Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Mừng Kinh B̀NH-MINH ĐỆ-TAM

* * * * * * *

B̀NH luận Văn chương khảo sát tầm,

MINH quang Pḥng tụ, thị nhơn tâm,

ĐỆ tam Đại-Đạo truyền Kinh báu,

TAM giáo Đạo căn đắc diệu thâm.

CỨU thế truyền tin tân pháp chánh,

KHỔ công khai triết-lư xa xăm,

NHƠN luân Kinh thọ minh thông đạt,

SANH lộ báu châu cố rán tầm.

      Quyển B̀NH-MINH ĐỆ-TAM ra đời vào thời kỳ mạt pháp, chiến họa lan tràn khắp cả Đông-Dương, không nơi nào được yên ổn, sự sống c̣n của thế hệ trẻ không có tương lai bảo đảm. Sự đau khổ rên than xung lên tột đỉnh làm cho Thầy Mẹ xót thương những đứa con hiếu thảo gặp hồi binh biến.

      Kinh B̀NH-MINH ĐỆ-TAM ban truyền, trong hồi chấn động nơi cơi trần gian hỗn loạn, hầu ngăn chặn lằn bạo động đương cơn bộc phát lẫy lừng, hộ trợ và thoa dịu những vết thương ḷng cho nhơn loại trong hồi gặp phải.

      Bản chất Kinh B̀NH-MINH ĐỆ-TAM là một khuôn phép mầu nhiệm bằng sự thật, uyên thâm diệu bác, bắt nguồn từ lư độc nhứt hóa sanh, có công dụng lớn lao cho thuyết duy nhân ở cơi sắc-giới, mà chỉ có phần tử nguyên căn hữu duyên, tấn hóa tŕnh độ cao học mới thấu triệt nhận thức được chơn-lư siêu-nhiên.

      Kinh B̀NH-MINH ĐỆ-TAM hướng dẫn về nguồn gốc Đại-Đạo, là phương tiện chỉ đường cho người tu chơn, cố gắng kiên nhẫn thức tỉnh cơi ḷng, mới có ấn tượng được Bửu Kinh, nhược bằng xem qua không hấp thụ giá trị quyển Kinh th́ rất uổng công phu của các Đấng Thiêng Liêng đă dày công dùng huyền-cơ diệu-bút mà giảng giải cho chúng sanh trong thời loạn-lạc.

      Kinh B̀NH-MINH ĐỆ-TAM xuất thế trong buổi nguơn-hạ thiên địa tuần huờn, cơ Tân-Dân Minh-Đức sắp triển khai hóa hoằng đưa người thiện căn được vẹt ngút mây mù, ngộ đặng chơn truyền chánh pháp, mà người chơn tu được hấp thụ ở mút con đường tu học th́ cảnh Niết-Bàn sẽ đến với chư liệt vị.

        Kính,

        VĂN PH̉NG ĐẠI-ĐẠO
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh