Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

ĐẠO-PHÁP BÍ-GIẢI

5.- KHUYÊN TRẦN TỈNH MỘNG LO TU

 

* * *

THI:

HUỆ sanh ngũ sắc hạo nhiên đầy,

MINH giác thần thông vượt cảnh tây,

CHƠN pháp vô vi trần diệu giác,

TIÊN phàm do tại bổn tâm gây.

 

Kiếp trần gẫm lại có bao lâu,

Khuyến thế lo tu kịp buổi đầu,

Gióng trống giác mê mau tỉnh giấc,

Hồi chuông khải ngộ rơ cơ mầu.

 

Canh thâu văng vẳng tiếng ngâm nga,

Kệ thánh kêu dân thoát ái hà,

Học chữ từ bi xa lưới nghiệt,

Noi gương hiền đức kíp xông pha.

THI BÀI

       Chuông ngân đổ kêu trần mộng tỉnh,

       Tỉnh giấc nồng níu vịn đạo cao,

              Lo toan giải thoát bốn rào,

Chen ḿnh thoát khỏi, động đào tầm phăng.

       Khuyên sửa tánh ăn năn tu tắt,

       Sớm chiều lo dẫn dắt quần sanh.

              Kíp nương theo mối đạo hành,

Kết dây đoàn thể nhiệt thành tâm trung.

       Phải gắng chí vẫy vùng theo đạo,

       Đoạn thất t́nh bước dạo đàn tiên,

              Rồi sau sẽ rơ chơn truyền,

Thông tri tứ thể kiền thiền chơn linh.

       Kỳ hạ nguơn tam kỳ chuyển đạo,

       Dùng huyền vi chỉ giáo tu hành,

              Đặng cho biết chỗ trược thanh,

Lo toan bồi đắp cội nhành kỳ nay.

       Đèn minh huệ đêm ngày soi sáng,

       Bước hoạn đồ có hăn chăng là,

              Đường đời là chỗ phồn hoa

Tránh xa bể tục, ái hà khỏi vương.

       Kêu sanh chúng chỉ đường tiên cảnh,

       Bước theo mau đặng tránh nợ trần,

              Lần xa cái bả đai cân,

Vượt lên chín phẩm, thấy gần Ngọc Kinh.

       Lo trau sửa thân ḿnh cho vẹn,

       Vẹn đạo rồi vun quén nền nhân,

              Kêu ca tỉnh mộng khách trần,

Hồi tâm hướng thiện xa lần cạnh tranh.

       Tranh chi lắm giựt giành bă lợi,

       Tranh chi nhau nhơn ngởi tương đồng,

              Đời là kiếp tạm giả không,

Trăm năm hỏi có mấy lần sống đâu?

       Cần lo đạo dăi dầu chớ nệ,

       Phủi nợ trần thoát bể luân hồi,

              Luân hồi khổ lắm, ai ôi!

Hết sanh rồi tử lộn nhồi đau thương.

       Người ở thế lo bươn cho lắm,

       Kiếp phù sinh thầm gẫm mơ màng,

              Lo tu trở lại Thiên Đàng,

Là nơi thắng cảnh nhẹ nhàng hồn linh.

       Biết đạo th́ hy sinh một kiếp,

       Luyện chơn thần khí hiệp huyền công,

              Mở khai cửu khiến lưu thông,

Hấp hô hạo khí xây ṿng châu thân.

       Đem hỏa hầu lần lần cho xuống,

       Xuống đơn điền trực thượng nê hườn,

              Kết thành xá lợi phật quang,

Cửu niên th́ thấy, Tây phang đặng về.

       Về đến nơi nhàn quê cựu vị,

       Thú yên hà bích thủy vui say,

              Ngâm nga đạo vị rơ mùi,

Thoát nơi trần cấu phục hồi bổn nguyên.

       Cơ tại mục cần chuyên cho lắm,

       Khiếu huyền quan phải nhắm cho ngay,

              Ngay lên đảnh thượng linh đài,

Châu vi luân chuyển cận hoài hạo nhiên.

       Giải sơ qua cần chuyên nghiệm kỹ,

       Nghiệm cho tường huyền bí ẩn vi,

              Dậu nay đàn thiết lập kỳ,

Nhẫn ḥa dạy tiếp kịp kỳ chớ lơi.

       Lăo từ giă phản hồi Bạch Ngọc,

       Nương mây lành Tây vức dời chơn,

              Bút ngưng điển dứt lần lần,

Giă từ phận sự lui chơn non Bồng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh