Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

ĐẠO-PHÁP BÍ-GIẢI

10.- KHUYẾN TU (Tiếp cầu)

 

* * *

THI

HUỆ lâm đàn nội tả chơn kinh,

MINH nguyệt đêm thu xuất dạng h́nh,

CHƠN đạo muốn tường thông cội rễ,

TIÊN phàm tu phải gắng công tŕnh.

       Bần đạo chào chư phận sự đàn trung nghe tiếp:

Đời càng loạn lạc lắm than ôi!

Lo lắng bao phen cũng chẳng rồi,

Học đạo th́ tua theo nẻo đạo,

Bền ḷng son sắt chớ buông trôi.

 

Buông trôi khó gặp buổi thời Nghiêu,

Đạo đức giồi trau giữ luật điều,

Bác ái, công b́nh lo vẹn vẽ,

Mê đời vật chất phải đ́u hiu.

 

Đ́u hiu thế sự, ngửa rồi nghiêng,

Nào khác sóng to nhận bách thuyền,

Đưa đẩy kiếp cùng lâm khổ hải,

Biết đường giải thoát hưởng ân thiên.

 

Ân thiên ban bố kẻ từ tâm,

Hưởng phước trời Nghiêu thú vị trầm.

Công quả kỳ ba siêng chưởng lập

Cơ huyền độ thế diệu hoằng thâm.

 

THI BÀI

       Ḱa Nam Bắc Đông Tây mù mịt,

       Hỡi quần sanh đừng thích mê trần,

              Mê trần phải chịu tao tân,

Giồi mài đạo đức thoát lần muội mê.

       Nh́n xem kỹ ngày giờ quá cận,

       Kiếp mạt đời khổ hận kề bên,

              Dân sanh công quả đắp nền,

Trả vay tiêu diệt đề tên Phong Thần.

       Thương cho kẻ mê trần khổ nạn,

       Đời loạn ly có hăn chăng là?

              Đêm thanh giáng bút kêu ca,

Cho đời tỉnh mộng t́m ra đạo mầu.

       Nơi Tiên cảnh không sầu không thảm,

       Nhịp thông reo ḥa cảm tiêu dao,

              Nước non tươi nhuận một màu,

Trăng thanh gió mát cội đào rèn tu.

       Tu là vẹt ngút mù tục lụy,

       Ngày đêm lo luyện kỹ trúc cơ,

              Huyền thâm chỉ dạy một giờ,

Đắc thông cửu chuyển huyền cơ sẽ tường.

       Triều ngươn vận Tây phương bái Phật,

       Chuyển pháp luân bế tắc đơn điền,

              Kết thành Xá Lợi thánh thai,

Đơn thơ triệu chứng có ngày siêu thăng.

       Đời giả tạm lăng xăng biến cải,

       Kêu tỉnh lần quày lại cho mau,

              Chung lo đạo đức một màu,

Thật hành chơn đạo ngày sau sẽ tường.

       Đêm thanh vắng cơ huyền chỉ dạy,

       Dạy cần lo đường phải bước đi,

              Đừng cho quỷ kéo ma tŕ,

Trễ chơn ắt phải A tỳ khổ vương.

       Ḱa là cảnh thiên đường vui thú,

       Gió rao rao, liễu rủ mai oằn,

              Hằng hà tinh tú chớp giăng,

Vô phiền, vô năo, chơn đăng đạo thành.

       Non Nam hải mây lành che phủ,

       Gịng Bích hà hội đủ Tam thanh,

              Truyền ban giáo lư thật hành,

Từ bi, Bác ái dạy rành độ nhơn.

       Luyện kim đơn chớ sờn cực khổ,

       Đạo kỳ ba phổ độ hồi nguyên,

              Dẫn nhơn sanh thoát năo phiền,

Đường tu cội phúc, mối giềng là đây.

       Đạo vận chuyển đông tây cùng khắp,

       Khắp hoàn cầu đồng hiệp một nhà,

              Nhận nh́n một đấng Trời Cha,

Năm châu an hưởng cộng ḥa thuần phong.

       Biết đời khổ t́m phương diệt khổ,

       Giải cho ra khỏi chỗ sai lầm,

              Biết rằng cơ đạo cao thâm,

Th́ tua để chỉ kiếm tầm noi theo.

       Tầm đạo phải lên đèo xuống biển,

       Khổ bấy nhiêu tăng tiến bấy nhiêu,

              Rán lo đạo đức mai chiều,

Công viên quả măn, động kiều lần qua.

 

       Bần đạo ban ơn chư phận sự. Thăng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh