Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

ĐẠO-PHÁP BÍ-GIẢI

8.- THAM THIỀN TỊNH TÂM

 

* * *

THI

HUỆ chiếu đơn điền chứng Phật gia,

MINH khai chơn đạo buổi kỳ ba,

CHƠN ngôn mầu nhiệm nhơn nhơn ngộ,

TIÊN tục nhờ tu thoát ái hà.

       Bần đạo chào chư phận sự, tịnh đàn, tịnh tâm nghe Lăo dạy cách tham thiền nhập định.

       Người muốn chứng quả đạo mầu, nên Tiên nên Phật th́ trước hết phải tham thiền tịnh tâm, diệt hết tư tưởng vọng niệm mơ màng, ngồi cho tâm trí yên lặng; việc quá khứ, hiện tại, vị lai đừng nhớ đến, đối cảnh vô tâm đừng cho xao động, thất t́nh lục dục an nhiên, th́ đạo mau đắc kim đơn xá lợi.

THI

Tịnh tâm th́ thấy chỗ mầu vi,

Huệ đặng tự nhiên ngự khí phi,

Nước lóng th́ trong, xao th́ đục,

Tịnh thần, dược sản, mới thần tri.

*

Thần tri tại mục đạo vị tầm,

Diệu khí huyền quang lư nhiệm thâm,

Diệt hết phàm tâm th́ rơ đạo,

Đường Tiên, nẻo Phật có bao lăm.

THI BÀI

       Chơn nguơn lặng, minh châu xuất hiện,

       Đạo dạy đời thường chuyển pháp luân,

              Tịnh tâm thấy rơ đạo huỳnh,

D́u nhơn thoát khỏi ngục h́nh trần ai.

       Kỳ ngươn hạ, Cao Đài mở hội,

       Vớt quần sanh ch́m nổi sông mê,

              Hầu đem trở bước lần về,

Tiêu diêu lạc cảnh chẳng hề sầu than.

       Đời phải chịu tai nàn khốc liệt,

       Bớ quần sanh tu riết kỳ này,

              Rán lo tịnh tánh cho đầy,

Bước đường thiên đạo hoằng khai độ đời.

       Cuộc biến thiên chiều mơi sắp cận,

       Biết cậy ai giải hận cho đời,

              V́ chưng vật chất đua bơi,

Hại nhau nào kể luật trời mà chi.

THI

Nam Bắc thuyền khơi bước dặm dài,

Long Hoa chia rẽ lại làm hai,

Cơ quan tương bí ai tường hiểu,

Hiểu thấu thời tua trở bước quày.

THI BÀI

              Dặm dài mau bước sang đi,

Kêu ai là kẻ nam nhi thoát trần.

       Đạo đức phải ân cần lo học,

       Máy thông huyền bổn giác thông minh,

              Lần lần học lấy đạo huỳnh,

Chơn truyền tại thế, huỳnh đ́nh nơi tâm.

       Nghe cặn kẻ rán tầm chơn lư,

       Rán tham thiền tự trị tâm tà,

              Diệt lần những tánh yêu ma,

Đặng cho thần khí điều ḥa chơn ngươn.

       Kỳ mạt kiếp nhiều cơn lao lư,

       Diệt tâm trần suy nghĩ đạo chơn,

              Luyện giồi linh tánh xuất hồn,

Vân du tứ hải càn khôn khắp cùng.

THI

Khắp cùng thân thể phải an nhiên,

Tịnh tánh cần lo luyện đạo huyền,

Mặc mặc vô trần thông bổn giác,

Giác rồi độ thế đặng trường niên.

*

Trường niên bất diệt khỏe muôn đời,

Kêu gọi ḱa ai rán chớ lơi,

Cơi tạm là nơi trần mộng ảo,

Lo tu lánh khỏi cuộc lưng vơi.

       Bần đạo ban ơn. Thăng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh