THIÊN LƯ BỬU T̉A

Trở lại trang chánh

 

 

 

BÀI CẦU NGUYỆN chung

cho toàn tHỂ dân-tỘc ViỆt-Nam

ĐẠI-GIÁC KIM-TIÊN THIÊN-HUYỀN-TÂM

Thiên-Lý Bửu-Tòa, ngày 7-8-1977

Thi rằng:

Huyền huyền diệu diệu bút Thần Tiên,

Go hóa trần ai thoát não phiền,

Tông phái người đời mau tác hiệp,

THIÊN ý dựng nền mới được yên,

HUYỀN năng Tạo-Hóa ngày sẽ rõ,

TÂM tánh người trần khá chỉnh nguyên,

Tỉnh mộng quày thoàn mau nối bước,

Ðo mở khách đời chớ mặc nhiên.

Tản văn:

Này con dưỡng nữ Bạch-Diệu-Hoa! Hôm nay là ngày Ðức Chí-Tôn lai đàn để chứng kiến và niêm tất quyển ÐẠI-GIÁC THÁNH-KINH. Lão cũng rất vui thay công phu đặng vẹn với sự nhọc nhằn công quả tả Kinh! Trên là Ðức Chí-Tôn và các chư Phật, Thánh, Tiên cũng rất nhọc lòng giáng thăng nơi cõi dương trần nhiều lời khuyên nhủ cũng chỉ vì một tấm lòng từ-bi, bác-ái, hầu soi sáng mọi nẻo đường mà dẫn dắt nhân sinh cho khỏi chốn tai nguy giữa lúc cận kề họa chung cho nhân loại. Và Lão cũng mong sao cho người đời được mở rộng một nẻo đường sáng sủa, cùng chung hiệp sức xây dựng đặng một nền đạo đức có hòa hiệp, có thân mến lẫn nhau để cùng lo tu cầu cho đặng đầy đủ các tinh thần phối hợp ấy mà hầu mới thấy được sự ân phúc của Trời ban. Ðó là một cứu cánh để thoát qua những cơn thiên tai vạn khốc.

Hôm nay quyển Thánh-Kinh đã sắp được hoàn thành mỹ mãn. Lão cũng rất mừng vui thay cho quả công đặng tròn vẹn! Và Lão cũng xin chúc cho toàn cõi thế giới đại đồng này mau sớm hiệp tu, kết hợp được một niềm thân thiện tu cầu cho có đặng sự kết quả thì toàn thể sẽ đón nhận được một cuộc đời sáng sủa, hòa bình, gió thuận, mưa hòa như đời Thượng-cổ.

Nếu muốn có được một cuộc đời Thượng-cổ thái bình ấy thì cũng do sự đồng lòng của toàn thể gây dựng nên. Ðạo có hòa có hiệp thì mới có một tinh thần mạnh mẽ tươi sáng. Người đời có tu, có sửa, gội rửa được cái sai lầm thì xã hội mới có thuần phong mỹ tục. Xã hội có thuần phong mỹ tục thì Trời mới thưởng ban cho mọi phúc lành. Nếu Trời đã ban cho xã hội nhân loại mọi phúc lành thì thế giới nhân loại sẽ không còn chiến họa đao binh, sẽ không còn thiên tai thủy ách. Vì tất cả các tai họa của loài người trên cõi thế gian này cũng là do nơi các tội lỗi của loài người mà mới có sự trừng phạt của định luật thiên nhiên.

Nhưng đến giờ phút nầy, hầu như nhơn loại đã lần lượt sa sút vào con đường tội lỗi, làm cho sự mục nát của xã hội nhân loài trên cõi thế gian này đã đầy dẫy. Vì thế mà Ðức Chí-Tôn mới ban truyền một con đường giải thoát ấy là để cho người đời có sự tu thân cải hối hầu sửa dựng cuộc đời tàn. Lão cũng rất mong cho người đời thực thi được ít nhiều các lời khuyến nhủ ấy thì mới khỏi nhọc các Ðấng vô hình đối với tấm lòng từ bi cứu thế.

Giờ nay con hăy tịnh tâm chép bài Cầu nguyện chung toàn thể dân tộc Việt Nam.

BÀI CẦU NGUYỆN

(Ðoạn 1 của Ðức Phật Thích-Ca)

       Nam mô Bổn-Sư Thích-Ca,

Nam mô Phật-Tổ Di-Ðà từ-bi.

       Ðộ hồn người Việt lâm nguy,

Ðộ hồn tử sĩ thác vì nước non.

       Hồn còn héo hắt thon von,

Ðầu đường cuối ngõ hãy còn vất vơ.

       Thương thay một kiếp còn thơ,

Cũng vì non nước giấc mơ Diêm-đài.

       Thương thay một kiếp đời trai,

Chưa nên gia thất gặp ngày tiêu vong.

       Thương thay cho giống Lạc-Hồng,

Thác vì tổ-quốc, thác không số phần.

       Thác mà vì quốc vì dân,

Thác vì chánh nghĩa phách Thần ghi danh.

       Nhờ ơn Phật-Tổ điểm danh,

Ðưa về thế giới cõi lành hồn yên.

       Cho hồn về đặng cõi Thiên,

Tử hồn đều được bảng Thiên phong Thần.

       Ðộ hồn dầu vướng tội trần,

Ngày nay cũng đặng Thiên ân xá cùng.

       Phước Thần phướn báu rước hồn,

Dầu cho sau trước cũng đồng gội ơn.

       Phổ-Ðà Phật-Tổ Tây-Phương,

Phóng lằn điển huệ dẫn đường hồn đi.

       Ngày nay mở cuộc siêu kỳ,

Ðồng lòng khẩn nguyện hồn qui Thiên thành.

       Nam mô Phật-Tổ đức lành,

Nam mô Giáo-Chủ nam thành Thích-Ca.

       Nam mô Phật-Tổ Di-Ðà,

Chứng lòng khẩn nguyện độ mà hồn linh.

       Nhiều năm hồn sĩ chiến chinh,

Bây giờ nguyện đặng ân lành độ chung.

       Nam mô Ngọc-Ðế Thiên-Cung,

Xuống lằn điển huệ rước hồn qui Thiên.

(Hết đoạn 1)

 

(Ðoạn 2 của Ðức Chúa Jésus)

       Cầu xin ơn Chúa đức hiền,

Vớt hồn người Việt qui nguyên một đàng.

       Hồn vì vong quốc ngổn ngang,

Vì đường tên đạn thác oan dẫy đầy.

       Hồn vì Tổ-Quốc lâm nguy,

Hồn vì vướng phải sầu bi oán hờn.

       Oan hồn khắp cõi Việt-Nam,

Hồn oan vùi lấp biển sông biết nào.

       Hồn vì chiến nạn binh đao,

Hồn vì ngục thất tâm bào trái ngang.

       Cũng vì oan uổng dã man,

Thương thay hồn chịu muôn ngàn sầu bi.

       Dãi dẫu mưa nắng xiết chi,

Cầu xin ơn Chúa cứu nguy cho hồn.

       Cúi nhờ ơn Chúa độ cùng,

Cứu cho đồng đặng thung dung cảnh nhàn.

       Xin ơn cứu giúp độ an,

Lạy nhờ ơn Chúa mau toan giúp hồn.

       Nhớ lời Cựu-Ước cao thâm,

Ngày nay xin Chúa nhứt tâm độ cùng.

(Hết đoạn 2)

 

(Ðoạn 3 của Ðức Ngôi-Hai)

       Chúng tôi xin thọ ơn chung,

Phần nầy cầu nguyện cho cùng dương gian.

       Cầu xin thoát nạn cõi trần,

Cho đời phong nẫm, cầu phần tội riêng.

       Cầu xin hết cuộc đảo huyền,

Cho người no ấm tội riêng được về.

       Cầu xin hết cuộc thảm thê,

Bắc Nam sum hiệp phu thê tương phùng.

       Cầu xin gió bão ngưng cung,

Biển khơi lặng sóng non Tần mây trôi.

       Cầu xin chủng tộc an nơi,

Bắc Nam sum hiệp cho đời mừng vui.

       Cầu cho mưa nắng thuận thời,

Cho hoa kết nhụy cho đời ấm no.

       Chúng tôi cầu đảo xin cho,

Mọi điều nguyện ước đồng là đặng ơn.

       Cầu Trời cùng Phật, Thánh, Tiên,

Mở lòng giúp độ đời tàn cứu dân.

       Cầu xin hết loạn cõi trần,

Cầu cho Chúa Thánh trị dân thái hòa.

Dứt bài niệm:

- Nam mô A-Di-Ðà Phật.

- Nam mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật Thế-Tôn.

- Nam mô Jésus Cứu Thế.

- Nam mô Ngôi-Hai Giáo-Chủ Cứu Thế.

              (Niệm mỗi vị lạy 1 lạy)

Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh