CÁC BÀI KINH DÙNG THEO VIỆC

 

* Kinh Cứu Khổ (Long Thần Hộ Pháp và Xích Tinh Tử)

* Bài giới sát (Quan Thánh Đế Quân)

* Diệt tâm quá chú (Tề Thiên Đại Thánh)

* Thông minh chú (Thái Thượng Lão Quân)

* Kim Quang Thần Chú

* Bài kinh thượng kỳ

* Kinh Thái Dương (Lý Thiết Quả)

* Kinh Thái Âm (Văn Tuyên Khổng Thánh)

* Bài cầu khi mới sanh con (Vệ Phòng Thánh Mẫu)

* Bài cầu cho người lành bịnh (Văn Xương Đế Quân)

* Bài cầu cho mình lành bịnh (Văn Xương Đế Quân)

* Bài cầu cho con lành bịnh (Lữ Tổ)

* Bài cầu khi hấp hối (Phổ Hiền Bồ Tát)

* Bài lâm chung tỉnh ngộ (A Di Đà Phật)

* Giác thế (Tề Thiên Đại Thánh)

* Khuyến thế (Lê Lão Sư)

* Cùng khổn giải (Liên Hoa Tán Nhơn)

* Tật đố giải (Hải Triều Thánh Nhơn)

* Bạo táo giải (Tam Phong Đạo Nhơn)

* Khẩu thiệt giải (Quan Âm Bồ Tát)

* Bài chúc Hôn phối (Nguyệt Lão)

* Kinh Hôn phối (Nguyệt Tâm Chơn Nhơn)

* Nghi thức cúng cô hồn

* Kinh Cầu siêu Cô hồn

* Kinh Giải oan

* Bài tiểu thệ (Quan Châu)

 

* Tứ đại điều quy:

Điều thứ nhứt (Vạn Pháp Giáo Chủ)

Điều thứ nhì (Trị Nhựt Công Tào)

Điều thứ ba (Thiện Tài Đồng Tử)

Điều thứ tư (Thái Bạch Kim Tinh)

 

* Tam qui:

Qui y Phật giải (Vân Trung Tử)

Qui y Pháp giải (Tề Thiên Đại Thánh)

Qui y Tăng giải (Không Không Phật)

 

* Ngũ giới cấm:

Giới sát sanh

Giới thâu đạo

Giới tà dâm

Giới vọng ngữ

Giới ẩm tửu, nha phiến