Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CHÁNH GIÁO THÁNH TRUYỀN

--------

 

QUI Y

 

Qui y chánh nghĩa: về nương,

E đường lầm lạc, phải nương c̣ người.

Xét coi dưới đất trên trời,

Có ba ngôi chánh đáng nơi cậy nhờ.

Minh mông thế giái cơi bờ,

Nhứt nương theo Phật đại từ đại bi.

Các em vụng tính hẹp suy,

Cứ tưởng rầm ŕ Phật ở Tây phương.

Nào hay trước mắt chán chường,

Phật là tri giác ở lương tâm ḿnh.

Một ḷng chí kỉnh chí thành,

Rửa ḷng gian ác, sạch t́nh tà tây.

Màng chi lớp thịt da này,

Sắc thân b́ nhục chóng chầy ră tan.

Kinh văn đă giảng rơ ràng,

Tự tâm tự tánh thật đàng qui y.

Người đời mảng bị giấc mê,

Trần lao ái dục, chẳng hề chịu buông.

Biểu sao tỉnh được linh hồn,

Muốn qui y Phật lại chôn ngươn thần.

Khuyên em hăy giữ lấy thân,

Trong ḿnh đă sẵn tam thân Phật rồi.

Tánh người bẩm tại khí trời,

Tam thân Phật tánh trau giồi bổn căn.

Một là thanh tịnh pháp thân,

Hai là thiên ức hóa thân bồ đề,

Qui y tự tánh kiêng dè,

Báo thân viên măn chở che hằng hà.

Tam thân thứ tự đủ ba,

Tự tâm qui hướng, thật thà đừng gian.

Qui y qui luật muôn ngàn,

Các em tua khá bền gan hẳn ḥi.

Qui y Phật, giảng ít hàng,

Bước qua qui pháp, một đàng chỉ cho.

Pháp giả chánh dă, nghĩa to,

Ngươn thần giữ chặt, chớ vô nẻo tà.

Nhứt tâm nhứt niệm thiết tha,

Vô tâm, vô ngă thiệt là không không.

Vô ưu, vô lự thong dong,

Bất tham, bất dục, pháp trong tánh ḿnh.

Chớ nên tu phước phóng sinh,

Có mong th́ phải có t́nh ư tham.

Lo sao việc phải, phải làm,

Đừng toan tính trước, giành cam danh phần.

Dầu cho phước đức vô ngằn,

Phước tuy có đó, tội hằng đuổi theo,

V́ chưng cố ư dệt thêu,

Phải chi gặp dịp gặp dèo làm doan.

Vô tâm vi thiện mới ngoan,

Hữu tâm vi thiện, ai màng mà ham.

Biết rằng bất chánh mà làm,

Tội càng bội tứ, bội tam tội thường.

Chánh là một mực b́nh thường

Ḱa trời nhựt nguyệt, âm dương đêm ngày.

Dầu cho tiết khí đổi thay,

Cũng là mực chánh chuyển day tư mùa.

Tánh em ham chuộng phù du,

Bạ đâu muốn đó như mù không cây.

Phải cho biết tối, biết ngày,

Biết trong, biết đục, vạy ngay cho rành.

Phải cho trí huệ thông minh,

Nghe chơn chánh pháp, bớt sinh mê đồ.

Em ôi! đạo chánh ráng tu,

Tham, sân, si, ái đường ngu răn chừa.

Đă sanh ra phận liễu bồ,

Giữ ǵn cẩn thận, hỏng hờ sao nên,

Đừng tin rằng núi có Tiên,

Tây Phương có Phật, mà quên ơn Thầy.

Đạo Thầy chính trực ai tày,

Sáng tợ ban ngày, nào khuất lấp ai.

Tà ma ngoại đạo mỉa mai,

Tuyết tan giá ră, sương mai sá ǵ ?

Muốn cho thấy rơ huyền ky (huyền cơ),

Trừ tà th́ thấy đường đi trang bằng.

Luôn lời Chị giải qui tăng.

Tam qui ǵn giữ khít khăn chớ rời.

Tăng là thanh tịnh trong vơi,

Như trời êm lặng, không ṃi gió mưa.

Ḷng không ham, ghét, chuộng, ưa,

Giữ cho trong sạch bổn sơ tánh ḿnh.

Nhựt nguyệt c̣n có hối minh,

Tăng qui nghiêm cấm tánh t́nh đổi trau.

Vững vàng chẳng núng, chẳng nao,

Lặng trang như nước, không chao, không tràn.

Công danh, phú quí chẳng màng,

Địa ngục, thiên đàng chẳng vọng, chẳng mê.

Đại hùng, dơng lực, đại bi,

Vô thinh, vô xú, vô vi, mực thường,

Biết sao thiệt thiệt, hơn hơn,

Biết sao thương ghét, ghét thương cơi trần.

Ḱa ḱa một đám phù vân,

Mà trời thanh tịnh lần lần trong xanh.

Tăng qui khuyên khéo giữ ǵn,

Cho thanh cho tịnh như b́nh nước trong.

Các em xao xuyến tấm ḷng,

Nước kia liền thấy vô cùng bợn nhơ.

Phong trần là cơi vất vơ,

Ḷng đừng ham muốn ước mơ sự ǵ.

Quan Âm pháp lực thế ni,

C̣n cầm thanh tịnh lưu ly ngọc b́nh.

Huống chi da thịt hôi tanh,

Mà ḷng t́nh tắc, to quanh đạo mầu.

Cười thay những bậc ṣng nu!

Chán đời rồi lại mượn màu che thân.

Tây phương lạy Phật nằng nằng,

Quên Phật đă rằng Phật tại bổn tâm.

Đại thừa ư vị cao thâm,

Giải cho em rơ đặng tầm cho ra.

Chớ rằng Đạo ở đâu xa,

Minh tâm kiến tánh, liên hoa hầu kề.

Tiểu thừa thêu đậm bộn bề,

Phân môn biệt phái, lộn về đường quanh.

Qui y chánh pháp chỉ rành,

Phải chuyên qui hướng trọn lành mới nên.

C̣n nhiều qui luật tự nhiên,

Rảnh rang Chị sẽ chép biên giảng đàn.

Liên đài quốc sắc thiên hương,

Dựa hầu Thánh Mẫu, hiến trang như ḿnh.

Khuyên em chí kỉnh chí thành,

               Có ngày cũng sẽ tượng tranh Liên toà.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh