UNICODE Setup

 

 

THƯỢNG-NGUƠN THÁNH-ĐỨC

DIỆU-MINH BẢO-PHÁP DI-LẶC CHƠN-KINH

_________

 

ĐỆ THỨ NHỨT: NGUYÊN NHÂN ĐẠI-ĐẠO

 

      Tôi nghe như vầy: Lời Phật dạy rằng: Bạch-Diệu-Hoa, Thiện Nữ Nhân hăy tịnh tâm hướng về Thượng Giới, nhiếp thọ Đại Chơn Ngôn nơi Kim Liên Ṭa, đài cao giữa không trung lời lành Ta nay nghiêm thuyết. Tánh Phật đại từ bi, trí Phật hằng soi khắp cảnh giới u minh, thế gian ngũ trược vạn khổ ách nơi chúng sanh. Phật thường dạo khắp thế giới Ta Bà, năng v́ chúng sanh khổ nên thường nhập khổ để giải khổ cho chúng sanh. Dùng phương chước tâm mộ, sở thích, tín ngưỡng, nguyện vọng, cơ hội, tŕnh độ, các phương tiện dùng làm môn hóa độ diệt khổ!

      Ở cơi nhân gian thường có Phật đương lai hằng sa, vô lượng kiếp. Nhứt là thời cuối rốt nguơn tam, v́ sao? V́ bối cảnh nhân loài đă lâm nhằm cơ thế diệt. Đời trược ác vật chất đa sanh, v́ phiền năo tai ách chúng khổ, v́ sanh ĺa tử biệt chúng khổ, v́ dục vọng sanh phiền năo khổ, v́ chiến họa binh đao khổ, v́ bần cùng khổ, hoặc v́ chiến họa nguyên tử khủng bố, mọi tai ách thường sanh, tiếng kêu than vang rền chẳng dứt!

      Họa tiêu diệt đến với chúng sanh không ngừng nghĩ kể từ thời nhiệm ĐẠI-ĐẠO khai minh lục thập niên qua ở hiện đại, sẽ diễn tiến đến tương lai trong những ngày sắp tới!

      Hỡi Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân! họa tiêu diệt nguyên nhân từ đâu có?

      Do định luật của Tạo Hóa phải chăng??

      Bạch Diệu Hoa, hăy thay mặt cho tứ chúng giải đáp nhân duyên sâu mầu ấy thế nào?

       (- Kính bạch Phật! Theo ngu ư của con th́ họa tiêu diệt kỳ Hạ Nguơn nầy chắc không phải do Tạo Hóa, mà do v́ loài người ở vào thời đại văn minh nầy đời sống vật chất, xă hội cấp tiến, đời sống hướng về vật chất nhiều hơn đạo đức, nghiệp nhân quả ở thế gian ngày thêm trầm trọng, đến lúc phải đền trả lẫn nhau gây thành họa diệt, chớ không phải do Trời định.)

      - Lành thay! Thiện Nữ Nhân đă hiểu thật phải đó.

      Thứ hai: v́ nguyên nhân ǵ kỳ Tam Nguơn ĐẤNG CHÍ TÔN phải khai minh ĐẠI-ĐẠO, và tại nhân duyên ǵ lại tôn xưng là “ĐẠI-ĐẠO”? Diệu-Hoa, Thiện Nữ xét hiểu thế nào hăy bạch tŕnh lên.

       (- Kính bạch Phật! Con v́ trí nhỏ nơi Kim Liên Đài con không đủ kiến thức phúc đáp việc lớn, lạy nhờ ơn Phật giảng độ!)

      - Lời Ta chắc thiệt: Ḷng Trời đức háo sanh vô lượng, ḷng người tánh háo sát vô biên! Vào buổi đời mạt hậu nầy hễ người nào có tánh ác dữ th́ mỗi lúc lại càng say mê thêm với nghiệp dữ, càng mê lầm lại gây tánh mê măi chẳng dứt! Trái lại, người nào có tánh lành mỗi lúc tới lại càng tinh tiến hăng say trên đường hành thiện, mộ Đạo Pháp, thích xem Kinh Sám, ưa nghe thuyết giảng Đạo Lư sâu mầu, công quả không chán, bố thí lại ao ước được bố thí măi, ham mộ tŕ trai, thích ưa đọc Kinh khuyến Đạo cho người khác, tóm lại những căn lành đó đều là các bực Linh Căn cả.

      Hễ có người gieo nghiệp ác dữ, th́ có kẻ gieo trồng giống lành, thiện và ác cứ đi song, lành dữ lẫn lộn, thiện ác khó phân, cơi thế gian là một cơi phức tạp! Phật, ma lẫn lộn nghiệp duyên xoay vần quả kiếp đời đời!

      Nay Ta muốn hỏi Thiện Nữ Nhân Bạch Diệu Hoa, tánh người xét biết cơi sống duy vật nầy mọi tư tưởng ở thế gian người ta lấy cái điều ǵ làm quan trọng hơn hết? Bạch Diệu Hoa, Thiện Nữ hăy bày tỏ tánh hiểu biết thế nào?

       (- Kính bạch Phật! Con vốn hậu sanh trí thấp, v́ lời Phật trên dạy, con xin vâng đáp theo ngu ư của con. Bạch, con cảm nghĩ, nếu như tâm lư chung của người thế gian th́ chắc đa số người ta nghĩ rằng chỉ có tiền bạc là món quan trọng cho đời sống hơn hết. Nhưng riêng con th́ con thấy không phải! Chỉ có sự sống chết mới là quan trọng hơn hết, v́ kiếp người đă được sanh, trưởng không phải dễ có, từ khi đă được trưởng thành, có cả trí khôn tài giỏi hoạt bát thông minh, học thức, nghề nghiệp, kẻ th́ lập sản nghiệp kinh doanh, người vào quan chức, bác học, vơ nghiệp, văn khoa, cứ mặc sức kinh dinh ngang dọc, nếu rủi khi vấp ngă, cái thân mạng phải chết, sẽ không tạo sống trở lại được cái kiếp đó, thoảng như vấp ngă về tiền tài, bị thất bại phá sản, thân mạng c̣n đó họ vẫn tạo của cải lại được, như vậy tức là cái thân mạng quư, chỉ có sự sống chết mới quan trọng hơn hết.)

      - Lành thay! Rất phải đó, nhưng chưa đầy đủ. V́ tâm tánh chúng sanh cũng phải c̣n chú trọng các món khác nữa, v́ tánh mê lầm cứ xem vật chất là báu trọng, không xét thân mạng là quư báu hơn, lại v́ cái nhỏ mà đánh liều thân mạng không tự hồi minh, đem cái thân mạng nhúng vào tai họa đổi lấy các món không đáng!

      Các món ấy là gồm những ǵ? DANH, LỢI, T̀NH, TIỀN tức là 4 cái liều thuốc (độc dược) của nhân loại. Tất cả thân mạng v́ tánh mê lầm phải nhiễm vào 4 cái liều ĐỘC DƯỢC đó mà quên hẳn cái thân mạng quư vô giá của chính ḿnh nở không giác tánh!

      Vào đời hậu mạt nầy, chúng sanh chỉ vô ư thức, cứ mê nhiễm vật chất đem thân mạng nạp cho 4 cái món vô tri đó! Bao nhiêu xương máu, bao nhiêu cuộc chiến tranh, giết hại lẫn nhau, tham tàn ác dữ, hễ chết thân mạng là cuối cùng, v́ đó mà gây thành nghiệp quả! Hễ vay nợ máu th́ phải đền thân mạng, chết kiếp là hủy diệt, cái truyền kiếp nhân quả ở chúng sanh, nghiệp duyên tới vạn kiếp măi đến thối thân cũng chưa giác tánh biết thân mạng!

      Khắp cơi đất, nước đều hay gây cảnh tương tàn tương sát, người chẳng biết thương người, vật không ḷng mến vật, lâm nhằm tệ trạng mưu diệt lẫn nhau làm cho tiếng khóc thảm rền vang rúng động tới cơi hư linh chẳng dứt!

      Đă hằng gây cuộc chấn động nơi cơi đất, làm cho khí tiết thường hỗn loạn biến sanh những triệu chứng kinh hoàng, đất chuyển trời long, cuồng phong thủy lụt thường biểu hiện ở khắp nơi, có khi tới mức độ dữ dội như hỏa diệm! V́ khí hậu trược ác đă măn địa xung thiên, mịt mịt như khói un, lấp che cả bầu không gian thanh tịnh, làm cho khí Thanh Hư không thể phưởng phất tới được hầu trợ tá dương sanh, cơi đất sống chỉ ưng chịu với khí hậu trược, âm thuần, nên khó thể ǵn an bảo tồn thiện phúc!

      Nếu đă thuần nhiễm khí hậu thiên, ḷng người càng sanh mê bất phân thiện ác, không thấy sự quấy lỗi nơi tánh, năng tư tưởng sự quấy tham dục vọng, không ưa điều lành, ghét chê Đạo Pháp, bất nghĩa, bất nhân!

      Trừ những người có thiện tâm, thiện tánh, hướng mộ tu tŕ, lập tâm cầu Đạo, đó là Linh Căn.

      ĐẤNG CHÍ-TÔN v́ đức háo sanh vô lượng, không thể mặc nhiên nh́n vào cảnh tượng thống khổ bi đát ở cơi sanh linh hằng tái diễn!

      Một thuở ấy, nơi Đền BẠCH-NGỌC hội đủ Chư Thiên, Tam Giáo công đồng hội chầu NGỌC-ĐẾ, ĐẤNG CHÍ-TÔN dùng đại ngôn tuyên phán rằng: “Thế cuộc hậu mạt Tam Nguơn nhằm thời mạt pháp, nhơn sanh nhiều tội, chiến họa binh đao, thiên tai địa ách, cuộc đời tiêu diệt sẽ đến với nhơn sanh! Ta nay quyết chủ quyền Khai Minh Chánh Giáo tận độ sanh linh, không thể để cho đại họa diệt vong đến với sanh linh một lần thứ 3 nữa”.

      Giờ hội chầu nơi KIM-KHUYẾT đông như hằng sa vô số kể! Khi ấy bèn có một vị ĐẠI-HẠNH PHÁP VƯƠNG TỬ bước ra thủ lễ, vai hữu bày ra, một gối đặt xuống, đại ngôn tŕnh tấu: “Bổn tánh đương nhiên đại bi vô lượng, duy độc ngă giả, bất khả dụng tu (Nếu chỉ một tôi có ḷng đại bi không thể hành tṛn việc lành). Nay nhờ ơn Đấng Đại Từ Lành đă công phán giữa đền, Pháp Tử nguyện tùng duyên hóa độ, lai đáo trần gian chịu kiếp khổ làm người, dùng Đạo Pháp THẦY TRỜI làm phương châm d́u độ chúng sanh, nguyện giác tha bốn chúng giải cứu tánh mê, cầu Đạo vô thượng lánh khỏi họa diệt, nếu không hành tṛn nguyện, quyết không trở về đất Phật!”.

      ĐẤNG CHÍ-TÔN v́ cảm lời Đại Thệ Nguyện của ĐẠI-HẠNH, Ngài bèn đại ngôn phát lời Đại Thệ Nguyện: “Nay Ta v́ nhơn sanh quyết lập Đạo cứu thế, nếu Đạo không thành, Ta nguyện không trở lại NGỌC-KINH!”

      Hoằng thệ thâm như hải! Đức rộng đă vô biên! Khi ấy, nơi LINH-TIÊU-ĐỀN toàn tất Chư PHẬT, TIÊN, THÁNH và các TRỜI, RỒNG đồng phát hiện hào quang, vô cùng cực ngỏ ḷng tán thán Đại Công Đức Từ Bi vô lượng của ĐẤNG CHÍ-TÔN, cùng ĐẠI-HẠNH PHÁP VƯƠNG TỬ! Bỗng nhiên tại nơi Ngọc Đền ngàn muôn thứ hoa đồng nở một lượt, khoe đủ màu sắc tươi sáng như hào quang! Mùi hương hoa bay thơm bát ngát, mùi hương Chiên-Đàn thơm khắp mười phương! Nhạc Trời trổi vang động! Các Chư Thiên đồng mặc tịnh một giờ để tán thán ân đức vô lượng ấy! Sau khi thưởng thức các điệu, trở lại Hội Đàn có hằng hà sa số Chư PHẬT, THÁNH, TIÊN cũng đồng phát nguyện đáo cơi trần lao, chịu kiếp khổ làm người để giúp THẦY hành thâm Đại Công Đức! Dụng Đạo THẦY TRỜI làm phương châm hóa độ chúng sanh khử ám hồi minh lánh họa diệt, dựng cuộc thái b́nh, nếu không tṛn thệ nguyện quyết không đáo vị! Lúc bây giờ lại cũng hằng ngàn thứ hoa đủ màu sắc đồng nở hết một lượt, mùi hương thơm bát ngát khắp cơi! Sáu điệu nhạc lại trổi lên vang động tán thán công đức vô biên vô lượng của tất cả Chư Thiên vô cùng cực! Một giờ sau, các điệu đồng êm lặng, ĐẤNG CHÍ-TÔN kịp giờ công phán đại ngôn, truyền lịnh khai thị Đại Tôn Danh Đạo ấy là: “ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ” và Đạo Danh Ngài là CAO-ĐÀI, lấy hai chữ CAO-ĐÀI để làm tên chánh của cái Đạo, và Ngài dạy rằng: CAO-ĐÀI ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ.

THI:

Tiền ẩn đại danh CAO bắc khuyết,

Hậu xuất hoa khai ĐÀI thông truyền,

HUỲNH-ĐẠO phổ dương Đồ-Bát-Quái,

THIÊN-KHAI nhứt mạch thái b́nh yên.

đồng thời đăng danh nơi Kim Ngọc Bảng, và Ngài giảng danh rằng: “Mối Đạo CAO ĐÀI được thành danh ngày nay là có đủ cả Tam Giáo. Hễ tam mà quy nhứt th́ thành ĐẠI, ở trong TAM GIÁO gồm có NGŨ CHI; TAM GIÁO quy tức có NGŨ CHI hiệp, sẽ thành một mối Đạo lớn nhứt!”

      Khi ấy từ nơi Kim Ngọc Bảng chiếu hiện hào quang đủ năm sắc sáng chói tỏ rạng vô cùng cực, cả thảy đồng nh́n thấy hết thảy mọi viễn tượng ở cơi thế giới Ta Bà từ một tới 100 năm thế diệt, ĐẠO cứu vớt như thế nào, đời diễn tiến thế nào, khổ ách dường bao, tất cả đều biến hiện không sai một mảy! Và từ 100 năm tới 500 năm, từ 500 năm tới 5000 năm, đều biểu hiện cả thảy!

       (- Kính bạch Phật, tám chữ danh xưng như vậy con thấy đă hoàn thiện hoàn mỹ rồi, nhưng nay nơi hải ngoại lại có mở thêm ĐỆ NHỊ và có trên danh xưng thêm 4 chữ HUỲNH-ĐẠO THIÊN-KHAI nữa, con muốn thông đạt được nghĩa đó. Lạy nhờ ơn Phật giảng độ.)

        - Diệu Hoa! Thiện Nữ vừa cầu hỏi, Ta sắp giảng nói đó. Nhân 4 chữ “HUỲNH-ĐẠO THIÊN-KHAI”, v́ chữ HUỲNH là sắc thái màu vàng, ĐẠI-ĐẠO khai minh địa cảnh tại vùng Đông Nam của quả đất thuộc nhằm Châu Á, bổn Quốc Đạo tại Việt Nam dân tộc da vàng. Vào thời điểm sơ khai Đạo chỉ truyền thông nơi bổn xứ, nên không được phổ dương cái Đại Tôn Danh là HUỲNH-ĐẠO, chờ khi Đạo được xuất dương phổ truyền khắp các cơi nước, đủ các sắc thái dân tộc được thấy biết cái Đạo THIÊN KHAI th́ chúng mới thấy là mối Đạo ấy đă khai xuất và hoằng dương tận độ là chỉ có giống người da vàng, đem cái THIÊN ĐẠO dựng lập Cơ Cứu Thế, chỉ có một màu da vàng làm được cái Đại Công Đức đó, về sau này tất cả các sắc thái khác mới chịu tin theo.

      (- Con xin tạ ơn Phật 3 lạy và kính Phật, v́ con đă nghe lời Phật giảng rằng: THẦY không muốn để cho cơi nhơn sanh bị họa lớn tiêu diệt như hai kỳ trước, tức THẦY quyết không để có đại họa kỳ thứ ba, như vậy vào thời Thượng Nguơn Thánh Đức cũng có lâm vào đại họa diệt thế như vậy là thế nào? Tự con chỉ nghĩ ở đời Thượng Cổ là Đức Thánh Nhân Hiền.)

      - Bạch Diệu Hoa! Thiện Nữ Nhân phải xét biết, bất cứ thời kỳ nào sự tấn hóa trên vũ trụ cũng diễn tiến y như kiếp sống của nhân vật, cũng ở trong 4 cái nguyên lư kiếp là SINH, TRỤ, DỊ, DIỆT. Hễ rốt tới sau chót th́ phải có thời nhiệm cực tiến, cực phát minh, cực ác dữ, nên phải lâm nhằm cơ hủy diệt kiếp! Ở trên cơi thế giới Ta Bà này từ hữu h́nh lẫn đến vô tri hễ có sanh phải có diệt, có sắc có tướng đều có hoại có diệt.

       Không nên lầm rằng ở thời Thượng Cổ về sau không có họa diệt. Thiện Nữ hăy tịnh tâm nghe Ta thuyết minh đoạn này.

      Nam Mô Long Hoa Hội Thượng Phật Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh