Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

ĐẠO-PHÁP BÍ-GIẢI

20.- KHUYẾN ĐẠO THI VĂN

 

* * *

THI

HUỆ chiếu điển quang rọi ánh mầu,

MINH truyền giáo lư khắp năm châu,

CHƠN như êm lặng đàn thanh tịnh,

TIÊN xuất chân linh khỏi họa sầu.

       Bần đạo chào chư phận sự tịnh tâm an tọa.

THI

Họa sầu ch́m đắm giữa sông mê,

Tỉnh ngộ khuyên mau bước trở về,

Về chốn cung tiên vui thắng cảnh,

Cảnh trần ràng buộc chớ ham mê.

 

Ham mê chi thế mảng tranh đua,

Bả lợi mùi danh măi chát chua,

Đạo đức quên tầm về cựu vị,

Đời là kiếp tạm chớ hơn thua.

 

Hơn thua chi lắm kiếp phù sinh,

Đạo đức chuyên lo gắng giữ ǵn,

Hỏi lại trăm năm ai hưởng trọn,

Cần tu giải thoát lại Tây kinh.

 

Tây kinh là chỗ rất thảnh thơi,

Mê đắm làm chi cơi khổ đời,

Đời tạm, thác về, nơi sống gởi,

Mê trần phải chịu cảnh lưng vơi.

 

Lưng vơi thế cuộc buổi tang điền,

Vay trả trái oan lẽ tự nhiên,

Một kiếp công phu xong kiếp nợ,

Đắc thành Đạo vị thú trường miên.

THI BÀI

       Đạo vô thượng chơn không vi diệu,

       Cần để tâm kiếm hiểu thật hành,

              Đời cùng chuyển đạo Tam thanh,

Dạy dân thoát tục khỏi gành sông mê.

       Mau hồi tỉnh lo về tiên cảnh,

       Cơi trần ai ấm lạnh bất thường,

              Riêng than ḱa cuộc tang thương,

Dân sanh thảm lệ đôi đường chia phôi.

       Chốn Bồng đảo say mùi thú vị,

       Cơi sơn hà bích thủy sơn xuyên,

              Lo tu trở lại đào nguyên,

Thoát ṿng cương tỏa về miền Bồng Lai.

       Cơi giả tạm trần ai khổ năo,

       Mau lánh t́m học đạo vô vi,

              Học cầu cách vật trí tri,

Hiểu tường mọi lẽ đường đi lánh trần.

       Đạo dạy đời tân dân minh đức,

       Đạo dạy người thoát vực ái hà,

              Đường đời thấm lệ đôi ba,

Càng mê đắm lắm càng sa khổ h́nh.

       Ḷ tạo hóa thinh thinh vô thượng,

       Đạo không h́nh mường tượng vô vi,

              Kêu ca quần chúng mau đi,

Đi về học đạo huyền vi siêu h́nh.

       Cuộc biến thiên th́nh ĺnh khó hiểu,

       Rán cần lo nương níu đạo mầu,

              Làm sao tránh họa đáo đầu,

Tang thương thời cuộc bể dâu không chừng.

       Kêu ḥa hiệp Bắc, Nam, Trung lại,

       Học đạo mầu hoán cải đời suy,

              Cho người rơ biết đường đi,

Đi cho đến chốn trường thi đại đồng.

       Ngày đại hội Hoa Long khai diễn,

       Khắp càn khôn chuyển biến họa đồ,

              Ai c̣n ǵn đạo hư vô,

Dương sanh âm tận cam lồ cứu nguy.

       Hiệp tam bửu ngũ qui vận chuyển,

       Chuyển long kỳ tân tiến minh châu,

              Kim quang chiếu diệu hoàn cầu,

Lập nên quốc đạo ngũ châu tương đồng.

       Nh́n hoàn cảnh trời Đông ủ dột,

       Kiếp đời c̣n tan hợp bi quan,

              Lai rai tuyết bủa khắp ngàn,

Sơ rơ vạn vật đời tàn quạnh hiu.

       Cảnh hoàng hôn mây chiều bao phủ,

       Vọng thu không nhịp đủ ba hồi,

              Bên thềm dế khóc than ôi!

Đổ quyên trỗi nhịp, nhịp rồi tàn canh.

       Trống lầu giục Nam thanh tỉnh mộng,

       Tỉnh mà coi khổ thống v́ đâu,

              Biết rồi thức tỉnh quày đầu,

Quày đầu tự tỉnh ngỏ hầu tu chơn.

THI VÔ VI

(Thập thủ liên hoàn)

Lo tu đặng thấu máy huyền vi,

Đắc đạo th́,

Lên chín bậc,

Vượt bôn phi.

(Đọc thành bài thi tứ tuyệt:

Lo tu đặng thấu máy huyền vi,

Thấu máy huyền vi đắc đạo th́,

Vi đắc đạo th́ lên chín bậc,

Th́ lên chín bậc vượt bôn phi.)

 

Bôn phi đắc ngộ đến cung tiên,

Chứng thượng thiên,

Thân bất toại,

Hưởng trường miên.

 

Trường miên vĩnh viễn chẳng luân hồi,

Thảm lắm ôi,

Đày đọa măi,

Kiếp luân hồi.

 

Buông trôi đừng tiếc bă phù vân,

Chịu năo nần,

Thân khổ cực,

Thảm bi than.

 

Bi than kêu thế kíp quày chân,

Trống giọng đờn,

Kêu rũ bạn,

Học kim đơn.

 

Kim đơn đắc ngộ khỏe muôn đời,

Đẹp lắm ơi,

Nhờ tu niệm,

Thoát luân hồi.

 

Luân hồi muôn kiếp đội sừng lông,

Lắm năo nồng,

Đền nợ thế,

Phải tay không.

 

Tay không miễn đặng đạo mầu thôi,

Thỏa chí rồi,

Nhàn lạc thú,

Khỏi buông trôi.

 

Buông trôi khó gặp buổi Trời khai,

Khá trở quày,

Lo hưởng ứng,

Lạc thiên thai.

 

Thiên thai vui vẻ khóc trần duyên,

Lánh tục miền,

Thân cá chậu,

Chịu tiền khiên.

THI ĐỘNG Đ̀NH HỒ

       Chịu tiền khiên rán siêng tu tỉnh,

       Tỉnh giấc nồng lo tính tu thân,

              Chim lồng cá chậu năo nồng,

Khám trần vay trả khó ḷng thoát ra.

Lăo kêu ca,

Rán hiệp ḥa,

Phải lo xa.

       Lo xa tính trước kíp tu đi,

Đến hội thi,

Gần mở cửa,

Dụng huyền vi.

       Dụng huyền vi nam nhi độ thế,

       Độ  thế rồi tiếng để muôn năm,

              Cần lo đạo đức sưu tầm,

Tầm nơi nguồn cội cao thâm bí truyền.

Rán tham thiền,

Rơ cơ thiên,

Thọ mật truyền.

       Mật truyền để dạy kẻ từ tâm,

Thoát bể trầm,

Nơi khổ hải,

Lánh xa xăm.

       Lánh xa xăm đặng tầm chánh pháp,

       Pháp huyền vi khí hạp tinh thần,

              Kêu đời khảy khúc tân dân,

Nghêu ngao bóng nguyệt nương thân cửa thiền.

Đến cảnh tiên,

Học thượng thiên,

Rơ thiêng liêng.

       Thiêng liêng giáng điển dạy đời tu,

Vẹt ngút mù,

Thân trói buộc,

Vượt thanh u.

       Vượt thanh u cần tu hôm sớm,

       Sớm trưa chiều trí đởm an nhàn,

              Trau giồi bổn thể minh quang,

Vượt lên chín phẩm sen vàng khỏe thân.

Lánh tao tân,

Chớ lựa lần,

Phải hụt chân.

       Hụt chân khó gặp chiếc đ̣ đưa.

Mới kịp vừa,

Sau khỏi trễ,

Chiếc đ̣ đưa.

       Chiếc đ̣ đưa tam thừa cửu phẩm,

       Phẩm sen vàng quả đậm mới nên,

              Nên rồi thanh sử nêu tên,

Vượt lên thắng cảnh vững bền muôn thu.

Rán lo tu,

Chớ cần cù,

Gặp mưa thu.

       Mưa thu nếu gặp lạnh tê ḿnh,

Mới hoảng kinh,

Cơn biến đổi,

Khắp tàn linh.

 

THI BÀI

          Quyển kinh “Đạo pháp” đă xong,

Giải bày tâm pháp, để ḷng học theo.

          Hầu toan lánh kiếp hiểm nghèo,

Sanh ly tử biệt khỏi đeo theo ḿnh.

          Hai mươi đàn đủ quyển kinh,

Dạy toàn thiên đạo thần linh cơ huyền.

          Dạy cho tỉnh giấc triền miên,

Tầm cơ siêu thoát Tây thiên hưởng nhàn.

          Ban ơn phận sự trung đàn,

Quyển kinh viên măn bảo toàn huờn kinh...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh