Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CHÁNH GIÁO THÁNH TRUYỀN

--------

BÀI KHAI THÔNG

    Đàn Cơ Tại T̉A THÁNH TIÊN THIÊN NGÀY 7-12-33

 

THI

 

HuỲnh Đạo truyền ban khắp đại đồng,

Mi tu nặng nợ với non sông,

ĐỒng bào đồng chủng đừng chia rẽ,

TỬ đệ tử tôn hiệp một ḷng.

Báo bổ ân sanh cần lập đức,

Tin tường nghĩa nặng ráng bồi công,

Đàn(g) hoàng phẩm hạnh người tu sĩ,

Nội tổ, ngoại tông đến cảnh bồng.

 

Tiểu Thánh chào Thiên mạng nam nữ đàn trung. Tiểu Thánh báo tin cho hay, có đức Thánh Sư Nho Giáo lâm đàn. Vậy Tiểu Thánh có đôi lời mừng chư hiền nam nữ hữu phước ngộ được Đạo Trời: Ai là người tu hành, sẽ cứu được Cửu Huyền Thất Tổ siêu thăng. Vậy Tiểu Thánh có đôi lời.

 

Xin hộ đàn. Kiếu. Tiếp lịnh.

 

THI

 

Văn chương giản dị thuận ngôn từ,

Tuyên bố cao kỳ ư kiến dư,

KhỔng Trọng Ni này thua Hạng Thác,

TỬ Kỳ tri kỷ Bá Nha ư.

Hưng th́ như phụng, suy kê giả,

Nho thế rừng hoang, tự bấy chừ;

Giáo hóa lương sanh hành ngũ đức,

ChỦ tâm kềm vững chí vô tư.

 

Lăo, Thánh Sư, chào mừng nam nữ; Lăo Sư miễn lễ tam ban đồng an tọa, tịnh tâm nghe Lăo dạy. Nền Nho Giáo của Lăo sư dạy rơ bổn phận làm người xử thế ăn ở hợp thời, dễ tiến hóa trên nền tảng đạo đức chánh nghĩa, vị nhơn sanh chớ không vị kỷ; v́ nhơn nghĩa, chớ chẳng v́ danh lợi. Nhơn loại hiện thời ở trên quả địa cầu này, ai cũng muốn hưởng cảnh hoà b́nh, nhơn ái công bằng, th́ không có phương pháp nào hay hơn là thực hành đúng theo hai chữ : nhân và nghĩa. Ở đời, có nhân có nghĩa phong tục mới ra vẻ tốt đẹp, trật tự mới rơ ràng, tôn ty mới phân biệt.

Bởi vậy, nền Nho Giáo của Lăo Sư sáng lập trong thời phong kiến, không hạp nhơn tâm, v́ chư hầu mảng lo vụ danh vụ lợi, rồi cứ măi đấu tranh, để đoạt quyền tranh vị. Bởi thế, Lăo Sư chỉ thâu thập được Tam thiên đồ đệ, Thất thập nhị Hiền. Sánh lại với Đạo Trời hôm nay, riêng về Thánh Sư cho đến tất cả Tứ Giáo đều kính phục quyền năng của Đấng Thượng Đế, là toàn tri, toàn năng, toàn thiện, toàn mỹ trong kỳ Hạ Ngươn này.

Lăo Sư quả quyết rằng, trừ ra Đức Thượng Đế, không c̣n vị Giáo Chủ nào dám thọ lănh sứ mạng mở Đạo Kỳ Ba này. Chính ḿnh Thầy là Ngọc Hoàng Thượng Đế mà phải hiệp cùng với các chư Phật, Tiên, Thánh, Thần, nhơn, để mở Đạo kỳ này. Rất hữu phước thay! Người căn vị sớm gặp Đạo Trời, bồi công, lập đức kịp Hội Long Hoa. Nhưng cũng đáng tiếc thay! C̣n phần đông chưa hiểu rơ Đạo Trời, mảng say mê trên đường vật chất, lợi danh, cho chí những người đă vào cửa Đạo, hiểu rơ lẽ huyền vi của Tạo hóa, mà ḷng c̣n nghi ngại mơ hồ thành không làm tṛn bổn phận của Ơn Trên giao phó.

Đàn hôm nay, Lăo Sư dạy về tư cách, cử chỉ người đạo đức thuần mỹ. Lẽ ra, đến thời kỳ này, chư hiền tiến đến cơ Đạo vô vi th́ những đức tánh phải đầy đủ hoàn toàn.

Trái lại, Thánh Sư xem thấy c̣n sơ sót rất nhiều, nên Thánh sư dạy lại một bài, để nữ nam hằng ngày học lại từ câu răn ḷng sửa tánh:

 

BÀI

 

Học tốt không, mà không học tốt,

Không học th́ chịu dốt chẳng sai;

    Tục rằng: ăn vóc, học hay,

Người mà không học trí tài khó thông.

Thuở thiếu thời, gắng công học tập,

Khi thành nhơn, thâu thập điều hay,

      Đọc rành, tính lẹ viết hay,

          Có văn, có chất, đức tài đi đôi.

        Kẻ vô phước, lôi thôi không học,

        Người hữu phần chí dốc học hành,

    Nên nay được rạng thanh danh,

Được ngồi trên trước thi hành nghề văn.

Đời học đoạt: cấp bằng vinh diệu,

                             Đạo học cần để: hiểu thi hành,

    Nữ nam phải ráng đua tranh,

Học thông Luật Đạo, học rành Sám kinh.

                    Đây là nơi sân Tŕnh, cửa Khổng,

 Đó chư hiền, nền móng Đạo Trời,

     Quyết tu, th́ phải tô bồi,

Học thời giúp Đạo, kịp thời lập công.

Những khóa học ở trong trường Đạo,

Những Hạnh đường huấn giác hành y;

    Đúng theo Đạo Luật Tam Kỳ,

Hiểu tường nhiệm vụ, khá thi hành xong.

                             Lăo Thánh Sư ước mong chư đệ,

                             Học bổn này ráng để thực hành,

    Rơ tường phận sự giảng rành,

Nữ nam cố gắng, chí thành th́ nên.

                             Người đạo đức, phải bền chí cả,

                             Bực chơn tu, công quả mót ḅn,

    Nghề văn lập đức hành tṛn,

Cần kiệm, liêm chánh, bảo tồn thanh danh.

                             CẦN, cần mẫn, thi hành mỗi việc,

                             Cần siêng năng mến tiếc ngày giờ,

                                    Việc làm chớ để ngẩn ngơ,

Nay rồi phải ráng, chớ chờ ngày mai.

                             Cần sốt sắng hằng ngày lo liệu,

                             Cần cố cần dạy biểu lẫn nhau,

                        Cần chuyên phận sự phó giao,

Ân cần mỗi việc cho mau hoàn thành.

 KIỆM, tiết kiệm, chớ đành hủy hoại,

                 Việc giấy tờ nên phải kiệm cần;

                        Kiệm cần sẽ được an thân,

Những điều xa xí bớt lần chi tiêu.

Việc đáng làm bao nhiêu cũng được,

Việc ít cần, châm chước cho vừa,

                    Đừng làm tổn hại bỏ thừa,

Ấy là tiết kiệm, sớm trưa giữ ḷng.

LIÊM, thanh liêm, của công chẳng bợn,

                Liêm sỉ là trắng trợn, không nhơ,

                        Thanh liêm, hai chữ phụng thờ,

Rạng danh hiền đức sĩ thơ tu hành.

                            CHÁNH, minh chánh, thanh danh bảo vệ,

                Chánh một đường, chẳng nệ khó nghèo,

                                    Chánh chơn, dạ chẳng cong queo,

                   Chánh tâm, chánh nghĩa dẫu nghèo cũng cam.

                           Chánh trung liệt để làm nhiệm vụ,

                Chánh trực ngay bảo thủ, vai tuồng,

                                    Chánh chơn giữ phận tṛn vuông,

       Vô tư giữ vững lập trường chánh tâm.

               Nguời đạo đức lỗi lầm khá sợ,

               Bực tu hành lầm lỗi ăn năn,

                        Lỗi lầm chớ phạm hai lần,

       Vô t́nh tái phạm, chịu tăng tội thời.

               V́ tư cách của người đạo đức,

Dầu Cửu Trùng, hay bực Hiệp Thiên,

                        Đều là gương mẫu Tiên Thiên,

Phải ǵn luật Đạo, cần chuyên tu hành.

               Giữ cho tṛn thanh danh Đại Đạo,

               Hành cho y tôn giáo của Trời,

                        Biết tu, th́ phải tuân lời,

Bảo vệ phẩm giá, đạo người vẹn xong.

               Chớ dấn thân theo ṿng tứ khổ,

               Chốn phồn hoa là chỗ đọa đày,

                        Là trường náo nhiệt đắng cay,

Là nơi biển khổ trần ai hại ḿnh.

               Chớ tửu quán trà đ́nh lê lết,

               Chớ trêu đùa giỡn cợt nữ nhân,

                        Người tu cẩn hạnh, cẩn ngôn,

                   Nằm, ngồi phải chỗ, bảo tồn thanh danh.

               Sự ăn mặc cho lành kín đáo,

                           Đạo phục thường, dùng trắng áo dài,

                        Khi rước khách, lúc ra ngoài,

                   Luôn luôn thủ lễ, chớ sai phận ḿnh.

Mỗi tư cách vẹn ǵn chặt chẽ,

Đạo đức cần, lễ, nghĩa, sỉ, liêm,

LỄ là phép tắc trang nghiêm,

NGHĨA là cư xử trọn niềm công ơn.

               SỈ, nho nhă hiền nhơn quân tử,

LIÊM chánh tâm ǵn chữ bạch thanh,

                        Lễ, nghĩa, liêm, sỉ dạy rành,

Tư tưởng, lời nói trọn lành, hành y.

Giữ thanh tâm cho th́ trong sạch,

               Cử chỉ rành tư cách tự nhiên,

                        Thái độ đối xử trang nghiêm,

       Ôn hoà, nhă nhặn, mỏng mềm, nhẫn kiên.

Cư xử nhau nhường kiên, cung kỉnh,

Bỏ những điều cá tính phàm nhơn,

                        Tự kiêu, tự đắc gây hờn,

Tự cao, tự đại, khi nhơn, chác thù.

                Ḷng tự ái biết tu ráng sửa,

                Tánh tự măn bữa bữa cần trau,

                        Tự tôn, tự phụ ḿnh cao,

                   Toàn là phàm tánh nhuộm màu tiểu nhơn.

Hằng kiểm điểm trong cơn tư tưởng,

                Nói với làm liệu lượng cho y,

Đúng theo đường lối của Thầy,

                   Tu thân sửa kỷ dạy bày dành phân.

Phải có dạ kỉnh nhân, trọng thế,

                             Kỉnh mỗi người như thể kỉnh Thầy;

Kỉnh Thầy, kỉnh bạn, đó đây,

Kỉnh trong nhơn loại ḷng đầy ư thương.

                             Hằng tư tưởng thiên đường hạnh phúc,

                 Hằng sợ lo địa ngục sa vào,

Mến người lành, đạo đức cao,

                   Thương hại kẻ dữ ráng sao dắt d́u.

                             Tôn trọng nhau trên yêu, dưới thuận,

Ư kiến đồng thỏa thuận việc làm,

                                    Việc làm sáng kiến tṛn kham,

       Phô bày mỗi việc luận đàm với nhau.

                             Tánh nóng nảy khá toan chừa bỏ,

                            Tâm chủ quan chớ có bảo tồn,

Việc chi chớ khá bôn chôn,

                   Dặt dè bổn phận bảo tồn trước sau.

                             Tánh siêng năng làm mau, làm khéo,

Việc hành tŕnh mực mẹo giữ tṛn,

                        Bảo tồn vật liệu bền c̣n,

                   Của chung ǵn giữ cho tṛn mới ngoan.

Tiền tài chớ ḷng toan nhơ bợn,

Vật chất đừng thể bợn trần ai,

Đừng cho dính dấp trong tay,

       Luôn luôn rửa sạch ḷng ngay chánh đường.

Việc xử sự giữ thường một mực,

Chữ công bằng tích cực hành y,

                    Không thiên vị, chẳng tư v́,

 Điều hay lẽ phải cứ theo thi hành.

                  Dầu gặp cảnh khổ nghèo thốn thiếu,

Cũng đành cam dạ chịu thanh bần,

Những điều đ̣i hỏi xác thân,

     Luôn luôn kềm chế ḷng trần dấy lên.

Việc ăn mặc khá nên cần kiệm,

Dầu tiền dư ḿnh kiếm tạo ra,

                        Cũng là công khó lắm mà,

Biết tu th́ khá lo xa mọi điều.

Lăo Thánh Sư gợi khêu tỏ rơ,

Cả nữ nam gắn bó nơi ḷng,

Tu là lập đức bồi công,

     Ngày thành Đạo, hưởng phước hồng Trời ban.

 

   Một bài giảng dạy đuôi đầu,

                 Hằng ngày đọc lại từ câu răn ḷng.

 

Lăo Thánh Sư để bao nhiêu lời cho chư hiền nam nữ cần ghi ḷng trau sửa cho ra vẻ đạo đức thuần lương chi mỹ, hầu ngày thành Đạo được hưởng phước Từ Lành.

Nầy chư hiền ôi! Lăo Sư nhớ lại đời hành đạo Lăo Sư rất ngậm ngùi. Ở dưới cơi trần này ai là thân phàm xác thịt, th́ cũng đều có những cá tánh phàm nhơn. Bởi vậy, lúc Thánh Sư truyền Đạo không được hưởng ứng của chư hầu; Thánh Sư thốt lời tự cao rằng: Ai biết dùng ta trong mấy tháng, th́ nên việc lớn ba năm, th́ những việc chi chi cũng hoàn thành. Bởi lời tự cao tự chủ ấy mà Đức Lăo Tử hóa Thần Đồng Hạng Thác, gọi là Thần Đồng vấn Khổng Tử c̣n lưu lại đến ngày nay.

Này chư hiền ôi! Nên noi gương Thầy là bực Đại Từ Phụ, Chúa Tể cả Càn Khôn, luôn luôn hạ ḿnh dạy dỗ nhơn sanh. DÙNG TOÀN LỜI B̀NH THƯỜNG GIẢN DỊ, ai ai cũng dễ hiểu. Chư hiền đă xem qua quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển rồi, đă nhận những lời thường của Đấng Chí Tôn dạy các môn đồ, như là người cha phàm dạy con đó chăng. Mà đó là thật lời của Đấng Chí Tôn dạy như thế; chư hiền nên noi gương ấy mà t́m những lời dễ hiểu, để dạy dỗ nhơn sanh.

          Đạo Thầy rất cao quư, là độ được tất cả hạng người từ thấp đến cao, vạn linh sanh chúng. Nếu ai làm tṛn phận sự đạo đức, th́ cũng được thành công đắc quả.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh