Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

ĐẠO-PHÁP BÍ-GIẢI

4.- LUẬN VỀ CHỮ "ĐẠO" LẬP THÀNH VŨ TRỤ

 

* * *

THI NGŨ NGÔN

HUỆ khiếu thuần dương luyện,

MINH khai đại-đạo truyền.

CHƠN như thông bổn giác,

TIÊN Phật kết đơn điền.

       Bần đạo chào chư Thiên-phong nam nữ an tọa, nghe Bần đạo giải về chữ “ĐẠO”. Hai ( ) phết đầu là âm dương nhị khí, chỗ gọi là khí hư vô, hư là thái hư, cực là ngang qua là ngôi Thái Cực Thánh Hoàng. Thuở hỗn độn chưa phân, Càn khôn chưa định, minh minh mờ mịt ám mù, có một khí hư vô xây tṛn trên không gian, khí thái hư, huyền năng là nước vô cực, là khối điển quang nát ra, thành nhựt nguyệt tinh tú. Khí thanh làm trời, khí trược nặng nề ngưng xuống làm đất, biến sanh sông núi thảo mộc, thú cầm và nhơn loại. Khí Thái hư là hơi thanh nhẹ, lần lần bay lên chỗ tuyệt đối. Không gian vô tận vô cùng chia làm thượng giới. Giữa chữ mục ( ) là mắt, tại mục hai ngang giữa là âm dương, bốn phía là đông, tây, nam, bắc, bao gồm Càn khôn vạn vật vào trong, nhựt nguyệt tinh tú sáng soi miền trung giới: c̣n nét ngang xước dưới ( ) là đất, biển, sông, núi, liên tiếp minh mông trong Ngũ châu vạn quốc, gồm 72 quả địa cầu, gọi là trung giái. Vậy chữ ĐẠO ( ) là sanh trước trời đất vạn vật, bao gồm không gian và thời gian vào trong chữ ĐẠO. Vậy muốn học đạo phải suy xét cho cùng tận. 

THI

Đạo mầu tối thượng diệt trần tâm,

Đạo ở nơi tâm khỏi nhọc tầm,

Đạo bũa lan tràn trong vũ trụ,

Đạo gồm nhứt khí luyện huyền thâm.

Đạo cao thanh khí rèn tâm luyện,

Đạo vốn không không thú vị trầm,

Đạo gốc hư vô năng tối lạc,

Đạo là huyền diệu độ sanh cầm.

*

Đạo huỳnh chuyển vận cả năm châu,

Đạo đức phục hưng trở lại đầu,

Đạo gốc qui nguyên gồm tam giáo,

Đạo truyền thế luyện thoát bờ dâu.

Đạo là chơn lư không dời đổi,

Đạo dẫn lưu thông khắp địa cầu,

Đạo không sau trước không cùng tận,

Đạo hóa quần sanh thoát bể sầu.

THI BÀI

       Đạo hư vô huyền linh cao thượng,

       Đạo vô h́nh, vô tướng, chơn không,

              Đạo thành hiện xuất lục thông,

Đạo cao phổ hóa huyền công siêu phàm.

       Đạo vốn gốc qui tam hiệp ngũ,

       Đạo ban truyền hội đủ linh căn,

              Đạo là phẳng lặng trang bằng,

Đạo là yên tịnh vô ngằn huyền vi.

       Đạo hoát khai tam kỳ độ thế,

       Đạo vô h́nh tàng để nơi tâm,

              Đạo không thấy rơ mà tầm,

Đạo gồm thanh khí huyền thâm đơn điền.

       Đạo thống nhứt, Càn thiên vi thượng,

       Đạo thố tàng ẩn tướng nơi tâm,

              Đạo đi lên xuống khó toan,

Đạo do nơi khiếu huyền quan siêu phàm.

       Đạo là phải định nam châm chỉ,

       Đạo không rời hữu lư thiên cơ,

              Đạo là máy nhiệm huyền cơ,

Đạo sanh vạn vật ban sơ ngôi đầu.

       Đạo quí báu gồm thâu thanh khí,

       Đạo chuyển vần thần khí giao thông,

              Đạo chia thanh trược thông đồng,

Đạo ngưng khí hiệp tồn thần châu vi.

       Đạo chia thông từ ly, từ nấc,

       Đạo đi từ giáp tích, huyền môn,

              Đạo đem tư tưởng dẫn hồn,

Đạo là khai khiếu huyền môn nê hườn.

       Đạo đắc thành kim đơn chói rạng,

       Đạo nằm ngồi thấy hăn huyền vi,

              Đạo là tịch mặc chi kỳ,

Đạo là chơn pháp mầu vi thay là.

       Đạo lần lượt chia ra tam giáo,

       Đạo dạy đời cải tạo tu thân,

              Đạo cần tịnh dưỡng tinh thần,

Đạo là huyền diệu vô ngần cao siêu.

       Đạo phổ hóa dắt d́u quần chúng,

       Đạo ban truyền chỉ dụng từ bi,

              Đạo là cách vật trí tri,

Đạo mầu dạy thế huyền vi muôn đời.

       Đạo là huyền vi bí ẩn vô ngần, người có tu luyện được minh tâm kiến tánh hiểu rơ cơ quan. Nay nhằm buổi thiên khai huỳnh đạo, trên có Thần Tiên ban điễn báu hộ tŕ, chắc tu mau thành chánh quả. Ấy vậy, Bần đạo khuyên tất cả dân sanh rán học đạo tạm, có được trường tồn vĩnh viễn chi đâu. Thôi Bần đạo giă từ...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh