Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Kinh cảm Ứng
Kiền tâm kỉnh lễ (+)

1 + Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Khung Cao Thượng Đế
2. + Tầm Thinh Phó Cảm Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn
3. + Cửu Thiên Ứng Nguơn Lôi Thinh Phổ Hóa Thiên Tôn
4. + Huyền Thiên Thượng Đế Kim Khuyết Hóa Thân Đảng Ma Thiên Tôn
5. + Cửu Thiên Khai Hóa Thất Khúc Văn Xương Tử Đồng Đế Quân Thiên Tôn
6. + Tam Giới Phục Ma Đại Đế Thần Oai Viễn Trấn Thiên Tôn Quan Thánh Đế
Quân
7. + Ngọc Hư Sư Tướng Kim Khuyết Tuyển Tiên Phù Hựu Đế Quân Diệu Đạo
Thiên Tôn
8. + Tam Nguơn Tam Phẩm Tam Quan Đại Đế Tam Cung Cửu Phủ Cảm Ứng
Thiên Tôn
Kinh Cảm Ứng
( diễn nghĩa )
Khai kinh
Tiên Ông Thái Cực tặng rằng
Nhờ nơi Kinh Sám Đạo hằng dạy dân
Thiên Tôn Thái Thượng hồng ân
Truyền Kinh Cảm Ứng độ trần một thiên
Muốn cho rảnh nợ tiền khiên
Mỗi ngày một biến tụng liền tội tiêu
Ăn năn Trời cũng dung nhiêu
Thọ tŕ một tháng phước nhiều bền yên
Muốn cho Thất Tổ thăng Thiên
Trọn năm giữ vẹn phước liền lần lên
Mong nhờ lộc cả bề trên
Lâu ngày chẳng kể vào nền Tiên căn.

Kinh
Tiên Ông Thái cực dạy rằng :
Rủi may không cửa níu phăng tại ḿnh
Đạo Trời thưởng phạt chí minh
Dữ lành như bóng như theo h́nh chẳng sai
Thứ nhứt minh nghĩa tỏ bày :
Ai người tỉnh ng lánh rày họa tai
Thưởng răn Trời chẳng vị ai
Sai Thần biên chép hôm, mai chẳng lầm
Cân theo tội lỗi khinh thâm
Giảm thâu phước lộc cũng năm ba phần
Khổ nghèo chờ đợi trước sân
Gặp nhiều ưu hoạn t́m lần đến thân
Hễ là chẳng giữ nghĩa nhân
Khiến người đều ghét họa gần chẳng sai
Nếu theo việc dữ gây hoài
Điều lành xa lánh họa tai khó rời
Khuyên đời chớ gọi rằng chơi
Lộc Trời đă hết lưng vơi khó nài
Dữ lành báo ứng chẳng sai
Có Thần Bắc Đẩu Tam Thai trên đầu
Hễ ai tính việc cơ cầu
Biên cho đúng tội gỉảm thâu số người
Luật Trời chớ khá dễ ngươi
Trong ḿnh sẵn có ba người Thần - linh
Ngay gian chép đủ sự t́nh
Ngày Canh Thân đến Thiên Đ́nh cáo tâu
Lại c̣n Thần Táo trên đầu
Ba mươi mỗi tháng đều tâu y lời
Hễ ai tính việc lưng vơi
Nhẹ th́ giảm toán, nặng mười hai năm
Thần Tiên giữ sổ chẳng lầm
Tùy làm nặng nhẹ mỗi năm ghi vào
Ở đời chớ tính thấp cao
Muốn cho trường thọ chớ vào thị phi
Thứ hai tra xét biên y :
Làm người phải biết thạnh suy theo th́
Ǵn ḷng nhớ chữ tứ tri
Hai đàng phải quấy chọn đi cho nhằm
Lưới Trời tuy rộng thậm thâm
Chớ khi nhà tối mà làm điều ngoa
Xét cho rơ lẽ chánh, tà
Tu bồi công đức, thương qua thú cầm
Bỏ điều độc ác hiểm thâm
Sửa ḿnh ngay thảo, chánh tâm dạy người
Giữ bền đạo đức tốt tươi
Thương đoàn góa bụa, giúp người mồ côi
Khá lo lễ nghĩa trau giồi
Kính người tuổi tác, thương hồi bé thơ
Điều lành há nở lấp ngơ
Côn trùng , thảo mộc đừng quơ hại nhầm
Hễ là đứng bực hảo tâm
Thương người hung ác, mừng thầm người nhơn
Biết câu Thiên Địa tuần huờn
Giúp người nguy cấp, ra ơn cứu nàn
Gỗ ganh dạ chớ cưu mang
Thấy người đặng việc hân hoan như ḿnh
Cùng là học tánh háo sinh
Thấy người hỏng việc như ḿnh đồng lo
Dặn ḷng chớ khá so đo
Đừng chê người xấu, đừng cho hơn người
Rèn ḷng đạo đức tốt tươi
Xấu che, tốt tặng : việc người mới ngoan
Ở đời cho được chính đoan
Chia tiền , chia vật : phải toan nhượng người
Chớ lo kẻ quấy chê cười
Nhịn người mà chẳng giận người mới hay
Hễ là đứng bực nhân tài
Đặng quan yêu chuộng : sợ hoài , xét thân
Giữ bền đạo đức, nghĩa nhân
Ra ơn giúp chúng, mựa cần trả ơn
Muôn điều âm chất là hơn,
Cho người vật , kiện đừng cơn tiếc thầm,
Thứ ba điều luật thiện tâm :
Chứa diều âm chất : phước lâm, khỏi tầm !
Nên hư do tại chữ tâm,
Làm người đạo đức tri âm kính nhường,
Ở đời cho vẹn nghĩa phương,
Đạo Trời ủng hộ lộc thường đến thân,
Giữ tṛn đạo đức nghĩa nhân,
Tà ma xa lánh , Phước Thần giúp nên,
Ḷng thành thấu đến Ơn Trên,
Những điều làm phải : ắt nên chẳng lầm,
Tu hành luyện đặng chữ Tâm,
Cũng ngày trông cậy đặng tầm Thần Tiên,
Muốn cầu đặng bực Thiên Tiên,
Làm cho đủ số mt thiên ba hiền,
Muốn làm đặng bực địa Tiên,
Ba trăm điều thiện ḷng chuyên lo tṛn.
Thứ tư điều luật nghiêm trang :
Làm lành gặp phước Trời ban rơ ràng,
Phải thông trong máy hành tàng,
Chớ tham việc quấy mà toan động ḷng.
Xét suy cho rơ đục trong,
Những điều trái lẽ đừng mong dự vào !
Phải kiêng có luật Thiên Tào,
Đừng làm việc dử hùng hào khoe khoang,
Bỏ điều kế xảo mưu gian,
Giả đ̣ nhịn nhục ḷng toan hại thầm,
Cũng đừng cố việc hiểm tâm,
Bề ngoài vả lả hại thầm thiện lương,
Làm người chẳng biết tư lương,
Khi thầm cha, mẹ, quân vương : tội đầy !
Chẳng lo báo ứng liền tay,
Dể duôi trên, dưới, cùng Thầy dạy khuyên,
Ḷng không kính mến tổ tiên,
Phượng thờ giả dối huỳnh tuyền khổ thân,
Chẳng lo họa phúc xoay vần,
Gạt người dốt nát đặng phần ḿnh hơn,
Không cần giữ nghĩa, ǵn nhơn,
Chê bai bạn học, khoe hơn tài ḿnh,
C̣n làm nhiều việc bất minh,
Vu oan cho kẻ thiệt t́nh thảm thương,
Những người dạ ở vô lương,
Bói xoi thân tộc, lẽ thường tội sâu,
Chẳng kiêng thiên ốc, thiềm đầu,
Lung lăng tánh nết bất câu trẻ già,
Hiền ngu cũng chẳng dung tha,
Ỷ ḿnh mạnh bạo hiếp mà thiện nhơn,
Hằng ngày tính việc so hơn,
Ngay gian chẳng xét , ỷ quờn hiếp cô,
Thói quen làm sự hồ đồ,
Đua theo kẻ quấy, việc mô chẳng lầm.
Lại thêm độc ác hiểm tâm,
Hiếp cô kẻ dưới đặng tầm lập công,
Những người xử thế chẳng thông,
Dể duôi gièm siểm phép công khi thầm,
Làm người chẳng có lương tâm,
Thọ ơn chẳng nhớ, khi thầm chẳng quên,
Không kiêng Thần Thánh hai bên,
Khi dân Tạo Hóa , rối trên nước nhà,
Chẳng phân hai lẽ chánh tà,
Thưởng người phi nghĩa , tội gia người lành,
Hằng ngày tính việc cạnh tranh,
Giết người lấy của hoành hành đoạt ngôi,
Chẳng lo Thiên vơng khôi khôi,
Giết người hàng phục, tội thôi dư ngàn !
Quen theo tánh nết lăng loàn,
Biếm người chánh trực chê hàng nghĩa phương,
Lại thêm ḷng dạ vô lương,
Mồ côi góa bụa chẳng thương, hiếp đành !
Làm quan chẳng giữ chữ thanh,
Lắp che phép nước, ăn đành của dân,
Ưa làm nhiều việc bất nhân,
Lấy ngay làm vạy, cầm cân không bằng,
Ỷ ḿnh là bực tài năng,
Đem điều gian trá gọi rằng sự hay,
Chẳng lo báo ứng liền tay,
Nhập khinh vi trọng hại rày lương dân,
Ở đời thiểu đức, thiểu nhân,
Thấy người tội ác, c̣n phân lỗi người,
Thương đời chẳng biết hổ ngươi,
Đă làm việc quấy , vui cười chẳng nao,
Ít ai xét lẽ âm hao,
Điều lành chẳng muốn đem vào trong tâm,
Cứ theo làm việc lỗi lầm,
Biết ḿnh có tội, c̣n xăm đến người,
Lại thêm có tánh móc bươi,
Gổ ganh, che lấp những người tài năng,
Chẳng tuân kinh, sám khuyên răn,
Chê bai Thần , Thánh gọi rằng tài hay,
Tưởng ḿnh giỏi chạy cao bay,
Xâm lăng đạo đức lại bày kiêu căng,
Chẳng tin tội dữ gia tăng,
Đuổi loài thú chạy, bắn săn thượng cầm,
C̣n làm nhiều việc ác tâm,
Phá loài bu đậu, lấp hầm , ổ , hang,
Chẳng lo vướng việc trái oan,
Hại thai, phá trứng : lại càng tội sâu !
Hư , nên : báo ứng nào lâu !
Thù người thất việc, lỗi âu về ḿnh,
Ḷng hung dạ hiểm, trớ trinh,
Bày mưu, hủy phá công tŕnh người ta,
Lại thêm tánh nết chẳng hoà,
Hại người hư việc, đặng mà an thân.
Ḷng tham, tội phước chẳng cần,
Bớt người của cải đặng phần ḿnh hơn,
Ḷng không đặng chút từ nhơn,
Lấy điều hung ác gọi hơn sự lành,
Chẳng kiêng trên có cao xanh,
Dụng điều tư kỷ đă đành phế công,
Trả , vay : mau, nhặt , dường lông,
Trộm nghề, cắp kiểu : tội không nhỏ gi !
Chẳng lo họa phước liền ghi,
Việc lành của chúng phân b́ lấp che,
Rủi may dạ chẳng kiêng dè ,
Những điều xấu bạn đem khoe ngạo cười,
Gổ ganh ḷng chẳng hổ ngươi,
Trông mong xoi mói của người việc riêng,
Không kiêng trên có Hoàng Thiên,
Làm hư nghiệp sản bạc tiền của dân,
Làm người chẳng giữ nghĩa nhân,
Xúi cho cốt nhục rẽ phân nhà người,
Hằng lo cuộc thế móc bươi,
Tham mưu xâm lấn của người mến yêu,
Chẳng lo thiên vỏng nan điều,
Mong ḷng giúp chúng làm nhiều sự gian,
Ỷ ḿnh tàn bạo nghinh ngang,
Làm oai hiếp chúng phá nhà dọa dân,
Không kiêng Tạo Hóa câm cân,
Giương oai , nhục chúng, để phần ḿnh hơn.
Lung lăng chẳng sợ Trời hờn,
Phá đồ nông nghệ, hôn nhơn của người.
Tánh ngay chẳng biết hổ ngươi,
Gặp may, đặng của , thấy người kiêu căng.
Người ngu chẳng biết ăn năn,
Tội t́nh qua khỏi, chẳng răn, sửa ḿnh.
Vụng về nào biết phân minh,
Kể ơn với chúng, trừ ḿnh lỗi xưa,
Ḷng hung dạ dữ chẳng chừa,
Bán tai, gieo họa, mua bừa tiếng khen,
Hằng gây việc quấy, đua chen,
Chứa ḷng độc ác, nhiều phen gạt lường,
Làm người chẳng dạ tư lương,
Phá cho hư hỏng sở trường người ta,
Lại thêm tánh quỉ nết tà,
Ếm điều hay, dở , ḿnh mà gạt dân,
Làm người thiếu đức, thiếu nhân,
Thừa oai bức hiếp ép dân thiệt thà,
Tưởng rằng Trời Phật ở xa,
Túng dung kẻ dữ đặng mà sát nhơn,
Chẳng lo quỉ giận Thần hờn,
Khi không bứng gốc, chặt chơn nhánh chồi,
Hung hăng tánh dữ chẳng thôi,
Sát sanh chẳng phải nhằm hồi lễ chi,
Hà Tăng chuyện cử c̣n ghi,
Phá hao ngũ cốc chẳng v́ tội căn,
Ḷng toan tính việc lăng nhăng,
Âm mưu khuấy rối đạo hằng chúng sanh,
Tánh tham dạ lại gổ ganh,
Phá nhà lấy vật báu, lành của dân,
Chẳng kiêng trên có Thánh, Thần,
Đốt nhà phá tán chẳng cần sợ ai,
Không lo họa phước tương lai,
Làm cho dân sự lạc loài gia cư,
Hằng quen ghẹo kẻ nhơn từ,
Khuấy đồ, kiểu vở cho hư công người,
Ḷng phàm tánh tục móc bươi,
Phá hao vật dụng của người uổng oan,
Thấy ai đương lúc vinh vang,
Cầu cho mắc việc vào đàng tân toan,
Thấy người đương lúc giàu sang,
Câu cho thất bát vào đàng tân toan,
Thấy người đương lúc giàu sang,
Cầu cho thất bát nghèo nàn tiêu hao,
Lại thêm ghẹo nguyệt trêu đào,
Thấy người sắc tốt đem vào ḷng thương,
Lại thêm có tánh gạt lường,
Thiếu người tiền bạc lo phương rủa người,
Bởi ḷng chẳng đặng tốt tươi,
Nguyện cầu không chứng hổ ngươi, oán hờn,
Chẳng suy xét việc tiền duơn,
Thấy người đói khó thừa cơn siểm gièm,
Gặp ai tướng xấu khó xem,
Chẳng lo quả báo siểm gièm cười chê,
Thấy người tài trí chỉnh tề,
Đă không kỉnh phục, lại chê cũng kỳ !
Thứ năm luật ph-t chép ghi
Những là ộti ác biên y mỗi người ,
Chẳng lo vay một trả mười,
Chôn bùa luyện phép ếm người mạng căn,
Không tin họa phước giáng thăng,
Dùng đồ thuốc độc giết căn ộti nhành,
Tánh ưa lổ mảng đua tranh,
Trêu gan thầy thợ lại giành ḿnh khôn,
Nghịch Thiên th́ tội dập dồn,
Xâm lăng anh chị, không tôn nghiêm đường,
Chẳng lo thiên lư chiếu chương,
Tham lam của chúng gạt lường, xin ngang,
^ Quen theo tánh nết bạo tàn,
Ưa điều xâm phạm, giựt ngang, tranh giành,
Chẳng lo một kiếp nhơ danh,
Làm nghề cướp giựt vui giành giàu sang,
Tưởng ḿnh là bực khôn ngoan,
Lập mưu xảo trá cầu ban đổi dời,
Ḷng c̣n tính việc lưng, vơi,
Thưởng răn kẻ dưới chẳng lời nào công,
Ở đời đ-o lư chẳng thông,
Vui chơi phí lăng, dạ không tiếc tiền,
Lại ḷng chẳng sợ oan khiên,
Hiếp xô kẻ dưới, không kiêng lưới Trời,
Tập tành tánh nết lộng khơi,
Dọa hăm dân chúng cậy lời ḿnh hung,
Ngổ ngang Thần Thánh khó dung,
Óan hờn Trời, Phật, giận khùng thế gian,
Cứ quen tánh nết bạo tàn,
Chưởi mưa , mắng gió tội càng thêm sâu,
Xúi mưu là ti đứng đầu,
Đua nhau kiện cáo đặng cầu ḿnh hơn,
Làm người chẳng giữ nghĩa nhơn,
Đua theo phe đảng, thiệt hơn khuấy đời,
Tánh t́nh dời đổi nay mơi,
Nghe theo thê thiếp, bỏ lời mẹ cha,
Chẳng suy xét việc gần, xa,
Dụng điều mới tính bỏ qua việc rồi,
Chẳng lo Thiên vỏng khôi khôi,
Ḷng ưa việc quấy, miệng giồi ngọt ngon,
Chẳng lo phước đức hao ṃn,
Tham lam vô yểm, cằn ḅn của dân,
Làm người chẳng biết tứ ân,
Dễ duôi phép nước, gạt lần bề trên,
Không tin báo ứng hư nên,
Dành lời độc ác dựa bên miệng hoài,
Chẳng lo tránh việc họa tai,
Siểm gièm kích bác, chê bai người thường,
Chẳng thông hữu xạ tự hương,
Chỉ người chỗ vạy, khoe đường ḿnh ngay,
Không lo báo ứng liền tay,
Xưng ḿnh chánh trực lánh rày Thần linh,
Vạy ngay chẳng xét phân minh,
Bỏ thuận theo nghịch, không ǵn lễ nghi,
Dữ lành Trời Phật thưởng y,
Người ngoài khắn khít chẳng v́ người trong,
Liều thân thề thốt như gông,
Chỉ Trời Đất nguyện chứng ḷng xấu xa,
Nghinh ngang ưa thói xiêng tà,
Cầu Thần xem xét những là điều nhơ,
Mua khen thiệt dạ chẳng ngờ,
Thí cho kẻ đói c̣n mơ ước hoài,
Tánh tham dạ xấu không phai,
Dối ḷng mượn của để hoài giả quên,
Chẳng suy xét việc hư nên,
Cầu điều vô ích xin trên chứng nguyền,
Thạnh , suy, bỉ, thới chẳng kiêng,
Ăn xài quá bực coi tiền như rơm,
Làm người chẳng giữ danh thơm,
Dục dâm quá độ bệnh hờm một bên,
Nhiều nơi chẳng sợ oai trên,
Bề ngoài giả dối, gươm, tên, chứa ḷng,
Chẳng suy xét việc đục trong,
Lấy đồ dơ uế, ép ḷng người ăn,
Xưng ḿnh là đáo tài năng,
Phép phù gạt chúng, gọi rằng hiển linh,
Bán buôn tính việc trọng, khinh,
Thước non đo thiếu phạm t́nh tham gian ,
Chác ḷng những việc hổ lang,
Giạ non, gạt hụt, làm đàng sai ngoa,
Lại thêm ưa việc vạy tà,
Dụng hư trộn thiệt đặng mà lợi riêng,
Chẳng kiêng quả báo nhăn tiền,
Lượm đồ gian xảo, ti truyền cháu con,
Không tin tội chứa phước ṃn,
Ém điều lành tốt đổi ḷn điều hư,
Trớ trinh dạ chẳng nhơn từ,
Gạt người khờ dại tội dư muôn ngàn,
Hằng lo kết việc trái oan,
Tham lam phải chịu tai nàn về sau,
Rủi may Thiên vơng nan đào,
Dối trù nguyện thấu Thiên Tào cầu ngay,
Ḷng phàm tánh tục dại ngây,
Say sưa quá đ sinh rầy đệ huynh,
Đạo nhŕ xử chẳng phân minh,
Trai không hiếu thảo, gái sinh ngang tàng,
Chẳng ǵn tứ đức tam cang,
Không ḥa gia thất , ngổ ngang với chồng,
Làm người tánh nết chẳng thông,
Khoe khoang tài giỏi ḷng không kiêng dè,
Công, ngôn, dung, hạnh vắng hoe !
Có điều ganh ghét, chẳng nghe lời chồng,
Làm trai xử phận chẳng xong,
Ở ăn không hạnh, nặng ḷng thê nhi,
Chẳng tṛn phận gái vu qui,
Lỗi cùng cha mẹ, khinh khi bên chồng,
Chẳng kiêng trên có Thiên công,
Vong linh trên trước ḷng không kiêng v́,
Làm con chẳng giữ lễ nghi,
Nghịch lời cha mẹ không ǵ bỏ qua,
Chẳng suy xét việc gần xa,
Làm điều trái lẽ lại hoà ư riêng,
Lẽ Trời báo ứng chẳng kiêng,
Giả đ̣ rủa phận, tự nhiên rủa người,
Chẳng ham học tánh tốt tươi,
Ghét thương vô độ, làm người chẳng công,
Rủi may chẳng lọt mảy lông,
Bước ngang ḷ, giếng, không pḥng tội sâu,
Nào hay tội phước là đâu ,
Bước qua vật thực, trên đầu người ta,
Chẳng lo đọa xuống Diêm-la,
Hại thai phá noăn : tội đà dư muôn !
Trả , vay : Tội, phước in khuôn !
Làm tuồng khuất lấp ra tuồng gian nhơn,
Oai linh Thần , Thánh đă lờn,
Ba mươi, mồng một hát , hờn, rầy, la ,
Tánh t́nh ăn ở xông pha,
Day qua hướng Bắc tiểu và khạc dơ,
Lại thêm ḷng chẳng kính thờ,
Day vô bếp núc ngâm thơ, rủa, trù ,
Ở ăn theo thói phàm phu,
Đốt hương trong bếp : giảm tu phước nhàn,
Cùng người tánh chẳng kỷ cang,
Củi dơ nấu nướng, ăn càn mùi tanh,
Chẳng phân chỗ trược, chỗ thanh,
Ban đêm lồ loă, chẳng dành vóc thân,
Luông tuồng chẳng biết xét phân,
Hành h́nh tám tiết bội phần chẳng nao,
Không lo tội phước âm hao,
Nhổ phun sao giá : biết bao lỗi lầm !
Ngổ ngang tánh ở phạm xâm,
Lấy tay chỉ mống : như hăm dọa Trời ,
Chẳng lo hồn phách lưng, vơi,
Chỉ ba ánh sáng, buông lời khinh khi,
Dễ ngươi Trời , Phật từ bi,
Ngó lâu nhựt, nguyệt : cũng khi lỗi lầm !
Ham vui học thói hung tâm,
Mùy Xuân săn bắn, đốt lầm rừng hoang,
Ở tánh nết bạo tàn,
Day qua hướng Bắc mắng ngang, rủa bừa,
Sát sanh, hại mạng chẳng chừa,
Khi không đập rắn, giết bừa rùa, qui,
Thứ sáu điều luật chép ghi :
Những là tội lỗi biên y mỗi kỳ,
Trọng , khinh , các tội đều ghi ,
Táo Thần tra xét : giảm kỳ số căn ,
Đạo Trời : lành, dữ : thưởng, răn ,
Chẳng cần đợi số dứt căn nguyên người,
Luật Trời khuyên chớ dễ ngươi !
Tội dư dồn lại cho người đời sau,
Trả, vay : Thiên vơng nan đào !
Tai ương các tội biên vào cháu con,
Cũng như khối đá hao ṃn,
Cướp người của cải : vợ con tội đồng,
Trả , vay : chẳng lọt mảy lông !
Phạt lây gia quyến : cũng trong luật điều,
Nếu không đổi tánh khoan nhiêu :
Phạt cho đến thác, chưa tiêu tội trần,
Nếu mà chưa tới căn phần,
Thủy, hỏa, đạo tặc...lần lần đến xâm,
Hung tin, bệnh hoạn đến tầm,
Mất đồ, khẩu thiệt cũng thâm nhập ḿnh,
Lẽ Trời báo ứng rất minh,
Phạt cho vừa ti ỷ ḿnh giựt ngang,
Lại c̣n những kẻ bạo tàn,
Sát nhơn, hại mạng : lại càng tội sâu,
Trớ trinh là tội đứng đầu,
Mượn tay đổi giáo ngő hầu giết nhau,
Tham lam phước đức ṃn hao,
Dụng tài phi nghĩa lẽ nào bền lâu,
Xét suy cho rơ cạn, sâu ,
Cũng như thịt độc ăn vào đỡ lao,
Rượu ngâm chim trắng uống vào,
Đă không đỡ khát, lại hao tinh thần,
Làm người chẳng biết xét phân,
Dầu cho quỉ quyệt cũng phần tử sanh,
Đao Trời báo ứng chí minh,
Nhằm điều thứ bảy phạt h́nh, trả, vay,
Nếu ḷng muốn khởi thiện tai,
Lành chưa làm đến : phước lai chẳng lầm !
C̣n ḷng muốn khởi ác tâm :
Ác tuy chưa khởi : họa xâm đến ḿnh !
Kiết , hung hai lẽ phân minh,
Là điều thứ tám sửa ḿnh thiện lương,
Nên, hư : báo ứng tỏ tường,
Ai người tỉnh ng : c̣n phương chuc trừ,
Dầu mà lầm lỡ , ác dư,
Ăn năn chừa lỗi : cũng trừ đặng cho ,
Trong khi rảnh việc , sánh so ,
Những điều ti ác, chớ cho vướng nhằm !
Việc lành chất để vào tâm,
Lâu lâu ắt gặp phước lâm môn đ́nh,
Lành : ban ; dữ : phạt , phân minh !
Mới rằng đổi họa cho ḿnh, phước lai ,
Thứ chín tội phước đều cai ,
Ăn năn, sám hối : tiêu tai , nạn trừ ,
Cho nên những kẻ nhân từ ,
Lời lành, làm phải : xem như việc lành .
Tánh t́nh vẹn giữ trong xanh ,
Một ngày đều đặn ba lành vào tâm,
Xét thân mỗi bửa chẳng lầm,
Ba năm Trời thưởng phước cầm bền lâu,
Con người có dạ hiểm sâu ,
Lời ngang , xem quấy , ác âu lo làm ,
Bởi ḷng chứa quấy bạo tham,
Mỗi ngày ba ác đều cam vào ḷng,
Cứ điều độc ác cố mong :
Ba năm Trời phạt, khó ḷng nài kêu ,
Dữ , lành, tội, phước đều nêu,
Sao mà chẳng bỏ những điều hiểm sâu,
Trăm năm trong cuộc bể dâu,
Lỗi lầm mau khá hồi đầu lánh tai,
Thứ mười luật định chẳng sai !
Khuyên trong già, trẻ, gái, trai...sửa ḿnh.
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh