Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

KHUYẾN NỮ HỒI TÂM KINH

 

Thượng Thừa

_____

 

                    Thiên Địa có sau cơ Đại-Đạo,

                    Ngôi Diêu-Tŕ: Chánh-Giáo ngọn ngành,

                           Hạo-Nhiên-Khí ấy hóa thành,

1-       Âm Dương ngưng tựu, biến sanh ôn ḥa.

                    Khí Ôn-Nhiệt: khai ra nhơn loại,

                    Trước là ngôi Tứ-Đại Bộ-Châu,

                           Hỏa, Kim, Mộc, Thủy, cơ cầu,

2-       Bốn phương Tứ-Lăo nhiệm mầu chuyển xây.

                    Huỳnh-Lăo tức “Thổ”: ngay chính giữa,

                    Khí xông lên: Trời giữa Đài-Tinh,

                           Nguyên do Đại-Đạo biến sinh,

3-       Kim-Quang Khí-Hạ, bao ǵn Thổ trong.

                    Huỳnh-Lăo tượng, bao ṿng Không-Khí,

                    Xây Trung-Ương ngôi vị ấy là,

                           Huyền-huyền Thánh-Mẫu khí xa,

4-       Ngũ-Hành, Ngũ-Lăo, hiệp ḥa dưỡng nhơn.

                    Thủy, Hỏa, Thổ: qui hườn Kim, Mộc,

                    Hiệp Ngũ-Hành, chí vóc biến sinh,

                           Anh-Nhi, Trạch-Nữ hiện h́nh,

5-       Mộc-Công, Kim-Mẫu, giữ ǵn Hài-Nhi.

                    Anh, Trạch lại một khi Giao Phối,

                    Sanh sản ra hai đôi Gái, Trai,

                           Lớn khôn, bốn trẻ hiệp rày,

6-       Cảm giao Anh-Trạch, thối rày vị ngôi.

                    Nếu Vô-Trung th́ rồi có Tượng,

                    Có H́nh rồi: hiện Tượng-Hữu-Trung,

                           Khí Tiên-Thiên, thiệt vô cùng,

7-       Sanh sanh, hóa hóa, muôn trùng Càn-Khôn.

                    Đại-Thiên: Cha khắp Hồn vạn vật,

                    Người ở trần: rơ thật Tiểu-Thiên,

                           Trong Thân: ẩn Khí-Hạo-Nhiên,

8-       Th́ người thấu rơ, Tu Tiên mới thành.

                    Càn tức Trời, nhập giành Khôn bụng,

                    Huỳnh-Khí: Khôn, xung đụng thủ Càn,

                           Âm Dương ngưng kiết lập an,

9-       Dương-Thần xuất hiện, rơ ràng Thánh-Thai.

                    Khí thuần thuộc, nơi ngay Thân Xác,

                    Dương-Thần lên, nhập đoạt Hạo-Nhiên,

                           Thể đồng Trời, Phật, Thánh, Tiên,

10-     Đời đời kiếp kiếp vào miền Tây-Phương.

                    Đạo: Động Tịnh, Âm Dương lên xuống,

                    Đem vào người, bao cuốn Hậu-Thiên,

                           Dẫn thông: xuất nhập liền liền,

11-     Hư-Vô Chi-Khí nơi miền hư không.

                    Huyền-Khí hư-không thông nội thể,

                    Huyền-Khí trong thân thể tiếp giao,

                           Hậu-Thiên Chi-Khí nhập vào,

12-     Hạo-Nhiên, Huyền-Khí, khi nào rời xa.

                    Mất Huyền-Khí ắt là phải thác,

                    Làm làm sao cướp đoạt Đất Trời,

                           Đem vào thân xác đều nơi,

13-     Ngưng Thần, tựu khí, dưỡng thời Hạo-Nhiên.

                    Dụng Thần-Công: vận chuyền Hạo-Khí,

                    Bát-Bửu Kim-Đơn: Quí, Nhâm Thành,

                           Thánh-Thai hườn tựu dương sanh,

14-     Dương-Thần siêu xuất, bia danh bảng vàng.

                    Khá Tịnh Luyện, mới an Thần, Khí,

                    Ngoại Thận lai: chỉ thị Kim-Đơn,

                           Đem vào Huyệt-Khí thiệt hơn,

15-     Không nhầm Huyệt-Khí, hiệp hườn lại tan.

                    Kịp ngày giờ Kim-Đơn đắc Dược,

                    Vận Châu-Thiên, tầm thước có chừng,

                           Dược-Miêu: giữ đúng chớ đừng,

16-     Non, Già, quá sức, mau ngừng không nên!

                    Tinh, Khí, Thần: ban đêm lại Cật,

                    Bạch nhựt th́ Ba Chất khác nhau,

                           Lỗ Tai: Tinh ngự Âm hao,

17-     Khí nơi Lỗ-Miệng, Thần vào Nhăn-Quang.

                    Dụng Chơn-Ư: thâu sang Ba Nhánh,

                    Tinh, Khí, Thần, Kim-Đảnh tựu vào,

                           Tam-Huê Tựu-Đảnh hiệp nhau,

18-     Triều-Ngươn Ngũ-Khí, phải nào khó sao?

                    Ban ngày Kim-Khí vào nơi Mắt,

                    Mộc-Khí toan cất đặt Lỗ-Tai,

                           Thủy-Khí Lỗ-Miệng trấn rày,

19-     Ngoài Da Thổ-Khí, chẳng sai chẳng rời.

                    C̣n Ḥa-Khí qui nơi Lỗ-Miệng,

                    Ban đêm th́ thay chuyển việc nhau,

                           Phổi nơi Kim-Khí tựu vào,

20-     Gan do Mộc-Khí, Thủy bao Cật rành.

                    Tâm: Hỏa-Khí, Thổ giành Bao-Tử,

                    Ngũ-Khí luân, khó giữ cho tṛn,

                           Mỗi ngày phải kém phải ṃn,

21-     Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận, c̣n chuyển xây.

                    Nếu người được gặp Thầy chỉ biểu,

                    Dụng Hồi-Quang, Phản-Chiếu, chỉ rành,

                           Huyền-Quan-Khiếu, tựu Ngũ-Hành,

22-     Triều-Ngươn Ngũ-Khí: ắt thành người ôi!

                    Khi Ngoại-Đơn: thành rồi Thể-Dược,

                    Trung-Đơn-Điền: phục thực quá quang,

                           Châu-Thiên dụng một rơ ràng,

23-     Quái-Hào Tam-Bá: thông tàng khá ghi.

                    Linh-Thai kết, phải th́ nên dụng,

                    Hai Châu-Thiên, công dụng biến sanh,

                           Hỏa-Hầu, Lục-Bá kết thành,

24-     Thai hoàn, Thần xuất, bỏ đành Châu-Thiên.

                    Trái, Mặt, Đường: Tả truyền, Hữu chuyển,

                    Tam-Thập-Lục Hầu luyện đúng, Sinh,

                           Hữu truyền, Tả chuyển đinh ninh,

25-     Hầu, Hai-Mươi-Bốn, tua ǵn lời phân.

                    Tấn-Dương-Hỏa, năng cần ǵn Tư,

                    Tứ-Điệp tàn: thẳng chỉ Bốn-Giờ,

                           Sửu, Dần, Th́n, Tị, ban sơ,

26-     Mùi, Thân, Tuất, Hợi, thờ ơ chuyển lần.

                    Ấy phải gắng: giờ phân làm Sáu,

                    Thể Mu-Ni, phải thạo Hai-Hầu,

                           Qui-Lư, Thể-Dược, Một Hầu,

27-     Vân-Hành, Thể-Thủ, Một Hầu nữa xong.

                    Tứ-Hầu dụng: Thần-Công biến chuyển,

                    ”Tư, Ngọ, Mẹo, Dậu” luyện Pháp-Xa,

                           ”Pháp, Tài, Lữ, Địa” tỏ ra,

28-     Đơn-Điền Chơn-Huyết, Huỳnh-Hà Kim-Ô.

                    Giữ Nhủ-Pḥng: ly đồ Sanh-Khí,

                    Trăm Xích-Long, chứng chỉ Pháp-Thông,

                           Hống-Dương, Diên-Bị, để ḷng,

29-     Song-Quan: Giáp Tích, Côn-Lôn: Khiếu Huyền.

                    Chỉ Chơn-Quyết, Thiên truyền huyền diệu,

                    Luyện Huyền-Cơ: rán hiểu, rán nghe,

                           Minh minh, yểu yểu, dặt dè,

30-     Lặng êm Đại-Định, khắc khe với ḷng.

                    Thập-Ngoạt Hoài-Thai: ṛng Thực-Khí,

                    Trăm Mạch đều Định-Chỉ tựu ngưng,

                           Tam-Niên Nhủ-Bộ lần lần,

31-     Cửu-Niên Diện-Bích, Dương-Thần xuất ra.

                    Tam-Quan, Cửu-Khiếu là Kinh-Lộ,

                    Sau Đơn-Điền, thật chỗ Luyện-Đơn,

                           Huyền-Quan: Trung-Khiếu hiện Chơn,

32-     Phật Tiên sanh biến do đường Huyền-Quan.

                    Khi Nhập-Định, lần sang bớt thở,

                    Bế Tức là: bằng cớ trong Tư,

                           Đem Tam-Bửu, nhập vào Lư,

33-     Phản-Quang đừng để chảy dư ra ngoài.

                    Thâu nhập Khí-Huyệt ngay, ngưng rơ,

                    Lửa quẻ Ly, lần nhỏ quẻ Khôn,

                           Hỏa-Âm lần xuống Hạ-Đơn,

34-     Kim-Hành hỏa bức, Chánh-Chơn phép mầu.

                    Hư-Cực Tịnh-Đốc, Châu-Thiên vận,

                    Khí Dương sanh, định phận luyện Đơn,

                           Giáp ṿng: Đầu Linh qui hườn,

35-     Hạ-Đơn thâu Khí, Kim-Đơn kết thành!

                    Thời Mẹo, Dậu: biến sanh Mộc-Dục,

                    Trước Trúc-Cơ là lúc Huân-Chuân,

                           Nhị-Tŕ, Khí minh Tịnh ngưng,

36-     Dưỡng Thai, diện bích, ôn thuần Đại-Châu.

                    Âm-Tinh là: Tinh-Thần Ngũ-Cốc,

                    Khí Tốn-Phong dùng lọc nấu ra,

                           Ngưng Thần, Thác-Thược thổi qua,

37-     Đem Hơi trở lại, qui Nhà nghe con!

                    Luyện Cốc-Tinh, phải tṛn Hô-Hấp,

                    Mồ-Thổ nơi Giáp-Tháp đều đều,

                           Khí hồi Khí-Huyệt riu-riu,

38-     Thần-Tri Dược sản, dẫn đều Châu-Thiên.

                    Huyền-Khí trong liền liền sanh dưỡng,

                    Ra Ngươn-Tinh: Chơn-Chưởng thuốc hay,

                           Tịnh là: Huyệt-Khí rơ thay,

39-     Ngươn-Tinh Thuốc đóng, chẳng sai ly hào.

                    Nhứt-Dương sơ Động: vào Khí đóng,

                    Chơn-Nhơn dụng ư, ngóng Quan-Ngươn,

                           Hậu-Thiên: Hô-Hấp Tức-Chơn,

40-     Khôn-Trung, thật Tốn-Phong Sơn: ắt nguy.

                    Điều Ngoại-Dược, Tâm tri vận luyện,

                    D́u đến Dương-Quan, chuyển lao xao,

                           Nghịch hành ấy lúc đi vào,

41-     Vận hành Tiêu-Dược, rạt rào sanh sanh.

                    Hào-Quang sẽ phóng Thanh nơi Mắt,

                    Hai Lỗ-Tai gió hắt ào ào,

                           Ót th́ tiếng động phía sau,

42-     Hơi trong Huyệt-Khí khác nào nước sôi.

                    Nội Đơn-Điền Khí-Hơi liên tiếp,

                    Chạy ṿng quanh, thẳng kịp Vĩ-Lư,

                           Châu-Thiên vận nội chẳng trừ,

43-     Tịnh rồi, Tịnh nữa; Động như, Động hoài.

                    Thuốc già quá: chẳng hay Khí tán,

                    Át Kim-Đơn mất dạng, mất Tâm,

                           Nấu non: Khí ít khá tầm,

44-     Chờ ra Đơn đặng: ngàn năm dă-tràng!

                    Khí nóng phải hoàn toàn âm-ấm,

                    Kiết Kim-Đơn, mấy dậm đó con,

                           Đơn-Điền Chơn-Khí vẫn c̣n,

45-     Châu-Thiên luyện vận, cho tṛn một ghi.

                    Hậu-Thiên thổi đều th́ Vơ-Hỏa,

                    Phải giữ tṛn, vận Hỏa như xưa,

                           Dưỡng-Ôn: Tịnh-Định sớm trưa,

46-     Dương-Quang xuất hiện, phất đưa hai lần.

                    Vận cho Khí đầy Cân, đủ Lượng,

                    Sống Mũi đem h́nh tượng cột cờ,

                           Kim-Đơn thành tựu kịp giờ,

47-     Thuốc-Sanh chớ để bơ-thờ hiểm nguy.

                    Tấn-Dương-Hỏa chẳng ghi tấc Lửa,

                    Thối-Âm-Phù chẳng thửa Qui-Căn,

                           Thuốc không lên đến Tam-Quan,

48-     Không thông Quan-Khiếu mọi đàng tất nguy.

                    Quá-Quan phải hiểu khi tựu hiệp,

                    Để tan e chẳng kịp trở tay,

                           Quá-Quan, Thước-Kiều đặt bày,

49-     Huỳnh-Đ́nh phục thực phải rày hư không.

                    Xuất Dương-Thần trong ṿng phiền lụy,

                    Nhập, Xuất Định: lời chỉ Tôn-Sư,

                           Châu-Thiên vận chuyển Chơn-Như,

50-     Tốn-Phong thổi đặng khắp từ Càn-Khôn.

                    Lấy Thuốc chớ bôn-chôn khó được,

                    Dụng ư mà giữ Thuốc Đơn-Điền,

                           Mượn Hơi: hít thở Hậu-Thiên,

51-     Để t́m Hô-Hấp, ra liền Chơn-Nhơn.

                    Thần Thở ra, Khí hườn về Khiếu,

                    Khí qui căn, nên hiểu Khí-Hơi,

                           Thở Hơi sâu lắm con ôi!

52-     Hậu-Thiên hô hấp, nương nơi Khí Thần.

                    Chơn-Khí mạnh đi lần về gốc,

                    Khôn-Hỏa dùng thổi tróc nóng ra,

                           Tốn-Phong quạt lạnh đó mà,

53-     Thần qui Căn-Khí cũng là về Cung.

                    Con khá giữ thung-dung Tâm Ư,

                    Diệt thế trần, chớ nghĩ đừng suy,

                           Mọi điều nhơn dục tránh đi,

54-     Lấy rồi Thuốc-Thánh, sau th́ mới nên.

                    Dụng Tốn-Phong, không nên ngưng thở,

                    Nhập-Định th́ chẳng hở ngưng Thần,

                           Liễu Tâm, liễu Ư lâng-lâng,

55-     Định-Tâm, Khôn-Vị: Thuốc cân có chừng.

                    Tầm Hơi-Thở chớ đừng chia rẽ,

                    Chậm cũng không, quá lẹ chẳng nên,

                           Dung ḥa vận chuyển chớ quên,

56-     Cung Càn nơi ấy, làm nền đó nghe.

                    Con khá nhớ dặt dè liên tiếp,

                    Khí Âm Dương giao thiệp với nhau,

                           Cung Khôn trở lại dồi dào,

57-     Huân chuân đôi Khí, dưỡng sao sanh thành?

                    Huyền diệu thay! Sẵn dành người Đạo,

                    Dưỡng Thai Tâm chẳng tráo, chẳng lay,

                           Thánh-Thai chẳng xuất, Thần hay,

58-     Điều Thần, xuất Xác, nữ tài trẻ ôi!

                    Thượng Đơn-Điền để rồi ôn dưỡng,

                    Giữ Thần không, xuất tướng rất thông,

                           Minh minh, yểu yểu một gịng,

59-     Đợi khi Khí đóng, trước mong Tịnh-Thoàn.

                    Con chớ lo rộn ràng chuyện thế,

                    Kềm Tâm con chớ để nhiễm trần,

                           Thủy Động, Chơn-Thủy sanh lần,

60-     Dược-Miêu lấy được, muôn phần chơn thanh.

                    Nếu trong khi sản sanh Dược-Thủy,

                    Con c̣n lo, c̣n nghĩ thiệt hơn,

                           Thủy-Nguyên chẳng đặng thanh chơn,

61-     Dùng Miêu-Dương ấy: Luyện Đơn khó thành.

                    Lúc huân chuân, Dương-Sanh ấy Hỏa,

                    Thể-Dược là: Hầu, lạ chi đâu,

                           Tam-Quan, Đơn-Dược qua cầu,

62-     Dương lừng Âm-Khí, Hỏa-Hầu phát sanh.

                    Hượt-Tư-Thời, ắt thành Chơn-Khí,

                    Chơn-Chưởng sanh, Hượt-Tư dương lai,

                           Ngươn-Tinh Quan-Khiếu rơ thay,

63-     Kể rằng Hượt-Tư-Thời rày nhiều công.

                    Lúc Ngưng-Thần, vào thông Khí-Huyệt,

                    Thần-Đảnh, mà Khí thiệt là: Lư,

                           Trông trên Đảnh, thật dễ trừ,

64-     Dưới Ngoại-Thận gọi là: Lư, ấy: Lổ.

                    Muốn luyện Đơn, trước lo cho đủ,

                    Lập Tam-Điền, làm chủ thân ḿnh,

                           Hạ-Đơn-Điền, phải rán ǵn,

65-     Trúc-Cơ Bá-Nhựt, luyện h́nh hườn Đơn.

                    Trung-Đơn-Điền khác hơn chỗ trước,

                    Mười tháng trường vận Dược dưỡng Thai,

                           Thượng-Đơn-Điền gốc thật hay,

66-     Tam Niên Nhủ-Bộ, Thần rày xuất ngôi.

                    Mạch Nhâm-Đốc: hai nơi Thần Khí,

                    Thường lại qua, hai Chỉ xương thôi,

                           Học th́ phải nhớ con ôi!

67-     Nhớ lo luyện tập, được hồi cựu ngôi.

                    Từ Con Mắt đến nơi Lỗ-Rún,

                    Lằn Bạch-Quang thường dụng sáng ḷa,

                           Đại-Châu-Thiên rơ thật là,

68-     Trừ Diên, thêm Hống: Âm xa, Dương dồn.

                    Khí-Dương sơ, lần tồn đầy đủ,

                    Khí-Âm th́ chẳng trụ đặng đâu,

                           Thuần Dương, Âm tán, nhiệm mầu,

69-     Dương-Thần thành tựu, rơ câu Định Thần.

                    Dương-Quang hiện trước Chơn-Mày đó,

                    Coi chói như thiệt có Điển-Quang,

                           Hỏa-Châu, Đại-Dược rơ ràng,

70-     Nơi hai Con Mắt Kim-Quang chói ngời.

                    Hai Lỗ-Tai, con ôi nghe rơ,

                    Thường có luồng tiếng gió vu-vu,

                           Ót sau tiếng dội âm u,

71-     Hai bên Thanh-Cật, lù bù nóng rang.

                    Phải lấy Ư, mở đàng dẫn Thuốc,

                    Thượng-Đơn-Điền d́u tuốt nó lên,

                           Hà-Xa liền dụng chớ quên,

72-     Lục-Căn không lậu, mới nên, mới thành.

                    Đường Cốc-Đạo khá canh cho bít,

                    Giữ Mũi đừng thở hít hơi ra,

                           Trái Tim Đại-Dược ẩn qua,

73-     Nếu Tâm không chứa, sẽ ḥa Vĩ-Lư.

                    Nếu Vĩ-Lư tạp trừ chẳng tháo,

                    Vượt theo đường Cốc-Đạo chảy ra,

                           Rán kềm Thủ-Tịnh đặng mà,

74-     Đợi Chơn-Khí-Động, lại qua mới dùng.

                    Từ Giáp-Tích, đi cùng Ngọc-Chẩm,

                    Tới Minh-Đường, xuống chậm Trùng-Lầu,

                           Quá-Quan nào có bao lâu,

75-     Dương-Thần, Thần-Thất, làm cầu bắc ngang.

                    Lúc Nhập-Định hoàn toàn Ba Tháng,

                    Nội-Khí thường, đừng rán Khí hay,

                           Đó là: Hư-Cảnh rơ thay,

76-     Âm Dương ngưng hẳn, kết rày Thai Tiên.

                    Thượng-Đơn-Điền: Môn-Thiên Thần xuất,

                    Rơ ràng Càn: trừ diệt Tâm phàm,

                           Cửu-Niên Diện-Bích rán làm,

77-     Thiên-Tiên chứng quả, để đam Đạo thành.

                    Luyện Thuần-Dương tập tành sao được,

                    Khí Hư-Vô, trở ngược Côn-Lư,

                           Dương-Thần, đại định tịch trừ,

78-     Nê-Hườn, Thần ngự, chẳng dư phía ngoài.

                    Tam-Quan ải, hiệp rày Cửu-Khiếu,

                    Tả, Hữu-Quang, trắng phếu hai đường,

                           Lọ-Vàng, Chơn-Chưởng Tữ thường,

79-     Gọi Huyền-Quan-Khiếu, rơ đường huyền vi.

                    Trước Tịnh Luyện dụng th́ Tân Dịch,

                    Cửa Huyền-Ưng khiêu khích phía trên,

                           Luyện h́nh Ngọc-Dịch chớ quên,

80-     Ngưng Thần, tựu Khí, Quan-Ngươn, Khí-Huyền.

                    Sơ-Động, Nhứt-Dương truyền trở lại,

                    Hiện Ngươn-Quan, đem phải Dương-Quan,

                           Qui Căn Đơn-Dược rơ ràng,

81-     Ngươn-Môn-Khiếu, Tấn-Dương, sang Nê-Hườn.

                    Huỳnh-Đ́nh-Khiếu, nuôi Chơn-Đại-Dược,

                    Ngươn-Khiếu nơi Tiểu-Dược sanh ra,

                           Tam-Xoa-Lộ, khẩu phát ra,

82-     Các con ghi nhớ để mà Tu thân.

                    Mẹ thương con ân cần dạy biểu,

                    Con khá vâng, khá hiểu nghe con,

                           Công-Phu con luyện được tṛn,

83-     Tập tành Tâm Tánh, sắc son ghi ḷng.

                    Tập Thượng-Thừa, ít ḍng nhiều chữ,

                    Không phải ai muốn giữ được đâu,

                           Nhiệm mầu Lư Đạo cao sâu,

84-     Phát lời Đại-Nguyện mới cầu Thiên-Ngôn.

                    Mẹ giải nghĩa, con khôn ghi nhớ,

                    Con nghe rồi, con chớ bỏ qua,

                           Định Tâm luyện Đạo kỳ Ba,

85-     Con ngoan hành sự, th́ Già chỉ cho.

                    Con chớ có gẫm lo cuộc thế,

                    Cơi dinh-hoàn nào dễ luyện thân,

                           Nhưng con quyết chí lần lần,

86-     Th́ con sẽ được đến gần Phật Tiên.

                    Con siêng học Tiên-Thiên Đại-Đạo,

                    Tịnh-Tâm rồi, thỉnh giáo lời Ta,

                           Thượng-Thừa chẳng đặng truyền ra,

87-     Chờ cho lịnh dạy, chớ xa lời Thầy.

 

(Hết phần thứ ba)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh