Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

KINH CỨU KHỔ

Đầu cúi lạy Phổ-Đà Phật-Tổ,

Quan-Thế-Âm cứu độ hồng-trần,

Từ-bi phổ tế lê dân,

Muôn loài nhuần gội oai ân đức Ngài.

Xin độ kẻ hằng ngày chiêm ngưỡng,

Giúp người lành hạnh hưởng phước duyên,

Gió dông sa đọa ghe thuyền,

Tâm thành khẩn đảo, tai liền giảm tan.

Rủi lầm bước vào đàng đạo tặc,

Vướng đao binh thắc-ngặt thảm sầu,

Nhờ ơn bố khắp bốn châu,

Tiếng than xúc động tầm âu độ người.

Hoặc hung bạo bị nơi xiềng tỏa,

Ở hiền lành mắc họa th́nh-ĺnh,

Rất thành khẩn vái Thánh-minh,

Quan-Âm Bồ-Tát anh-linh cứu nàn.

Gặp yêu quái cản đàng ngăn ngỏ,

Đức Từ-Hàng chẳng bỏ người lành,

Tà ma nghe đến oai danh,

Mắt không dám ngó, khó hành hại thân.

Cảm thử thấp, tâm thần trầm-trệ,

Mang bịnh căn, thân thể xốn-xang,

Hôn mê, chợt tỉnh trí ngoan,

Quan-Âm niệm đặng, tai nàn tán tiêu.

Người vô tự quạnh-hiu sau trước,

Sửa tấc ḷng, tác phước khẩn cầu,

Từ-bi linh hiển phép mầu,

Cho trai hiển đạt, gái hầu thuần lương.

Ḷng lê thứ nhiều phương tin tưởng,

Quan-Thế-Âm liệu lượng hóa thân,

Xót thương trợ kẻ phàm trần,

Dẫn d́u thuyết pháp, chóng gần Phật Tiên.

Trí ngu muội, đảo nguyền minh-mẫn,

Tánh sân si, cầu khẩn giải oan,

Như ḷng tà dục dấy loàn,

Sớm khuya tụng niệm, đặng an tinh thần.

Cơn nước lửa, khó phần trốn tránh,

Lúc hiểm nguy, tâm tánh kinh-hoàng,

Thật ḷng khẩn vái khỏi nàn,

Nhành dương cam-lộ rưới tan diệu kỳ.

Đệ tử chí tâm qui mạng lễ,

Mong Ơn-Trên phổ tế mười phương,

Chúng sanh thoát chốn tai ương,

Tị nơi khổ-nảo, lánh đường chông gai.

Nhờ Bồ-Tát Như-Lai lân mẫn,

Độ cho tôi tinh tấn tu hành,

Bền ḷng chặc dạ kỉnh thành,

Lâm chung may đặng văng sanh Thiên-Đàng.

Cầu Cha Mẹ b́nh an, khương thái,

Thất-Tổ đồng thượng-giái siêu thăng,

Muôn dân phước, lộc, thọ tăng,

Nhà yên nước thạnh người năng làm lành.

Nam-Mô Đại-Từ Đại-Bi tầm thinh cứu-khổ cứu-nạn linh-cảm Quan-Thế-Âm Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

LONG-THẦN HỘ-PHÁP và XÍCH-TINH-TỬ (1)

(1) Đức Long-Thần Hộ-Pháp cho từ đầu bài đến câu "Quan-Thế-Âm liệu lượng hóa thân".

Đức Xích-Tinh-Tử tiếp luôn đến trọn bài.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh