KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

QUYỂN THỨ BẢY

26.- PHẨM ĐÀ LA NI

Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập - Hán dịch

Tỳ kheo Thích Trí Tịnh - Việt dịch

      Lúc bấy giờ, ngài Dược-Vương Bồ-Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trệch áo bày vai hữu chấp tay hướng Phật mà bạch Phật rằng: "Thế-Tôn! Nếu có Thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn hay thọ tŕ được kinh Pháp-Hoa này, hoặc đọc tụng thông lẹ, hoặc biên chép quyển kinh, được bao nhiêu phước đức?"

      Phật bảo ngài Dược-Vương: "Nếu có thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn cúng dường tám trăm muôn ức na-do-tha hằng-hà-sa các đức Phật. Ư ông nghĩ sao? Người đó được phước đức có nhiều chăng?"

      - Thưa Thế-Tôn! Rất nhiều.

      Phật nói: "Nếu có thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn ở nơi kinh này có thể thọ tŕ nhẫn đến một bài kệ bốn câu đọc tụng giải nghĩa, đúng như lời mà tu hành th́ công đức rất nhiều".

      Lúc đó, ngài Dược-Vương Bồ-Tát bạch Phật rằng: "Thế-Tôn! Con nay sẽ cho người nói kinh Pháp-Hoa chú Đà-la-ni để giữ-ǵn đó". Liền nói chú rằng:

      “An nhĩ, mạn nhĩ, ma nễ, ma ma nễ, chỉ lệ, già lê đệ, xa mế, xa lư đa vĩ, chuyên đế, mục đế mục đa lư, ta lư, a vĩ ta lư, tang lư, ta lư xoa dệ, a xoa duệ, a kỳ nhị chuyên đế xa lư, đà la ni, a lư dà bà ta kỵ đá tỳ xoa nhị, nễ tỳ thế, a tiện đa la nễ lư thế, a đàn dá ba lệ thâu địa, âu cứu lệ, mâu cứu lệ, a la lệ, ba la lệ, thủ ca sai, a tam ma tam lư, Phật đà tỳ kiết lợi diệt đế đạt ma ba lợi sai đế, tăng già niết cù sa nễ bà xá bà xá thâu địa, mạn đá lă, mạn đá lă xoa dạ đa, bưu lâu đá, bưu lâu đá kiêu xá lược, ác xoa lă, ác xoa dă đa dă, a bà lư, a ma nhă na đa dạ”.

      Thế-Tôn! Thần chú Đà-la-ni này là của sáu mươi hai ức hằng-hà-sa các đức Phật nói. Nếu có người xâm hủy vị Pháp-sư này, th́ là xâm hủy các đức Phật rồi.

      Lúc đó, đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật khen Dược-Vương Bồ-Tát rằng: "Hay thay! Hay thay! Dược-Vương! Ông thương xót muốn ủng hộ vị Pháp-sư đó, nên nói chú Đà-la-ni này, được nhiều lợi ích ở nơi các chúng sanh".

      Lúc bấy giờ, ngài Dơng-Thí Bồ-Tát bạch Phật rằng: “Thế-Tôn! Con cũng v́ ủng hộ người đọc tụng thọ tŕ kinh Pháp-Hoa mà nói chú Đà-la-ni. Nếu vị Pháp-sư đó được chú Đà-la-ni này, hoặc Dạ-xoa, La-sát, hoặc Phú-đan-na, hoặc Cát-giá, hoặc Cưu-bàn-trà, hoặc Ngạ-quỷ v.v... ŕnh t́m chỗ dở của Pháp-sư không thể được tiện lợi”. Liền ở trước Phật mà nói chú rằng:

      “Toa lệ, ma ha toa lệ, úc chỉ, mục chỉ, a lệ, a la bà đệ, niết lệ đệ, niết lệ đa bà đệ, y trí nỉ, vi trí nỉ, chỉ trí nỉ, niết lệ tŕ nỉ, niết lê tŕ bà để”.

      Thế-Tôn! Thần chú Đà-la-ni này của hằng-hà-sa các đức Phật nói, cũng đều tùy hỷ. Nếu có người xâm hủy vị Pháp-sư này th́ là xâm hủy các đức Phật đó rồi.

      Bấy giờ, Tỳ-sa-môn Thiên-vương, vị trời hộ đời bạch Phật rằng: “Thế-Tôn! Con cũng v́ thương tưởng chúng sanh ủng hộ vị Pháp-sư đó mà nói Đà-la-ni này”. Liền nói chú rằng:

      “A-lê, na-lê, nâu na lê, a na lư, na lư, câu na-lư”.

      Thế-Tôn! Dùng thần chú này ủng hộ Pháp-sư, con cũng tự phải ủng hộ người tŕ kinh này, làm cho trong khoảng trăm do tuần không có các điều tai hoạn.

      Bấy giờ Tŕ-Quốc Thiên-Vương ở trong hội này cùng với ngh́n muôn ức na-do-tha chúng Càn-thát-bà cung kính vây quanh đến trước chỗ Phật, chấp tay bạch Phật rằng: " Thế-Tôn! Con cũng dùng thần chú Đà-la-ni ủng hộ người tŕ kinh Pháp-Hoa". Liền nói chú rằng:

      “A dà nễ, dà nễ, cù lợi, càn đà lợi, chiên đà lợi, ma đắng kỳ, thường cầu lợi, phù lâu sa nỉ, át để”.

      Thế-Tôn! Thần chú Đà-la-ni này là của bốn mươi hai ức các đức Phật nói, nếu có người xâm hủy vị Pháp-sư này th́ là xâm hủy các đức Phật đó rồi.

      Bấy giờ có những La-sát nữ: một, tên Lam-bà; hai, tên Tỳ-lam-bà; ba, tên Khúc-xỉ; bốn, tên Hoa-xỉ; năm, tên Hắc-xỉ; sáu, tên Đa-phát; bảy, tên Vô-yếm-túc; tám, tên Tŕ-anh-lạc; chín, tên Cao-đế; mười, tên Đoạt-nhứt-thiết chúng-sanh tinh-khí. Mười vị La-sát-nữ đó cùng với quỷ Tử-mẫu, con và quyến thuộc đều đến chỗ Phật, đồng tiếng bạch Phật rằng: “Thế-Tôn! Chúng con cũng muốn ủng hộ người đọc tụng thọï tŕ kinh Pháp-Hoa, trừ sự khổ hoạn cho người đó. Nếu có kẻ ŕnh t́m chỗ dở của Pháp-sư, th́ làm cho chẳng được tiện lợi”. Liền ở trước Phật mà nói chú rằng:

      “Y đề lư, y đề dẫn, y đề lư, a đề lư, y đề lư, nê lư, nê lư, nê lư, nê lư, nê lư, lâu hê, lâu hê, lâu hê, lâu hê, đa hê, đa hê, đa hê, đâu hê, nâu hê”.

      Thà trèo lên đầu chúng con, chớ đừng năo hại Pháp-sư, hoặc Dạ-xoa, hoặc La-sát, hoặc Ngạ-quỷ, hoặc Phú-đan-na, hoặc Cát-giá, hoặc Tỳ-đà-la, hoặc Kiền-đà, hoặc Ô-ma-lặc-đà, hoặc A-bạt-ma-la, hoặc Dạ-xoa cát-giá, hoặc Nhân-cát-giá, hoặc quỷ làm bệnh nóng, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc đến bảy ngày, hoặc làm bệnh nóng luôn, hoặc h́nh trai, hoặc h́nh gái, hoặc h́nh đồng-nam, hoặc h́nh đồng-nữ, nhẫn đến trong chiêm bao cũng lại chớ năo hại.

      Liền ở nơi trước Phật mà nói kệ rằng:

Nếu chẳng thuận chú ta

Năo loạn người nói pháp

Đầu vỡ làm bảy phần

Như nhánh cây A-lê

Như tội giết cha mẹ

Cũng như họa ép dầu (15)

Cân lường khi dối người

Tội Điều-Đạt phá Tăng

Kẻ phạm Pháp-Sư đây

Sẽ mắc họa như thế.

      Những La-sát-nữ nói kệ đó rồi, bạch Phật rằng: “Thế-Tôn! Chúng con cũng sẽ tự ḿnh ủng hộ người thọï tŕ đọc tụng tu hành kinh này, làm cho được an ổn, ĺa các sự khổ hoạn, tiêu các thuốc độc”.

      Phật bảo các La-sát-nữ: “Hay thay! Hay thay! Các người chỉ có thể ủng hộ người thọï tŕ tên kinh Pháp-Hoa phước chẳng thể lường được rồi, huống là ủng hộ người thọ tŕ toàn bộ cúng dường quyển kinh, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, phan, lọng, kỹ nhạc, thắp các thứ đèn: Đèn nến, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu hoa tô-na-ma, đèn dầu hoa chiêm-bặc, đèn dầu hoa bà-sư-ca, đèn dầu hoa ưu-bát-la, ngh́n trăm thứ cúng dường như thế.

      Cao-Đế! Các người cùng quyến thuộc phải nên ủng hộ những Pháp-sư như thế”.

      Lúc nói phẩm “Đà-la-ni” này, có sáu muôn tám ngh́n người được vô-sanh pháp-nhẫn.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh