UNICODE Setup

 

 

THƯỢNG-NGUƠN THÁNH-ĐỨC

DIỆU-MINH BẢO-PHÁP DI-LẶC CHƠN-KINH

_________

 

ĐỆ THỨ BA: TÁI TẠO và TÁI DIỆT

      (- Kính bạch Phật! Đại họa diệt vong từ cuối đời Thượng Cổ nghe phải kinh hồn và xót thương vô cùng cực! Hữu phước lắm thay buổi đời Hạ Nguơn nầy được diễm phúc, cửa Đạo khai minh, may duyên gặp Phật, được nghe qua Đạo tích tiền sử chưa bao giờ được nghe, giờ nay con kính lạy tạ ơn Phật đă nhọc v́ con giảng độ rất nhiều. Kính bạch Phật, kể từ khai Thiên dựng Địa khai sanh loài người đến khi bị hủy diệt tất cả là bao nhiêu năm?)

      - Tất cả cộng chắc là tám muôn bốn ngàn năm.

       (- Kính bạch Phật! Thời gian lập đời hết bao lâu mới thành lại được?)

      - Nguơn Trung tái tạo cực kỳ mau chóng, chỉ trong ṿng 2000 năm sau th́ nhiều nơi đă được lập quốc. Cơ tấn hóa cũng vẫn đi nhanh theo thời gian, sự tái tạo nhanh chóng hơn nguơn đầu vô lượng kiếp.

       (- Kính bạch Phật, sang qua thời Trung Cổ sự tấn hóa mau như vậy, nhưng đến khi sau đời ác có làm cho Đạo Pháp bị bế tắc hay không mà lại cũng lâm trận Hồng-Thủy hủy diệt vào đời ông Thánh Nô-Ê, Đạo sử ngày nay vẫn có?)

      - Bạch Diệu Hoa! Ta không thể giảng hết những điều tội ác của chúng sanh! Trước Ta giảng cảnh hủy diệt đời Thượng Cổ cũng chỉ sơ lược đó thôi! Đời Trung Cổ về sau sự tấn hóa càng văn minh hơn, tội ác lại thậm đa hơn, nhưng hữu phước thay đời Trung Cổ Đạo Pháp vẫn được duy tŕ ở trong đại thế chúng thuộc bán cầu phương Đông và Đông Nam, nhiều cơi nước thủy hồng không hại tới, Đạo Pháp vẫn được phồn thịnh, dân sanh c̣n hiền lành, lại số dân thiểu số chưa được mở mang hăy c̣n tồn tại. Phương Tây v́ vật chất mất hẳn tinh thần. Đạo sử tích Thánh Nô-Ê đă mấy ngàn năm lưu truyền. Các cơi nước cực tiến, cực ác dữ, cực văn minh không tin có Trời, Phật, chỉ sống với tài sức và vật chất. Đấng Chí-Tôn truyền dạy chẳng tin nghe, hủy bỏ đức tin, nhạo chê Trời Phật!

      Khi đó Ơn Trên chọn lại một người c̣n đủ đức tin cho sống để làm thành Đạo Sử, hầu tương lai sẽ lấy đó mà dành dụm đức tin cho các thế hệ sau nầy!

       (- Kính bạch Phật, vào thời nhiệm thứ hai, lời Phật giảng rằng ở trên thế gian hăy c̣n duy tŕ Đạo Pháp dầu ở phương Đông, nhưng sao Đấng Chí-Tôn và Chư Phật không rộng ơn bày phương chước cứu độ phương Tây, lại để gây t́nh trạng kinh hoàng đến với chúng sanh một lần nữa cũng rất nặng nề tiêu diệt gần hết chúng sanh?)

      - Bạch Diệu Hoa! Thiện Nữ Nhân tâm tánh thiệt lành, hăy nghe Ta giảng tiếp, ngươi và tất đại thế chúng sẽ rơ. TẠO HÓA có thuở nào không đức háo sanh, nỡ ḷng háo sát? Tánh Phật có thuở nào không quảng đại từ bi rộng ơn tế độ? Sở v́ chúng-sanh không mộ đức Phật, ân Trời, nơi tâm tánh chúng chẳng mộ Đạo vô thượng sâu mầu, đức tin chẳng có, nơi tánh không ưa, nơi tâm không niệm tưởng; lời nói năng hủy báng tục tĩu lỗi lầm, ghét chê Đạo-pháp, tiêu diệt các sở thích cầu mộ; tâm không Đạo hằng mê thích vật chất, chủ ư duy vật, tánh quấy chẳng hồi minh; nghiệp quả gieo trồng mười phần ác dữ lại muốn tăng, không muốn giảm; đời cực tiến, người cực ác, đời cực thịnh, vật-chất cực phát minh, nhơn loại càng cực mê lầm rời xa Đạo pháp, nhiễm tục càng lúc lại đắm nhiễm mê man như giấc ngủ say!

      PHẬT đă biết bao nhiêu kiếp chịu sanh tử, vào đời v́ xót mê nhân chỉ đường chánh giác, muốn diệt khổ cho chúng-sanh, dùng Đạo vô thượng sâu mầu, dùng mọi phương chước hóa độ chúng-sanh đưa lên bờ Giác. Nhân v́ cơi trược trần thường say mê mùi tục lụy, càng thâm nghiệp quả, càng giục tánh mê lầm, sa vào bàng môn, lầm đường sắc tục, nhiễm mê vật-chất, chẳng ham mộ việc tu hành, tửu nhục, tà dâm, tham lam, giận dữ, mê muội, bất năng tri, ngạo mạn tự tôn không cầu t́m Phật-pháp, chẳng hiếu thuận ḷng Trời, bất tùng lời Thánh-nhân Tam Giáo, làm cho phước văng, họa lai, TRỜI, PHẬT dầu xót thương không thể ẩm bồng! Vậy Thiện Nữ Nhân không c̣n chi thắc mắc?

      Nhơn thời mạt hậu tam nguơn chính là thời kỳ đại hạnh đại phước. THẦY v́ cực xót họa diệt chúng-sanh, ban hồng ân đại xá, khai minh ĐẠI-ĐẠO tận độ. PHẬT v́ rộng thương đại thế chúng, xót cảnh mê nhân, hoằng thâm đại thệ nguyện đến trần giác tánh chúng-sanh, chẳng những ở hiện tại mà đă từ vô lượng kiếp mấy ngàn năm quá khứ trước, cốt duy tŕ Đạo-pháp trong nhân chủng không để tâm tánh chúng nhạt phai. Đấng CHÍ-TÔN phải thâu hệ nguơn niên, chiết linh quang xuống cơi hồng trần mở khai Đạo báu.

      Đă mấy lần Đạo khai, Đạo bế, bao nhiêu kiếp Phật lộn xuống trần cốt v́ buổi Hạ Nguơn đó. Hiện tại có hai yếu tố quan trọng hơn hết là:

      1) Thứ nhứt: Tất cả LINH-CĂN có nhứt tâm thi hành đúng với đại thệ nguyện hay không???

      2) Thứ hai: Đại thế chúng có chấp hành nguyên lư ĐẠI-ĐẠO, ḥa dung Đạo thể, hướng về mục chánh TAM GIÁO QUI NGUYÊN, phục hưng nền Đạo-pháp, thể hiện một chữ “H̉A” cốt dựng lại một nền tảng Nhân Hiền Đức Thánh, do đó sẽ lần bước đến cuộc thái b́nh, họa tiêu diệt nhờ nơi đó mới được dung giảm lần hồi tới tan biến hết.

      Đó là hai yếu tố mà nay phải đặt vào căn bản chính.

      Nếu lư Đạo lớn thứ nhứt, ở thời nhiệm thứ ba, hoằng hóa được thành, ḷng người kịp hồi minh giác tánh, ba nền Chánh-Giáo hóa đại phục hưng được th́ nơi cơi Trung-Giái khí tiết âm dương sẽ được giao cảm điều ḥa, v́ đó sẽ sanh trưởng biết bao nhiêu Nhân Hiền Đức Thánh, mưa thuận gió ḥa, phước đến họa đi, không cầu phước, phước vẫn t́m người mà đến, không cần tránh họa, họa tự xa lánh khỏi người, lời Ta không sai dối đó!

      (- Kính bạch Phật! Ơn Phật đại từ bi giảng thông yếu lư Đạo vô thượng sâu mầu, nhưng tánh ngu khờ con nay c̣n vài thắc mắc chưa được đạt lư. Bạch Phật! Hiện con cảm thấy lư Đạo ngày nay mở mang rất khó biết mấy hơn trước, nhứt là những nước ở phương Tây, màu da tiếng nói khác, người dân Việt-Nam tị nạn trôi dạt tới đây, việc sanh sống hằng ngày c̣n nhiều nỗi khó khăn thay, chính những người cùng chủng tộc với nhau, cùng một Đạo với nhau c̣n ư chia rẽ, đúng, sai, cao, thấp, huống chi khác Đạo, khác ṇi giống, phương chi hóa độ đại thế chúng đặng thành?

      Quan điểm thứ hai là về phần đức tin. Chính trong Đạo Thầy c̣n phân vân nhiều lư lẽ, huống chi khác Đạo, khác giống ṇi!

      TRỜI PHẬT th́ vô h́nh vô tướng, Kinh Pháp Giáo Lư mỗi mỗi đều qua Cơ-Bút, hễ Cơ-Bút th́ phải trải qua trung gian một phàm nhân, dầu cho Lư Đạo sâu mầu thế nào, huyền diệu như thế nào, nhưng đức tin của người mới là chỗ quan trọng.

      Thứ ba là sự ḥa hiệp. Từ chỗ không có đức tin sẽ đi tới chỗ bất ḥa. Theo lời Phật đă giảng từ thuở cuối Trung-Nguơn cũng v́ ḷng người cực tiến, cực khôn xảo, mất hết đức tin thế nên lại cũng bị hủy diệt, th́ nay lại thế nào? Phương chi cho chúng-sanh có được tâm tánh tưởng mộ? Phương chi truyền bá Cơ Tận-Độ nầy được thông suốt vào đại thế chúng?)

      - Bạch Diệu Hoa! Thiện Nữ vừa thốt lời chánh lư! Ta sẽ giảng nói tới chỗ rốt ráo ngươi và tất chúng sẽ rơ.

      Sau Phật lịch 500 năm, v́ lợi danh, v́ cơ tiến hóa, khắp cơi nước thuộc về phương Tây lại hoành hành đại ác dữ, bàng môn lộng khởi, ma đạo thịnh hành. Kẻ ác dữ th́ lập đạo ác, bọn tà giáo huyễn lộng, triều đại ác lại cực thịnh, nhân dân khốn khổ lầm than, lạc đường tà phiếm. Đấng ĐẠI-TỪ-PHỤ CHÍ-TÔN v́ ḷng bác ái, nguyện phân thân đến cơi trần dương khai truyền Chánh-Đạo. Ngài chiết điểm linh quang hạ phàm, sanh vào đất ác vùng Thái Tây, quyết giải cứu loài người không để cho tệ trạng xă hội ác dữ muội mê đó lan rộng khắp nơi mà gây thành đại họa cho vạn chủng. Nhưng bọn vua chúa ác dữ vẫn cố t́m Ngài, v́ phe triệt gặp thời cơ nhân sinh đa tội, giúp cho cơ diệt hóa càng phồn thịnh, Ngài phải đành ẩn dật.

      Lúc Ngài được khai truyền Chánh-Đạo th́ bọn ác dữ vẫn cố ư triệt hạ. Tuy nhiên Chánh-Đạo vẫn trường tồn, dẹp tan ma đạo tà phiếm dị đoan, dầu bọn chúng-sanh ác dữ xâm phạm đến Thánh-thể, Ngài xem thường, chịu chết trước mắt chúng-sanh để khai minh Chánh-Giáo.

      Chờ đến 7 ngày phục sinh trở lại từ giă đồ chúng, để cho người người được rơ biết Ngài thiệt là con Trời, rồi Ngài tự đem linh thể đi khỏi chỗ chết tới một nơi phước địa mà để cẩn thận rồi Ngài trở về cơi Trời.

      Người phải biết Đạo không phải dễ truyền, đời dễ chi giáo huấn! Ân đức như vậy, khổ kiếp như vậy, Đấng ĐẠI TỪ vẫn c̣n ban cho thế chúng vô lượng t́nh thương, c̣n buồn khóc cho đàn con mê muội mà không ḷng hờn giận chút chi cả, như vậy mà đă có đức tin toàn thể hết chúng đâu?

      Những Đạo-sử tiền tích: thuở Phật Thích-Ca ra đời mở mang Đạo-pháp, Phật đă từng chịu hằng sa kiếp tử sanh, khi vào nước Thiên-Trúc làm đến bực Vương-Tử sắc tướng đoan nghiêm, trí huệ viên minh, đức hạnh vô lượng như vậy, thần thông quảng đại như vậy c̣n hóa độ chưa hết chúng mê! Thấu hiểu lư sâu mầu th́ không ǵ chướng ngại cả.

Chánh tà đều ở tánh thấy đó,

Kiến tánh minh tâm ấy Đạo mầu,

Không tà không chánh Đạo vô thượng,

Không có lẻ bàn, thiệt rốt ráo,

Bỉ ngạn là ở chỗ tận không.

      Nam Mô Long Hoa Hội Thượng Phật Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh