Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

LỜI TỰA

_____

 

      Chị em nữ phái Tu rất nhiều, mà ít được những quyển Kinh toàn vẹn dạy về TU từ bậc Hạ, Trung, chí đến Thượng Thừa.

      Kinh rất nhiều, mà phần đông dạy chung nam nữ; lại lời lẽ cao thâm, người nữ lưu ít học khó mà hiểu hết nghĩa Kinh. Xem Kinh rất nhiều, nhưng không đoạt lư.

      Rất may thay, Đức DIÊU-TR̀ KIM-MẪU vô-cực từ tôn thấy điều khuyết điểm, sắc lịnh cho Đức Huê-Linh Bồ-Tát hạ điển lành giáng bộ “Khuyến-Nữ Hồi-Tâm Kinh” dạy chị em nữ phái học Tu từ bậc Hạ, Trung, chí Thượng.

      Bộ Kinh nầy gồm nguyên ba quyển: Nhứt, Nh́, Tam, để dạy người đàn bà Tu trong ba cấp.

      Lời lẽ thông thường, chỗ dạy cao siêu, câu văn tao nhă, mà rất cảm động thay!

      Nể ḷng Đức Mẹ, tỏ dạ con hiền, chị em thử lấy xem qua, sẽ hấp thụ đặng nhiều bổ ích.

      Vậy chúng tôi thừa hành ấn tống để hiến chị em. Xin chị em đừng phụ tấm ḷng, xem qua mà học hỏi, cho đặng trổi bước tinh thần, để đến ngày nợ măn, căn Tiên, thoát ly trần cấu, trở lại cựu ngôi, thân nương động bích, ḿnh ngồi ṭa sen... (Cười...cười...)

        Kính tựa,

        Đại-Đức: Thiên-Huyền Cực-Tiên

        (Phan-Văn-Vĩnh)


“Thanh-Tịnh-Đàn” - Tư thời ngày 17-1 Kỷ Hợi

__________

Lê-Sơn Thánh-Mẫu

 

Thi:

H́nh-nhi thượng-học, pháp-tân khai,

Môn đệ gắn tầm, dạ chớ sai,

Hữu dụng ngày mai, ra giáo chúng,

Chớ đừng bỏ dỡ, đọa ngày mai.

 

* * *

 

          Trên “Càn-Cung”, tṛn bao Vũ-Trụ,

          Dưới “Khôn-Âm”, hấp thụ giao ḥa,

                    Giữa “Âm-Dương”, hiệp người ta,

Đông “Nhựt”, Tây “Nguyệt” đó là “Ngũ-Linh”.

          Đó là hiện, Bóng Linh “Vô-Cực”,

          Chánh “Thiên-Đồ” Bửu-Đức “Cao-Thiên”,

                    Lộ ra tối thượng Huyền-Huyền,

Phục nguyên Ngươn-Thỉ, Cao-Tiên điềm lành.

  

  

 

 

          Đại-Đức Diệu-Giác

             Biên khảo

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh