Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

ĐẠO-PHÁP BÍ-GIẢI

3.- LUẬN VỀ CHỮ "TU"

 

* * *

HUỆ chứng chơn-kinh cơi thượng-đàn

MINH khai nhứt khiếu lại Tây-phang

CHƠN nguơn êm-tịnh thông tứ-hải

TIÊN tử vui say thú-vị nhàn.

       Bần-đạo chào chư-hiền tịnh-tâm an-tọa, nghe bần-đạo giải về chữ tu. Tu là giồi trau linh-tánh cho được trực-giác quang-minh, hoát-thông vạn-vật. Tu là bồi-bổ lại những chỗ khuyết cho đầy-đủ mới mong đắc-ngộ siêu phàm, thân vật-chất cho ăn nhịp với thời tiết cho khỏi bệnh-hoạn, ngày tháng thung-dung an-nhàn tâm-địa, nhăn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ư, lục căn an-tịnh, trăm mạch máu điều-ḥa, thân-thể nở-nang mới gọi là tu chơn đắc-đạo, cư trần bất nhiễm trần, việc quá khứ, vị-lai, hiện tại đều không biết đến, ngày đêm công-phu tu-luyện linh hồn cho phát huệ viên-minh, dầu cho thân phàm cực-khổ đến đâu cũng vui-ḷng cam-chịu, gặp hoàn-cảnh nào đưa đến cũng tự-nhiên, gặp vui không nên vui quá, gặp buồn không nên buồn quá, e tổn tinh-thần, c̣n vui quá thời trụy-lạc, giận quá th́ tổn kim-đơn, đốt rừng công-quả, e xúc cảm-t́nh hoài. Vậy người tu phải tự-nhiên, nói tóm lại là phải diệt lục-dục thất-t́nh, để trí an-nhiên thanh-tịnh mới phải là người Chơn-tu đắc-ngộ.

THI

Tu sao thoát khỏi cảnh sông mê,

Tu gắng ǵn tâm giữ trọn bề,

Tu thoát luân-hồi, xa tục-lụy,

Tu giồi linh-tánh, lại nhàn quê,

Tu trừ lục-dục, thân yên lặng,

Tu tịnh chơn-nguơn, ngũ khí kề,

Tu đắc kim-đơn thành quả-vị,

Tu cho đắc dược cảnh tiên về.

THI

Về nơi Cực-Lạc khỏi luân-hồi,

Mê đắm, làm chi cơi thế thôi,

Bỉ ngạn sóng nhồi theo lặn hụp,

Non sầu vật-chất măi tô-bồi.

Thiên-đường vui-vẻ ngàn năm hưởng,

Địa-ngục tội t́nh thảm lắm ôi,

Thôi chớ tưởng mơ ṿng mộng ảo,

Mau lo tu niệm chớ buông trôi.

THI BÀI

       Tu cho đắc kim-đơn xá-lợi,

       Tu gắng ǵn gốc cội tâm truyền,

              Tu lo trở lại Đào-nguyên,

Tu đừng mộng tưởng ảo-huyền trần-ai.

       Tu xa lánh sắc tài tửu khí,

       Tu cần lo luyện kỹ đêm, ngày,

              Tu th́ vật-chất chớ say,

Tu bồi công-quả đêm ngày thêm lên.

       Tu phải gắng chí bền cho vẹn,

       Tu th́ lo vun quén cội nhành,

              Tu thương vạn-vật quần-sanh,

Tu lo độ thế cho thành đạo cao.

       Tu giải-thoát bốn rào tan nát,

       Tu trọn thề mới thoát trần duyên,

              Tu lo chưởng phước tâm điền,

Tu bồi linh-dược, hống diên tương ḥa.

       Tu đắc-đạo nhà nhà vui-vẻ,

       Tu đừng mong chia rẽ em anh,

              Tu sao liên kết một nhành,

Tu đừng mộng lợi, mộng danh, mộng quyền.

       Tu tánh phải tự-nhiên chớ đổi,

       Tu ǵn lo sớm tối, chiều trưa,

              Tu ǵn bổn-phận tương dưa,

Tu sao chứng-quả Đại-Thừa mới tu.

       Tu vẹt phá ám mù tục tánh,

       Tu giữ ǵn xa lánh phồn-hoa,

              Tu cho trên thuận, dưới ḥa,

Tu cho đắc-quả đạo nhà tên nêu.

       Tu cần phải dắt-d́u sanh chúng,

       Tu đắc thành triệu chứng đơn thơ,

              Tu cho tỏ rạng huyền-cơ,

Tu đừng bỏ phí ngày giờ mới hay.

       Tu chơn-đạo ngày ngày tịnh-dưỡng,

       Tu vô-vi trực thượng viên thành,

              Tu lo độ dẫn em anh,

Tu d́u quần-chúng thoát gành bể mê.

       Tu cần lo trở về ngôi cũ,

       Tu phải lo kư chú chiều trưa,

              Tu đừng vật-chất say-sưa,

Tu lừa tâm chí lọc lừa lư chơn.

       Tu phải bỏ giận hờn thù oán,

       Tu diệt trần bể ngạn lần qua,

              Tu sao thoát khỏi Ta-bà,

Tu cho vạn-vật an-ḥa mới tu.

       Tu th́ lo công-phu tịnh-tánh,

       Tu th́ lo giữ hạnh từ-bi,

              Tu ǵn bác-ái gắng ghi,

Tu vầy mới thoát A-tỳ khổ thân.

       Tu sao khỏi phong-trần ch́m nổi,

       Tu lập thành tứ cội tam gia,

              Tu ǵn hai chữ nhẫn-ḥa,

Tu cầu bá-tánh nhà nhà an-vui.

       Bần-đạo ban ơn phận-sự. Thăng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh