Đàn Phong Thánh

Đàn cho tựa kinh

01) Nhơn quả luận

02) Châu thân luận

03) Luận về chữ TU

04) Luận về chữ ĐẠO

05) Khuyên trần tỉnh mộng lo tu

06) Giải về hai chữ Nhẫn Ḥa

07) Khuyên người học đạo

08) Tham thiền tịnh tâm

09) Khuyến tu

10) Khuyến tu (tiếp cầu)

11) Thời kỳ biến thiên

12) Khuyên học đạo vô vi

13) Khuyến đạo thi văn

14) Bát quái khuyến đạo

15) Sanh lăo bệnh tử

16) Lưu thông cửu khiếu

17) Số tam ngũ trời đất liên đới

18) Luật tấn hóa và thối hóa

19) Tứ giáo thất chơn truyền

20) Khuyến đạo thi văn

Đàn kiểm duyệt

Sơ lược tiểu sử

Phần phụ lục