Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

ĐẠO-PHÁP BÍ-GIẢI

12.- KHUYÊN HỌC ĐẠO VÔ VI

 

* * *

THI

HUỆ xuất huyền linh giáng điển quang,

MINH tường cơ nhiệm tại Tây phang,

CHƠN nguơn êm lặng thông nguồn đạo,

TIÊN Thánh độ nhơn buổi khổ tràn.

       Bần đạo chào chư phận sự tịnh tâm nghiêm đàn, nghe Bần đạo giải về Đạo Vô vi.

THI

Giờ khắc trải qua lẹ quá mau,

Nh́n xem thế sự chạnh ḷng đau,

Đông Tây nhơn loại c̣n điên đảo,

Nam Bắc xây vần khổ biết bao.

 

Biết bao nhân loại chịu long đong,

Thảm bấy tàn linh đổ máu hồng,

Mạt kiếp xây vần quày Thượng cổ,

Lập thành cơ Đạo hưởng thuần phong.

THI BÀI

       Nh́n vạn vật trong bầu vũ trụ,

       Lắm thương tang chịu đủ gian lao,

              Đời là giả tạm chiêm bao,

Đa mang t́nh thế bốn rào hảm vây.

       Kỳ Ngươn hạ đọa đày tân khổ,

       Thảm tàn linh kiếp số họa tai,

              Mê man vật chất hằng ngày,

Không trau linh tánh đọa đày giác quan.

       Kêu đời tỉnh nghe đàn Tiên trổi,

       Rán tầm nơi nguồn cội Đạo Trời,

              Trễ chơn ắt chịu lưng vơi,

Lầm đường lạc bước kiếp đời ngửa nghiêng.

       Đạo dạy đời kiền thiền tu niệm,

       Bước thượng thừa t́m kiếm giác quan,

              Lo tu trở lại thiên đàng,

Là nơi thắng cảnh rơ ràng đẹp xinh.

       Cần học lấy chơn kinh vô tự,

       Hiểu thông tường quá khứ vị lai,

              Tam quan, tam bửu, tam tài,

Ngũ hành, ngũ khí, xây hoài chuyển luân.

       Càng hiểu thông, coi chừng cho lắm,

       Đạo càng cao ma nhắm, xem chừng,

              Dắt đi lạc bến sa chân,

Bơ vơ đời đạo biết dừng chân đâu?

       Nh́n hoàn cảnh bể dâu tan biến,

       Cuộc tang điền hiển hiện kề bên,

              Rán lo đạo đức cho bền,

Bền ḷng kiên nhẫn đắp nền thiện duyên.

       Đời xa đạo như thuyền xa lái,

       Sóng dập dồi th́ phải ngửa nghiêng,

              Đời mau tỉnh mộng cần chuyên,

Đời là giả tạm, trần duyên ái hà.

       Xa lánh nơi phồn hoa phức tạp,

       Theo đạo Trời phù hạp thiên nhiên,

              Tam Thanh chưởng lập mối giềng,

Lưu thông chơn khí đơn điền vần xây.

       Hễ biết đạo hằng ngày ghi nhớ,

       Cuộc dinh hư xây trở không thường,

              Pháp luân thường chuyển âm dương,

Ngày đêm phanh luyện tỏ tường đạo chân.

       Đường chân đạo tùy nhân độ hóa,

       Kiếp trần ai giải phá cho rồi,

              Tu hành lo trở về ngôi,

Khỏi ṿng lục đạo luân hồi trả vay.

       Nh́n hoàn cảnh ḷng nầy tha thiết,

       Ngó trần ai chi xiết bi quan,

              Hạ nguơn lắm cuộc tai nàn,

Mau lo tỉnh ngộ vượt thoàn về Tây.

       Thú yên hà gió mây thỏa thích,

       Dạo lâm ṭng nước bích non xanh,

              Nghêu ngao xuống hố lên gành,

Mượn  câu thi phú tập tành ngâm nga.

       Đời là khổ, nên ta học đạo,

       Cơi trần ai khổ năo kề bên,

              Giồi trau đạo đức cho bền,

Công phu hôm sớm đắp nền kỳ viên.

       Cuộc dinh hư biến thiên thay đổi,

       Máy thông truyền lập hội linh căn,

              Vô vi đại đạo tầm phăng,

Là nơi thoát tục chơn đăng rọi đường.

       Người biết đạo tầm phương giải thoát,

       Mối cơ quan tối lạc đạo huỳnh,

              Ngày đêm tụng niệm Huỳnh đ́nh,

Trau giồi linh tánh vóc ḿnh nở nang.

       Biết đạo rồi Tây phang sẽ tới,

       Cảnh thanh nhàn là bến đ̣ xưa,

              Vô vi bốn giáo ba thừa,

Bất sanh, bất diệt, lọc lừa đạo tâm.

       Cơ tuyệt xảo huyền thâm u hiển,

       Đạo năng giồi chuyển biến càn khôn,

              Muôn năm cũng vẫn ôn tồn,

Thanh thanh, tịnh tịnh, bảo tồn thiện căn.

       Luyện khí th́ thanh thăng trược giáng,

       Hỏa hầu đừng gián đoạn không nên,

              Xuất huyền, nhập tẩn cho bền,

Luyện tinh hóa khí, đắp nền trúc cơ.

       Cần vận chuyển thiên thơ mạnh tiến,

       Tinh, khí, thần hiệp chỗ tam gia,

              Nê hườn thần xuất vượt ra,

Về nơi thắng cảnh ta bà ngao du.

       Ḱa non nước trăng thu khêu gợi,

       Đạo viên thành lui tới càn khôn,

              Vân du Bắc hải thiên môn,

Tiêu dao thông thả điền đơn viên thành.

       Thấy hoàn cảnh tan tành suy bại,

       Mối luân thường nhơn ngải tiêu ma,

              Thần Tiên chuyển dựng đạo nhà,

Hoát khai chơn pháp diệt tà qui chơn.

       Bậc triết nhân nghe đàn giác ngộ,

       Tránh xa thần t́m chỗ tu thân,

              Khỏi tên vào bảng Phong Thần,

Độ an quần chúng đến gần Hạ nguơn.

       Bậc thượng trí nghe đàn tỉnh mộng,

       Rán cần lo giải phóng nợ đời,

              Phủi rồi chung đỉnh chiều mơi,

An vui thửa phận đ̣ trời rước đưa.

       Đạo lập dựng tam thừa phổ hóa,

       Ai biết th́ tránh ngă luân hồi.

              Luân hồi khổ ải lắm ôi!

Hết sanh rồi tử, tử rồi lại sanh.

       Sanh ra rồi cạnh tranh xâu xé,

       Say đắm trần khó tẻ đường tiên,

              Mê mang giấc mộng hăo huyền,

Miếng mồi chung đỉnh khó truyền kiếp sanh.

       Nên mới có cạnh tranh non nước,

       Giật giành nhau quyền tước sang giàu,

              Dân sanh phải chịu đớn đau,

V́ nơi số định Thiên tào đă ghi.

THI

Ghi rồi nhân quả buổi kỳ ba,

Vay trả rồi sau hiệp một nhà,

Đời tỉnh giấc nồng cơn mạt hậu,

Hiệp vầy quần chúng đến Long Hoa.

       Thôi măn giờ, Bần đạo thăng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh