KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

QUYỂN THỨ TƯ

Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập - Hán dịch

Tỳ kheo Thích Trí Tịnh - Việt dịch

Sự tích TỤNG ĐỀ KINH

M̀NH VÀ NGƯỜI ĐỀU THOÁT KHỔ

--oOo--

      Quận Phùng-Dực, ông Lư-Sơn-Long làm chức Tả-Giám-Môn Hiệu-úy trong niên hiệu Vơ-Đức bị bệnh chết, mà trên ngực khoảng bằng bàn tay không lạnh, người nhà chưa nỡ tẩn liệm. Đến ngày thứ bảy sống lại thuật rằng: “Đang lúc chết bị người bắt dẫn đến một dinh quan rất hùng tráng rộng lớn. Trong sân có bọn tù vài ngh́n người, hoặc mang gông, hoặc xiềng xích đều đứng xây mặt về hướng Bắc, chật cả sân.

      Quân hầu dắt Sơn-Long đến dưới dinh. Có một vị Thiên-Quan ngồi giường cao kẻ hầu hạ nghi vệ như hàng vua chúa. Sơn-Long hỏi quân hầu: “Quan nào đó?” Quân hầu đáp: “Vua đấy”. Sơn-Long đến dưới thềm. Vua hỏi: “Người thuở sanh b́nh làm phước nghiệp ǵ?” Sơn-Long thưa: “Mỗi lần người trong làng thiết lập trai đàn giảng kinh tôi thường thí của vật đồng với người”. Vua lại hỏi: “C̣n tự thân ngươi làm phước nghiệp ǵ?” Sơn-Long thưa: “Tôi tụng thuộc kinh Pháp-Hoa hai quyển.” Vua nói: “Rất hay! Được lên thềm”. Ông Sơn-Long đă lên trên nhà thấy phía Đông-Bắc có một ṭa cao giống như ṭa diễn giảng. Vua chỉ ṭa nói với Sơn-Long rằng: “Nên lên ṭa này tụng kinh”. Sơn-Long vâng lệnh đến bên ṭa. Vua liền đứng dậy nói: “Thỉnh ngài Pháp-sư lên ṭa”. Sơn-Long lên ṭa xong. Vua liền xây về phía ṭa mà ngồi. Sơn-Long khai kinh tụng rằng: “Diệu-Pháp Liên-Hoa kinh, phẩm Tự đệ nhất”. - Vua nói: “Thỉnh Pháp-sư thôi”. Sơn-Long liền thôi, xuống ṭa lại đứng dưới thềm đoái xem trong sân, bọn tù nhân vừa rồi không c̣n một người. Vua bảo Sơn-Long rằng: “Phước đức tụng kinh của ông chẳng những là tự lợi, nhẫn đến làm cho bọn tù trong sân nhân nghe đề kinh Pháp-Hoa mà đều được thoát khổ, há chẳng hay lắm thay! Nay tha ngươi trở về”.

      Sơn-Long lạy từ. Đi được vài mươi bước, vua kêu trở lại rồi bảo quân hầu: “Nên dắt người này đi xem các ngục”.

      Quân hầu liền dắt Sơn-Long đi qua phía Đông hơn trăm bước thấy một thành bằng sắt rất rộng lớn, trên có mái trùm kín. Quanh thành có nhiều lỗ nhỏ, thấy các nam nữ từ dưới đất bay vào trong lỗ liền chẳng trở ra. Sơn-Long lấy làm lạ hỏi quân hầu, th́ được đáp: “Đây là đại địa-ngục, trong đó nhiều lớp phân cách theo tội riêng khác. Các người đó đều theo nghiệp dữ của ḿnh đă tạo. Vào ngục chịu khổ”. Sơn-Long nghe nói xong buồn sợ xưng “Nam-mô Phật” xin quân hầu dắt ra. Đến cửa viện thấy một vạc lớn lửa mạnh nước sôi, bên vạc có hai người ngồi ngủ. Sơn-Long hỏi đó - Hai người đáp: “Tôi bị tội báo vào vạc nước sôi này. Nhờ Hiền-giả xưng Nam-mô Phật cho nên các người tội trong ngục đều được một ngày nghỉ mệt nên chúng tôi ngủ”. Sơn-Long lại xưng “Nam-mô Phật”.

      Quân hầu đưa Sơn-Long về nhà, thấy hàng thân thuộc đương khóc, sắm sửa những đồ tẩn liệm. Sơn-Long vào đến bên thây thời liền sống lại.

      Chuyện trên đây là chính ông Lư-Sơn-Long nói với chủ chùa Tổng-Tŕ. Chủ chùa thuật lại với tôi.

      (Rút trong bộ "Minh-bảo-kư")

      Nhiệm-mầu thay kinh Pháp-Hoa! Người tụng tŕ được công đức, ngoài Phật ra không ai có thể nghĩ lường được. Đọa địa-ngục, v́ tội nghiệp nặng, lên ṭa vừa khai tụng đề kinh mà cả mấy ngàn tù nhân dưới sân đều thoát khổ. Thoát khổ là bởi tội nghiệp tiêu. Tội nghiệp nặng mà tức khắc tiêu tan, nếu không phải công đức rộng lớn quyết không thể được. Nghe đề kinh Pháp-Hoa mà công đức c̣n lớn dường ấy, huống là người tŕ tụng đề kinh, huống là người tŕ tụng một phẩm, một quyển đến toàn bộ, nhẫn đến người giải nói, biên chép ấn tống. Ông Sơn-Long được thoát ngục, được vua trọng, được quân hầu kính, phải chăng là do oai lực của kinh Pháp-Hoa. Ta đối với kinh Pháp-Hoa, thật nên chí thành đảnh đới, thọ tŕ, đọc tụng, giải nói, in ấn, nếu ta có chí tự thoát khổ và thoát khổ cho người.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh