Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

ĐẠO-PHÁP BÍ-GIẢI

PHẦN PHỤ LỤC * HUỆ-MINH CHƠN-TIÊN

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, Đàn chấp bút lúc 10 giờ 50 phút

ngày 4 tháng Chạp năm Nhâm-Tuất (17-1-1983)

* * *

Thi:

Du nhàn ngoại cảnh chí thong dong,

THIÊN-LƯ hào quang chiếu chập chồng,

BỬU-T̉A ghé lại đàn nương bút,

Chợt nh́n nơi cảnh ư đà thông.

Thi:

Đạo mầu HUỆ giác rơ cơ Thiên,

Luyện kỷ MINH tâm hiểu máy huyền,

Bảo mạng CHƠN nguơn thường lặng lẽ,

Phép mầu TIÊN Phật đáo về nguyên.

       Bần-đạo HUỆ-MINH CHƠN-TIÊN, tục danh Trần-Văn-Lược. Hôm nay nhằm giờ vân du ngoại cảnh, ngang qua đây nh́n cảnh Ṭa vàng hào quang ngũ-sắc rạng tỏ góc trời. Bần-đạo xin vào đàn bái yết Đức Phụ-Hoàng, Đức Tây-VươngTam-Trấn, sau xin vài hàng cùng chư đạo tâm hăy lắng nghe.

Thi bài:

       Giờ ngoạn cảnh du nhàn tứ hải,

       Chợt nh́n qua nhơn loại buổi nay,

              Động ḷng bác-ái từ-bi,

BỬU-T̉A nương bút vài lời diệu ngôn.

       Nh́n Đạo báu trường tồn cuộc thế,

       Xét phận này không thể góp công,

              Xin trên Bệ-Ngọc cửu-trùng,

Đôi câu giảng luận với cùng đạo-tâm.

       Chào chư vị sưu tầm Đạo-pháp,

       Mở cửa huyền dung nạp chúng sanh,

              Trước tiên nhận thức nguồn lành,

Giảng thông chữ Đạo lập thành Càn-Khôn.

       Chữ Đạo ấy trường tồn bất diệt,

       Đạo ấy là chủ thuyết khai sanh,

              Khai Thiên dựng Địa lập thành,

Càn Khôn vạn vật thấp sanh cũng đồng.

       Đạo-pháp vốn trong ṿng vận chuyển,

       Pháp luân-xa chuyển biến ngàn trùng,

              Vận hành chuyển đạt lưu thông,

Âm dương thủy hỏa tựu trung đơn-điền.

       Xá-lợi-tử là Diên-hống kết,

       Kết lại rồi diệt hết tử sanh,

              Cũng như nhơn-đạo lập thành,

Dụng nam với nữ hóa sanh đời đời.

       Không biết đặt tên chi diễn tả,

       Mới gọi rằng “ĐẠO” quả không sai,

              Lịnh THẦY Đạo hóa hoằng khai,

Luyện đơn hoán chuyển Thánh-thai dựng đời.

       Kỳ mạt thế năm nơi khốn đốn,

       Phải lâm ṿng hỗn độn vần xây,

              Pháp-luân vận chuyển đêm ngày,

Thanh thanh tịnh tịnh chuyển xây cuộc trần.

       Khí hỗn độn dần dần ngưng kết,

       Thánh-thai huờn diệt hết yêu tinh,

              Cơi đời lắng diệu an b́nh,

Cải tà qui chánh trở thành tân-dân.

       Khi ấy mới cơi trần thong thả,

       Giảm bớt điều nhơn quả lầm than,

              Rán lo cho đến hai ngàn,

Tu sao cứu khỏi thế gian họa sầu.

       Cuộc thế chiến năm châu chín đỏ,

       Họa diệt đời nào có muốn tha,

              Khuyên đời vưng lịnh TRỜI CHA,

Thực thi ḥa hiệp Long-Hoa hội này.

       Lành cho trọn điều may đưa tới,

       Ḥa hiệp nhau dựng lại thái b́nh,

              Ghét nhau sấm dậy lôi đ́nh,

Đưa cơ diệt thế th́nh ĺnh không hay.

       Đời lẫn Đạo kỳ này chọn lọc,

       Trường thi công, thi đức, thi tài,

              Đạo Huỳnh đến buổi hoằng khai,

Đường tu áp dụng đức tài cứu nguy.

       Biết đường Đạo hăy đi cho đúng,

       Lúc lâm nguy vận dụng giải nàn,

              Tu đừng giả dối thế gian,

Phật ma âu cũng hai đàng tự tâm.

       Biết hai ngàn là năm tận thế,

       Chắc hay không? mà để đánh liều,

              Hạ-nguơn như cảnh trời chiều,

Gà con kiếm mẹ, chim chiều về cây.

       Cảnh mưa dậy gió mây thảm khốc,

       Đường tai bay họa gởi sớm trưa,

              Tu chơn đừng sợ đức thừa,

Cạnh tranh chửa nghiệp chưa vừa đă lâm.

       Lời thô-thiển đạo-tâm suy nghĩ,

       Bần lui chơn chư sĩ xét rành,

              Đạo đời cũng trược với thanh,

Trung dung phán đoán nguồn lành cội chơn.

 

Thăng...