Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CAO ĐÀI ThưỢng ĐẾ

ngũ nguyỆn

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, Đàn ngày 9-2 Tân Dậu (14-3-1981)

THI:

BỬU-T̉A CAO chẳng mấy thước đo,

THIÊN-LƯ ĐÀI Tiên ư chẳng ḍ,

CHÙA RÁCH THƯỢNG nguơn nhồi Đức thánh,

PHẬT VÀNG ĐẾ Đạo dựng nền Nho.

 

       Thầy ban ơn, miễn lễ phụng hiến bồ đào. Các con hăy b́nh thân an tọa lắng nghe:

THI BÀI:

       B́nh tâm địa tịnh thần tiếp điển,

       Thân định mà hướng nguyện thanh tâm,

              An ḷng chiêm ngưỡng cao thâm,

Tọa thiền mặc mặc xét thầm lời chơn.

       Thầy hoan hỷ ban ơn tất cả,

       Lắng nghe rành chớ khá lăng tâm,

              Xét điều diệu lư cơ thâm,

Thông qua lẽ chánh sưu tầm dịch ra.

       THẦY: THƯỢNG-ĐẾ là Cha vạn vật,

       Đạo CAO-ĐÀI gồm tất Ngũ Chi,

              Mạt đời Tam Giáo đồng qui,

Mượn cơ giáng điển cũng v́ chúng sanh.

       Hiệp Chủng Quốc tiếng Anh phải dịch,

       Giúp cho Thầy phân tích vài lời,

              Làm sao kẻ thế biết Trời,

Cậy con hiếu nữ trao lời giùm Cha.

       Dụng đường tu giảng ḥa chí thiện,

       Đạo hoằng khai: nhứt nguyện của Thầy!

              Độ đời: là nguyện thứ hai,

Cũng v́ mạt thế Cao-Đài ra tay.

       Nhân thế biết Cao-Đài Thượng-Đế,

       Góp ḷng thành tương tế lẫn nhau,

              Tôn thờ một Đấng Trời cao,

Hóa sanh trưởng dưỡng mảy hào chẳng ly.

       V́ sanh chúng mà Thầy tận độ,

       V́ vạn linh khốn khổ diệt đời,

              Lâm nguy cậy có ơn Trời,

Thiên tai, địa ách, cuộc đời nguơn ba!

       Cực v́ nỗi Trời Cha vô tướng,

       Sự văng lai biểu tượng duy tâm,

              Ḷng tin chắc có không lầm,

Đức tin mạnh mẽ th́ tâm chói ḷa.

       Trên Thượng-Giới hằng hà chư Phật,

       Thánh Tiên Thần các bậc đủ đông,

              Thiên-Hoàng chúa tể oai phong,

Trang nghiêm sắc tướng rộng ḷng từ bi.

       Trên thế giới vô vi rộng rải,

       Phật, Thánh, Tiên hà hải độ đời,

              Hào quang chiếu khắp mọi nơi,

Niệm câu bác ái giúp đời dày công.

       Trong vũ trụ càn khôn duy vật,

       Phải tin rằng sự thật cơi vô,

              Hằng hà quyền pháp cơ đồ,

Không như cơi tục mơ hồ cạnh tranh.

       Hễ bên nầy hữu h́nh duy vật,

       Th́ bên kia hữu tất huyền linh,

              Xuyên qua thế giới siêu h́nh,

Quyền năng thống trị vạn linh cơi đời.

       Chớ tưởng lầm rằng Trời chẳng có,

       Mà mắng mưa, chửi gió tự ḿnh,

              Phải ngừa tai mắt Thần linh,

Kề bên ghi chép tội t́nh của ta.

       Phải biệt phân đường tà nẻo chánh,

       Chớ nhẹ ḷng mê tín dị đoan,

              Tin Trời, tưởng Phật th́ an,

Nhược bằng mê tín, dị đoan th́ lầm.

       Đời cận khổ tu tâm cho kịp,

       Dụng chữ H̉AHIỆP cùng nhau,

              Xin đừng nghĩ ngợi thấp cao,

Chờ cho đến lúc lao nhao muộn rồi!

       Ngày nay biết ơn Trời giác độ,

       Hăy lo mà giải khổ tự thân,

              Giác tha mà độ người trần,

Tu cho kịp lúc nạn nhân cuối đời.

       Hạnh kiểm tốt là người xử Đạo,

       Trước hết là hiếu đạo song thân,

              Nhớ công trưởng dưỡng bội phần,

Không như muôn thú ngu đần tối tăm.

       Ơn dưỡng dục cao thâm trời bể,

       Nghĩa sanh thành há dễ quên đi,

              Bát cơm manh áo những ngày,

Bế bồng nâng đỡ ơn dày chớ phai.

       Đạo xử nghĩa nhơn loài cũng trọng,

       Nền Nho Tông hy vọng trung ḥa,

              Giảm điều tệ tục phồn hoa,

Biết câu hổ thẹn ấy là cổ kim.

       Nguơn Thánh-Đức phải t́m trở lại,

       Tân-Dân là nhân ngăi biết ǵn,

              Nho tông hóa Đạo dân sinh,

Dựng nền phong hóa thanh b́nh khắp nơi.

       Thành một mối Đạo Trời chí thiện,

       Đó mới là bước tiến nhân loài,

              Dung ḥa phong tục ngày nay,

Tân Dân Minh Đức tương lai ḥa b́nh.

       Thứ ba nguyện: dốc t́nh đại xá,

       Thứ tư rằng: thiên hạ thái b́nh,

              Biết Thầy là Chúa vạn linh,

Văng lai mượn bút lập thành Thượng-Nguơn.

       Nước Hoa-Kỳ nhân dân tiến bộ,

       Nguồn tự do cao cả hoàn cầu,

              Ấy là dân tộc đứng đầu,

Phải làm gương tốt năm châu mới ḥa.

       Thầy giáng điển California trước,

       Cứu nạn nhân nước lửa buổi nầy,

              Thời kỳ thế diệt là đây,

Cali đất mỏng họa nầy cứu an.

       Dập núi lửa giải nàn cứu thế,

       Địa chấn b́nh là để biết Cha,

              Thầy không cứu nạn vừa qua,

Mười phần hết bảy c̣n ba rơ ràng!

       Biết Thượng-Đế nhà an nước trị,

       Biết tu thân là quí tự ḿnh,

              Nhơn phẩm, nhơn cách, nhơn t́nh,

Đừng cho bụi tục giẫm ḿnh hôi tanh.

       Nguồn Thánh-Đức thái b́nh thạnh trị,

       Bảo thủ nguồn chánh thể tự do,

              Ḥa b́nh, áo ấm, cơm no,

Bảo thân an ổn không lo họa sầu.

       V́ hoàn cảnh năm châu sắp khổ,

       Kỳ phân tranh mạt hậu cuối đời,

              Toàn linh vọng nguyện ơn Trời,

Cứu con qua khỏi diệt đời đi Cha!

       Đồng thỉnh nguyện ấy là thấu đáo,

       Điển huyền linh giải cứu chúng con,

              Xin đừng tự đắc nghe con,

Tài cao, sức giỏi, nhưng c̣n phàm thân!

       Luồng gió độc nhiễm thần gục ngă,

       Sánh với Thầy th́ quá nhỏ nhoi,

              Phải nhờ quyền lực Cha Trời,

Xin ơn Thượng-Đế cứu đời đi con!

       Thầy lập Đạo xin tṛn cứu thế,

       Khuyên con tu là để sửa ḿnh,

              Ăn chay là phép dưỡng sinh,

Hiệp ḥa Thiên-Đạo dựng nền phong cương.

       Tu nhơn đạo là đường chánh kỷ,

       Tốt cho ḿnh dùng lư độ người,

              Xử tṛn nghĩa vụ ở đời,

Rồi lo tu luyện đến ngôi Thánh Thần.

       Thứ năm nguyện: an ninh Thánh Thất,

       Tu để mà tạo Phật tác Tiên,

              Trở về nơi cơi thiêng liêng,

Muôn đời tự tại nhàn yên vững bền.

Thăng...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh