Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

Ý NGHĨA CỦA HIỆP-TÁC VÀ QUI-NGUYÊN

(Ðàn-cơ tại Thiên-Lý Bửu-Tòa lúc 10 giờ ngày mùng 2 tháng 11 năm Mậu-Ngọ, 2-12-1978)

                                Thi rằng:

ÐẠI đồng lý hiệp rõ kỳ ba,

TIÊN bút diệu ngân thế cuộc hòa,

TRƯỞNG tồn nền Ðạo hưng bốn biển,

THÁI-Cực hườn ngôi kiến thượng-tòa.

BẠCH-Ngọc phản hồi năng tu kỷ,

KIM cổ noi đường Phật Thích-Ca,

TINH thần rạng chiếu nghìn xuân thọ,

Thánh-Tựa từ ngôn tỉnh vạn nhà.

            Lão: THÁI-BẠCH KIM-TINH. Nay giờ đại hỷ, Lão thọ sắc Ðức Chí-Tôn lai đàn tá bút dùng những lời diệu ngôn khiêm từ góp thành một bài Thánh-Tựa. Lý luận đại ý tóm lược gom các phần chơn-lý của quyển ÐẠI-GIÁC THÁNH-KINH. Mong rằng chư quý đọc hữu niệm tình.

            Vì là ngày nay cũng đã sắp cận kề kỳ diệt thế, mãn cuộc tuần hườn, thế nên Ðấng Chí-Tôn mới dụng phép huyền-cơ xuống lằn điển huệ Ðệ-Nhị Thiên-Khai. Vì mối Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ nầy vốn là sơ khai từ niên hiệu Giáp-Tý hạ-nguơn đến Bính-Dần nhị niên Ðạo mới lưu thông cơ Phổ-Ðộ, tính đến bây giờ cũng đã ngũ thập tứ niên. Kể từ thành lập đủ 12 phái Ðạo đến nay, Thiên-lịnh đã ban hành hoát khai cơ-bút khắp nơi mà độ thế. Phái Chiếu-Minh Ðại-Thừa đã từng giúp độ biết bao nhiêu là bực nguyên-căn đắc thành thiên-vị phản bổn hườn nguyên. Trong nhiệm thời đã qua, Tiên, Phật đã từng giãi bày biết bao là Kinh Sám. Các lời Thiên-cơ những tiên đoán có dự liệu rất rõ ràng, dạy qua tất cả các cuộc tương lai cho thời kỳ binh đao chiến họa cho đến ngày mạt hậu phân tranh. Những lời Thiên-cơ trong máy huyền vi hãy còn bí ẩn. Vì thế, mà người đời khó nỗi thấu đáo bạch minh "BÁT-BỘ CHƠN-KINH" đã tận tâm tóm lược sơ đồ ngày diệt thế chuyển biến trong nội cuộc tương lai.

            Ngày hôm nay, mối đại-đồng đã bắt đầu diễn tiến đến thời kỳ châu lưu khắp quả địa-cầu mà độ tận nhân sinh. Ðệ Nhị Khai Môn là thời kỳ Tam-Giáo qui nguyên, Ngũ Châu hiệp nhứt, Ðại-Ðạo dung hòa, Ðức THƯỢNG-ÐẾ mới dụng phép huyền cơ khai thần lập vị hầu để gieo truyền mối đường chơn-lý phổ thông Ðại-Ðạo cho đúng với định luật thiên-nhiên từ đầu Thượng-Nguơn, tức là khởi thủy. Vậy nay, toàn cõi nhân sinh hãy thấm nhuần qua những lời Thiên-cơ mầu nhiệm của các Ðấng Thiêng-Liêng mà nên sớm cải thiện đặng một nền Ðạo-Ðức, mỹ tục thuần phong, hiệp tác lẫn nhau, hầu xây dựng đặng một thế giới đạo-đức huy-hoàng. Thực hiện được một cuộc sống có từ-bi, có bác-ái, có công-bằng, lương-thiện, chánh chơn, có nhân, có nghĩa... thì mới gọi là gây dựng đặng một nền xã-hội có đạo-đức lành mạnh và tươi sáng cho thế giới trong tương lai. Bởi vì chữ Ðạo vốn là một lý đồng chung không riêng biệt nòi giống, không riêng biệt tôn phái, không riêng biệt cá nhân nào. Mà chữ Ðạo vốn là dựng thành Tam-Giáo cho toàn cõi vũ-trụ quan này. Mà chỉ có hai chữ Tôn-Giáo mới là riêng biệt.

            Ngày nay, Thiên-lịnh Ðức Chí-Tôn Thượng-Ðế đã ban hành. Vậy Lão xin có đôi lời trần thiết bạch minh trong hai chữ HIỆP-TÁC và ý nghĩa của QUI-NGUYÊN.

            Chữ HIỆP-TÁC tức là hòa hiệp các tinh-thần, hòa hiệp ý chí, là ý nghĩa của chữ HÒA. Hòa để tỏ ra một niềm thân thiện, không chia rẽ, không tỵ hiềm, không kích bác, ... mà cần nên có một thiện chí để thuận hòa thân mến như một đồng tôn.

            Còn hai chữ QUI-NGUYÊN, cũng chẳng phải Ðức Thượng-Ðế muốn gọi chúng ta cần có sự thay đổi chi trên mọi tôn-chỉ của mỗi Tôn-Giáo trong ngày nay, mà chính là cần có sự đoàn kết giữa các Tôn-Giáo trong bộ phận Tam Giáo giữa thời kỳ mong-manh diệt thế của ngày nay.

            Vì là có qui, có hiệp thì Ðạo ta mới giữ đặng nguyên lành. Mà nguyên lành đặng thì mới là lớn khôn đặng, tức là ÐẠI. Chữ ÐẠI gọi là rất lớn và rất mạnh. Rất lớn và rất mạnh mới đặng trưởng và tồn. Trưởng và tồn tức là mới tồn tại đặng. Biết rằng một định luật Thiên-công muốn cho tất cả trong toàn thể phái tôn đồng chung cùng tác hiệp thì mới nâng cao đặng một tinh-thần đạo-đức "Vi Quí Dĩ Hòa" trên nghĩa vụ thiêng-liêng của con đường đạo-đức, hầu có tiến bước sang đến việc tu thân cho kịp kỳ tế độ mạt hậu tam nguơn.

            Kinh-Thánh đã từng nhắc nhở cho toàn thể nhân-loại hãy cần nên lượng định những ngày ăn chay kỳ mỗi tháng, kẻ ít, người nhiều, càng đặng nhiều càng tốt. Nếu như trong mức tối-thiểu thì trong một tháng cũng cần có được khoảng sáu ngày ăn chay. Dùng đến phép ăn chay ấy chẳng phải là do nơi muốn bắt buộc, mà là dùng phép ăn chay ấy tức là ta dùng một phương thức tối cần để hữu ích cho chính mình, để có một sự bảo vệ xác thân con người giữa lúc lâm nguy trong ngày giờ đại-họa sẽ xảy ra cho toàn cõi thế giới nầy. Nếu ngày giờ biến cuộc đã diễn tiến mà tự trong nhân thể con người chẳng có hấp thụ đặng một phần chơn-dương thì sanh mạng rất là khốn khổ! Thế nên, người ta cần phải có sự giảm bớt phần nào chất tửu nhục, mà cần nên thay vào đó những thực chất thanh-vị như rau, đậu, muối, dưa, ... Ấy là dùng để cho thể xác mình được hấp thụ chơn-dương thanh-khí, lần lượt âm kiệt, dương thuần thì ngày sau mới có đặng một nghị lực tối thiểu mà chống lại với những luồng âm-khí trọng trược, hiểm nghèo để tàn phá xác thân bào thể.

            Người hãy biết rằng: Lòng Trời vẫn thương xót đến kẻ nhân sinh, nhưng khó bề giúp an cho các phần thể xác. Kinh-Thánh có dạy rằng: "Ðức Chí-Tôn rất mong cho toàn cõi nhân loài tất cả đều là người lành, tất cả đều là người lương-thiện, đều là những người đạo-đức ..." thì thế cuộc mới đặng bình. Mà thế cuộc đặng bình thì toàn thể nhân sinh mới có hạnh phúc, mới đặng sống với cuộc đời Thánh-Ðức, mỹ tục thuần phong, không chia rẽ, không bạo tàn, không xấu xa, không giận dỗi, không giựt giành, không sát hại... để rồi cùng nhau mới tạo đặng một thế giới Thiên-đàng mà an cư lạc nghiệp.

            Và hiện nay, cũng còn biết bao nhiêu là bực Nguyên-nhân ngày nay vẫn còn lẫn lộn, hoặc còn đang ẩn dật tu thân mà những bực ấy vẫn chưa hề ngộ Ðạo. Thì chính nay mới là thời kỳ Thiên-Ðạo hoát khai ban truyền chơn-pháp tu luyện Thượng-Thừa, tham thiền nhập định. Một kiếp tu mà mới đặng đắc quả thành công. Bởi vì các phần chơn-truyền tâm-pháp Xiển-Giáo Vô-Vi thì đã bị thất truyền. Cửa Ðạo bế môn từ thời mạt-pháp Thần-Tú ra đời. Vì thế mà từ ấy những nay người tu khó bề thành Phật.

            Nay vì thời gian quá kề cận, Ðại-Ðạo khai môn hồi phục mối chơn-truyền mà độ rỗi Linh-Căn trở về cựu-vị. Thiệt là một thời kỳ Ðại-Ân-Xá trong muôn một rất khó tầm. Vì lòng đại-lượng từ-bi thương xót nhân loài nên mới phục hồi nền Ðạo-pháp, ban mối chơn-truyền mà dìu độ Nguyên-Căn giữa lúc thời cuộc quá mỏng manh nầy hầu được thành tựu mà đưa đón sanh linh bước sang đến một thế giới thanh bình sáng sủa, vĩnh hạnh trường miên. Nhưng còn riêng phần nhân tâm cá ý thì rất là tùy thuộc.

            Giờ nay Thiên-điển mãn giờ, dứt lời Thánh-Tựa. Lão xin giã từ đàn trung, phản hồi Bạch-Ngọc.

            Thăng... 

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh