Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

ĐẠO-PHÁP BÍ-GIẢI

 

ĐÀN CHO TỰA KINH

* * *

THI

HUỆ dân tứ chúng hưởng cơ mầu.

MINH cảnh thần-quang chiếu Ngũ châu,

CHƠN bút Phụ-hoàng phê ngự-tứ,

TIÊN chơn ân thức giải sông mâu.

       Bần-đạo chào đàn-trung nam nữ, Bần-đạo đă thọ sắc tứ Thiên-đ́nh, nên giáng đàn cho kinh. Vậy chư hiền tịnh-tâm nghe, Bần-đạo cho tựa kinh.

THI

ĐẠO mầu ban bố buổi kỳ ba,

PHÁP diệu huyền-linh hiệp một nhà.

ẩn cơ mầu nhơn đắc ngộ,

GIẢI bày diệu-lư kết tam hoa.

 

Tam hoa hiện xuất tại nê-hoàn,

Ngũ khí triều nguơn ngũ khí cang.

Huyền tẫn xuất vi thông cửu khiếu,

Khảm Ly chuyển vận đổi Khôn Càn.

THI BÀI

              Càn-khôn điên-đảo chuyển xây

Âm-dương ḥa-hiệp cỏ cây đượm nhuần.

       Lẽ đại-đạo từ từng chuyển-hóa,

       Máy Càn-khôn vận cả châu thân,

              Sửa-sang gầy dựng xác trần,

Khinh thanh biện trược đổi lần mê si.

       Đạo báu quí huyền-vi cao-thượng,

       Vốn vô-h́nh vô tướng chơn như,

              Không duyên không rơ an lư,

Cao-siêu tuyệt-xảo hườn hư nhơn-ḥa.

       Ḱa vạn vật bao-la vơ-trụ,

       Khắp càn-khôn tinh-tú dựng thành,

              Đạo mầu chuyển-hóa Tam-Thanh,

Xuất-vi huyền-diệu vận hành ngày đêm.

       Lần biến ra sơn xuyên thủy tú,

       Vạn-vật đồng kiệt trụ tinh-ba,

              Là nhờ Đại-Đạo dung-ḥa,

Nhờ nơi hạo-khí biến ra muôn trùng.

       Đủ vạn-vật khắp cùng thế-giái,

       Ba ngươn xây dựng lại một lần,

              Luân-thường khải khúc tân-dân,

Phục-hồi Thượng-cổ sửa phần nhơn-sanh.

       Hóa tam-bửu ngũ-hành vận chuyển,

       Tiếp điển-quang hườn biến hư-vô,

              Lạc-thơ đổi lại Hà-đồ,

Dương sanh âm tuyệt cơ đồ tự nhiên.

       Kinh nầy hai mươi thiên là đủ,

       Ấn-tâm truyền kư chú lớp lang,

              Dạy rồi thiên-đạo minh-quang,

Tựa xong dứt điển, băi đàn lăo lui...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh