Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CHÁNH GIÁO THÁNH TRUYỀN

--------

 

tuân ư chỉ phán nhơn gian,

THÁI Thượng Tam Thanh tấu Thánh nhàn,

BẠCH Chỉ kim ngôn hồng tự điểm,

Thể Liên Tiên nữ giáng đài đàn.

 

(Thượng ỷ chứng đàn cho Thể Liên Tiên nữ dạy đạo)

------------

 

PHÁT MINH

 

ThỂ Liên Tiên NỮ

 

Này năm mười chín trăm ba,

Giáng cơ để vận nôm na ít lời;

Ráng khuyên phụ nữ trong đời,

Chớ rằng thấp thỏi mà cười mà khinh.

Người người đều sẵn tánh lành,

Phật Trời ban phú cho ḿnh ban sơ;

Bởi hay lắt lẻo hỏng hờ,

Lầm đường lạc bến, sa cơ suy vời. 

Muốn cho đem lại tánh Trời,

Hăy tua ǵn giữ nghe lời Chị khuyên.

Tiên, phàm tuy có hai tên,

Muốn cho thoát tục thành Tiên khó ǵ!

Hăy lo hôm sớm tu tŕ,

Dồi mài bổn tánh qui y linh hồn.

Phật Trời Đạo thể Chí Tôn,

Ḷng người nham hiểm ba vuông bảy tṛn.

Đua chen trí xảo tài khôn,

Lâu ngày bổn tánh hao ṃn chơn nguyên.

Dẫu cho cửu chuyển Thần Tiên,

Không trau chơn tánh, tự nhiên lụy ḿnh.

Huống chi phận già hậu sinh,

Quên đường đạo đức, nên h́nh thể chi ?

Các em vụng tính hẹp suy,

Thấy đời rừng rực cứ đi theo đời.

Ham ăn, ham nói, ham cười,

Ham bề vật chất, ham mùi phù vân.

Sao không suy xét cân phân,

Mấy đời cơi tạm cho bằng quê xưa.

Hồng trần phơi nắng tắm mưa,

Sao bằng Tiên cảnh không trưa, không chiều.

Hồng trần khổ hạnh trăm điều,

Sao bằng Tiên cảnh tiêu diêu thanh nhàn.

Hồng trần là chốn lửa than,

Bọt nước sôi tràn thấy đó mất đây.

Ai ai chẳng hiểu lệ này,

Thác rồi nắm được trong tay vật ǵ ?

Đua chen khôn dại thị phi,

Tắt hơi nín thở c̣n đâu chi là?

Sao bằng giữ mực thật thà,

Rảnh rang xác thịt, ta bà hồn linh.

Cang thường đạo thể trọn lành,

Phật Trời qui luật chí thành phương vân.

Hồng trần trọn nghĩa trọn nhân,

Hồn linh mới bước đến tầng mây cao.

Thiện tâm chẳng dạ lăng xao,

Thiên đường mới được ra vào thung dung.

Một ḷng một dạ thỉ chung,

Sống thơm danh giá, thác phong rỡ ràng.

Hăy xem Thần Thánh muôn ngàn,

Đều người nghĩa khí trung cang mới thành.

Gái mà tiết liệt trung trinh,

Gái mà tiết hạnh, Thiên đ́nh bia tên.

Cung Diêu, cung quế, cung sen,

Hàng luôn tiên nữ, dăy liền tiên nga.

Rèm châu, vách ngọc, cột ngà,

Thủy tinh bao phủ, sáng ḷa như gương.

Người đời yêu chuộng thủy xoàn,

Nào hay đồ dụng đài trang Tiên toà.

Người đời yêu chuộng vinh hoa,

Nào hay bị cái giây ma khớp vàm.

Chớ rằng tại ở cơi phàm,

Phải lo phu phỉ cho kham với đời.

Cơi phàm mà thấu đạo Trời,

Ḱa trang Tiên Thánh cũng người phàm gian.

Giàu sang sánh với cơ hàn,

Giàu sang c̣n dễ bước đàng chơn tu.

Đố ai phân biệt trí ngu,

Mây bao bịch phủ, sương mù mịch giăng.

Người ngu mối đạo biết phăng,

Người khôn chừng thấy ăn năn muộn rồi,

Thấy vầy nên Chị ngùi ngùi,

Thương em Chị phải tới lui giảng bày,

Tam Kỳ sẵn mối Đạo Thầy,

Khá tua ráng sức cho dày công phu.

Th́ giờ thấm thoát bóng cu,

Một ngày qua khỏi, ngàn thu không t́m.

Nữ sanh là phận các em,

Không ḷng sốt sắng, càng thâm lạc lầm.

Chị xin Đức Mẹ chế châm,

Cho Chị giáng bút, Thánh tâm phân trần.

Mẹ cho, Chị xiết nỗi mừng,

Nên Chị vội vă ân cần đến đây.

Phái nam đă đủ chơn tay,

Phái nữ đến rày, xem thiếu Chị em.

Nghĩ coi tự cổ chí kim,

Làm thân con gái mỏng mềm sút thua.

Hêu đời cờ bạc hốt vùa,

Nết xấu ráng chừa, đặng giữ thân danh.

Khuê môn phận gái đă đành,

Đến việc tu hành lại cũng rút co.

Đường ngay ít kẻ đắn đo,

Đường ngay nẻo gốc lần ṃ lủi đi.

Phật Trời thương xót xiết chi,

Đă bày ngũ giới, tam qui rẽ ṛi.

Ngặt ḷng tín ngưỡng lôi thôi,

Có việc cầu Trời khẩn Phật tứ tung.

Từ đây khuyên khá rèn ḷng,

Nghe lời chỉ bảo, chí công tập tành,

Công phu, công quả, công tŕnh

Phân rành chương thứ phân minh tỏ tường.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh