Trang nhà Thiên-Lư Bửu-Ṭa

PHÁP BẢO ĐÀN KINH

Lục Tổ Huệ Năng

Tỳ Kheo Thích Duy Lực 

Dịch và Lược Giải
Từ Ân Thiền Đường, Santa Ana Xuất Bản 1992

--- o0o ---

 

Lời Dịch Giả

 

Pháp Bảo Đàn Kinh là một quyển Kinh chuyên hoằng Pháp Đốn Giáo của Thiền Tông, do Lục Tổ Huệ Năng giảng và Ngài Pháp Hải ghi lại, nay đă dịch sang nhiều thứ tiếng và đă phổ biến trên thế giới.

Lục Tổ là người không biết chữ nhưng nói ra lời nào cũng đúng ư Phật. Tổ nói: Diệu lư của chư Phật chẳng dính dáng với văn tự. Như vậy người đọc nên được ư quên lời, chớ nên chấp lời nghịch ư. Như Lục Tổ nói: Nay ta gượng nói ra, khiến ông bỏ tà kiến, chớ hiểu theo lời nói, mới cho biết ít phần.

Chớ hiểu theo lời nói là chớ chấp lời mà nghịch ư; mới cho biết ít phần là được ư mà quên lời, nói được ư là phải đốn ngộ ư của Tổ, cũng là ư của Phật vậy. Phật nói: Sự suy lường phân biệt chẳng thể hiểu được pháp này. Hễ nói đă chứng th́ chẳng thể tỏ rơ cho người biết, nếu nói chẳng chứng th́ thuyết lư chẳng thể liễu triệt, nên pháp đốn giáo này chẳng phải muốn người hiểu theo lời, cần phải tự tin, tự tu, tự chứng, tự ngộ mới được. Nếu chỉ dùng miệng luận bàn, dùng tâm suy lường là trái với ư Tổ. Phật có nói: Như Lai dùng tất cả thí dụ để diễn đạt mọi việc th́ được; nhưng chẳng thí dụ nào có thể diễn đạt pháp này. Tại sao vậy? V́ tự tánh bất khả tư ngh́, tâm trí chẳng đến được. Vậy phải tin rằng: miệng luận bàn, tâm suy lường là việc chướng đạo vậy.

Đối với pháp thế gian th́ dùng miệng luận bàn, dùng tâm suy lường có thể thấu hiểu được; với pháp xuất thế gian dùng miệng luận bàn, dùng tâm suy lường lại càng xa với Đạo. Cổ Đức nói: Đối với việc này, có tâm chẳng thể cầu, vô tâm chẳng thể đắc, ngôn ngữ chẳng thể thông đạt, im lặng chẳng thể thấu suốt. Quyển Kinh này, mỗi phẩm đều có tỏ bày ư chỉ như thế, xin độc giả tự xét kỹ xem! Nói tóm lại, PHÁP ĐỐN GIÁO này là khai thị cho người học Đạo để y theo CHÁNH PHÁP tu hành cho đến đốn ngộ mà thôi.

Thích Duy Lực 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh