UNICODE Setup

 

 

THƯỢNG-NGUƠN THÁNH-ĐỨC

DIỆU-MINH BẢO-PHÁP DI-LẶC CHƠN-KINH

_________

KHAI KINH

THI:

Khai thị Chơn Kinh Bảo Pháp truyền,

Ân điển diệu thần ứng hóa duyên,

Sung măn, căn linh hồi kiến tánh,

Lưu hành quảng đại thế b́nh yên.

THI:

THƯỢNG-NGUƠN khai dựng thế gần đây,

THÁNH-ĐỨC trau tâm kịp buổi nầy,

DIỆU-MINH vô lượng hoằng đại nghĩa,

BẢO-PHÁP siêu thâm lư Đạo Thầy,

DI-LẶC bửu truyền LONG-HOA HỘI,

CHƠN-KINH quán hiện phổ dương khai,

Cầu vấn, Phật ngôn minh Chánh Pháp,

Trí huệ sưu căn định kiếp ngay.

 

     NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! DI-LẶC THIÊN-TÔN điều ngự lai lâm.

     NAM MÔ HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.

     Trên Kim-Khuyết-Ṭa có NGỌC-HOÀNG cao ngự chứng giám, TAM TRẤN oai nghiêm, TAM GIÁO thượng đỉnh, hạ kiệt Địa Phủ THẬP ĐIỆN MINH VƯƠNG, GIÁO CHỦ ĐỊA-TẠNG VƯƠNG BỒ-TÁT đẳng lai chầu hội thượng đại khóa khai xuất Minh Kinh. LONG THIÊN HỘ PHÁP đồng lai bảo hộ Đàn Tiền. Điềm Trời biến động, gió cuốn mây giăng, Thiện Nữ Nhân hăy đại tịnh tiếp tṛn linh điển, khi Lễ Khai Xuất được hoàn thành th́ mây tan gió tạnh.

      Hôm nay là ngày đại hạnh, đại phúc đến cơi Ta Bà nầy, hễ Chơn Kinh được khai xuất th́ khí tiết dung ḥa, toàn thể sanh linh sẽ hạnh ngộ điềm lành, đến chỗ cứu cánh Chơn, Thiện, Mỹ, hễ đạt ngộ Chánh Pháp th́ Bỉ Ngạn đáo sanh. Chơn Kinh là diệu pháp, hồi phục tánh Linh Căn. Kinh Điển khai minh là thuyền từ vớt độ, rước kẻ thiện duyên, giúp kẻ tối được minh tâm, độ người hiền mau kiến tánh, kẻ tà vạy sớm hồi minh quày đường Chánh Giác, người mê mau thức tĩnh, kẻ dữ khiến nguyện lành, xa lánh nghiệp mê tân đă mấy ngàn năm luân trầm nơi biển khổ.

      Kinh Pháp là phương châm giúp đời diệt khổ, cải hóa, hồi minh, lập Đức Thánh, Nhân Hiền để tiến hóa sang triều đại Thái B́nh, thoát qua cơn biến thiên đại cuộc.

      BẠCH DIỆU HOA! Phần diễn tả Chơn Kinh sẽ hoàn toàn chú trọng về tinh thần, v́ Chơn Kinh là báu trọng, thế gian đâu dễ t́m cầu! Thiện Nữ cần tu yên thanh tịnh, thường tinh tấn; Định là viên khai trí huệ; Kinh Pháp là vô lượng nghĩa. Chơn Kinh phát hiện như Trời mưa xuống nước Ma-Ha, cứu cảnh rối loàn buổi đời mạt hậu trược ác lỗi lầm, biến hiện sáng suốt tươi nhuận như ánh đuốc thiêng, như hoa Trời rải khắp cơi đất, thơm quư như mùi hương Chiên-Đàn bay khắp mười phương!

      Nay giờ Khai Kinh! Các Chư Thiên c̣n hội tại NGỌC-KINH ĐỀN, Ta thâu hồi Đại Pháp, giă Thiện Nữ Nhân, kiếu.

      Nam Mô Long Hoa Hội Thượng Phật Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh