Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

ĐẠO-PHÁP BÍ-GIẢI

 

Đàn Phong-Thánh, ngày 27-7-1945

 

THI

Huỳnh-Hà sóng bủa ngất trời Đông,

Mi chớp tường-quang chiếu ánh hồng.

Đồng nguyện nhứt tâm lo bước đạo,

Tử thừa sắc-tứ bố huyền-công.

       Tiểu-Thánh báo tin có Chí-Tôn ngự bút. Tiểu-Thánh xuất ngoại hộ đàn. Tiểu-Thánh xin lui...

       (Tiếp điển:)

       Thầy mừng các con nam nữ.

THI

NGỌC-Hư chiếu lịnh tả kinh Trời,

HOÀNG-điện sửa đời đặng thảnh thơi.

THƯỢNG-trí khuyên con bền dạ sắt,

ĐẾ ḥa năm phái buổi chiều mơi.

Giáo hóa quần sanh lo tỉnh ngộ,

Đạo hành trau sửa đổi muôn đời.

Kỳ cùng chuyển tạo nền Nghiêu-Thuấn,

Ba cơi rồi đây chịu đổi dời.

       Nầy các con, giờ nay Thầy giáng đàn để phong tiên-vị cho LƯỢC để tả một quyển kinh truyền lưu hậu-thế cho đủ công quả kỳ ba. V́ thời kỳ sắp ngặt nên các con muốn cho Thầy ân-tứ Thiên vị đặng tả kinh cho gấp, c̣n sợ biến cuộc đổi đời mà làm đàn kinh không trọn. Chưa đâu các con, song Thầy cũng ch́u theo ư muốn của các con, nên giáng đàn phong ban cho LƯỢC để chứng vị tả quyển kinh.

HUỆ-phong sắc tứ tả thiên-kinh,

MINH chứng đàn trung bố điển-huỳnh.

CHƠN-đạo ẩn-tàng tua kiếm hiểu,

TIÊN phàm thoát-hóa lại thiên-đ́nh.

       Thầy ân-phong HUỆ-MINH CHƠN-TIÊN cho Lược. Vậy các con giờ Tư lập đàn, HUỆ-MINH CHƠN-TIÊN lâm đàn cho tựa kinh.

THI BÀI:

       Nền chơn-đạo Thầy đem gieo rải,

       Kỳ hạ-ngươn, phước tải vô-biên,

              Các con đă gặp chơn-truyền,

Hầu nương theo đó thoát miền trần-ai.

       Nơi Bồng-đảo vui say thú-vị,

       Cơi trần-ai vận bỉ thới-lai,

              Con tua để bước dặm dài,

Kiên tâm tŕ chí đợi ngày Long-Hoa.

       Gia một ḷng theo Già kỳ chót,

       Bố hồng-ân ḅn mót quả công,

              Phận con nặng gánh phong-trần,

Đỡ nưng Hồng-Lạc non-sông dựng gầy.

       Lời con nguyện cùng Thầy khi trước,

       Vẹn ḷng son ban phước cho con,

              Dầu cho khổ trí đừng ṃn,

V́ đời lao-khổ chẳng ṃn nghe con.

       Khuynh Thầy chứng ḷng son v́ Đạo,

       Cảnh đời tàn bước đạo cho mau,

              Con ôi, non nước một màu,

Màn sầu kêu gọi, ḷng nào nỡ yên?

       Như phần con lănh phần vớt chúng,

       Mối huyền-vi Thầy dụng nơi con,

              Rèn tâm kiên-nhẫn chớ ṃn,

Đại-đồng thống-nhứt mới tṛn đạo chơn.

       Xù con học kim-đơn phanh luyện,

       Rán tŕ tâm bước tiến theo già,

              Kỳ cùng mở Hội Long-Hoa,

Đem con khỏi chốn ái-hà đó con!

       Tự con gắng ḷng son v́ Đạo,

       Kỳ tả kinh điển báu Thầy truyền,

              Gội nhuần ân-huệ tiên-thiên,

Vô-vi hạo-khí từ-nhiên con tường.

       Năm một ḷng lo bươn đạo-đức,

       Bước theo Thầy Tây-vức xông-pha,

              Con ôi, con chớ dần-dà,

Thầy ban huyền-diệu đặng mà độ dân.

       Sáu con phải ân-cần theo đạo,

       Dặm quan-hà chơn-đạo kỳ ba,

              Kiên-tâm lập chí nhẫn-ḥa,

Tuổi xanh con rán theo già độ chơn.

       Các con lóng nghe đờn Thầy trổi,

       Khúc “Phụng-Hoàng” nhịp trổi đêm thanh,

              Các con lớn nhỏ thực-hành,

Có Thầy ủng-hộ để dành ra thi.

       Đàn Tư-thời huyền-vi chỉ dạy,

       HUỆ-MINH TIÊN điển rọi cho kinh,

              Ẩn-vi dấu mối đạo-huỳnh,

Giă con ở lại Ngọc-Kinh Thầy về.

       Thăng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh