KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

QUYỂN THỨ HAI

Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập - Hán dịch

Tỳ kheo Thích Trí Tịnh - Việt dịch

SỰ TÍCH TẢ KINH THOÁT KHỔ

      Nhà Đường, niên hiệu Long-Sóc năm thứ ba, xứ Trường-An, mẹ vợ ông Lưu-Công-Tín chết.

      Không bao lâu cô họ Trần, vợ ông Tín, cũng bỗng chết, thần-hồn đi đến một ngục đá, thấy mẹ ḿnh ở trong cửa đá thọ nhiều sự khổ.

      Người mẹ khóc bảo con gái rằng: "Mau v́ mẹ tả một bộ kinh Pháp-Hoa ngơ hầu thoát khỏi tội này". Nói vừa xong cửa đá liền khép lại.

      Cô họ Trần sống lại, thuật chuyện gặp mẹ với chồng. Ông Tín nhờ ông Triệu-Sư-Tử tả kinh, ông Triệu bèn đem một bộ kinh Pháp-Hoa hiện đă thành tả rất tốt giao cho ông Tín sửa sang, mà bộ kinh đó vốn là của một người họ Phạm ra tiền mướn tả, mà ông Tín chưa biết cũng tin là ông Triệu tả cho ḿnh.

      Không bao lâu, cô họ Trần lại nằm chiêm bao thấy mẹ đ̣i kinh, cô nói rằng đă tả xong rồi. Mẹ liền khóc rằng: "Mẹ chính v́ bộ kinh đó mà càng bị khổ thêm. Bộ kinh đó vốn là của nhà họ Phạm tu phước, sao lại cướp làm công của ḿnh?" Sau khi thức dậy, cô Trần và ông Tín đi hỏi thăm lại, thời quả thực họ Phạm ra hai trăm tả kinh mà chính là bộ trên đó.

      Vợ chồng liền thuê người tả một bộ khác để cúng dường hồi hướng công đức cho mẹ.

      Than ôi ! Công đức tả kinh hay ấn tống lớn biết là dường nào? Tội nặng bị khổ ở địa ngục nhờ người tả một bộ kinh Pháp-Hoa mà c̣n có đủ phước để thoát khổ huống nữa là ḿnh tự ra công tiền ư!

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh