Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

ĐẠO-PHÁP BÍ-GIẢI

1.- NHƠN QUẢ LUẬN

 

* * *

THI

HUỆ pháp tâm truyền chứng Phật-Tiên,

MINH thừa chơn-đạo khá y truyền,

CHƠN ngôn nhứt cú cơ mầu-diệu,

TIÊN đắc chơn-như tại nhăn-tiền.

       Bần-đạo chào đàn-trung phận-sự tịnh-tâm nghe Bần-đạo giải về cơ nhơn-quả. Phàm làm người sanh trên cơi trần cũng bởi có tiền-duyên nghiệp-quả gây tạo với nhau, để đền tội oan-khiên cho dứt, bởi vậy mới có người giàu-sang phú-quí, kẻ bần-tiện cố-cùng, tàn-tật đui-mù, đầu đàng góc chợ, c̣n người sao nhà cao cửa rộng, kiều thê mỹ thiếp, tôi-tớ đông đầy, lên xe xuống ngựa, bao nhiêu sự lạc-thú trên đời đều hưởng không hết; người sao cơm ăn không no dạ, áo mặc chẳng đặng lành, há chẳng phải tiền-duyên gây tạo đó sao? Người tích-đức dẫy đầy nên hưởng vinh-hoa phú-quí, đó là làm phước gặp phước, c̣n những kẻ nghèo nàn khổ-sở, tàn-tật vất-vả, không nhà cửa, cô thân, vất-vơ đầu đường góc chợ, vái lạy van lơn xin từ thửa đồng tiền, ôi thảm-trạng biết bao điều oan-gia trái chủ!

       Nếu kiếp nầy mới ra thế th́ xác phàm tan-ră ra thể-chất, c̣n linh-hồn dun-rủi lại cơi trung-giới, chờ đúng thời giờ để lại thế-gian, mượn xác thân khác đặng trả vay tiền-nghiệp. Bởi vậy, người không biết Đạo th́ đâu biết quả báo là ǵ, tưởng chết rồi là mất nên dám làm dữ, mà hễ càng làm dữ chừng nào th́ linh-hồn càng mê-muội đọa-đày chừng nấy, cứ măi măi xây vần trong bánh xe luân-hồi lục-đạo, hết sanh rồi tử, hết tử rồi sanh, ch́m đắm măi giữa sông mê bể khổ, biết bao giờ trở gót động Đào-nguyên.

THI

Tam ngươn hầu măn kiếp trần-duyên,

Bước lẹ mau đi xuống bách thuyền,

Trực chỉ Tây-Phương trong một kiếp,

Bền ḷng son sắt lại Đào-Nguyên.

 

Đào-Nguyên vui-vẻ cảnh tiêu-dao,

Thánh, Phật, Thần, Tiên hưởng rượu đào,

Muôn kiếp coi như dường lửa nháng,

Trần ai là chỗ chịu tân-tao.

 

Tân-tao đày-đọa kẻ mê trần,

Ch́m-đắm đua bơi khó lấy thân,

Nương đạo kỳ ba mau trở bước,

Tu-hành một kiếp hội Long-Vân.

THI BÀI

       Nơi cơi tạm phù-sanh mấy lát,

       Kíp mau lo giải-thoát nợ đời,

              Về miền Cực-Lạc thảnh-thơi,

Khỏi ṿng sanh tử hụp bơi cơi trần.

       Rán tu-niệm ân-cần bước đạo,

       Bước kỳ ba đạo-giáo phục hưng,

              Dạy cho thoát kiếp phong-trần,

Tiêu-diêu thắng cảnh tiên thần đoạt ngôi.

       Đừng để vướng luân-hồi vay trả,

       Trả vay hoài đày-đọa điểm linh,

              Rồi thân phải chịu khổ h́nh,

Bao giờ thoát kiếp tử-sinh cơi phàm?

       Đạo là gốc qui tam hiệp ngũ,

       Hội tinh-thần qui tụ khí tinh,

              Chuyển-luân tam-bửu ngũ-hành,

Kim-thân bất hoại sẽ thành Phật-Tiên.

       Tư-thời vận đơn-điền hỏa-hậu,

       Tịnh chơn-nguơn, rơ thấu huyền-vi,

              Đạo cao thoát khỏi A-tỳ,

Noi theo chơn pháp điều qui học hành.

       Kỳ mạt kiếp Tam-thanh chuyển hóa,

       Độ quần sanh tránh ngă A-tỳ,

              Phục-b́nh bổn-giác lại ngôi,

Sông mê thoát kiếp qui hồi Ngọc-Kinh.

       Dạy đạo đời siêu sinh liễu tử,

       Hiểu cho rành thập-tự vô-vi,

              Một ngang, một sổ mầu vi,

Ấy là nhị khí đường đi siêu phàm,

       Trong thập tự qui tam, hiệp ngũ,

       Luyện cho thành qui tụ tam gia,

              Cửu niên diện-bích mới là,

Thoát ṿng lục-đạo ta-bà vân-du.

       Muốn tránh khỏi Diêm-phù thong thả,

       Th́ gắng công giải phá kiếp trần,

              Kiếp trần là chỗ tao-tân,

Sanh ly tử biệt, muôn phần đau thương.

       Nh́n xem thấy Thiên-đường tại thế,

       Th́ chí-tâm, chớ để trễ vời,

              Lỡ vời khổ-sở lắm ơi,

Hồn linh muôn kiếp hụp bơi ái-hà.

THI

Muôn năm mới gặp đạo hoằng-khai,

Mau kíp quày chơn khỏi lạc-loài,

Cứu thế kỳ ba gieo đạo cốt,

Độ đời bước kịp hội Long-Hoa.

 

Đạo mầu khuya sớm rán siêng lo,

Tu niệm c̣n mong bước kịp đ̣,

Cho rơ huyền-vi cơ tại mục,

Mục-tiền thành đạo đáng danh tṛ.

 

Tiên phàm lộn lạo tại trần gian,

Tu luyện th́ mau lại Niết-Bàn,

Nếu măi ham mê trên cơi tạm,

Trầm-luân khổ-năo mựa hề than.

TRƯỜNG THIÊN

          Đừng than cho kiếp sống thừa,

Nhục vinh vay trả cho vừa cân-phân.

          Đừng ham mê đắm cơi trần,

Là nơi ràng buộc muôn phần đớn đau.

          Co chơn nhảy khỏi bốn rào,

Hăm vây xác thịt lộn nhào sông mê.

          Non tiên từ giă lăo về,

Chào chư phận-sự non-khê lăo hồi...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh