Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

ĐẠO-PHÁP BÍ-GIẢI

ĐÀN KIỂM DUYỆT

 

MINH CHƠN ĐÀN 26-8-1945

* * *

THI

NGÔI vàng Thầy ngự lúc canh thâm,

HAI nẻo đọa siêu rán kiếm tầm,

GIÁO hóa quần sanh gieo đạo pháp,

CHỦ quyền máy nhiệm để vào tâm.

       Thầy mừng các con nam nữ an tọa. Giờ này các con cầu nguyện Thầy lâm đàn kiểm duyệt quyển kinh “ĐẠO PHÁP BÍ GIẢI” đă hoàn thành viên măn. Vậy các con đem để giữa Thiên bàn Thầy kiểm duyệt vô vi, rồi con điển kư chép lại cho rành nghe.

THI BÀI

       Quyển “ĐẠO PHÁP” chơn kinh Thầy chấm,

       Để vớt con ch́m đắm bể trần,

              Đưa về Cực Lạc khỏe thân,

Vui say thú vị muôn phần tiên cung.

       Cơi giả tạm lao lung thê thảm,

       Đừng ham chi bể cạm trần ai,

              Các con gắng chí miệt mài,

Rán tu tịnh dưỡng chờ ngày phi thăng.

       Hía con ôi! Ḷng hằng lo đạo,

       Thầy gia ơn phước báu con hiền,

              Ngày sau trở lại đào nguyên,

Tiêu diêu thắng cảnh khỏi phiền khổ thân.

       Thận, đạo báu con cần giồi luyện,

       Rồng giỡn mây hổ hiện triều nguơn,

              Minh châu xuất hiện Nê-huờn,

Âm dương kư tế, huờn đơn kết thành.

       Sắt, học đạo năm canh giồi luyện,

       Khí hư vô vận chuyển châu thân,

              Thầy ban điển huệ sửa lần,

Cho con tịnh dưỡng vượt thần an nhiên.

       Chín, con lo đơn điền vận chuyển,

       Khí hiệp thần huờn biến linh căn,

              Đơn đài sen trổ ba vầng,

Tam hoa tụ đảnh vượt thần trường sanh.

       Tư, con luyện đơn hành quả hậu,

       Mới diễn đầu nung nấu nền cao,

              Con ôi! Tịnh dưỡng một màu,

Để Thầy sửa đổi giồi trau đơn điền.

       Các con rán cần chuyên học đạo,

       Luyện Chơn-thần huờn đáo cựu ngôi,

              Vượt qua biển khổ luân hồi,

Tiêu diêu thắng cảnh Thầy Trời d́u nương.

       Miễn các con theo đường chơn đạo,

       Việc cơ quan cải tạo do Thầy,

              Thầy ban bố phép Đông Tây,

Huyền linh cho trẻ hiệp vầy âm dương.

       Thầy ban ơn chung các con nam nữ được đạo đức miên trường thiên thu phước tải, đi đến hội Long hoa, ḥa b́nh vạn vật...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh