KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

QUYỂN THỨ SÁU

Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập - Hán dịch

Tỳ kheo Thích Trí Tịnh - Việt dịch

Sự tích Tụng kinh thoát nữ thân

      Đời Tùy, huyện Đắc-Lăng, có ông Thôi-Ngạn-Vơ niên hiệu Khai-Hoàng, làm quan Thứ-Sử châu Ngụy. Một hôm, nhân đi thanh tra trong địa phận ḿnh quản trị, đến một ấp nọ, bổng ngạc nhiên vừa sợ vừa mừng, bảo kẻ tùng giả rằng: “Ta xưa từng làm vợ người ở trong ấp này, nay vẫn biết nhà cũ”. Liền cỡi ngựa đi vào đường hẻm trong ấp, quanh quẹo đến một nhà, sai người gơ cửa. Ông chủ nhà đó đă già chạy ra lạy chào.

      Ông Ngạn-Vơ vào nhà, chỉ trên vách phía đông cách đất chừng năm sáu thước (thước Tàu) có chỗ lồi cao lên mà bảo chủ nhà rằng: “Chỗ trên cao đó là chỗ mà ta xưa kia cất năm đôi thoa vàng, với bộ kinh Pháp-Hoa của ta đọc hàng ngày. Bộ kinh ấy cuối quyển bảy, lửa cháy xém mất chữ hết một tờ. V́ cớ đó nên hiện nay mỗi khi ta tụng kinh Pháp-Hoa đến trang đó, thường quên lăng không ghi nhớ được”. Nói xong sai người đục chỗ vách đó ra, quả thật được hộp đựng kinh; thoa vàng cùng quyển thứ bảy cháy xém một tờ cuối quyển như lời nói trước.

      Ông chủ nhà rơi nước mắt khóc rằng: “Thoa vàng và kinh thật là vật của vợ tôi, ngày c̣n sanh tiền, vợ tôi thường đọc bộ kinh Pháp-Hoa này”.

      Ông Ngạn-Vơ lại nói: “Cây ḥe trước sân kia ngày trước khi ta sắp đẻ, tự cởi đầu tóc mượn để vào bọng cây đó". Nói xong bảo người thử lại t́m, thật quả được tóc.

      Chủ nhà thấy việc như thế, biết chính quan Thứ-sử hiện nay là vợ của ḿnh ngày trước tái sanh, vừa buồn vừa mừng.

      Thôi-Ngạn-Vơ để đồ vật vàng bạc lại, hậu cấp cho ông chủ nhà mà đi.

      (Lai-Bộ-Thượng-Thơ Đường-Lâm biên)

      “Trong phẩm “Dược-Vương Bồ-Tát Bổn-Sự” có nói: Nếu có người nữ nào nghe kinh này mà có thể thọ tŕ, thời sau khi bỏ báo thân đàn bà đó, không c̣n thọ lại nữa”. Chuyện của ông Thôi-Ngạn-Vơ trên đây đủ chứng thật lời trong kinh. Làm cho chúng ta lại càng kính tin đức Như-Lai là đấng chơn thật ngữ.

      Một người đàn bà vợ tên dân quê ở trong ấp cùng đọc kinh Pháp-Hoa mà đă sớm khỏi thân hèn khổ chuyển thành thân quan cao tước lớn, trong khi ấy người chồng vẫn c̣n là tên dân quê. Chồng lại rước vợ, nào biết đó là vợ cũ của ḿnh ngày xưa.

      Tên dân quê đó cùng một ít kẻ lân cận, khi người đàn bà đọc kinh Pháp-Hoa chết, hoặc giả lại có niệm nghĩ rằng: “Tụng kinh không phước, trái lại bị chết yểu”. Niệm ngu si, ḷng chê khinh ấy, khi gặp Thôi-Ngạn-Vơ, như tuyết gặp nước sôi vậy.

      Ôi! Công đức bất-khả tư-ngh́ của kinh, cùng lư nhân quả nhiệm mầu, kẻ tâm vụng về, trí thức thô thiển có thể nào mà thấu đáo được. Tôi rất lo ngại cho hạng người bác nhân quả, hủy báng kinh Đại-thừa và thiết tha mong sao những hạng người ấy không nên quá nông nổi.

      V́ khổ báo của người hủy báng kinh, đức Phật Thế-Tôn đấng vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác như thật ngữ đă có huyền kư rơ ràng.

      (Xem đoạn cuối phẩm Thí-Dụ - quyển 2)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh