Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CHÁNH GIÁO THÁNH TRUYỀN

--------

 

GIẢI THUYẾT ĐẠO LĂO

 

Kiền khôn thế giới một bầu,

Lăo Quân Đạo Tổ cung Đâu giáo truyền,

Đạo nguyên Tiên, Hậu, nhị Thiên,

Làm đầu vạn Thánh quần Tiên trên trời,

Kể từ khai tịch dĩ lai,

Giáng sanh hóa đạo, chẳng nài công phu,

Hư không dường thể bóng thu,

Bí truyền tánh, mạng, song tu huyền hoàng,

Người tu định nhiếp âm dương,

H́nh thân bảo dưỡng, bảo toàn linh minh.

Tuy vân: tích khí thành h́nh,

Âm dương nhị khí, khinh thanh thượng phù.

Trọng trược ngưng hóa địa cầu,

Bắc nam Thiên trục, Thiên xu chẳng dừng.

Ngày đêm nhựt, nguyệt, tinh thần,

Sanh nhơn, sanh vật, lần lần mở mang.

Gọi là một cơi thế gian,

Ngoài đây c̣n có ba ngàn minh mông.

Đạo thông thiên địa vô cùng,

Diệu truyền yếu chỉ Hóa công dạy đời.

Chỉnh xem ư vị của Trời,

Lặng trang êm phẳng, không hơi, không rằng.

Chơn không thủy, hỏa, đôi vừng,

Chuyển luân nhựt, nguyệt, lưu tuần ngày đêm.

Hằng sa tinh tú thuộc Kim,

Như châu, như ngọc để ghim nửa lừng.

Gió dông thay đổi Hồng quân,

Ấy là Chơn Mộc choán phần không trung.

Chuyển gầm sấm sét đùng đùng,

Ấy là Chơn Thổ vẫy vùng thiên oai.

Ngũ hành ấy thuộc phần Trời,

C̣n phần dưới đất, th́ người đều thông.

Con người sanh ở giữa ṿng,

Đủ trời, đủ đất ở trong thân ḿnh.

Ngũ hành c̣n phải chia rành,

Âm dương thiên địa, h́nh danh thể nào.

Y gia đă có công cao,

Chia hai tạng phủ, trỏ vào âm dương.

Dùng công Tạo Hóa đặng lường,

Những đồ vật chất thuộc nguồn chơn âm.

Hiên kỳ, mối đạo cao thêm,

Người chưa hiểu thấu, nên lầm, nên sai.

Ngũ hành phải biết có hai:

Có h́nh thuộc đất, ở trời th́ không.

Nhơn thân là tiểu kiền khôn,

Khinh thanh, trọng trược, hiệp thành hóa sanh.

Tạng, phủ, là âm ngũ hành,

C̣n dương ngũ khí lưu hành châu thân.

Học đạo càng phải biện phân,

Giữ ǵn bất đổ, bất văn mới mầu.

Phóng tâm, âu phải ráng thâu,

Thâu tâm định tánh, đặng cầu Thiên chơn.

Tai nghe quá giận, quá thương,

Ấy là thiên thủy dẫn đường tươi trong.

Bắt mùi hoặc thích hoặc không,

Thiên kim nơi mũi, hơi lồng thấu tim.

Miếng ngon hoặc nhớ, hoặc thèm,

Lưỡi là Thiên hỏa nhiếp đem vào ḷng.

Sắc nào ưa đẹp muốn trông,

Ấy là Thiên Mộc, tại tṛng con ngươi.

Vật dục che lấp ḷng Trời,

Ấy là Thiên Thổ, ư người ham mê.

Nhăn, nhĩ, tỉ, thiệt, ráng dè,

Đều quan tâm ư, thiệt là chơn tu.

Ngũ hành, thiên địa mù mù,

Mà ḿnh sẵn đủ, lựa cầu đâu xa.

Âm dương, nhị khí của ta,

Đục trong phân biệt, điều hoà chơn như.

Ǵn ḷng thanh tịnh, không hư,

Ḷng đừng xao dợn, đặng trừ bợn nhơ.

Ḷng đừng vọng tưởng ước mơ,

Ư tua đính tóm, chơn cơ hoàn toàn.

Hăy xem vũ trụ dinh hoàn,

Đều đồ hư mục, chớ màng chớ mê.

Tục rằng: sống gửi, thác về,

Thần Tiên bất lăo, có hề chi đâu.

Dẹp xong ngũ tặc làm đầu,

Quan tâm quan vật, rồi sau tập tành.

Tam quan rọi thấu ngươn thần,

Tam thân hiệp nhứt chơn nhơn công thành.

Ấy là đến bực trường sanh,

C̣n muốn thân h́nh bạch nhựt siêu thăng.

Phải lo bồi đắp bổn căn,

Thiên kim diệu lư sẽ phân có ngày.

Nhứt tâm tín ngưỡng tới Thầy,

Lời rằng: Tao đố không thầy mầy nên.

Các em sốt sắng cho bền,

Muốn cho nhà cửa vách phên vững vàng.

Phải lo nền đắp cho an,

Có Kinh Cảm Ứng chỉ đàng tu thân.

Mới đây "Thiệp Quyết Tu Chơn",

Của Thầy ban bố công ơn vô ngằn.

Có phước nên mới có phần,

Có đâu nghe được lời trân trọng này.

Huỳnh Đ́nh tu luyện đêm ngày,

Tu tâm dưỡng tánh, sánh tày Hóa Công.

Kiếp đời, cá chậu, chim lồng,

Trăm điều giả dối, có thung dung ǵ!

Trời kia mà giả mới kỳ,

Ḱa mây khi nổi, khi bay mấy hồi.

Đất sao chỗ lở, chỗ bồi,

Cũng là giả cuộc, có đời chi đâu.

Người đời lúc mạnh lúc đau,

Hoặc c̣n, hoặc chết, chiêm bao làm tuồng.

V́ chưng ngũ tặc loạn chơn,

Tâm thần chẳng tịnh, nên vương lưới trần.

Âm dương đạo đức sáng trưng,

Dùng gương vô kiệt, luyện thần hư vô.

Phải phân tà chánh lưỡng đồ,

Bàng môn, tả đạo, ai khờ phải mang.

Nghĩ coi cũng một con đàng,

Nó chia nam bắc, rộn ràng, lăng xăng.

Điền Ly, bổ Khăm tưng bừng,

Thêu đơn, luyện hống, nhố nhăn mơ hồ.

Đường ngay, em cứ bước vô,

Lâu ngày tà giáo làm tṛ ǵ nên.

Ráng nghe lời Chị dạy khuyên,

Có ngày cũng được bạn Tiên, cung Trời.

Pháp ngôn sơ dẫn ít lời,

Huyền gia bửu pháp, nhiều lời dạy sau.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh