Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

KHUYẾN NỮ HỒI TÂM KINH

 

Trung Thừa

_____

 

                    Cơ Tạo-Hóa nhiệm mầu luật định,

                    Lư Vô-Vi đức-tín Đất Trời,

                           Hư vô chủ tể loài người,

1-       Cơ căn bất động, có đời đó con.

                    Ngôi tháp kia, bao tṛn lớn rộng,

                    Có phải nhờ đất trống đó chăng?

                           Một cây cổ-thọ già cằn,

2-       Sanh ra do bởi mộng bằng sợi tơ.

                    Muôn loài vật đều nhờ Thiên-Đế,

                    Dụng Chơn-Thần hầu dễ biến sinh,

                           Tuần hườn biến hóa siêu h́nh,

3-       Càn-Khôn thế giái chương tŕnh phải theo.

                    Ban sơ Thầy truyền gieo Bổn-Tánh,

                    Cho mỗi con phải lănh một phần,

                           Trạng h́nh, vật chất, thể thân,

4-       Thâu vào giữ lấy bởi cần trường-sanh.

                    Linh-hồn chịu dỗ dành, bợ đỡ,

                    Vật-chất dùng hết cớ duy tŕ,

                           Tinh-Thần tan ră một khi,

5-       Xác thân, vật chất, c̣n ǵ nữa đâu?

                    H́nh vạn loại mặc dầu có khác,

                    Mà Linh-Hồn giống tạc như khuôn,

                           Các con phải nhớ luôn luôn,

6-       Xă thân vật chất, pḥ khuôn Linh-Hồn.

                    Linh-Hồn vẫn trường tồn bất tử,

                    Xác thân hôi chớ giữ nghe con,

                           Một mai thân tục chẳng c̣n,

7-       Linh-Hồn nhập xác khác tṛn tốt hơn.

                    Kim thạch cũng tuần hườn tấn hóa,

                    Chẳng nệ ḿnh nuôi cả cỏ cây,

                           Đúng ngày Tạo-Hóa sắp bày,

8-       Trở h́nh thảo-mộc chẳng sai chẳng rời.

                    Loài sau nầy nuôi người, nuôi vật,

                    Công quả tṛn, hạ vật hườn nguyên,

                           Thú cầm xă mạng đến phiên,

9-       Dưỡng nuôi giúp đỡ liền liền chúng sanh.

                    Linh hồn qua khí thanh Trung-Giái,

                    Chính Chơn-Nhơn ngự tại Thượng-Thiên,

                           Phàm nhơn là một nhánh liền,

10-     Của Chơn-Nhơn xuất, hạ-thiên ấy ǵn.

                    Quanh mặt Nhựt, hành tinh bảy dăy,

                    Muốn chưởng ngôi người phải luân hồi,

                           Hoàn toàn tâm tánh trau giồi,

11-     Trọn lành, trọn phước, cựu ngôi trở về.

                    Có cay đắng: dễ bề phán đoán,

                    Có giang hồ: mới hản phong sương,

                           Có Tu kinh nghiệm mới tường,

12-     Đạo Chơn Chánh Giáo, con đường siêu sanh.

                    Thượng-Giái cảnh, Tiên-Thành muốn tới,

                    Diệt luân hồi th́ mới thoát thân,

                           Dứt tâm tham dục năng cần,

13-     Khử trừ ám muội, đến lần quang minh.

                    Bởi buổi trước tự ḿnh gây họa,

                    Nên kiếp nầy phải trả cho xong,

                           Huệ-Quang khá mở mới thông,

14-     Tham-Thiền thanh tịnh, hư không phản hườn.

                    Mẹ chỉ con rơ Chơn-Lư Đạo,

                    Luận giải rành máy Tạo chuyển xây,

                           Các con rán nhớ đoạn nầy,

15-     Hầu sau luyện tập thoát dây ái trần.

                    Con đă đọc lắm lần sách Đạo,

                    Học thuộc ḷng Thánh-Giáo Thần Tiên,

                           Mà con đă hiểu căn nguyên,

16-     Lập thành vơ trụ, trần duyên hiện tiền?

                    Ban sơ, Dương hiệp liền Âm điển,

                    Tánh cang nhu, biến chuyển Càn Khôn,

                           Điều ḥa vi “Thái” trường tồn,

17-     Chơn linh dũng điệu, động dồn biến sanh.

                    Khi yên lặng biến thành lạnh, tối,

                    Lúc động lài sẽ đổi sáng quang,

                           Cảm giao hai lẽ rơ ràng,

18-     Nóng, hơi, đặc, lỏng, hoàn toàn bổn căn.

                    Bốn nguyên tố gọi rằng: Tứ-Đại,

                    Tánh hiệp ḥa, âu phải biến sanh,

                           Phân ly, Tánh ră tan tành,

19-     Hiệp tan, tan hiệp, biến thành thế gian.

                    Trời là Đấng hoàn toàn linh-diệu,

                    Lư “Thái” ngôi, thông hiểu hữu vô,

                           Quản cai tuyệt đối vạn đồ,

20-     Vô tư, vô cảm, điểm tô muôn loài.

                    Lư Tạo-Hóa phân ba ngôi chánh,

                    Xét cho rành thêm ngánh thứ tư,

                           Tứ Nguyên: Thái-Cực ân sư,

21-     Tam Nguyên, âm thể, lư dư của đời.

                    Trước Thượng-Đế lập ngôi thứ nhứt,

                    Ấy là ngôi: Thái-Cực phân minh,

                           Động lai, dương hỏa hóa sinh,

22-     Hỏa là Thần đó: Chơn-Linh Thượng-Hoàng.

                    Thái-Cực Tinh, âm tan làm Thủy,

                    Thủy tức Tinh, chơn vị Diêu-Tŕ,

                           Hiệp ḥa Thủy Hỏa chuyển vi,

23-     Bổn căn dương khí, tỏ th́ Lư Chơn.

                    Thái-Cực, Động-Tinh: lần đôi Lư,

                    Ấy duyên do ngôi Nhị: Lưỡng-Nghi,

                           Thái-Dương, Thái-Âm nên ghi,

24-     Chủ Dương: Ngọc-Đế; Diêu-Tŕ phần Âm.

                    Đoạn mượn phép Âm Dương giao tiếp,

                    Điểm Chơn-Dương lần hiệp Thái-Âm,

                           Sanh ra hai khí chẳng lầm,

25-     Thiếu-Dương cùng với Thiếu-Âm rơ ràng.

                    Ngôi Tứ-Tượng hoàn toàn thành lập,

                    Bát-Quái-Đồ đặt sắp Hóa-Công,

                           Chơn-Hồn: bát phẩm biến thông,

26-     Chuyển luân hóa kiếp trần hồng đó con.

                    H́nh Thái-Cực điểm tṛn Đen nhỏ,

                    Tượng giữa Vàng, Trắng, Đỏ bao ngoài,

                           Điểm Đen chuyển vận xẹt ngay,

27-     Chia đôi mặt Trắng, phân rày âm dương.

                    Trung tâm Trắng có đường Đen khác,

                    Đứng thẳng lên, giống tạc lằn trên,

                           Cắt hai, phân nữa mỗi bên,

28-     Bốn phần rơ rệt, ngôi đền thứ Ba.

                    Tam Khí-Âm phân ra ba cấp,

                    Bất động ngôi, vốn lập nền nương,

                           Gây nên hỗn loạn lắm đường,

29-     Ấy ngôi hoạt động, thường thường động xa.

                    Ngôi dung hợp, điều ḥa sanh hóa,

                    Lúc đầu tiên, tất cả lặng yên,

                           Tam Dương, ngôi Động chuyển Thiên,

30-     Âm Dương giao cảm, biến liền không gian.

                    Ba ngôi Âm rơ ràng Mẹ đẻ,

                    Ra các đời, con trẻ nhớ ghi,

                           Ngôi Ba, hợp lư Âm th́,

31-     Sanh ra vật chất, không khi nào lầm.

                    Ngôi thứ Hai, hiện lâm phàm đó,

                    Vật chất dùng sẵn có mà làm,

                           Vạn h́nh, vạn loại trần phàm,

32-     Tinh Thần, vật chất giữa làm mối dây.

                    Ngôi thứ Nhứt, liền gây kế tiếp,

                    Ấy Cha sanh: muôn kiếp Linh-Hồn,

                           Bảy ngôi Tứ-Tượng Càn-Khôn,

33-     Khí linh Trời Đất giúp dồn Thượng-Thiên.

                    Cơ Tạo-Hóa luân vi Bảy Vị,

                    Đại-La Thiên-Đế chỉ khác nhau,

                           Biệt riêng cá tánh dồi dào,

34-     Mỗi V́ sanh Bảy, Vị vào Lưỡng-Nghi.

                    Tại Lưỡng-Nghi, mỗi v́ nảy nở,

                    Ra Bảy Vị ngụ ở Niết-Bàn,

                           Biến sanh tấn hóa mọi đàng,

35-     Hư không bảy cơi, bảy hàng Đại-La.

                    Cơi Hạ-Giới: phân ra bảy hạng,

                    Bảy Đại-La cai quản Thái-Dương,

                           Mỗi V́ săn sóc một đường,

36-     Thời Thần Thập-Nhị tùng nương phận hành.

                    Nơi hệ thống sẵn dành Thần Thánh,

                    Giúp công làm, mỗi nhánh, mỗi chi,

                           Huyền-Thiên Thượng-Đế mỗi V́,

37-     Nam-Tào, Bắc-Đẩu, bốn V́ Thiên-Vương.

                    Huyền-Thiên mở riêng đường tấn hóa,

                    Trong Thái-Dương gồm cả hành tinh,

                           Gồm thâu Chưởng-Quản đinh ninh,

38-     Phật, Tiên, Thần, Thánh, giữ ǵn từng ngôi.

                    Mỗi V́ lănh trau giồi kiểu mẫu,

                    Phân Nam-Tào, Bắc-Đẩu hiểu rành,

                           Luân hồi, quả báo ngọn ngành,

39-     Thiên-Vương Tứ-Đại thi hành luật kia.

                    Con muốn biết phân chia Vơ-Trụ,

                    Trước con nên học đủ thân sinh,

                           Luân hồi bảy thể đinh ninh,

40-     Trần hoàn ấy tại trong ḿnh con kia.

                    Hơi, Đặc, Lỏng: khóa ch́a xác thịt,

                    Tụ Khí-Tinh: tụ tích Phách con,

                           Nếu Thân mănh vẽ mập tṛn,

41-     Phách con giống tạc h́nh con đó mà.

                    Rút sanh lực hiệp ḥa vía thể,

                    Mất Phách rồi, khó dễ sống dai,

                           Thâu Thần, Phách xuất ra ngoài,

42-     Giữ đừng động chạm, nạn tai ắt kề.

                    Xác mất Phách: mê mê, dại dại,

                    Trí lờ-đờ, phổi phải yếu lần,

                           Tim ngưng náo động kinh thần,

43-     Khí Tinh h́nh kết, luôn gần Đồng-Loan.

                    Phách xuất thân: hoàn toàn giảm lực,

                    Bởi chất sanh chuyển xuất không đều,

                           Th́nh ĺnh tiếng động gọi kêu,

44-     Phách liền nhập xác: ấy điều nên kiêng.

                    V́ sực tỉnh, tim liền nhảy mạnh,

                    Mỗi cơ quan nhịp đánh quá mau,

                           Đồng-Loan cam chịu ốm đau,

45-     Hay là phải thác, làm sao cứu hồi?

                    Khi xuất ngoại, Phách ngồi bên tả,

                    Khí, Tinh, dùng: mượn cả người hầu,

                           ít nhiều, vô hại, mau lâu,

46-     Tùy nơi thọ cảm sức thâu của Đồng.

                    Quỷ muốn xuống trần hồng phá khuấy,

                    Do Đồng-Loan tánh quấy xấu xa,

                           Khí, Tinh trong Phách mượn ra,

47-     Thật hành môi giới, vẽ Ma dạy đời.

                    V́ ghiền thuốc mà người mạng thiệt,

                    Linh-hồn người theo riết nhơn sanh,

                           Bao trùm Vía một Khí thanh,

48-     Loanh quanh, lẩn quẩn để giành hít hơi.

                    Bởi không thế sống đời để hút,

                    Nên hồn theo xúi giục kẻ phàm,

                           Nhả hơi, phun khói tham lam,

49-     Nhập vào xác ấy để làm thỏa thân.

                    Có các vị Quan-Thần hộ mạng,

                    Biết hại nhơn nên rán chở che,

                           Đỡ ngưng, ngăn đón dặt dè,

50-     Chẳng cho hồn trược nhập đè Đồng-Loan.

                    Bảy bí yếu hoàn toàn của Phách,

                    Chuyển Luân-Xa ở cách sáu ly,

                           Thể Thân rẽ quạt mấy khi,

51-     Xoay tṛn, quây mạnh, khác ǵ bánh xe.

                    Rút sanh lực vào che Phách Xác,

                    Phát sanh lực rải rác ra ngoài,

                           Thông thương Vía Thể lạ thay,

52-     Dây Thần-Kinh-Hệ lập ngay một cầu.

                    Tinh Khí tựu nơi đầu cái Phách,

                    Bí yếu “Thanh” thường vạch trong thân,

                           Bảy ngôi, tánh chất rẽ phân,

53-     Luân-Xa qui hiệp có phần nhiều hơn.

                    Nơi Xa-Luân qui hườn Sanh-Chất,

                    Ở Giái-Trung xẹt mất vào trong,

                           Hóa ra Năm-Lực thật đồng,

54-     Đi ngang trên dưới, cảnh Không, Thân ngoài.

                    Chưa tấn hóa, Bảy nơi hơi sáng,

                    Học Đạo rồi, h́nh dạng nở ra,

                           Lớn như mặt Nhựt chói ḷa,

55-     Hào quang tươi tốt tỏa ra thân ḿnh.

                    Nơi Lá-Lách, sáu h́nh Sanh-Lực,

                    Sanh chất cầu, rút chất Khí Thanh,

                           Hóa phân Thân-Thể lưu hành,

56-     Phát Nguyên-Tử khắp trong thành Xa-Luân.

                    Bảy Nguyên-Tử châu Thân rút bớt,

                    C̣n Tử-Nguyên sắc lợt màu hường,

                           Chạy về bí yếu Nê-Hườn,

57-     Sắc thay luân chuyển theo đường Thần-Kinh.

                    Hết Sanh-Lực những h́nh Nguyên-Tử,

                    Do chơn lông tống khứ ra ngoài,

                           Hào quang thành tựu đẹp thay,

58-     Giúp người cường tráng, càng ngày càng tươi.

                    Luân-Xa bốn cánh, người mạnh khỏe,

                    Tại Vĩ-Lư thường vẽ Thập-Điều,

                           Dùng nuôi Sanh-Dục khó tiêu,

59-     Châu thân ấm áp, dẹp điều t́nh si.

                    Chủ Phàm-Nhơn rơ th́ hiệu quả,

                    Lằn Lực-Sanh, nuôi cả óc người,

                           Hỏa-Hầu khởi tại Vĩ-Lư,

60-     Đốt đồ nhơ bợn, để trừ nạn tai.

                    Tại nơi Rún, trong ngoài mười cánh,

                    Nuôi ruột gan, dẫn mạnh máy thân,

                           Mở ra cảm giác bâng khuâng,

61-     Hay là ḥa thuận, đo cân mọi điều.

                    Tại nơi Tim: sắc thiêu vàng sáng,

                    Mười hai tay giống dạng hoa sen,

                           Từ nơi Lá-Lách lên chen,

62-     Nuôi Tim giúp sức, bao phen nhịp hoài.

                    Theo Luân-Xa ṿng ngoài chất sạch,

                    Rồi chảy vào huyết mạch nuôi thân,

                           Trở lên trên óc một phần,

63-     Cảm động trẻ khác, tránh trần đến Trung.

                    Nơi Yết-Hầu muôn trùng màu sắc,

                    Giống ánh trăng trên mặt nước sông,

                           Nhiều xanh, lóng lánh xa trông,

64-     Tím xanh Lá-Lách, phân đồng đôi câu.

                    Thứ xanh lợt, Yết-Hầu dung dưỡng,

                    Thứ đậm xanh sẽ thượng Nê-Hườn,

                           Chín trăm sáu chục cánh đơn, (960)

65-     Vận thêm sanh chất, phần hơn sức người.

                    Giữa Chơn-Mày vàng tươi chàm đậm,

                    Bí yếu nơi Vía thâm Nhăn-Thần,

                           Lớn nh́n ra nhỏ vật trần,

66-     Nhỏ hườn lại lớn, muôn phần biến nên.

                    Có Nhăn-Quang nh́n trên Trung-Giái,

                    Thấy linh hồn lại lại, qua qua,

                           Trông Trời, trông chẳng bao xa,

67-     Con hành lời Mẹ, rơ là lời chơn.

                    Màu Luân-Xa, Nê-Hườn trắng trắng,

                    Có mười hai cánh chẳng phía trong, (12)

                           Chín trăm sáu cánh ngoài ṿng, (960)

68-     Tia Vàng pha lẫn chất Hồng sáng Xanh.

                    Nếu sáu bảy tựu thành một tụi,

                    Đụng nhau nơi lỗ mũi thông thương,

                           Dưới trên Thượng Hạ mở đường,

69-     Ra vào nhơ bẩn dễ thường tṛ chơi.

                    Bí yếu Sáu chẳng rời lỗ mũi,

                    Th́ Xa-Luân bảy đổi hướng hầu,

                           Chạm nhầm cục hạch nơi Đầu,

70-     Kẻ trần tiếp xúc với cầu Hạ-Thiên.

                    Nếu bí yếu Bảy liền mở rộng,

                    Con ở trần, chẳng giống kẻ trần,

                           Xuất hồn khỏi xác bao lần,

71-     Làm chi Trung-Giái, nhập thân biết liền.

                    Sự hiểu biết trần duyên chẳng đoạn,

                    Ngày như đêm vẫn sáng như thường,

                           Định-Thiền đôi mắt chẳng vương,

72-     Mà đều hiểu rơ những đường đă qua.

                    Lớp Tinh Khí ngăn xa Phách Thể,

                    Giữ Vía không chớ để sớm gần,

                           Kết bằng Nguyên-Tử hồng trần,

73-     Hiệp nhau rất khít, sống cần chất Sanh.

                    Tứ-Đại-Vương góp thành tư tưởng,

                    Nhập một sanh: h́nh tượng Phách con,

                           Chung quanh ḿnh Mẹ bao tṛn,

74-     Lần lần rồi lại nhập ḷn vào trong.

                    Ấy khuôn khổ trần hồng Thân Xác,

                    Hành phận xong rải rác mất đi,

                           Linh-Hồn lo lắng Hài-Nhi,

75-     Có khi lưu lại, tận th́ Thất niên.

                    Tinh, Khí, Phách: sanh liền Thân trẻ,

                    Vốn rút trong Phách Mẹ hiểu chăng?

                           Xấu xa tươi tốt đều rằng,

76-     Do nơi tư tưởng Mẹ hằng ước mong.

                    Tại Phách đầu, xuất trong khi thác,

                    Dây Khí, Tinh, cột Xác dứt liền,

                           Phách màu tím vội đặc yên,

77-     Lực-Sanh ra khỏi, thây liền lạnh tanh.

                    Gom lại Tim, bao quanh Nguyên-Tử,

                    Thượng-Trí nơi tích trữ bên trong,

                           Tế-Bào vẫn sống riêng không,

78-     Xác thân tuy chết, chơn lông mọc hoài.

                    Chất Thanh-Khí đứng vai thứ Sáu,

                    Trong Bảy Ngôi cấu tạo trần ai,

                           Thượng-Thiên bảy cảnh sắp bày,

79-     Nặng nề khí thấp, đẹp thay Khí Trời.

                    Cơi thứ bảy, chất Hai xấu xí,

                    Càng lên cao Thanh-Khí càng xinh,

                           Nhẹ nhàng thanh khiết thăng b́nh,

80-     Luồng ngang chun thấu, thinh thinh việc Thầy.

                    Hột Nguyên-Tử hiệp vầy kế cận,

                    Mà vẫn không hề hấn chạm nhau,

                           V́ trung tâm điểm thế nào?

81-     Có Thanh-Quang-Khí chun vào luôn luôn.

                    Đem phân chất hai luồng Nguyên-Tử,

                    Thấy rơ ràng tích trữ Dương Âm,

                           Lục-Trung, Dương-Điển qua ngầm,

82-     Cơi trần Thần-Lực, Điểm-Âm luồng vào.

                    Con đă biết bảy màu Trung-Giái,

                    Rồi sau đây Mẹ giải con nghe,

                           Hiểu xong con khá dặt-dè,

83-     Nếu không kềm Tánh, Mẹ e con lầm!

                    Nếu xấu xí Điển-Âm th́ phải,

                    Rút Khí-Thanh Trung-Giái tuần hườn,

                           Con người cũng thể nào hơn,

84-     Vía ngang qua xác để hườn Thất-Tinh.

                    Vía bao cả thân h́nh thể Xác,

                    Lớn nở ra, chiếm đoạt Khí-Trung,

                           Bởi nên những kẻ ác hung,

85-     Trở nên cảm xúc lung tung đủ điều.

                    Nếu con ở mỹ-miều bác-ái,

                    Làm việc nhơn, chuyện trái dứt xa,

                           Vía con cũng nở lớn ra,

86-     Thượng, Trung, hai Khí hiệp ḥa kết nên.

                    Ấy Vía chủ của nền rung động,

                    Xui người làm nổi sóng phá đời,

                           Mẹ khuyên con trẻ hết lời,

87-     Làm Thầy cái Vía, nên người thông minh.

                    Nếu trẻ muốn trọn ǵn mối Đạo,

                    Cảm xúc đều: Chánh Giáo, Chánh Chơn,

                           Chuyển rung Vía động Chơn-Nhơn,

88-     Ngụ nơi Thượng-Trí thiệt hơn dạy phàm.

                    Linh-Hồn tạm chia làm bốn thể,

                    Xác, Phách trần chỉ kể một thôi,

                           Vía và Trí: rán trau giồi,

89-     Lu lờ Thiên-Tánh, suy tồi phàm nhơn.

                    Vía: ham, muốn, thương, hờn, t́nh dục,

                    Ấy dây oan, cột thúc các con,

                           Cảm t́nh cao vọng chẳng c̣n,

90-     Tâm-Hồn nhơn đạo phải ṃn phải lơi.

                    Bảy lớp Vía, sắp hơi cặn kẻ,

                    Lúc sanh tiền chẳng rẽ chia nhau,

                           Đến khi nhắm mắt tường hao,

91-     Việc chi lớn nhỏ, việc nào cũng thông.

                    Chuyện hành tàng khó ḥng sai lở,

                    Người biết người phải ở cơi nào,

                           Vài giây h́nh ấy bạc màu,

92-     Vô tri, vô giác, Hồn vào cảnh mê.

                    Bảy lớp Vía sẽ về sắp lại,

                    Nặng bọc ngoài, nhẹ phải vào trong,

                           Chia phân thứ lớp hợp đồng,

93-     Hiệp cùng Bảy Khí ở trong cơi Trời.

                    Chất Bảy, Sáu, Năm, thời nặng nhọc,

                    Khí Ba, Hai, Một, lọc kỹ càng,

                           Cần nên chỉ vẽ rơ ràng,

94-     Vía phân nặng nhẹ, con tàng Thiên-Cơ.

                    Nếu tâm trẻ ước mơ chuyện quấy,

                    Chất Khí-Thanh nổi dậy tản bay,

                           Vía con khí trược vào thay,

95-     Trám vào lỗ trống, thế rày Khí-Thanh!

                    C̣n trái lại đổi thành Thanh-Khí,

                    Kẻ tu-hành, Vía, Trí sáng ḷa,

                           Những người tưởng chuyện tà ma,

96-     Vía người u tối, đâu là tṛ chơi.

                    Trong Vía có mười nơi bí yếu,

                    Khí Giái-Trung phản chiếu Chơn-Như,

                           Đầu tiên ngự tại Vĩ-Lư,

97-     Lặng yên luồng Hỏa, thông tư buổi đầu.

                    Luồng Hỏa-Hầu ḅ sâu tới Rún,

                    Khiến trẻ thơ nao núng lạ thường,

                           Giác-Quan rung động lẹ bương,

98-     Khác xa cảm giác thông thương Xác Thần.

                    Rồi nó lại qua lần Lá-Lách,

                    Thâu Lực-Sanh, trong sạch toàn thân,

                           Đến đây phải nhớ cho cần,

99-     Vía con xuất được, lâng-bâng cận Trời.

                    Mở tại Tâm giúp người hiểu đặng,

                    T́nh ư người khuất vắng cảnh trên,

                           Yết-Hầu bí yếu chớ quên,

100-   Có thâu th́ được, nghe rền từng Trung.

                    Giữa Chơn-Mày mở cùng Thần-Nhăn,

                    Mọi vật đều tường hản nhỏ to,

                           Trần gian, trung giái khỏi ṃ,

101-   Nh́n qua con biết, phân so ít nhiều!

                    Tại Đảnh Đầu là điều nên nhớ,

                    Càng hiểu, càng nghe, rơ Nhơn-Trung,

                           Ngày đêm Trung-Giái dạo cùng,

102-   Chừng về nhập xác, thung dung như thường.

                    C̣n sót lại ba đường bí yếu,

                    Các con không cần hiểu làm chi,

                           Giảng ra cũng chẳng ích ǵ,

103-   Bởi theo Chánh-Giáo điều ni không dùng.

                    Màn Tinh Khí ngăn cùng nhiều chỗ,

                    Giữ đừng cho rách đổ Tế-Bào,

                           Tinh-Thần sẽ bị hư hao,

104-   Con người sau trước thế nào cũng điên.

                    Trong Xương Sống có xuyên ba lỗ,

                    Thông Nê-Hườn đến chỗ Vĩ-Lư,

                           Trong luồn Ba Sợi Gân như,

105-   Chỉ tầm dệt kén, hiệp từ cuối xương.

                    Tại Vĩ-Lư có thường luồng điển,

                    Nằm khoanh tṛn, h́nh hiện Rắn Thần,

                           Điển quang sức mạnh vô ngần,

106-   Ấy nhờ mănh lực chuyển lần Âm Dương.

                    Máy tuần hườn phải nương theo đó,

                    Khi Tham-Thoàn, Điển nhỏ ḅ lên,

                           Đường gần chính giữa phía trên,

107-   Tâm-thần xuất ngoại lạc quên cơi ngoài.

                    Chơn-Tâm ở Thiên-Thai chuyển vọng,

                    Thông thương cùng khoảng trống Thượng-Thiên,

                           Càn-Khôn, Vơ-Trụ, trần duyên,

108-   Như gịng sông nhỏ thông miền biển khơi.

                    Thần-Lực ấy con ôi đẹp đẽ,

                    Tạo-Hóa ban, sau sẽ hườn nguyên,

                           Không Tu nào rơ phép Tiên,

109-   Chỉ đàng cho trẻ hữu duyên gặp Thầy!

                    Sự dẫn Hơi-Thở đây chẳng dễ,

                    Cách có hai h́nh thể khác nhau,

                           Ngoại hô-hấp thở Mũi vào,

110-   Bên trong Nội-Tức, phải nào dễ đâu!

                    Tinh, Khí ḥa: luyện thâu Chánh-Khí,

                    Cầu Minh-Sư dạy chỉ mới nên,

                           Đổi dời Hô-Hấp chớ quên,

111-   Nếu dùng Nội-Tức đâu nên lẽ thường.

                    Bầu Tinh Khí khó lường khó chứa,

                    Nếu Tinh đầy, ít lửa chảy ra,

                           ít Tinh, nhiều lửa, cạn đa,

112-   Người sanh lăng trí, sao là luyện thân?

                    Dẫn Hỏa-Hầu năng cần tu kỷ,

                    Nếu bất thông, con sẽ hại thôi,

                           Nó là Nước, Lửa, con ôi!

113-   Nóng Thân nếu chuyển, lên rồi khó thay!

                    Nếu Công-Quả chưa đầy th́ chớ,

                    Dẫn Hỏa-Hầu e lở hại thân,

                           Đến đâu đốt cháy rần-rần,

114-   Tham-lam, ích-kỷ, tiêu lần ra tro!

                    H́nh Tư-Tưởng là do nơi Trí,

                    Giồng mây tṛn, tụ Khí Bồ-Đề,

                           Trước khi muốn vẽ nhánh huê,

115-   Các con dụng Trí, tưởng về đóa hoa.

                    Người Tưởng lành, hóa ra Thiện-Tánh,

                    Kẻ độc tâm, khó tránh ác lai,

                           Cội nguồn của phước đức đây,

116-   Luân hồi quả báo, chuyển xây nơi nầy.

                    Trí ngăn ra nhiều dây nhiều lớp,

                    Giữ thông đồng ḥa-hợp óc người,

                           Mỗi Tư-Tưởng có ngăn tư,

117-   Người không tấn hóa cũng như lạc đường.

                    Trí chưa mở, khó tường Chơn-Chánh,

                    Mất lối đường, khó tránh hành sai,

                           Trí con h́nh dạng rơ thay,

118-   Lớn trên, nhọn dưới, tùy tài mỗi con.

                    Trong Trí có hột tṛn lưu Tánh,

                    Để nhớ ghi, so sánh, nghiệm suy,

                           Con thông kiếp trước việc chi,

119-   Đă làm, đă nghĩ trong khi luân hồi.

                    Kẻ học Đạo trau giồi Tư-Tưởng,

                    Qua Giái-Trung muôn tượng hiệp thành,

                           Cảm giác, tư tưởng cơi Thanh,

120-   Điều ḥa minh bạch, sẵn dành con đây.

                    Trí của con lại gây hai thứ,

                    Hạ-Trí cùng Vía-Dữ dục t́nh,

                           Khiến làm việc chẳng quang minh,

121-   Các con học Đạo phải ǵn phàm nhân.

                    Thượng-Trí gần Kim-Thân tá túc,

                    Vẽ điều lành trong lúc Tham-Thiền,

                           Kết thành Thanh-Khí Trung-Thiên,

122-   Quản cai Hạ-Trí ấy quyền chất Thanh.

                    Cái Vía thường biến sanh ham muốn,

                    Trí dèm khôn, lôi cuốn xen vào,

                           Dầu đèn, Xác Vía, khác nào,

123-   Linh-Đăng quân tử, biết trau hữu dùng.

                    Sửa Tư-Tưởng phải dùng nhân ái,

                    Tư-Tưởng hư, đổi lại đẹp xinh,

                           Từ giờ, từ khắc, xét ḿnh,

124-   Buộc kềm cái Trí vẽ h́nh xấu xa.

                    Lương-Năng mở, chánh tà khó thấu,

                    Con thường hay kể xấu Tánh người,

                           C̣n con làm quấy ai cười?

125-   Mắt rơm chẳng thấy, thấy người sợi lông!

                    Thường tuổi trẻ ước mong cao vọng,

                    Làm thợ thuyền, muốn đóng phú gia,

                           Ngắn tay muốn vói cho xa,

126-   Cổ th́ quá thấp, muốn la thấu trời.

                    Ấy Tư-Tưởng xa vời quá thế,

                    Th́ phải lo kềm chế nó đi,

                           Tưởng thầm ḿnh phải nghiệm suy,

127-   Nhà cao, xe đẹp, ích ǵ mà mơ?

                    Thấy việc trái: giả ngơ, giả điếc,

                    Việc phải làm: chi xiết vui mừng,

                           Tưởng điều ích kỷ th́ đừng,

128-   Tưởng điều hữu ích, nhơn quần noi theo.

                    Tư-Tưởng sạch truyền gieo Chơn-Chánh,

                    Tham, Sân, Si: phải tránh, sớm trừ,

                           Vẹn ǵn hành động tốt tươi,

129-   Nói năng mực thước nên người đó con.

                    Tánh khiêm ḥa, xử tṛn Bảy nghiệp,

                    Giữ Sát-Sanh, giữ kiếp Tà-Dâm,

                           Vọng-Ngôn, Ư-Ngữ là năm,

130-   Lưỡng-Thiệt, Ác-Khẩu, bực nhân tu hành.

                    Câu Ngũ-Thường: dễ hành, dễ khép,

                    Ở công b́nh, khuôn phép, lễ nghi,

                           Nghĩa, Nhơn, Lễ, Trí, Tín chi,

131-   Dung ḥa mọi vật, khá ghi gắn ḷng.

 

(Hết phần thứ nh́)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh