiêm thanh khiết. Ông thường tŕ tụng kinh Pháp-Hoa, kinh Thập Địa, kinh Tư Ích, kinh Duy Ma. Hằng đêm tụng kinh, thường nghe trên hư không có tiếng khảy móng tay khen ngợi.

       Một ngày nọ ông đi thuyền bỗng gặp trận giông to mưa lớn, sấm sét dữ dội, sóng dậy ba đào, chiếc thuyền lắc đảo gần ch́m úp, mà ông Khánh cứ tụng kinh măi không thôi. Xảy nghe thuyền ở giữa gịng sông dường như có người kéo dắt nưng đỡ, phút chốc liền đến bờ.

       Từ đó về sau ông Khánh lại càng gắng tinh cần hơn nữa.

(Rút trong bộ Pháp-Uyển Châu-Lâm)

* * *

2.- THÍCH PHÁP LÂM

       Đời Lương, thầy Thích Pháp Lâm họ Nghiêm, người huyện Chi Giang, xuất gia ở chùa Ngọc Tuyền, thường tụng kinh Pháp-Hoa, hằng ngày chỉ dùng một ngọ trai, ngồi luôn, không nằm. Thầy thích đi du phương, thường quải gậy dạo khắp các miền núi non như Lô-Sơn, Thai-Đảnh, Hoành-Lănh, La-Phù v.v... không chỗ xa nào mà thầy không rảo bước đến; chỉ nương đổ nơi hang cùng gộp thẩm, một bề chuyên tu thiền định.

       Thầy lại thường đến non Đại, phải đi ngang qua Châu Từ, có quan huyện xét hỏi để nghiệm coi chơn giả, thấy thầy chỉ đem theo có một bộ kinh Pháp-Hoa. Quan Huyện không tin, nổi giận bắt thầy giam lại. Bảy ngày thầy không ăn, tụng kinh không ngớt. Quan Huyện ngủ thấy ác mộng, bèn đảnh lễ xin thầy cầu sám hối.

       Sau rồi, thầy về ở ẩn nơi chốn u tịch, chuyên bề thiền tụng làm nghiệp. Đến khi chết, có mùi hương lạ ngào ngạt phưởng phất cả mười ngày mới tan.

(Rút trong bộ Pháp-Hoa Tŕ-Nghiệm)

* * *

3.- SẦM VĂN BỔN

       Đời nhà Đường có ông Sầm Văn Bổn tự Cảnh Nhơn, người ở đất Lạc Dương. Thuở nhỏ tin Phật, tụng phẩm Phổ-Môn trong kinh Pháp-Hoa. Có một lúc ông đi ghe tới sông Ngô, giữa sông ghe úp, mọi người đều bị chết ch́m, ông Văn Bổn cũng đắm trong nước, bỗng nghe có tiếng nói rằng: “Người tụng kinh Pháp-Hoa được khỏi chết”. Nói như thế ba lần, ông liền nổi lên mặt nước, giây phút tấp vào bờ.

____________

IV.- LÀNH BỊNH

1.- NGƯỜI BỊNH HỦI

       Đời Đường ở Bồ-Châu ông Thích Pháp Triệt tuổi trẻ mà tánh siêng năng chịu khó tụng kinh Pháp-Hoa, thường đem kinh này dẫn dắt giáo hóa mọi người. Trong ấp có ngài Cô-Sơn, ông Pháp Triệt đến y chỉ với ngài mà tu hành, sáng lập cảnh Lang-Nhă. Ông từng đi các nơi đương gặp một người bịnh hủi, dẫn về trong núi, đục một cái hang cho ở và nuôi dưỡng. Bảo tụng kinh Pháp-Hoa, nhưng người bịnh hủi ấy không biết chữ, lại thêm đần độn. Ông Pháp Triệt dạy học từng câu, không nệ mệt mỏi. Học đến quyển thứ sáu, bịnh hủi lần lành, học rồi th́ bộ lông mày và tóc mọc lại, và da cũng lành như xưa.

(Rút trong bộ Pháp-Hoa Tŕ-Nghiệm)

* * *

2.- BÀ PHÍ THỊ

       Đời nhà Tống, bà họ Phí, vợ của ông La-Dự, người ở đất Thục-Ninh, cha tên Duyệt làm quan Thứ Sử châu Ninh. Bà Phí thuở nhỏ kính tin Tam Bảo. Bà tụng kinh Pháp-Hoa được vài năm siêng năng không biết mỏi mệt.

       Sau bỗng mắc bịnh đau tim. Bà đóng cửa buồn rầu lo sợ dặn ḍ người nhà sắm sửa đồ tẩn liệm để đợi thời. Bà Phí tâm nghĩ rằng: “Ḿnh tụng kinh siêng năng chắc là có phước lành họa may khỏi chết”. Nghĩ thế rồi an tâm nằm ngủ chốc lát thức dậy nhưng c̣n mơ màng thấy Phật bên song cửa đưa tay rờ chỗ trái tim ḿnh, bịnh liền lành ngay lúc ấy, cả nhà trai gái tôi tớ đều thấy hào quang sắc vàng chói sáng khắp nhà, lại cũng có mùi hương sực nức. Em gái ông Dự đến thăm bịnh đương ở trước giường cũng thấy rơ hết.

       Từ bấy giờ, bà Phí càng sanh tín tâm, tự răn gắng trọn đời, thường đem điều đó để sách tấn dạy dỗ con cháu.

(Rút trong bộ Dị Kư)

____________

V.- TRỪ TÀ MA

1.- THÍCH TĂNG LĂNG

       Ngài Thích Tăng Lăng họ Hứa, người huyện Nam-Dương, có nuôi một con khỉ và một con chó.

       Cuối nhà Trần, bắt đầu nhà Tùy, thầy đi du ngoạn các miền giang lănh, nay sông này, mai núi kia, chỉ mặc y phục sơ sài, song oai nghi rất nghiêm chỉnh, theo phép khất thực nuôi ḿnh.

       Thầy thường đọc tụng các kinh, nhưng chỉ thích riêng về kinh Pháp-Hoa hơn. B́nh thường tiếng giọng ồ ề không rơ, thầy chí nguyện tụng kinh cho tiếng được thanh tao, nên một phen ngồi tụng suốt đến bảy biến mới thôi. Như vậy, chẳng bao lâu tiếng nói như sấm vang, biết rằng đă có phước lực rồi. Thầy tụng kinh lấy số bảy làm chừng, tụng đến bảy mươi, bảy trăm, bảy ngh́n, đến bảy muôn biến thời tiếng giọng rất thanh thao trong suốt, tự nhiên thốt ra rơ ràng trong trẻo như tiếng đờn tranh ống sáo. V́ thế, nên khi thầy tụng kinh, môi mép không động, chỉ chuyển hơi trong cổ mà tiếng giọng phát phù trầm lănh lót, người đến xem nghe sửng sốt quên thôi. Từ đó thầy được nổi danh.

       Đương thời, có một vị ni cô bị quỷ ám nhập, quỷ làm cho cô thông suốt kinh văn thấu rơ nghĩa mầu, chuyên sự giảng kinh giáo hóa; thính giả đến nghe rất đông, nhưng không ai lường được sức thần tài kia, thảy đều khen ngợi là bực thông ngộ. Thầy Tăng Lăng nghe việc ấy, nói rằng: “Đó là tà quỷ ám nhập gia hộ chớ có ǵ là chánh lư, ta phải qua xét nghiệm”.

       Rạng ngày sáng sớm, con khỉ và con chó đi trước thẳng đến chùa ni cô. Thầy đi theo sau, vừa đến, vào lạy Phật, nhiễu tháp rồi, mới tới trước giảng đường, lúc ấy ni cô c̣n đương giảng thuyết trên pháp ṭa. Thầy bèn nạt lớn quở rằng: “Tiểu tỳ! ta đă đến đây, sao chẳng chịu xuống pháp ṭa, c̣n đợi ǵ nữa?” Ni cô nhơn nghe tiếng quở liền ngă té xuống đất, chạy đến trước giảng đường, qú gối trước mặt thầy từ giờ Mẹo cho đến giờ Thân, không dám nhúc nhích, mồ hôi chảy dầm ḿnh ngậm thinh không nói được lời chi.

       Thầy gạn hỏi chỗ kiến giải, cô vẫn im nhiên như ngây như điếc. Qua trăm ngày sau, tâm tánh cô mới hoàn phục lại như cũ.

(Rút trong bộ Cao Tăng Truyện)

* * *

2.- THÍCH ĐẠO LÂM

       Đời nhà Lương, Thích Đạo Lâm người huyện Sơn Âm, có giới hạnh nghiêm khiết, giỏi về kinh Pháp-Hoa và kinh Niết-Bàn. Ông Trương Tự ở nước Ngô rất mực kính thờ thầy.

       Niên hiệu Thiên Giám, chùa Tuyền Lâm ở huyện Phú Dương có quỷ quái nổi lộng quấy nhiễu người. Khi thầy đến, quỷ đều tiêu hết.

       Ông Huệ Thiều là đệ tử của thầy bị nhà sập đè, đầu quẹo cúp vào ngực. Thầy bèn tụng kinh Pháp-Hoa cầu nguyện cho. Ông Thiều nằm chiêm bao thấy có hai vị đạo nhơn người Tây Vứt kéo cái đầu ông thẳng ra, sáng ngày mạnh như thường. Ai nấy cũng đều khâm phục sự linh cảm thần dị của thầy.

(Rút trong bộ Pháp-Hoa Tŕ-Nghiệm)

____________

 VI.- SIÊU ĐỘ

1.- CON NGỰA CỦA THẦY TÂY LÂM

       Triều Minh, niên hiệu Gia Tịnh, thầy trụ tŕ chùa Bảo Ấn tên là Vĩnh Ninh biệt hiệu Tây Lâm có nuôi một con ngựa. Mỗi khi thầy đi phó trai nơi dinh quan Lễ Bộ đều cỡi con ngựa ấy. Từ chùa, bắt đầu lên lưng ngựa, thầy thường tụng kinh Pháp-Hoa cho đến khi tới dinh xuống ngựa thời vừa rồi một quyển, lần nào đi cũng thường tụng như thế.

       Ít lâu sau có một người đàn bà chửa ở ngang cửa chùa ban đêm nằm mộng thấy con ngựa ấy vào nhà bèn sanh được một đứa con trai. Sáng ngày, tới chùa hỏi thăm, thời té ra con ngựa chết cũng đúng giờ đó.

       Đến sau, nhà ấy cho con theo làm đệ tử thầy Tây Lâm. Tính nó rất đần độn, thầy dạy nó học, một chữ cũng không thông, duy truyền miệng cho nó một quyển kinh Pháp-Hoa nó bèn thuộc ḷng. Do đó thầy tin rằng: Ngựa nghe kinh được thoát thân thú vậy.

(Rút trong bộ Pháp-Hoa Tŕ-Nghiệm)

* * *

2.- THÔI QUỶ

       Đời Đường, ông Vương Hoằng Chi trong niên hiệu Trung Quán, làm quan Lịnh ở huyện Ḥa Xuyên, châu Thấm, có con gái gả cho ông Thôi-Quỷ ở đất Bác Lăng.

       Ông Quỷ đi qua huyện Ḥa-Xuyên (bên vợ) xảy lâm bịnh chết. Trải qua vài mươi ngày, trong nhà ông Vương bỗng nửa đêm nghe tiếng nói của ông Thôi-Quỷ. Ban đầu cả nhà đều sợ hăi, sau lần quen coi là sự thường. Ông Quỷ nói rằng: “Tôi là bổn phận con rể, dầu rằng không phải cách lập bàn linh ở bên nhà vợ, song v́ khổ không có chỗ nương tựa, xin v́ tôi mà lập vậy”. Vợ ông bèn theo lời lập bàn linh, mai chiều đều cúng kiến, ông về không cho cúng thịt, duy phải cúng đồ chay thôi. Ông thường khuyên niệm Phật, lại nói việc trong ngục rằng: “Người ta một đời thường khó khỏi tội, sát sanh và bất hiếu là nặng hơn hết, ngoài ra các tội khác thời nhẹ hơn”. Lại nói rằng: “Tôi tuy không tội chi, song phải cần nhờ phước lực giúp trợ, vậy xin v́ tôi thiết trai cúng dường Tam Bảo và tả kinh Pháp-Hoa, kinh Kim-Cang, kinh Quán-Âm, mỗi thứ 2, 3 bộ, thời từ đây về sau tôi không c̣n trở lại nữa”.

       Nhà họ Vương đều y lời yêu cầu, mướn tả kinh, thiết trai cúng dường. Bỗng một hôm, ông Quỷ lại đến có vẻ thẹn thuồng tạ ơn và nói rằng: “Từ nay xin từ biệt”. Cả nhà đều buồn khóc mà đưa đi. Ông Quỷ lúc chết có để lại một đứa con năm, sáu tuổi. Ông Quỷ lại dặn rằng: “Đứa con tôi đó, sau tất có danh trong trường quan, xin khéo nuôi nấng giùm”. Từ đó bặt luôn không c̣n trở lại nữa.

(Rút trong bộ Pháp-Uyển Châu-Lâm)

* * *

3.- BÀ LƯ THỊ

       Đời Đường, châu Kỳ, huyện Phong Khưu có bà lăo mẫu họ Lư, tuổi đă bảy mươi, không con cái chi, một thân già cô quạnh, chỉ có một tớ trai và một tớ gái. Bà làm nghề bán rượu ở thành phố rất lanh xảo, rượu thời pha thêm vôi nước và đong thiếu lường hụt.

       Đến niên hiệu Trinh Quán, bà nhơn bịnh chết trải qua hai ngày, đồ an táng đă sắm đủ, nhưng chưa tẩn liệm v́ trên ngực bà c̣n hơi ấm. Bỗng bà sống lại nói rằng: “Ban đầu có hai người toàn mặc áo đỏ, đứng ngoài cửa kêu tôi ra, nói rằng: có lịnh trên đ̣i. Tôi lật đật đi theo, đến một thành kia giống như cái thành ngoài của châu này. Sứ giả dẫn tôi đến dinh bên cạnh, thấy một ông quan đội măo mặc áo tay rộng ngồi ghế dựa, hai bên tả hữu hầu hạ rất đông, dưới thềm lại có người mang gông xiềng, lính canh giữ như chốn quan trên này. Ông quan ấy hỏi tôi rằng: “Tại sao bán rượu làm những việc gian lận để tham lấy của người cho nhiều, c̣n việc tính in kinh Pháp-Hoa đă mười năm rồi sao không làm?” Tôi thưa rằng: “Rượu thời tôi bảo tớ gái làm, đong cũng đứa tớ tôi đong. C̣n kinh kia tôi đă đưa tiền một ngàn đồng cho ngài Ẩn-Sư rồi”. Quan liền sai sứ đến bắt đứa tớ, giây lát đứa tớ đến, liền đánh bốn chục trượng rồi thả về. Lại sai người đến hỏi ngài Ẩn-Sư, trả lời là có thật. Quan bèn bảo tôi rằng: “Nay thả cho ngươi về bảy ngày, tạo kinh xong, sẽ đến đây sanh về cơi lành”. Nhơn đó đặng sống lại.”

       Xét khi bà lăo mẫu mới chết, đứa tớ gái bỗng mắc bịnh ác nghịch chết ngang, giây lâu tỉnh lại nơi lưng sưng bầm, đó là lằn vết bị đ̣n bốn chục trượng vậy. C̣n ngài Ẩn-Sư là vị khách tăng, tuổi đă sáu mươi bảy, từ khi xuất gia tu hạnh đầu đà đi khất thực, thường ngày dùng một bữa chay chưa từng gián đoạn, các vị đại đức xa gần đều kỉnh mộ. Đêm bà lăo mẫu bịnh chết, ngài Ẩn-Sư nằm mộng thấy có người mặc áo đỏ đến hỏi. Trong mộng đáp rằng: “Việc tả kinh có thiệt”.

       Lúc ấy, bà lăo mẫu mời cả bà con cḥm xóm và ngài Ẩn-Sư đến làm Phật sự, lại mướn nhiều người tả kinh, nhờ đông tay nên đúng trong bảy ngày kinh tả đă xong. Bà lại thấy hai người sứ trước kia đến nữa. Bà nói rằng: “Sứ nhơn đă đến rồi, xin bà con ở lại mạnh giỏi”. Vừa dứt tiếng liền chết.

       Ngài Ẩn-Sư hiện c̣n, kẻ đạo người tục đều khâm kính.

(Rút trong bộ Minh Tường Kư)

* * *

4.- TIÊU THỊ

       Đời Đường, quan Thiếu-Thường-Bá Thôi-Nghĩa-Khởi, cha vợ là ông Tiêu Văn Khanh b́nh sanh chuyên tŕ kinh Pháp-Hoa được vài ngh́n biến, bỏ hẳn rượu thịt, chỉ dùng trai tố. Vợ của ông Khởi là họ Tiêu đến niên hiệu Long-Sóc năm thứ ba, tháng năm phải bịnh chết. Trong nhà luôn ba tuần thất làm Phật sự, tu trai cúng dường, bỗng cô tớ gái tên Tố Ngọc nói tiếng của phu nhơn rằng: “Ta hồi c̣n sống không tin Tam Bảo, nay thọ khổ không thế nói được, do nhờ các ông v́ ta tụng kinh, tu trai thiết cúng mới đặng thả về. Đến ngày thứ hai mươi sẽ trở lại đem Tố Ngọc đi xem ta thọ tội”. Đúng kỳ hẹn, Tố Ngọc thiệt quả chết. Ba ngày sau sống lại nói rằng: “Thấy cung phủ trong thành lớn kia, phu nhơn vào cái nhà riêng, giây lát có vạc lửa, giường sắt tự nhiên đem đến hành tội, chịu đủ sự khổ sở thảm độc.

       Chợt thấy ông Khanh ngồi trên đài hoa sen nói với tôi (Tố Ngọc) rằng: “Con ta hồi c̣n sống tánh hay sân hận tật đố, không tin nhơn quả, nay phải chịu nỗi khổ đó, ta cũng không thể cứu được. Ngươi về nói lại với người nhà bảo phải gắng tu công đức, họa may mới thoát khỏi”. Lại thấy ông Phạm-Tăng từ trên hư không bay xuống, dạy tôi tụng kinh Pháp-Hoa, bảo rằng: “Ngươi phải ghi nhớ kinh này v́ người trong cơi Diêm-Phù-Đề mà truyền tụng, sẽ có người tin”.

       Niên hiệu Lân-Đức năm đầu, tháng giêng, nhà quan Tiết Tướng Quân thiết lập trai đàn, rước nàng Tố Ngọc đến thử tụng minh kinh, có ông Phạm Tăng nghe, rồi chấp tay khen rằng: “Thật đúng như bổn bên Tây quốc, không khác chút nào”. Ai nấy đều kính phục.

(Rút trong bộ Pháp-Hoa Tŕ-Nghiệm)

____________

VII.- CẢM ĐỘNG THÁNH LINH

1.- ĐỨC PHỔ-HIỀN GIẢI BỊNH

       Trong bộ Trí-Độ Luận quyển chín của ngài Long-Thọ Bồ-Tát có nói: Có một người bịnh hủi đến trước tượng Đức Phổ-Hiền Bồ-Tát chí tâm quy y chiêm lễ, xưng niệm công đức Đức Phổ-Hiền Bồ-Tát cầu nguyện cho hết bịnh. Lúc ấy tượng Phổ-Hiền Bồ-Tát liền dũi tay bên hữu hào quang sáng chói rờ xoa trên thân người kia, bịnh liền trừ hết.

(Rút trong bộ Pháp-Hoa Tŕ-Nghiệm)

* * *

2.- ĐỨC PHỔ-HIỀN HIỆN THÂN

       Trong nước kia có thầy tỳ khưu ở A-Lan-Nhả chuyên đọc tụng kinh Đại thừa, ông vua trong nước thường trải tóc cho thầy đi qua. Có thầy tỳ khưu khác bạch với vua rằng: “Ông ấy ngu dốt, đọc tụng kinh điển không bao nhiêu, sao Đại vương lại cúng dường long trọng như thế?”

       Vua đáp rằng: “Ta một ngày kia vừa lúc nửa đêm muốn yết kiến thầy tỳ khưu ấy, liền đi đến chỗ của thầy ở, thấy thầy ở trong hang đá tụng kinh Pháp-Hoa, có một người thân ánh hào quang sắc vàng chói cỡi con bạch tượng chấp tay cúng dường, ta đi lần tới liền biến mất. Ta mới hỏi vị đại đức: “Tại sao tôi vừa đến, người thân có hào quang sắc vàng kia biến mất đi?”

       Thầy tỳ khưu đáp rằng: “Đó là ngài Phổ-Hiền Bồ-Tát. Ngài Phổ-Hiền Bồ-Tát tự nói rằng: “Nếu có người nào đọc tụng kinh Pháp-Hoa, ta sẽ cỡi voi trắng sáu ngà đến dạy bảo nhắc nhở cho. Do tôi tụng kinh Pháp-Hoa nên ngài Phổ-Hiền Bồ-Tát hiện thân đến vậy”.

(Rút trong bộ Pháp-Hoa Tŕ-Nghiệm)

* * *

3.- THẦN THỈNH GIẢNG KINH

       Đời Tấn, thầy Thích Đàm Thúy, không rơ người quê quán ở đâu, thuở nhỏ đi xuất gia, tu ở chùa Bạch Mă, huyện Hà Âm, tương rau qua bữa, bô vải che thân, thường mỗi ngày đều tụng một bộ kinh Pháp-Hoa, lại tinh thông kinh giáo, cũng hằng giải nói cho người nghe.

       Ban đêm, bỗng nghe có tiếng gơ cửa nói rằng: “Muốn thỉnh Pháp-sư thuyết pháp trong chín tuần”. Thầy Thúy không hứa, nhưng củng cố cầu thỉnh, thầy bèn chịu đi, lúc đó vẫn c̣n mơ màng trong giấc ngủ, chừng thức dậy, thân thầy đă ở trong miễu Thần nơi đảo Bạch Mă và một người đệ tử của thầy. Từ đó, hằng ngày âm thầm đi qua không ai hay biết.

       Sau, các thầy trong chùa có việc đi ngang qua miễu ấy, thấy có hai cái pháp-ṭa rất cao, ông Thúy ở ṭa phía Bắc, đệ tử ở ṭa phía Nam, dường như có tiếng giảng kinh thuyết pháp, lại nghe có mùi hương lạ ngào ngạt. Bây giờ kẻ đạo người tục truyền nhau cho là việc thần dị.

       Đến măn Hạ, vị Thần trong miếu cúng dường cho ông một con ngựa bạch, năm con dê trắng và chín mươi xấp lụa. Thầy chú nguyện xong, cùng nhau từ biệt không c̣n qua lại nữa.

(Rút trong bộ Lương Cao Tăng Truyện)

____________

VIII.- CẢM CÁCH DỊ LOẠI

1.- THÍCH TRÍ THÔNG

       Đời Đường, thầy Thích Trí Thông ở chùa Thê Hà, non Nhiếp, đất Thuận Châu, từng qua ở chùa An Lạc xứ Dương Châu.

       Đến niên hiệu Đại Nghiệp, trong nước loạn ly, thầy nghĩ muốn về xứ nhưng không có cách chi đi được, mới ở ẩn trong đám lau rậm dựa bờ sông tụng kinh Pháp-Hoa, bảy ngày không ăn, thường thấy có cọp đi nhiễu xung quanh. Thầy nói rằng: “Mạng ta chỉ c̣n trong giây phút, vậy các ngươi hăy ăn đi”. Cọp bỗng phát tiếng nói rằng: “Từ tạo Thiên lập Địa đến nay, chưa từng có lẽ đó”. Xảy có một ông già chèo ghe đến nói rằng: “Thầy muốn qua sông về chùa Thê Hà, hăy mau lên thuyền đây”. Lúc ấy con cọp đồng sa nước mắt.

       Thầy hỏi rằng: “Các ngươi cùng ta có duyên chăng?”, liền dắt bốn con cọp đồng xuống thuyền, qua sông rất nhanh. Đến bờ phía Nam, trông lại chiếc thuyền và ông già đâu mất. Thầy mới dẫn bốn con cọp về chùa Thê Hà, ở phía Tây tháp Xá Lợi mà đi kinh hành và thiền tọa.

       Đồ chúng trong chùa có đến tám mươi vị không ai dám ra tháp cả. Khi có việc cần, thời một vị cọp vào chùa gầm kêu, lấy đó để làm thường lệ.

       Thầy đến niên hiệu Trịnh-Quán thời tịch, hưởng thọ được chín mươi chín tuổi.

(Trong bộ Tống Cao Tăng Truyện)

____________

IX.- LINH CẢM

1.- PHÁP-TÍN NI

       Đời Đường, niên hiệu Vơ-Đức, có ni cô hiệu là Pháp-Tín, thường tụng kinh Pháp-Hoa. Cô cất một gian tịnh thất, mướn một người viết chữ tốt để tả kinh Pháp-Hoa, trả tiền công rất mắc, bội hơn giá thường.

       Phàm mỗi khi vào tịnh thất tả kinh, phải mỗi lần tắm gội sạch sẽ, thay đổi y phục, xông ướp hương trầm. Lại nơi vách tịnh thất xoi trống một lỗ đặt ống trúc thông ra phía ngoài để cho người tả kinh mỗi khi muốn thở ra thời kê vào ống trúc mà thở, v́ khi tả kinh cần phải nín hơi mà viết mới thanh khiết tinh nghiêm. Như vậy tám năm tả mới xong bảy quyển. Cô hết ḷng cung kính, cúng dường rất long trọng.

       Ngày kia, có ông thầy ở chùa Long-Môn hiệu là Pháp-Đoan thường nhóm chúng giảng kinh Pháp-Hoa, cho bộ kinh của ni cô đó là đúng hơn hết, không bộ nào bằng. Thầy mới sai người qua mượn. Ni cô cố chối từ không cho, v́ e mất sự thanh khiết. Thầy Pháp-Đoan phiền trách. Cô không biết làm sao, bất đắc dĩ phải đưa cho mượn. Đem về, thầy Pháp-Đoan và các đồ chúng giở ra đọc, chỉ thấy toàn là giấy vàng, không có chữ nào hết, lại giở quyển khác coi, cũng đều như vậy cả. Thầy và đồ chúng hổ thẹn và lo sợ, liền đem trả lại cho ni cô.

       Cô buồn bă khóc lóc mà lănh lấy, dùng nước hương thơm rửa kỹ hộp đựng kinh. Rồi cô tắm gội sạch sẽ, lễ bái, nhiễu Phật cầu nguyện đến bảy ngày đêm không nghỉ. Bấy giờ mở quyển kinh ra xem, thời nét chữ lộ bày như cũ.

       Nên biết rằng sao tả kinh pháp cần phải hết sức chí thành cho tinh khiết nghiêm tịnh mới có sự linh cảm hiện tiền. Đời này, không có linh nghiệm, chỉ v́ không chuyên ḷng cung kính đó thôi.

(Rút trong bộ Minh Báo Kư)

* * *

2.- TRỜI RƯỚI HOA HƯƠNG

       Đời Tùy, châu Ích, nơi chùa Chiêu-Đề có thầy Thích Huệ Cung cùng bạn đồng học là ông Huệ Viễn kết bạn tâm đầu ư hiệp. Lúc sau, ông Viễn qua xứ Dương Châu tầm sư học đạo xong trở về. Thời gian ba mươi năm xa cách, một đêm cùng nhau tṛ chuyện, ông Viễn thời bàn bàn luận luận, ngôn ngữ lưu loát, c̣n thầy Huệ Cung thời lặng thinh không đối đáp chi. Ông Viễn hỏi rằng: “Ngài mấy mươi năm không đặng chi sao?” Thầy đáp rằng: “Tôi v́ tánh tối dốt nên không biết chi nhiều”. Ông Viễn nói: “Sao chẳng chuyên tụng một bộ kinh ư?” Thầy nói: “Thường ngày tôi chỉ có tụng một quyển Phổ-Môn trong kinh Pháp-Hoa, nay tôi xin tụng, nhưng ngài phải chí thành ḷng nghe”. Bèn kiết lập đàn tràng, thầy lên ṭa cao vừa cất tiếng xướng đề kinh, liền nghe có mùi hương thơm bát ngát, giây lâu lại nghe trên hư không nhạc trời reo trổi, mưa hoa tướp nượp rơi xuống, đến khi tụng kinh xong mới hết. Ông Viễn thấy sự linh cảm như vậy biết ḿnh không có đạo lực bằng thầy, trong ḷng hổ thẹn, mới cung kính đảnh lễ mà tạ lỗi.

(Rút trong bộ Pháp-Hoa Tŕ-Nghiệm)

* * *

3.- CHÍCH MÁU TẢ KINH

       Cuối đời nhà Đường, châu Hoành, ngài Thích Sở Vân đi xuất gia ở non Hoành Nhạc, từng chích thân lấy máu tả một bộ kinh Pháp-Hoa, bề dài bảy tấc, bề rộng bốn tấc, bề dày hai tấc (tấc Tàu), làm hộp chiên đàn đựng cất ở tạng Tam Sanh chùa Phước Nghiêm. Lại trên hộp có khắc tám chữ: “Nhược kha thử, kinh thệ đồng Từ-Thị”.

       Niên hiệu Hoàng-Hựu, có vị quới nhơn đi du lịch trên núi, thấy đó nghi cho là dối không thiệt, mới bảo người lấy kềm mở ra coi, thấy có một lằn máu chảy ra. Bỗng chốc, sấm nổi gió dậy rúng động hang núi, khói mây xông tỏa vào nhà ấy mù mịt, ngửa bàn tay không thấy, đến suốt ngày không thôi. Quới nhơn kinh khủng bèn chí thành đảnh lễ cầu sám hối.

       Đến đời Tống, thầy Giác Phạm chùa Thạch Môn ở đất Huân Khê từng du lịch qua đó, cung kính đảnh lễ, nh́n coi kỹ lằn máu ấy vẫn c̣n y nhiên. Đồng thời ấy, thầy Thiền-Nguyệt Quán-Hưu có làm bài thi tặng việc tả kinh đó rằng:

Rạch da lấy máu khó khôn ngần,

V́ tả Linh-Sơn chín hội văn,

Mười ngón chảy khô xong bảy quyển,

Đời nay cầu pháp mấy ai bằng.

(Rút trong bộ Pháp-Hoa Tŕ-Nghiệm)

* * *

4.- TRẦN TẾ SANH

       Đời nhà Minh, huyện Ngô-Môn, Trần Tế Sanh hiệu Hoằng Sĩ con trưởng nam của ông Trang Công, b́nh sanh dốc chí làm lành, phàm tất cả hạnh lành lời hay Trần Sanh đều tự tay sưu tập biên chép chất để đầy nhà. Ông rất ưa thích kinh điển nhà Phật, thường kết liên xă tŕ tụng kinh Pháp-Hoa, nhiều năm vẫn không bê trễ. Bỗng một đêm nằm mộng thấy ông già diện mạo phi thường, phong nghi thần dị, tay cầm kinh Pháp-Hoa chữ vàng và những bộ sự tích nhơn quả trao cho, Trần Sanh vụt dậy đảnh lễ lănh lấy. Sáng ngày quả có người chở bộ Pháp-Hoa Cảm-Thông-Lục của họ Cát ở Lộc Thành khắc bản đưa đến nhà Viễn-Diệu-Đường của Trần Sanh để lưu thông. Lại một người bạn đem một bộ kinh Pháp-Hoa thếp vàng đến cầm cho ông cũng đồng trong ngày ấy.

       Chưa bao lâu, Trần Sanh đi đường lại gặp bộ kinh Pháp-Hoa thếp vàng của ông Lư-Chánh-Khanh ở Tân An tả ra, ông mua đem về cúng dường để thành hiệp bích (chiếu đối), thờ phượng trang nghiêm cực kỳ rực rỡ, người xem ai cũng khen là việc hy hữu.

(Rút trong bộ Pháp-Hoa Tŕ-Nghiệm)

____________

X.- GIẢI OAN NGHIỆT

1.- LỤC ÔNG

       Đời nhà Tống, ở Hồ Châu, đất Thành Nam có người hàng thịt tên Lục Ông. Khi Lục Ông được 63 tuổi, một hôm có một vị tăng du phương đến trước cửa nói rằng: “Ta đến đây để giáo hóa người có duyên”.

       Lục Ông nghe nói không hiểu chi cả.

       Vị tăng nói rằng: “Ông giết trâu ḅ dê vô số, tại sao không bỏ nghiệp ấy đi?”

       Lục Ông thưa rằng: “Tôi v́ theo nghiệp của ông cha để lại rất khó bỏ quá!”

       Vị tăng nói rằng: “Nếu ông không bỏ, đời sau quyết phải đọa làm loài ấy, đọa rồi th́ luôn luôn bị oan báo chẳng biết lúc nào thoát khỏi! Tôi xem ông đời trước có căn lành, thế nên bỏ nghiệp ác đi, mà chuyên tâm thọ tŕ kinh Pháp-Hoa và kinh Kim-Cang th́ nghiệp ác tiêu trừ, phước lành thêm lớn”. Nói xong vị tăng biến mất.

       Lục Ông trơ người ra đứng một ḿnh, tâm rất hổ thẹn v́ những việc làm trước mà tỉnh ngộ lại, liền bỏ mặn ăn chay và phát nguyện thề từ đây về sau không tạo nghiệp sát hại nữa. Vẽ một bức tượng đủ cả Tây-Phương Tam Thánh: Phật Di-Đà, Quán-Âm và Thế-Chí hết ḷng thành kính cúng dường, lại đến thầy học tụng cả hai bộ kinh ấy chưa được năm năm th́ đă thuộc làu.

       Hằng ngày ở trước bàn Phật dâng hương lễ bái, tụng một quyển Pháp-Hoa và một quyển Kim-Cang cầu sám hối, nguyện những chúng sanh bị ḿnh giết mau sanh về Tịnh-Độ.

       Năm ông được 81 tuổi lúc sắp từ trần, trước nửa tháng đến các bạn thân hẹn rằng: “Đến mùng chín tháng mười một tôi có sắm tiệc chay để từ biệt nhau, đến chừng đó xin mời mấy anh đến dự chay với tôi”. Tới kỳ, các ông bạn y theo lời đến dự chay. Khi măn tiệc ông liền xin đi tắm gội, thay y phục chỉnh tề, ngồi ngay thẳng viết một bài tụng mà tịch.

       Tụng rằng:

Sáu mươi dư tuổi mới hồi đầu,

Rời hẳn con dao sát nghiệp sâu,

Nẻo lộ Bồ-đề nay được đến,

Hoa sen trong lửa trổ thêm mầu.

(Rút trong bộ Pháp-Hoa Tŕ-Nghiệm)

* * *

2.- PHAN QUẢ

       Đời nhà Đường, đất Kinh Sư, có ông Phan Quả, tuổi vừa hai mươi, nhậm chức Tiểu-lại ở Đô-Thủy, huyện Phú-B́nh.

       Khi về nhà cùng với vài gă thiếu niên, đi dạo chơi ngoài đồng trống, thấy một con dê ăn cỏ. Quả cùng hai gă thiếu niên bắt đem về. Vừa về mới nửa đường con dê kêu lớn quá, Quả sợ chủ dê nghe được th́ khó, liền móc lưỡi dê, đem dê về nhà làm thịt ăn.

       Qua năm sau, lưỡi ông Quả lần lần teo thụt vào, không nói năng được, bèn dâng đơn xin thôi chức quan. Quan huyện Trịnh-Du-Khánh nghi ông nói dối, bảo ông hả miệng ra coi, quả nhiên thấy lưỡi chỉ c̣n như hột đậu. Quan Huyện hỏi tại sao như thế? Quả lấy bút giấy trả lời những việc của ḿnh đă làm. Quan Huyện bảo rằng: “Ông muốn khỏi, phải tả kinh Pháp-Hoa để cầu siêu cho vong hồn con dê ấy”.

       Phan Quả y theo lời quan Huyện phát tâm tả kinh và thọ tŕ trai giới không hề biếng trễ. Năm sau, lưỡi ông Quả lần lần dài ra y như cũ. Khi lành bịnh liền đến quan Huyện dâng đơn trần tố, quan Huyện bổ cho làm chức Lư-Chánh.

(Rút trong bộ Pháp-Hoa Tŕ-Nghiệm)

* * *

3.- THÍCH MINH HUÂN

       Đời nhà Minh, thầy Thích Minh Huân nguyên danh là Hồ Văn Trụ, người ở xứ Huy. Thời Thiên-Khải thầy làm quan Trung-Thơ-Xả, v́ không tuân theo mệnh lệnh của ông Ngụy-Đang nên bị lột chức. Đến năm Bính-Tuất, bỗng bị ghẻ mặt người đau nhức không thể chịu nổi. Mùa Đông Tân-Măo, nhức quá xỉu ngất, trong khi hoảng hốt nghe mụt ghẻ thốt ra tiếng người rằng: “Tôi là Lô-Chiêu-Dung đời Lương đây. Lúc ở trong cung Lạc-Vương bị giặc giết, nay đă 600 năm rồi mà c̣n mắc ở trong loài quỷ. Mà ông chính là người giết tôi trong lúc ấy. Nay đă chuyển được thân nam tử, phải tả kinh Pháp-Hoa và các kinh khác để tự cứu ông và cứu tôi”. Ông Trụ khẩn cầu cho bớt đau sẽ tả kinh.

       Lúc ấy đương triều Nghi-Chơn, ông sắm đủ giấy bút, tả kinh Pháp-Hoa, Hoa-Nghiêm, Kim-Cang, Lăng-Nghiêm và Thủy-Sám. Mỗi khi tả kinh th́ hết đau nhức, hễ dừng bút th́ đau nhức lại. Như vậy hơn một năm tả mới hết các bộ kinh thời bệnh cũng được lành mạnh.

(Rút trong bộ Pháp-Hoa Tŕ-Nghiệm)

____________

XI.- THIÊN THẦN GIA HỘ

1.- THÍCH PHÁP THÀNH

       Đời Tùy, non Chung-Nam, chùa Ngộ-Chơn, ngài Thích Pháp Thành là người họ Phàn ở châu Ung, chuyên tụng kinh Pháp-Hoa, và ngày thường mang tráp kinh đi du lịch khắp nơi danh sơn thắng cảnh. Ngài lập nguyện chuyên tu về phép “Pháp-Hoa Tam-Muội”, cảm đến đức Phổ-Hiền Bồ-Tát ứng mộng cỡi bạch tượng sáu ngà đến khuyên ngài tả các kinh đại thừa.

       Ngài bèn mướn người tả kinh Bát-Nhă tám bộ, lại tạo một cái nhà “Hoa-Nghiêm Đường”, hết ḷng chuyên tinh về việc thơ tả thọ tŕ.

       Lúc bấy giờ có ông Hoằng-Văn Học-Sĩ là Trương-Tịnh trước kia rất giỏi về văn chương. Ngài thỉnh ông ấy về am trên núi để viết kinh, khi viết th́ ngậm các thứ hương. Vừa tả xong hết bộ, lại cảm đến một con chim lạ bay đến bàn kinh, coi bộ nó tự nhiên quen dạn dường như đă nuôi lâu rồi.

       Niên hiệu Trinh-Quán năm đầu, chính tay ngài Pháp-Thành có tả kinh Pháp-Hoa mà ngồi ở ngoài trời trống trải. Nhơn có việc đi qua chỗ khác chưa kịp dẹp cất, kế gặp trận mưa to lai láng. Khi về tới xem lại, cả bàn chỗ tả kinh đều khô ráo, mà nơi khác đều bị trôi ngập hết.

(Rút trong bộ Pháp-Hoa Tŕ-Nghiệm)

* * *

2.- THÍCH PHÁP THÁI

       Đời Tùy, ngài Thích-Pháp-Thái, người ở Long-Sơn, châu My, thường thường tŕ tụng kinh Pháp-Hoa. Chính tay ngài có tả một bộ kinh, có nhiều điềm linh ứng hiện. Khi tả xong bộ, đem đến châu Ích để sơn thếp, đi ngang qua cầu Xạ-Kiều bỗng xảy tay rớt đăy xuống sông, t́m kiếm măi không được. Ngài quá buồn bă nghẹn ngào khóc không ra tiếng, cứ quanh quẩn măi trên bờ rồi dưới mé sông cũng chẳng thấy ǵ. Bỗng trông thẳng xuống băi bùn, thấy có một cái đăy, liền bảo người tới lấy coi thử té ra đăy kinh của ngài nhờ để cỏ bên trong nưng đỡ nên không thấm ướt. Ngài vui mừng chẳng xiết, lập tức đến thành đô sơn thếp rồi dùng cây đản-hương làm b́a và trang nghiêm rất đẹp.

       Sau ngài đem về cúng vào chùa. Mỗi đêm mùi hương lạ bay khắp chùa. Ngài chuyên cần tŕ tụng cứ hằng đêm một bộ kinh Pháp-Hoa.

       Lúc bấy giờ có ngài Bưu Pháp-sư giảng kinh ở đó, tối lại đến chỗ ngài tụng kinh, thấy có nhiều người âm thầm hiện đến, đều qú gối chấp tay trước bàn. Ngài Bưu Pháp-sư thấy thế liền toát mồ hôi mà lui ra.

(Rút trong bộ Pháp-Hoa Tŕ-Nghiệm)

* * *

3.- THÍCH ĐÀM VẬN

       Ngài Thích Đàm Vận người ở Định-Châu, xuất gia thuở c̣n nhỏ, thường tụng kinh Pháp-Hoa. Ngài từng dạo khắp non Ngũ-Đài thấy đủ các tướng linh dị. Ngài dừng chân ở lại đài phía Bắc nơi chùa Mọc-Quai trải qua thời gian hơn hai mươi năm, chuyên tu thiền quán niệm tụng không dứt.

       Cuối đời Tùy, quốc gia rối loạn. Lúc đó ngài đă bảy mươi tuổi, ở ẩn trong non Tỳ-Can, luôn ngày đêm tinh tấn nhiếp tâm, chuyên tu không hề trễ nải. Ngài thường có chí nguyện tả kinh Pháp-Hoa, măi tới mấy năm chưa được như ư muốn. Bỗng đâu có chàng thư sinh đến bạch rằng: “Bạch thầy, con rất giỏi về việc tả kinh, vậy con xin ở đây làm việc để măn chí nguyện của thầy”. Bèn dọn một gian tịnh thất tinh nghiêm, chàng thư sinh vào thất ngậm hương ngồi yên lặng mà tả kinh. Khi ra ngoài th́ dè giữ ba nghiệp, lúc vào thất thời tắm gội sạch sẽ. Chưa đầy một tuần đă tả xong bộ kinh, liền đem cúng dường cho ngài Đàm Vận, rồi không thấy chàng thư sinh đâu nữa.

       Sau nhơn giặc Hồ nổi loạn xâm nhiễu, ngài bèn đem kinh giấu trong hang núi, rồi chạy loạn đến mấy năm. Khi giặc đă yên, trở về kiếm kinh, bèn thấy trong lùm cỏ dưới ven núi. Rương tráp đều hư nát, mà quyển kinh màu sơn c̣n tốt như xưa.

       Chuyện này chính mắt ngài Tuyên-Luật-Sư thấy, vào khoảng niên hiệu Trinh-Quán năm thứ mười một.

(Rút trong bộ Pháp-Uyển Châu-Lâm)

* * *

4.- NGƯỜI VỢ HẦU ÔNG TÔ TRƯỜNG

       Trong niên hiệu Vơ-Đức, có quan Thứ-Sử tên Tô-Trường. Lúc đi trấn nhậm, đến sông Gia Lâm bỗng gặp trận sóng to gió lớn nên thuyền bị úp. Người nhà của ông bị chết ch́m hơn sáu mươi, chỉ có một người vợ hầu của ông v́ thường chuyên tụng kinh Pháp-Hoa, nên khi nước tràn vào thuyền, nàng liền đội tráp kinh phát thệ rằng: “Thà chịu chết ch́m với kinh nầy, chớ quyết định không rời”.

       Trong cơn bấp bênh theo làn sóng hăi hùng, không ngờ có thần lực gia hộ, phút chốc nàng được tấp vào bờ, v́ nương theo kinh được thoát nạn chết ch́m. Nàng vội vàng mở tráp ra xem, kinh vẫn khô như trước không bị ướt tờ nào.

(Rút trong bộ Pháp-Hoa Tŕ-Nghiệm)

* * *

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh