Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

ĐẠO-PHÁP BÍ-GIẢI

6.- GIẢI VỀ HAI CHỮ NHẪN H̉A

 

* * *

THI

HUỆ là cần diệt hết phàm tâm,

MINH trí từ nhiên khỏi đọa trầm,

CHƠN chánh đắc thông lưu xá lợi

TIÊN tri rơ thấu máy huyền thâm.

       Bần đạo chào chư phận sự đàn trung an tọa, nghe Bần đạo giải về hai chữ nhẫn ḥa, vậy chư hiền tịnh tâm nghe.

THI

Nhẫn ḥa quí báu tự xưa nay,

Học đạo bền tâm chí miệt mài,

Đời loạn khó toan ǵn nhẫn nhục,

Đạo lành cũng bởi nhẫn ḥa lai.

Trăm năm tạc để ḷng kiên nhẫn,

Ngàn kiếp lưu danh nhẫn ấy tài,

Khuyên hết môn sanh tua nhẫn nại,

Nhẫn ḥa quí báu chí đừng sai.

*

Ḥa là bước đến nấc thang cao,

Ḥa hiệp cần chuyên chớ sái nào,

Ḥa trước sửa ḿnh cho vẹn vẻ,

Ḥa sau dạy thế khổ đừng nao.

Ḥa muốn an vui tua bước đạo,

Ḥa đừng sợ khổ bước gian lao,

Ḥa hết mến yêu tâm chí hiệp,

Ḥa chung thế giới phước tài cao.

 

THI BÀI

              Kiên tâm bước đạo hằng ngày,

Lo tu một kiếp trở quày đàng tiên.

       Khá nhẫn ḥa an nhiên đoạt bảng,

       Kíp trau thân mới hăn huyền vi,

              Cao nhơn chuyển hóa Tam Kỳ,

Dạy cho biết đạo kịp th́ Long Hoa.

       Kêu quần chúng mau ḥa hiệp lại,

       Hiệp chơn thần hoán cải đời suy,

              Sửa đoan tâm tánh kịp th́,

Bước theo đại đạo mầu vi sẽ tường.

       Lo kiên nhẫn bước đường an phận,

       Học đạo trời bước tận nấc thang,

              Vô vi chuyển máy hành tàng,

Cơ thiên là đạo rơ ràng tự nhiên.

       Đoạt đạo ở tại tiền tại hậu,

       Hoặc châu lưu chạy thấu nê hoàn,

              Âm dương tương hội rơ ràng,

Kết thành Phật tử Tây phang trở về.

       Mau lo liệu nhàn quê trở bước,

       Đường đạo chơn siêng bước phải gần,

              Cùng nhau lớn nhỏ ḍ lần,

Tịnh tâm sẽ thấy kề gần Ngọc Kinh.

       Người biết đạo đức tin mạnh mẽ,

       Phải kiên tâm học sẽ hăn tường,

              Hiểu tường hạo khí chơn dương,

Qui nguyên hiệp nhứt mới tường cơ thâm,

       Đạo lẳng lặng trầm ngâm hôm sớm,

       Diệt thất t́nh trí đởm an ḥa,

              Lo toan giải phá ái hà,

Kềm tâm kiên nhẫn diệt tà qui nhơn.

       Nơi đơn điền kim đơn đút kết,

       Kết lại rồi diệt hết tử sanh,

              Dầu cho non nước tan tành,

Linh hồn vẫn măi trường sanh không cùng.

       Phải biết đời kiết hung mà tránh,

       Tránh khỏi nơi ấm lạnh thường t́nh,

              Trước sau đạo đức giữ ǵn,

Kỳ thi đă đến thái b́nh dân lê.

       Lẽ thiên nhiên điểm đề chơn pháp,

       Dạy mật truyền phù hạp vô vi,

              Đạo Cao ứng vận Tam Kỳ,

Phổ thông vạn quốc, huyền vi hăn tường.

       Lẽ nhơn đạo phô trương kịp buổi,

       Học đạo Trời tháo củi sổ lồng,

              Ngoài ṿng cương tỏa không không,

Vô phiền, vô năo, chơn không đạo mầu.

       Từ vô thỉ đáo đầu trở lại,

       Nhơn loại càng làm sái cơ quan,

              Khó thông trong máy hành tàng,

V́ xa đạo đức muôn vàn cách phân.

       Lo giành giựt lợi danh hiện tại,

       Sái luân thường nhân nghĩa xiết chi,

              Nay gần đến lúc loạn ly,

Huyền cơ bí pháp vô vi đạo mầu.

       Dùng kiên nhẫn tóm thâu lục dục,

       Diệt thất t́nh để chút tâm yên,

              Rồi lo tịnh dưỡng tham thiền,

Để tâm thanh tịnh tự nhiên điều ḥa.

       Đường chơn đạo không xa thân thể,

       Ở trong ṿng hoặc phế hoặc can,

              Xung thiên măn địa huy hoàng,

Tóm thâu nhất khiếu huyền quan đạo thành

       Lăo giáng bút chỉ rành phương hướng,

       Khá t́m suy liệu lượng tu hành,

              Diệt trần khử trược lưu thanh,

Vượt qua bể khổ thoát gành sông mê.

       Đạo th́ rán giả quê giả dại,

       Rèn từ tâm nhơn ngải ôn tồn,

              Đừng ham tiếng khéo giọng khôn,

Khôn đời phải mất, dại tồn trường sanh.

       Đạo chẳng phải cầu danh chác lợi,

       Đạo vốn không quyền quới vinh hoa;

              Ngày đêm kiên nhẫn điều ḥa,

Âm dương giao cấu, tam hoa kết thành.

       Bần đạo ban ơn trung đàn phận sự. Bần đạo thăng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh