KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

QUYỂN THỨ SÁU

21.- PHẨM NHƯ LAI THẦN LỰC

Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập - Hán dịch

Tỳ kheo Thích Trí Tịnh - Việt dịch

      Lúc bấy giờ, các vị đại Bồ-Tát như số vi trần trong ngh́n thế giới từ dưới đất vọt lên đó, đều ở trước đức Phật một ḷng chấp tay, chiêm ngưỡng dung nhan của Phật mà bạch cùng Phật rằng: "Thế Tôn! Sau khi Phật diệt độ, ở nơi cơi nước của đức Thế-Tôn phân thân diệt độ, chúng con sẽ rộng nói kinh này. V́ sao? Chúng con cũng tự muốn được pháp lớn thanh tịnh này để thọ tŕ, đọc tụng, giải nói, biên chép mà cúng dường đó".

      Lúc đó, Thế-Tôn ở trước ngài Văn-Thù Sư-Lợi v.v.. vô lượng trăm ngh́n muôn ức vị đại Bồ-Tát cửu trụ ở cơi Ta-bà và các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-ba-di, trời, rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-dà, nhơn, phi-nhơn v.v.. trước tất cảc chúng, hiện sức thần thông lớn: bày tướng lưỡi rộng dài lên đến trời Phạm-thế, tất cả lỗ chân lông phóng ra vô lượng vô số tia sáng đủ màu sắc, thảy đều khắp soi cả cơi nước trong mười phương. Các đức Phật ngồi trên ṭa sư-tử dưới cây báu cũng lại như thế: Bày tướng lưỡi rộng dài phóng vô lượng tia sáng.

      Lúc đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật và các đức Phật dưới cây báu hiện sức thần thông măn trăm ngh́n năm như vậy sau mới hoàn nhiếp tướng lưỡi, đồng thời tằng hắng cùng chung khảy móng tay, hai tiếng vang đó khắp đến cơi nước của các đức Phật trong mười phương, đất đều sáu điệu vang động, chúng sanh trong đó: Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-dà, nhơn, phi-nhơn v.v.. nhờ sức thần của Phật đều thấy trong cơi Ta-bà này vô lượng cô biên trăm ngh́n muôn ức các đức Phật ngồi trên ṭa sư-tử dưới những cây báu và thấy đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật cùng đức Đa-Bảo Như-Lai, ngồi trên ṭa sư-tử trong tháp báu.

      Lại thấy vô lượng vô biên trăm ngh́n muôn ức vị đại Bồ-Tát và hàng tứ chúng cung kính vây quanh đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật, đă thấy thế rồi đều rất vui mừng được chưa từng có.

      Tức thời hàng chư thiên ở giữa hư không lớn tiếng xướng rằng: "Cách đây vô lượng vô biên trăm ngh́n muôn ức vô số thế giới có nước tên Ta-bà trong đó có Phật hiệu Thích-Ca Mâu-Ni hiện nay v́ các đại Bồ-Tát nói kinh Đại-thừa tên "Diệu-Pháp Liên-Hoa" là pháp giáo hóa Bồ-Tát được chư Phật hộ niệm, các ông phải thâm tâm tùy hỷ, cũng nên lễ bái cúng dường đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật".

      Các chúng sanh đó nghe tiếng nói giữa hư không rồi, chấp tay xoay về cơi Ta-bà nói thế này: "Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật". Dùng các món các món hoa hương, chuỗi ngọc, phan lọng và các đồ trang nghiêm nơi thân, những vật tốt bằng trân báu, đều đồng vói rải vào cơi Ta-bà.

      Các vật rải đó từ mười phương đến thí như mây nhóm, biến thành màn báu trùm khắp trên đức Phật ở trong đây. Bấy giờ mười phương cơi nước thông đạt không ngại như một cơi Phật.

      Khi đó, Phật bảo đại chúng bậc thượng hạnh Bồ-Tát thảy: "Thần lực của các đức Phật vô lượng vô biên bất-khả tư-ngh́ như thế; nếu ta dùng thần lực đó trong vô lượng vô biên trăm ngh́n muôn ức vô sô kiếp, v́ để chúc lũy mà nói công đức của kinh này vẫn chẳng hết được.

      Tóm lại đó, tất cả pháp của Như-Lai có, tất cả thần lực tự tại của Như-Lai, tất cả tạng bí yếu của Như-Lai, tất cả việc rất sâu của Như-Lai, đều tuyên bài rơ nói trong kinh này, cho nên các ông sau khi Như-Lai diệt độ, phải một ḷng thọ tŕ, đọc tụng giải nói, biên chép, đúng như lời nói mà tu hành.

      Cơi nước chỗ nào nếu có người thọ tŕ, đọc tụng, giải nói, biên chép, đúng như lời tu hành, hoặc là chỗ có quyển kinh, hoặc trong vườn, hoặc trong rừng, hoặ dưới cây, hoặc Tăng phường, hoặc nhà bạch y (7) hoặc ở điện đường, hoặc núi hang đồng trống, trong đó đều nên dựng tháp cúng dường.

      V́ sao? Phải biết chỗ đó, chính là đạo tràng, các đức Phật ở đây mà được vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác, các đức Phật ở đây mà nhập Niết-bàn.

      Lúc đó, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghiă trên mà nói kệ rằng:

Các Phật, đấng cứu thế

Trụ trong thần thông lớn

V́ vui đẹp chúng sanh

Hiện vô lượng thần lực:

Tướng lưỡi đến Phạm-thiên

Thân phóng vô số quang

V́ người cầu Phật đạo

Hiện việc ít có này.

Tiếng tằng hắng của Phật

Cùng tiếng khảy móng tay

Khắp vang mười phương cơi

Đất đều sáu món động.

Sau khi Phật diệt độ

Người tŕ được kinh này

Các Phật đều vui mừng

Hiện vô lượng thần lực.

V́ chúc luỹ kinh này

Khen ngợi người thọ tŕ

Ở trong vô lượng kiếp

Vẫn c̣n chẳng hết được.

Công đức của người đó

Vô biên vô cùng tận

Như mười phương hư không

Chẳng thể được ngằn mé.

Người tŕ được kinh này

Thời là đă thấy Ta

Cũng thấy Phật Đa-Bảo

Và các Phật phân thân.

Lại thấy ta ngày nay

Giáo hóa các Bồ-Tát

Người tŕ được kinh này

Khiến ta và phân thân

Phật Đa-Bảo diệt độ

Tất cả đều vui mừng.

Mười phương Phật hiện tại

Cùng quá khứ vị lai

Cũng thấy cũng cúng dường

Cũng khiến đặng vui mừng.

Các Phật ngồi đạo tràng

Pháp bí yếu đă được.

Người tŕ đọc kinh này

Chẳng lâu cũng sẽ được

Người tŕ được kinh này

Nơi nghĩa của các pháp

Danh tự và lời lẽ

Ưa nói không cùng tận.

Như gió trong hư không

Tất cả không chướng ngại.

Sau khi Như-Lai diệt

Biết kinh của Phật nói

Nhân duyên và thứ đệ

Theo nghĩa nói như thật.

Như ánh sáng nhậït nguyệt

Hay trừ các tối tăm

Người đó đi trong đời

Hay dứt tối chúng sanh

Dạy vô lượng Bồ-Tát

Rốt ráo trụ nhứt thừa.

Cho nên người có trí

Nghe công đức lợi này

Sau khi ta diệt độ

Nên thọ tŕ kinh này

Người đó ở Phật đạo

Quyết định không có nghi.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh