Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

LỜI GIỚI THIỆU

      Trên phương diện tu học nhằm đưa chúng sanh đến chân thiện mỹ, một động lực căn bản và thiết yếu nhất đã khiến hành giả từ chỗ thấp hèn đến chỗ cao thượng, từ ác đến thiện, một động lực hầu như không thể không có được trong lịch trình tấn hóa của vạn loại và đặc biệt nổi bật nhất nơi con người: đó là sự SÁM HỐI. Sám Hối ở đây phải bao hàm hai tác động: ăn năn tội trước, ngăn ngừa tội sau. Nếu đã ăn năn tội trước mà không ngừa tội sau thì không thể gọi là sám hối được.

      Thế gian là một học đường vĩ đại, nơi đó vạn loại đến để học hỏi, chịu đựng thử thách hầu tấn hóa đến bậc trọn lành. Con người tuy được xếp vào bậc Tam Tài (Thiên, Ðịa, Nhơn), và có một điểm linh tâm do Thượng-Ðế ban phát để hướng dẫn, kềm thúc trong mọi hoạt động, tư tưởng, nhưng vốn mang xác thịt phải chịu sự chi phối của thất tình, lục dục, cho nên lầm lỗi là một việc tất nhiên không thể tránh được. Nhưng lầm lỗi mà biết răn sửa thì mới là điều đáng nói, đáng ca ngợi. Nếu không sám hối thì nhân loại sẽ bước dần vào con đường tội lỗi không có lối thoát. Cũng chính vì thế mà Tôn Giáo nào cũng có những phương thức sám hối để đánh thức lương tri, xoa dịu nổi khổ đau, mang đến an lạc cho tâm hồn và đồng thời thúc đẩy con chiên lầm lạc của mình quay về nẻo chánh: chẳng hạn Thiên Chúa Giáo có phép xưng tội; Phật Giáo có Ðại Bi Sám Pháp, Hồng Danh Bảo Sám v.v... Riêng trong Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ, vào thời kỳ sơ khai, Chư Phật Tiên Thánh Thần có giáng Cơ cho một bộ KINH SÁM HỐI. Bộ Kinh nầy do Ðức Thái-Thượng Ðạo-Tổ cho phần đầu. Sau đó lần lượt có Tam Giáo Ðạo Chu?oặc là Chư Phật, Chư Tiên, Chư Thánh, Chư Thần và Chư Thập-Ðiện Minh-Vương giáng Ðàn cho các đoạn kế tiếp. Và dạy phải trì tụng trong các ngày Sóc Vọng, còn ngày thường lỡ có lầm lỗi điều chi, phải trì tụng để ăn năn sám hối tội tình, cho tâm hồn được thanh thản và đồng thời cầu nguyện Ðức Chí-Tôn, Phật-Mẫu cùng các Ðấng Thiêng Liêng chan rưới hồng-ân xá tội, gia trì thần lực giúp cho tâm trí có đầy đủ nghị lực chiến thắng thất tình lục dục. Từ đó bộ Kinh này được lưu dụng trong các Tòa Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh và tại tư gia của các tín đồ Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ.

      Cũng vì lợi ích không thể nghĩ bàn của Kinh Sám Hối, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính gởi đến quý vị để làm hành trang trên con đường tu học, tự lợi và lợi tha.

      Kinh là vật quý trọng, xin chớ khá dể-duôi, nên để nơi tôn kính và chỉ nên đọc cho nghe, hoặc cho mượn coi, chớ khá trao luôn cho người không ham mộ, rồi bỏ rơi rớt mà mang tội với Phật Tiên.

      Thi rằng:

                  Kinh Thần, sách Thánh, giải phân minh,

                  Có chí kỉnh thành đọc mới linh.

                  Chọn được người lành trao phép báu,

                  Uổng truyền kẻ vạy chẳng lòng gìn. 

                                                            Thành kính,

                                                      Thiên-Lý Bửu-Tòa

 

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh