Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CHÁNH GIÁO THÁNH TRUYỀN

--------

 

GIẢI THUYẾT ĐẠO PHẬT

 

Tây phương Giáo chủ Thích Ca,

Giảng minh thuyết pháp Thiên hoa Liên đài.

Hằng sa số Phật hôm mai,

Nhứt tâm qui hướng Như Lai phước điền.

Có câu Phật độ hữu duyên.

Khuyên ai ráng giữ bổn nguyên của ḿnh.

Nhơn sanh vạn vật tối linh,

Tiền nhơn hậu quả, như h́nh rọi gương.

Phật ca hạ giáng Tây phương,

Xả thân cầu đạo bởi thương loài người.

Thương v́ sanh đứng giữa đời,

Sánh cùng thiên địa, xứng ngôi Tam Tài.

Lư ưng mạnh giỏi hoài hoài,

Có đâu già yếu, hôm mai tật nguyền.

Đến cơn bịnh khổ triền miên,

Thác rồi hết kiếp, đảo điên trăm bề,

Sanh rồi lại bịnh làm chi,

Lăo rồi lại tử, thảm thê vô cùng.

Nghĩ suy chi xiết năo nùng,

Tuyết sơn tu luyện, dày công được thành.

Quyết ḷng độ khắp chúng sanh,

Niết bàn diệu quả, chứng minh Bồ đề.

Rèn ḷng nguyện lực đại bi,

Vô thượng, chánh giác, kiếp th́ viên minh.

Đạo Phật càng gẫm càng kinh,

Bất sinh, bất diệt, minh minh muôn ngàn.

Đại thiên thế giới mang mang,

Vô biên, vô lượng, thanh nhàn trang nghiêm.

Sắc không, không sắc nan chiêm,

Vô ảnh, vô lượng, cổ kim diệu huyền,

Tâm lưu nhứt đán đắc nguyên,

Diệu trung chí diệu, hiển nhiên phi phàm.

B́nh tâm dượng tánh cho kham,

Tu lai cải văn, chớ ham vọng cầu.

Trong ḿnh sẵn ngọc Minh Châu,

Trong ḿnh sẵn Phâït, phải đâu mà t́m,

Trăng trong, gió lặng nước êm,

Gay chèo bát nhă, khoát rèm Chơn như.

Lần lần dọ bến Không hư,

Nọ bờ Cực lạc, ḱa bờ phi phi,

Vượt qua Bát chánh đạo chi,

Trần sa vô bất liễu tri hiện tiền.

Trải sang vô sắc trùng thiên,

Linh sơn chứng quả, vô phiền vô ưu.

Mấy ai rơ thấu Đạo mầu,

Thông hành, thể, dụng, nguyên lưu Di Đà.

Dám rằng Đạo Ấn, Đạo Chà,

Khinh rằng quái đản, gọi là dị đoan.

Bắc, Nam cũng một con đàng,

Sợi tơ khéo nhuộm, xanh vàng tại tay.

Rừng xanh đố biết mấy cây,

Đáy sông mấy lớp, cung mây mấy từng ?

Đất sao chỗ nổng, chỗ bằng,

Chỗ sâu, chỗ cạn, chỗ hoằng, chỗ cao,

Trên trời đố mấy ngôi sao,

Biển nọ ai đào, núi nọ ai xây ?

Loài người ai tạo ra đây ?

Thế gian ai sắm, ai bày thuở nao ?

U-ơ dường thể chiêm bao,

Đáy sông lặn nhào, ṃ vớt bóng trăng.

Khoe khoe, nói nói, rằng rằng,

Sức người trí thức thắng phần thiên nhiên.

Lại chê báu vật mọn hèn,

Cà sa, tích trượng, hóa duyên vô cùng.

Hiển vi mà rọi trên không,

Khác nào nhắm mắt, lặn sông ḅn vàng.

Thước đo mà hiểu dinh hoàn,

Khác nào bầy kiến ṃ đàng tu di.

Con người chưa thấy sự ǵ,

Lường trời, đong đất, phân b́ nhọc công.

Ngũ hành sanh khắc vừa thông,

Tưởng đâu đoạt hết Hóa Công mấy ḷ.

Ba ngàn thế giới Diêm phù,

Mới vừa, vừa biết, năm châu mơ màng.

C̣n ngoài ngoài nữa mênh mông,

Đại thiên thế giới, muôn ngàn kiền khôn.

Một ḿnh đức Phật Chí Tôn,

Trong ngoài hiểu thấu, chẳng c̣n xót chi.

Vị lai, quá khứ, hiện th́,

Giải phân kinh luật u vi rẽ ṛi.

Trần sa bể khổ em ôi!

Phải độ ḿnh rồi, đặng độ chúng sanh.

Đến ngày đắc quả tạo thành,

Siêu thăng thất tổ, độ thanh cửu huyền.

Muốn cho công quả vẹn tuyền,

Rửa xong nghiệp chướng, tập rèn chơn công.

Ngụy tà, phiền năo không không,

Tam thân xiêu chứng, lục thông có ngày.

Ở ăn mực thẳng đường ngay,

Cang thường mựa chớ đổi thay tấm ḷng.

Khắp trong Tam giáo đạo đồng,

Gái mà tiết hạnh, thỉ chung trọn đời.

Xử xong cho trọn đạo người,

Nhơn duyên viên giác Phật Trời chứng cho.

Có người gạt gẫm kẻ ngu,

Rằng thân phận gái dẫu tu không thành.

Một là thân phận hôi tanh,

Hai là v́ bởi số sanh kiếp đày.

Ba v́ ḷng độc hiểm nguy,

Bốn là giống để làm tay chơn người.

Năm là yếu đuối biếng lười,

Sáu là giống để nối gịng người dưng.

Bảy là thân phận chiếu chăn,

Tám là phận phải kẻ chăn, người cầm.

Chín là dốt nát tối tăm,

Mười là đa cảm, đa dâm, đa t́nh.

Dầu cho vững chí tu hành,

Là tu hậu kiếp, nguyện thành nam nhi.

Nực cười cho kẻ ngu si,

Đặt điều lời nói, không v́ không kiêng.

Rơ ràng kinh luật có biên,

Hàm linh xuẩn động hữu duyên năng thành,

Huống chi gái cũng chúng sanh,

Phật là từ mẫu nỡ đành chẳng thương.

Giải cho em đặng tỏ tường,

Giải cho em biết rơ ràng kẻo nghi.

Dầu cho nam tử, nữ nhi,

Ấy là sắc tướng của bề Hóa công.

Phật là chuyên trọng Tánh tông,

Tánh tông vô tướng, vô dung, vô h́nh.

Ngươn ngươn, hóa hóa, sinh sinh,

Bổn lai sẵn có ngươn tinh, khí, thần.

Gọi là Tam bảo chi thân,

Người tua trân trọng, muôn phần chớ rơi.

C̣n phần nam nữ vóc người,

Ấy là xác thịt của người phàm gian.

Tu cho đến cơi Niết bàn,

Siêu phàm, nhập thánh, hoàn toàn chơn thân.

Xác phàm gởi lại hồng trần,

Chơn thân, tam bửu về phăng Liên đài,

Phật không phân biệt gái trai,

Hễ là đắc quả, th́ ai cũng đồng.

Ḱa như điểu, thú, côn trùng,

Chí tâm mộ Phật, thỉ chung cũng thành,

Giải cho em rơ ngọn ngành,

Ráng lo ăn học, tu hành cho nên,

C̣n nhiều nghĩa lư hiển nhiên,

Đoạn sau Chị sẽ giảng riêng từng phần,

Tu hành em ráng ân cần,

Có thân th́ phải giữ thân làm đầu.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh