Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

ĐẠO-PHÁP BÍ-GIẢI

19.- TỨ GIÁO THẤT CHƠN TRUYỀN

 

* * *

THI

HUỆ đức ban ra khắp thế gian,

MINH tường chân tánh tại Tây phang,

CHƠN nguơn thanh tịnh gồm Tam bửu,

TIÊN xuất thần quang tại Niết bàn.

       Bần đạo chào chư phận sự, tịnh tâm nghe bần đạo thuyết minh về TỨ GIÁO THẤT CHƠN TRUYỀN, cho người đời t́m hiểu để biết tà chánh, hầu đi đến hội Đại Đồng Tôn giáo không có phân các triết lư dưới trần gian gồm tinh ba lại một để làm triệu chứng, đủ kinh nghiệm hoàn toàn cho nhân loại đủ đức tin mà học hỏi. Từ trước đến giờ có Tam Giáo Thánh Nhân hoằng khai dạy Đạo, tùy theo phong trào thời đại mà thuyết lư phổ thông, cho dân sanh tỉnh ngộ.

       Tiên Giáo có Lăo Tử lâm phàm thuyết hư vô hoằng khai đạo pháp để dạy đời, lần lần nhân sanh sai lạc, dùng bùa chú của Tiên gia mà trừ tà ếm quỉ, bày binh bố trận đồng cốt lăng xăng, làm mất chơn truyền Tiên Giáo.

       Phật Thích Ca giáng sanh nhằm thời Trung Cổ tại Ấn độ, đời nhà Châu vua Chiêu Dương, dùng thuyết vô vi chơn truyền dạy đạo đắc thành xá lợi kim thân, dân sanh thành Phật cũng nhiều. Rồi cũng v́ danh lợi câu nhử nhân tâm xa lần chánh giáo, bày ra thinh âm sắc tướng, chuông mỏ kệ kinh, lầu kho công khố, lư chơn mờ mịt, hành theo Tiểu Thừa, tụng kinh cúng dường hằng ngày chớ tâm pháp chơn truyền đều mất hết.

       Nho Giáo có Khổng Tử lâm phàm nhằm đời Đông châu Liệt quốc, qui nguyên nhằm buổi loạn ly, vua yếu, tôi mạnh, giặc giă lan tràn, năm giềng xiêu đổ. Sang Trần qua Thới, mở đạo dạy dân cho biết giềng mối Ngũ luân: vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bậu bạn, t́nh nghĩa làm đầu. Nho Giáo thạnh hành một lúc, rồi dân sanh lần xa đạo lư, dùng chữ học hành thi phú để ra làm quan, mê sa vật chất, làm sai lạc lư chánh Nho gia.

       Bên Tây phương có Thánh đạo ra đời, Jésus giáng sanh dạy đạo khắp cả năm châu.

       Nay nhằm buổi Hạ nguơn, thời kỳ mạt kiếp, bốn nền chân giáo đă thất kỳ truyền, dân sanh không phù hạp. Thời đại đương kim, dân sanh xu hướng theo đường văn minh vật chất, không c̣n biết chi đến luật Trời, cơ báo ứng, dùng khoa học mà chế ra các thứ máy móc tối tân, cơ khí để tàn sát lẫn nhau mà giật giành non sông đất nước thành ra núi xương sông máu, nên Cao Đài Giáo dùng thuyết Trung Ḥa tùy theo tŕnh độ trào lưu của dân tộc mà dạy Đạo tại xứ  Việt Nam, mở rộng chơn truyền phổ thông giáo lư cho dân Việt Nam noi theo tu hành, rồi lần lần truyền ra khắp năm châu cho nhân sanh hưởng ứng.

THI BÀI

KHOÁN THỦ

       Cao siêu lắm huyền vi đạo pháp,

       Đài giáo dân phù hạp kỳ ba,

              Tôn nghiêm tức lư dung ḥa,

Giáo khai tôn pháp cải tà qui chân.

       Thuyết chơn lư nghe đờn tỉnh mộng,

       Minh cơ mầu đổ trống giác mê,

              Dạy dân thức tỉnh đề huề,

thiên đă định quay về Thượng nguơn.

       Siêu ba cơi tuần hoàn chuyển lập,

       Thoát ngoài ṿng dồn dập sông mê,

              Thần Tiên chỉ ngơ quay về,

Tinh tường triết lư điểm đề quần sanh.

       Gom nhau lại lập thành quốc đạo,

       Vào trường thi đốn giáo thượng thừa,

              Mau lo trở bước kẻo trưa,

Toan lo đến bến đ̣ xưa vượt ngàn.

       Giải tứ tường tan hoang bốn vách,

       Phá thành sầu phủi sạch phàm tâm,

              Bốn tường vây chặt tối tăm,

Rào chung nhân loại giam cầm mê mang.

       Ǵn đạo đức nắm phăng hưởng ứng,

       Tṛn tâm cang sửa dựng cuộc đời,

              Quy gồm đạo đức năm nơi,

Giới răn ǵn trọn luật Trời không vương.

       Giồi bửu pháp là đường diệt khổ,

       Trau Nguơn thần t́m chỗ an nhàn,

              Tâm trung mở khiếu huyền quang,

T́nh đời mộng ảo chớ màng chớ mê.

       Ngày đắc đạo dựa kề Tiên vị,

       Đêm cần lo luyện kỹ trúc cơ,

              Học thông máy nhiệm đơn thơ,

Tập rèn cơ thể huyền cơ sẽ tường.

       Sửa bổn tánh thuần dương êm lặng,

       Ḿnh ngồi ngay mắt nhắm vào trong,

              Diệt thông quá khứ mộng ḷng,

Trừ tâm hiện tại ước mong hoang đường.

       Lục thông suốt tỏ tường minh huệ,

       Dục lửa ḷng tâm để an nhiên,

              Thất muôn niên lẻ Đạo truyền,

T́nh trường bể loạn mau liền thoát ra.

       Tâm tỉnh ngộ ái hà diệt tận,

       An một ḷng tinh tấn hôm mai,

              Trần gian là chốn đọa đày,

Ai người tỉnh ngộ kiếp nầy cần lo.

       Đổi Lạc thơ Hà đồ đắc đạo,

       Lại Non bồng chơn đạo ngao du,

              Thiên nhiên cảnh lạc trời thu,

Đàng tiên nẻo Phật công phu tỏ tường.

       vi Đạo là phương thoát tục,

       Phiền ba đời giục thúc mê say,

              duyên phải chịu đọa đày,

Năo nhơn xa lánh thiện tài lần lên.

       An nhiên hỡi! Ḷng bền son sắt,

       Nhàn th́ lo chỉ dắt theo Thầy,

              Thanh thanh nguyệt lặn về Tây,

Tân dân sửa lại gặp ngày Thuấn Nghiêu.

       Xa cảnh khổ, tiêu điều thê thảm,

       Mùi trần ai giả tạm chớ say,

              Chung lo đạo đức cho đầy,

Đỉnh trần vội giục là ngày biến thiên.

       Đai một bầu hạo nhiên chi khí,

       Cân đại thừa huyền bí hư vô,

              Giác minh tránh khỏi mê đồ,

Quang huy chói rạng điểm tô Nguơn thần.

       Êm như nước trong ngần không dợn,

       Lặng trang bằng chẳng dợn, chẳng xao,

              Tinh tường giáo lư thanh cao,

Thần quang phản chiếu giồi trau đắc thành.

       Phát tâm nguyền đường lành bước đến,

       Minh cơ mầu thoát bến mê tân,

              Qui nguyên lại một tinh thần,

Y như khuôn mẫu sửa lần chơn tâm.

       Tam bửu là huyền thâm báu trọng,

       Bửu châu linh gióng trống ba hồi,

              Ngũ châu rơ biết đạo Trời,

Hành y nhứt luật gặp đời thuần phong.

       Sang Thượng cổ con Hồng an hưởng,

       Qua Tam-kỳ bành trướng Nhơn hoàng,

              Nhị châu sắp đặt lớp lang,

Bộ dân giáo hóa Nam Bang gội nhuần.

       Đắc đại đạo ba dân vui vẻ,

       Thành Nam giồi cực thượng viên minh,

              Đạo là qui hiệp khí tinh,

Chơn truyền thọ kư, Huỳnh đ́nh rèn tu.

       Dầu khô cạn đèn lu phải tắt,

       Cho chơn thần bế tắc đơn đài.

              Cực ḷng mựa chớ đơn sai,

Khổ tâm rán chịu đôi ngày siêu thăng.

       Chi vô vi hóa hoằng dạy thế,

       Sờn tấc gang chớ để lưng vơi,

              Âm dương ngưng kết hạp thời,

Dương sanh âm tận, số trời định phân.

       Tương dưa giữ ân cần chớ đổi,

       Hiệp đơn điền tứ cội Tam gia,

              Triều thiên bái Phật ta bà,

Nguơn ba sửa dựng đạo nhà thạnh hưng.

       Diên hống kết coi chừng dè dặt,

       Thành đạo rồi sẽ đắc kim thân,

              Tam hoa tụ đảnh xuất thần,

Hoa khai thấy Phật, lại gần Ngọc kinh.

       Xuất thánh thai thần tinh gom một,

       Hiện kim quang đến tột mây lành,

              Tam tinh hóa hiện đường lành,

Thanh thanh vi diệu đắc thành tiên gia.

       Càn tam liên chia ba thượng hạ,

       Khôn âm thầm sáu ngă luân hồi,

              Luân hồi muôn kiếp nổi trôi,

Chuyển luân quanh lộn muôn đời khó ra.

       Vận châu thiên quây mà bánh pháp,

       Hành nội công tương tiếp điểm mầu,

              Châu lưu chơn khí tóm thâu,

Thân tâm đắc ngộ, đạo mầu minh quang.

       Lăo chỉ dạy trung đàn phận sự,

       Từ tâm lo ǵn giữ cơ quan,

              Giă thân cơi tạm chớ màng,

Kiếu từ phận sự vượt thoàn về Tây...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh