Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

ĐẠO-PHÁP BÍ-GIẢI

14.- BÁI QUÁI KHUYẾN ĐẠO

 

* * *

THI

HUỆ pháp chân linh giáng điển hồng,

MINH phong nhật nguyệt hội Hoa Long,

CHƠN truyền thủy hỏa đồng kư tế,

TIÊN Phật đắc thành chức thọ phong.

       Bần đạo chào chư phận sự tịnh đàn tiếp cho trọn điển.

THI

Giáo truyền cơ nhiệm lư hư vô,

Chân đạo hoằng khai Thái cực đồ,

Mạt hậu kỳ cùng ban diệu pháp,

Chân truyền thọ kư bế Phong đô.

THI BÀI

       CÀN là vốn Tiên Thiên vô cực,

       Xuất chơn thần tỉnh thức trần ai,

              Chiếu linh cảnh giác đợi ngày,

Minh tường cơ đạo trở quày đàng tiên.

       Buổi Tam kỳ qui nguyên nhất thống,

       Xế đời lo ứng vận đạo mầu,

              bóng ác cả nhành dâu,

KHẢM ly tương hội đáo đầu Thiên cung.

       Truyền lư thuyết Huyền khung đă dạy,

       Chơn như bày lịnh dạy nhân sanh,

              gieo đạo pháp dạy rành,

Hiệp chung năm mối lo hành cơ quan.

       Tam ngũ là con đường đắc đạo,

       Gia công lo đào tạo lư sâu,

              CẤN minh tỏ rạng hoàn cầu,

Ban truyền đạo pháp sông mâu khỏi nàn.

       Chỉnh lư thuyết bảo toàn quần chúng,

       Đạo là cơ ứng dụng tinh thần,

              D́u đường sanh chúng bước chân,

Nam bang trổ mặt hiền nhân giúp đời.

       Bắc nhịp cầu tới nơi Bạch Ngọc,

       CHẤN bảo tồn lừa lọc linh căn,

              Lập nên giáo lư trang bằng,

Tiên phàm nhờ đạo mới hằng thoát tai.

       Thiên cơ định đến ngày lập hội,

       Vạn nhất đồng qui cội tiên thiên,

              Chúng sanh nhờ bởi bổn nguyên,

Ḥa chung hiệp nhất mối giềng sẽ trao.

       TỐN trỗ mặt anh hào giúp đạo,

       Xuất Nhân hoàng cải tạo đời an,

              Cao Đài giáo đạo Nam bang,

Nhân sanh hưởng ứng xuống tràng thi khoa.

       Truyền chân đạo gần xa hưởng ứng,

       Minh cơ mầu chỉ dụng đức tin,

              Thiện tâm hôm sớm giữ ǵn,

LY gian đắc đạo Huỳnh đ́nh tu thân.

       Tường máy nhiệm ân cần lo học,

       Chân truyền ban lừa lọc nhân sanh,

              Đạo cao khuyên khá thật hành,

Buổi đầu khổ nạn giật giành sá chi!

       Kỳ Ngươn hạ lần đi cho kịp,

       Ba ngươn này trực tiếp chân truyền,

              KHÔN th́ học đạo thân yên,

Kêu ca quần chúng xuống thuyền từ bi.

       Minh bốn thể tường tri vạn vật,

       diệu mầu dạy tất nhân sanh,

              Gom nhau qui hiệp một nhành,

Về nơi tiên cảnh Trời dành phước dư.

       Một kiếp lo rèn tu học đạo,

       ĐOÀI cao thâm chuyển giáo ban truyền,

              Hiệp vầy cơ đạo tiên thiên,

Minh khai đại đạo lănh thuyền tế nhân.

       Tân dân chịu nhiều cơn lao lư,

       Dựng đạo trời lập Tư Nghiêu phong,

              Đạo khai cứu độ giống ḍng,

Nhà nhà vui vẻ thuần phong buổi này.

(Khoán thủ chiết ra thành bài thi bát cú đủ 8 cửa trong Bát quái.)

THI

Long Hoa hội đủ Thánh, Thần, Tiên,

Cứu vớt người tu xuống bách thuyền,

Huyền diệu ban cho kỳ mạt kiếp,

Ba nền chơn giáo tại Nam thiên.

 

Nam thiên sửa dựng cuộc đời xiêu,

Học đạo th́ tua giữ luật điều,

Tịnh dưỡng tinh thần thông trí tuệ,

Đơn-điền hỏa-hậu lửa riu riu.

BÀI

       Nguồn chân đạo cao siêu lư nhiệm,

       Lẽ huyền vi chuyển biến tinh thần,

              Vô vi hạo khí xây vần,

Đơn điền qui tụ tinh thần phát minh.

       Đạo là gốc hư linh bất muội,

       Vận triều ngươn lui tới đơn điền,

              Xây tṛn bánh phép tự nhiên,

Xuất vi huyền tẩn an nhiên đạo tràng.

       Buổi kỳ chót nên toan học đạo,

       Mười ngàn năm chơn giáo phục hưng,

              Rải gieo đạo đức phong thuần,

Năm châu hưởng ứng gội nhuần Trời Cha.

       Đời Thượng cổ, mưa ḥa gió thuận,

       Nhơn vật đồng hưởng ứng trời Nghiêu,

              Thảnh thơi vui vẻ mai chiều,

Tiên thiên Đại đạo dắt d́u quần linh.

       Buổi Long Hoa, Thiên Đ́nh chiếu mạng,

       Học đạo Trời lănh bảng huyền vi,

              Độ an quần chúng kịp kỳ,

Thoát ṿng sanh tử đến th́ cung tiên.

       Bần đạo ban ơn chư hiền phận sự lóng nghe bần đạo giải về bốn kiếp thành, trụ, hoại, không…...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh